Головна

Постановка задачі

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку муніципального освіти включає в себе ряд взаємопов'язаних і послідовно вирішуваних завдань.

Вихідною базою для планування комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти є аналіз існуючої соціально-економічної ситуації, включаючи внутрішню і зовнішню середу. Аналіз внутрішнього середовища дозволяє робити висновки про наявні ресурси, можливості, напрями і перспективи соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Аналіз зовнішніх умов розвитку, включаючи загальну соціально-економічну ситуацію в державі, стан нормативно-правової бази, систему і підходи до управління соціально-економічним розвитком в країні і конкретному регіоні, дозволяє діагностувати і враховувати ті проблеми, які можуть виникнути при розробці та реалізації планів і програм розвитку муніципального освіти. За статусом цільові програми поділяються на федеральні, міжрегіональні, регіональні і муніципальні.

За призначенням розрізняють комплексні цільові програми, що забезпечують соціально-економічний розвиток країни, регіону або муніципального освіти, і проблемні цільові програми, що забезпечують вирішення однієї певної проблеми. Серед муніципальних програм переважають проблемні.

По термінах реалізації розрізняють короткострокові (1 рік), середньострокові (3-5 років) і довгострокові (10-15 і більше років) цільові програми.

По спрямованості вирішуваних проблем розрізняють соціальні, екологічні, економічні, науково-технічні та інші цільові програми.

По механізму реалізації розрізняють замовні цільові програми із заздалегідь визначеними виконавцями та конкурсні, коли виконавці вибираються комісією після затвердження програми та обсягів її фінансування.

Муніципальні освіти, на території яких реалізуються заходи федеральних і регіональних цільових програм, можуть отримувати відповідні інвестиції з федерального і регіонального бюджетів.

Поточне і середньострокове планування і прогнозування. Поточне планування та прогнозування в муніципальній освіті здійснюється на черговий рік з розбивкою по кварталах і (як вже зазначалося) з прогнозом на 2 наступні роки. Такий підхід дозволяє планувати і здійснювати програмні заходи, термін реалізації яких перевищує 1 рік. На підставі прогнозу соціально-економічного розвитку території та похідних від нього бюджетних проектировок адміністрація розробляє комплексний річний план соціально-економічного розвитку території. У ньому встановлюються конкретні завдання і показники для всіх сфер муніципальної діяльності: житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, соціальної підтримки окремих верств населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики і т.д. Оскільки сума галузевих заявок завжди перевищує можливості бюджету, необхідно організувати компетентне розгляд всіх пропозицій, забезпечити їх відбір відповідно до обраних пріоритетами. Вирішальна роль у цій роботі належить економічної службі адміністрації.

Організаційно-підготовчий етап включає: розробку та затвердження структури документа; підготовку необхідних методичних матеріалів; визначення складу виконавців і розподіл обов'язків по розробці проекту концепції, формування відповідної робочої групи; проведення навчання працівників (при необхідності); формування інформаційної бази, необхідної для розробки концепції; виділення грошових ресурсів для залучення фахівців до розробки та експертизи проектних матеріалів; складання графіка розробки концепції, який повинен містити всі етапи її формування, склад групи і керівників.

Етап формування і аналізу інформаційної бази включає збір, систематизацію та аналіз даних, що становлять інформаційну базу для формування концепції: статистичні дані; пропозиції населення; прогнозні і програмні документи щодо розвитку муніципального освіти; наявність затверджених і намічених до реалізації проектів, які зачіпають інтереси міста, і т.п. Етап розробки проекту концепції передбачає власне формування проекту концепції відповідно до прийнятої структури на основі наявної методичної та інформаційної бази з урахуванням виділених пріоритетів соціально-економічного розвитку. Етап експертизи забезпечує високу якість і наукову обґрунтованість концепції. Основні завдання експертизи: перевірка обґрунтованості обраних пріоритетів і цілей соціально-економічного розвитку муніципального освіти; аналіз відповідності завдань соціально-економічного розвитку муніципального освіти, визначених концепцією, ролі муніципального освіти в регіональній системі поділу праці з урахуванням особливостей її розвитку; оцінка прийнятих напрямків соціально-економічної політики; уточнення потреби в ресурсах, необхідних для реалізації намічених цілей, і джерел їх покриття. Як правило, проводиться юридична, економічна, екологічна та соціальна експертиза концепції, а також її громадське обговорення (громадська експертиза).

Етап узгодження та затвердження концепції. На цьому етапі проводиться доопрацювання проекту концепції за результатами експертизи та громадського обговорення, ув'язка прийнятих рішень з можливими обсягами фінансових та інших ресурсів, узгодження концепції з органами державної влади суб'єкта РФ, природоохоронними органами, в окремих випадках - з зацікавленими міністерствами і федеральними агентствами та затвердження концепції представницьким органом муніципального освіти.


Органи місцевого самоврядування. Порядок їх утворення та напрями їх діяльності. Моделі організаційних структур управління муніципальними утвореннями. Повноваження місцевого самоврядування. Організаційні форми здійснення місцевого самоврядування |  Органи і посадові особи місцевого самоврядування.

 Державне управління адміністративно-політичною сферою |  Держ. упр-е в соціальній сфері |  Держ. упр-е (ГУ) в конфліктних і НС |  Структура держ управління в провідних країнах світу: інституційний, функціональний та організаційний аналіз |  Управління етнічними процесами: основні сучасні тенденції |  Методологія та методи управління. Підходи до управління |  процесний підхід |  Ситуаційний підхід до управління |  Природа і сутність місцевого самоврядування. Муніципальне утворення як соціально-економічна система. |  Поняття суб'єкта місцевого самоврядування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати