На головну

Управління та керівництво клубом

19. Державно-громадському управління клубом здійснюється на основі принципів гласності та самоврядування.

20. Колектив клубу, який об'єднує учнів і працівників клубу, виконує свої завдання в тісній взаємодії з батьками учнів (особами, які їх замінюють) та громадськістю.

21. Клуб провадить свою діяльність на принципах самоврядування. Вищим органом самоврядування клубом є його загальні збори.

22. збори клубу:

обирає на початку навчального року терміном на один рік рада клубу;

приймає статут клубу і вносить в нього необхідні зміни і доповнення;

затверджує основні напрями вдосконалення і розвитку клубу, підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу, залучає додаткові фінансові кошти для зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази клубу.

Збори клубу проводиться за потребою, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини всіх членів клубу.

23. У період між зборами роль вищого органу самоврядування клубом виконує рада клубу. До складу ради клубу входять директор клубу, керівники гуртків, представники органів освіти, пожежної служби, добровільного пожежного товариства і профспілки, члени клубу.

24. Рада клубу:

організовує виконання рішень зборів колективу клубу;

здійснює контроль за реалізацією пропозицій і

критичних зауважень членів колективу;

спільно з директором клубу представляє інтереси клубу в державних і громадських органах;

затверджує план розвитку клубу;

контролює раціональне витрачання бюджетних

асигнувань, що виділяються на розвиток клубу, формує власний клубний фонд, використовуючи різні джерела фінансування;

щорічно звітує перед загальними зборами в виконану роботу.

25. Рада клубу в тісному контакті з директором клубу, органами освіти та пожежної служби.

26. Засідає рада клубу не рідше 4 разів на рік. Рішення ради є правомочним, якщо на його засіданні присутні не менше 2/3 складу ради і за це рішення проголосувало не менше 2/3 присутніх.

27. Управління навчально-виховним процесом та поточною діяльністю клубу здійснює його директор, який призначається на посаду наказом місцевого органу освіти за погодженням пожежною службою.

Директор клубу:

планує і організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи клубу;

спільно з органами освіти і пожежної служби проводить

підбір керівників гуртків, визначає їх функціональні

обов'язки, приймає на роботу та звільняє з роботи

педагогічних та інших працівників;

для вирішення поточних та інших питань діяльності клубу скликає в міру необхідності рада клубу;

організовує раціональне використання виділених клубу асигнувань, а також спецзасобів.

Директор клубу несе відповідальність за діяльність клубу перед органами освіти, пожежної служби, зборами, радою клубу і не менше двох разів на рік звітує перед ними в виконану роботу.

28. Засновники клубу за погодженням з органами місцевого самоврядування та пожежної служби можуть призупиняти рішення ради клубу, якщо вони суперечать законодавству Республіки Білорусь, цим Положенням, статутом клубу. Спірні питання, що виникають між адміністрацією клубу і його радою, вирішуються на зборах членів клубу або в органах освіти, пожежної служби, профспілки.

29. Вся робота в клубі і відносини між керівництвом, радою та членами клубу будуються на основі взаємної поваги, довіри, відповідальності і співпраці.

34. Член клубу має право:

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи гуртка і в цілому клубу, брати участь в обговоренні відповідних питань на зборах членів клубу;

бути обраним і обирати до ради клубу;

брати участь в оглядах, конкурсах, змаганнях, виставках

творчих робіт, організованих клубом;

безкоштовно користуватися навчальними приміщеннями, спортивною базою, обладнанням та інвентарем клубу;

отримувати характеристику-рекомендацію для вступу в середні спеціальні і вищі навчальні заклади.

35. Член клубу зобов'язаний:

регулярно відвідувати заняття гуртка, клубні заходи,

наполегливо опановувати навичками пожежної справи, брати участь в

суспільно корисної діяльності і трудових справах колективу, проявляти ініціативу в роботі;

з відповідальністю виконувати доручення, дані колективом гуртка або його керівником, зміцнювати дружбу і взаємодопомогу в колективі, підтримувати традиції гуртка та клубу;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки, підтримувати дисципліну і порядок в клубі, дбайливо ставитися до матеріалів, інструменту, обладнання;

пропагувати роботу гуртка та клубу в школі, за місцем проживання.

36. Найбільш активні члени клубу за клопотанням органів пожежної служби можуть заохочуватися безкоштовними путівками в республіканський оздоровчий табір «Зубренок». Організація і структура клубу |  Умови та порядок проведення оглядів протипожежного стану житлових будинків в населених пунктах.

 Обов'язки республіканських органів державного управління щодо забезпечення пожежної безпеки |  Обов'язки керівників та посадових осіб підприємств щодо забезпечення пожежної безпеки |  Протипожежну пропаганду здійснюють всі посадові особи органів ДПН. |  Види позаштатних пожежних формувань. Нормативні документи, що регламентують діяльність позаштатних пожежних формувань, громадських об'єднань. |  Пожежно-технічні комісії на підприємствах. Завдання, порядок роботи і обов'язки. |  завдання комісії |  Порядок роботи та обов'язки комісії |  Групи позаштатні пожежних інспекторів. Порядок затвердження, функції, права та обов'язки. |  Позаштатного пожежного інспектора |  Загальне керівництво і контроль за роботою клубу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати