На головну

Сплайндар. Сплайндарды салу командасы. 2 страница

Жауапың төрт түрі қолайлы. New (жаңа) опциясы Multiline Text Editor(көпжолды мәтіннің редакторы) сұқбат терезесі көмегімен мәтінді ауыстыруға мүмкіндік туғызады. Осы опция әрекетпен DDEDIT командасына ұқсас.

Осы терезесінде бұрыш жақша ескі өлшем мәтінді білдіреді, оларға алдына және кейін символдарды қосып, немесе бұрыш жақшаларды алып тастап толық ауыстырып және жаңа мәтінді енгізе отырып оны сақтауға болады. Rotate (айналдыру) опциясы өлшем мәтінді өлшем сызыққа қатысты бұрады. Ассоциативтікті бұрынғы қалпына келтіру немесе өзгерту (шығу сызықтары басталатын басқа нүктелерді таңдау) үшін DIMREASSOCIATE командасымен пайдалануға немесе Dimensionгоризонталь менюініңReassociate Dimensions (өлшемді бекіту) пунктісінен болады. Команда өлшем объектілерді сұрайды: Select dimensions to reassociate Select objects: (Бекітетін объектілерді таңдаңыздар, өлшемдерді таңдаңыздар :).

Объектілерді таңдағаннан кейін жүйе нүктені сұрайды, одан бірінші шығу сызығы басталады: Specify first extension line origin or [Select object] <next>: (бірінші шығу сызығының басы немесе [объекті таңдау ] <одан әрі>:). Бірінші шығу сызығының басындағы нүктесі екі маркердің біреумен ғана белгіленеді: - егер онда ассоциативтік қасиеті болса және - егер онда қасиеті болмаса.

Блок 3

Сұрақ 6 Штрихтауларды және құюларды редакциялау процесстi сипаттаңыз.

Штрихтау және құюларды редакциялау

Штрихтау мен қуюларды түзету үшін Modify II (редакциялау-2) панелінде шертпесі бар, оған HATCHEDIT командасы сай болады. Команда шақырудың басқа жолы - горизонталь менюден Modify | Object | Hatch (Редакт | объект | штрих түсіру) пункті. Команданың сұрағы: Select associative hatch object: (объекті таңдаңыздар - ассоциативтік штрих түсіру:). Штрихтауды көрсеткеннен кейін, Hatch Edit (штрихтауды редакциялау) сұқбат терезесі ашылады, мұнда Hatch (штрихтау) қосымшасы активті болады. Егер сіздер құюды көрсетсеңіздер, терезе Gradient (градиентер) қосымшасында ашылады.

Бұл терезе Boundary Hatch and Fill (контурмен штрихтау және құю) сұқбат терезесімен ұқсас, бірақ онда контурды таңдау барлық операциялары сөндірілген. Тиісті құруларды таңдағаннан кейін AutoCAD жүйесі штрихтауды жаңа түрде қалпына келтіреді. Тұра осылай құю параметрлерін редакциялағанда.

Блок

7. Объектілердіңқасиеттерінқалайөзгертугеболады.

Қасиеттер палитрасын пайдалану арқылы бір немесе бірнеше объектердің қасиеттерін бір уақытта өзгертуге болады. бірақта келесі мәселелерді ескерген жөн:

Өзгертулер тек қана ерекшеленген объектіде орындалады.. Бірнеше объектерді бір уақытта редактрлеу тек қана редактрленетін қасиеттеріне ғана орындалады.

Егер сіз қасиеттер панелінде объектің қасиетін өзгерткіңіз келсе, керекті жолаққа барып, төмен қараған үшбұрыш белгісін бассаңыз сізге керекті тізімдер шығады. Мысалға объектің түсін өзгерту үшін түстер тізімінің ашылған түрі көрініп тұр. Осы тізімнен қажетті түсті таңдап аласыз.

Қасиеттер панелі арқылы объектің түсін, қабатын, сызықтың типін және салмағын өзгертуге болады. Ол үшін объектіні ерекшелеп, тышқанның оң жағын басып СВОЙСТВА шертпесін шерту керек. Содан кейін диалогті терезе ашылады. Немесе меню қатарынан свойства вкладкасы арқылы да өзгертуге болады. Егерде сіз қалаған түстің типі тізімде жоқ болса меню қатарынан формат) типы линий) загрузить) командасын орындау арқылы керекті сызықтың типін жүктеу қажет. Содан кейін сол типті ағымды етіп ОК батырмасын шертіңіз.

Блок

8. AutoCAD жүйесіндегі қасиеттер панелі.

Объектің қасиеттер панелі

Рис..Панель свойств объектов

Оның құрамына келесі инструменттер кіреді

ColorControl - ағымдағы түстің тізімін көрсетеді, және таңдалған объектің түсін өзгертеді

LineTypeControl - ағымдағы сызық типінің тізімін көрсетеді, және таңдалған сызықтың типін өзгертеді

LineWeightControl - ағымдағы сызық салмағының тізімін көрсетеді, және таңдалған сызықтың салмағын өзгертеді

PlotStylesControl - басып шығару құрылғысының стилінің тізімін көрсетеді. Басып шығару стилінде объектің түсі, сызықтың типі, салмағы қайта анықталады.

Блок

9. Түстер. Сызықтар түрлері және масштабтар. Сызықтар салмағы.

Детальдіңнемесе құрылғының сызбаларын салу үшін олардың өлшемдерін кішірейтіп алмаса болмайды.

Масштаб дегеніміз - нәрсенің сызбадағы ұзындығынан, оның натурал ұзындығына қатынасы (бөлшек сан). Сызбаларды орындағанда мынадай масштабтардың бірін таңдап алуға руқсат етіледі:

Кішірейту масштабы: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; ...

Нақты шама: 1:1

Үлкейту масштабы: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; ...

Масштабты М әрпімен белгілейді. Мысалы; М1:4 - сызбада тетікбөлшек 4 есе кішірейтіліп, ал М2:1 екі есе үлкейтіліп сызылатынын көрсетеді.

Сызбада 9 түрлі сызық қолданылады. Олардың төртеуі тұтас, ал қалған бесеуі тұтас емес сызықтар.

1. Тұтас жуан негізгі сызық. Егер бұл сызықтың жуандығын s (латын әрпі) деп белгілесек, онда s кескіннің мөлшері мен күрделілігіне және сызбаның пішіміне байланысты 0,5мм-ден 1,4мм-ге дейінгі аралықта алынады. Бір сызбадағы сызықтардың жуандықтары бірдей болуға тиіс. Тұтас жуан негізгі сызық сызбада көрінетін сызықтарды бастыра жүргізу үшін қолданылады.

2. Тұтас жіңішке сызық. Оның жуандығы негізгі сызықтың жуандығынан екі-үш есе жіңішке болады. Шығару және өлшем сызықтары, проекция осьтері, көмекші тұрғызу сызықтары, қима мен тілікті сызықтау (штрихтау) тұтас жіңішке сызықпен жүргізіледі.

3. Тұтас жіңішке іркісінді сызық. Жуандығы тұтас жіңішке сызықтың жуандығыңдай болады. Ұзын үзу сызықтарын көрсету үшін қолданылды.

4. Тұтас ирек сызық. Жуандығы тұтас жіңішке сызықтың жуандығымен бірдей. Үзу сызықтары үшін және тілікті көріністен бөлу үшін қолданылады. Ирек сызық сызу аспаптарының көмегінсіз, қолдан жүргізіледі.

5. Үзілме сызық. Сызық бөліктерінің ұзындығы 2мм-ден 8мм-ге дейінгі аралықта, ал олардың ара қашықтықтары 1мм-ден 2мм-ге дейінгі аралықта алынады. Бұл сызықтың жуандығы да S/3 ... S/2 тең болады. Үзілме сызық сызбада көрінбейтін сызықтарды жүргізу үшін қолданылады.

6. Жіңішке нүктелі үзілме сызық. Бұл сызықтың жуандығы да S/3 ... S/2 тең болады. Сызық бөліктерінің ұзындығы 5мм-ден 30мм-ге дейінгі, ал аралықтары 3мм-ден 5мм-ге дейінгі аралықта алынады. Сызбаның осьтік және центрлі сызықтары осы сызықтың көмегімен көрсетіледі.

7. Жуандатылған нүктелі үзілме сызық. Жуандығы тұтас негізгі сызыктың жуандығынан 1,5 - 2 есе жіңішке болады. Бөліктерінің ұзындықтары 3 - 8мм, ал олардың аралықтары 3 - 4мм болады. Шынықтырылатын және қапталатын беттерді жуандатылған нүктелі үзілме сызықпен көрсетеді. Бұл сызықты қиюшы жазықтықтың алдындағы нәрсе бөлігін кескіндеу үшін де пайдаланады.

8. Жіңішке қос нүктелі үзілме сызық. Жуандығы тұтас жіңішке сызықтың жуандығымен бірдей болады, яғни S/3 ... S/2 тең. Бөліктерінің ұзындықтары 5 - 30мм, олардың аралығы 4-6мм болады.

9. Үзілме сызық. Сызбада қиюшы жазықтықтардың орындарын көрсеткенде пайдаланылады, сондықтан оны қима сызығы деп те атайды. Жуандығы 1 ... 1,5 S-ке тең болады. Бұл сызық екі бөліктен турады, бөліктерінің аралығы қимасы немесе тілігі берілетін нәрсенің сәйкес өлшеміне байланысты. бір бөлігінің ұзындығы 8 - 20мм-ге тең.

Блок

10. AutoCAD жүйесіндегі қабаттардың параметрлерін қалай беруге болады.

Пайдаланушы қабаттың атын, қасиетін өзгерте алады. Сонымен қатар бір қабаттағы объектерді басқа қабатқа көшіруге болады. Сызудағы барлық элементтер қабаттармен байланысы бар. Қабаттың атын, объектің түсін, сызықтың типін және т. б. қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік бар.

Қабаттың параметрін өзгертуді жоюды алдыңғы команданы болдырмау арқылы орындауға болады. мысалға қабатты қатырғаннан соң және кейбір геометриялық объектерді редактрлегенсоң осы команданы жою үшін сол қабатты қайтадан ерітуге болады. сол сияқты қабаттың басқа қасиеттеріне орындалған командаларды да дәл осындай команда орындау арқылы қайтаруға болады.

Қабаттың атын өзгерткеннен қабаттың қасиеттері өзгермейді.

Ал егер қабатты удалить командасымен жойса онда қабатты "Предыдущее состояние слоев" командасымен орындауға мүмкіндік жоқ.

Сонымен қатар кез келген қабатқа барып, енгізу пернесін басу арқылы жаңа қабат құруға болады.

Блок

11. Қабаттардиспетчерісұқбаттерезесі.

Қабаттар диспетчеріLayers, қабаттармен атқарылатын жұмысты қамтамасыз етеді.

Рис.Қабаттар диспетчері

Бұл диспетчерге келесі инструменттер кіреді:

Layer Properties Manager қабаттар қасиетінің диспетчерін шақыру;

LayerControl - қабаттарды басқару тізімін шығарады. Әр жолда қабаттардың қасиетін басқару пиктограммасын немесе немесе оның қасиеттерін көрсетеді сонымен қатар осы қабаттың аты көрсетіледі. пиктограммалар тізімі:

- Turn a layer On or Off - Қабатты қосу\өшіру;

- Freeze or thaw in ALL viewports - барлық көрініс экрандарында қатыру\жібіту;

- Freeze or thaw in current viewport ағымдағы көрініс экрандарында қатыру\жібіту;

- Lock or Unlock a layer - қабатты блокқа қою\блоктан шығару

- Color of layer - қабаттың түсі;

- LayerControl - қабаттың аты.

MakeObject'sLayerCurrent -Таңдалған примитивтің қабатына сәйкес ағымдағы қабатты орнату

LayerPrevious - алдыңғы қабаттың құрамына қайту

Layer States Manager -Layer States Managerдиалогті терезесін жүктеу.

Блок

12. Қасиеттерді редакциялау. Қасиеттер сұхбат терезесі.

Примитивтердің қасиеттерінің бірі - баспа стилі мен биіктігі.

Биіктік - ол үш өлшемді құрылуларда қолданылатын примитивтердің қасиеттері. Ол Z өсінің бойымен ығыстыру шамасын береді.

Қасиеттер командасы объектердің кез келген қасиеттерін редакциялауға мүмкіндік береді. Командаға стандарттытақтаныңқасиеттерішертпесі және сервисгоризонталь менюінің қасиеттеріпункті, сонымен қатар редакциялауменюінің қасиеттеріпункті сәйкес келеді.

Қасиеттерікомандасы шақырылғаннан кейін қасиеттерісұқбаттерезесін ашады (1 сурет).

Егер суретте объект немесе объектілер белгіленген болса, онда сонымен қатар екі рет шерту терезені ашады.

Ашылушы тізімнің оң жағында үш келесі шертпелер орналасқан: Juck Select (жылдам таңдау) - фильтр көмегімен қанған суретте объектілерді жылдам таңдауына арналған; Select Objects (объектілердің таңдау )- объектілердң жаңадан таңдауына арналған; Toggle value of PICKADD Sysvar- PICKADD жүйелік айнымалының мәнін 1 0 -ге өзгертеді; егер PICKADD жүйелік айнымалының мәні 1 -ге тең болса, онда PROPERTIES терезесі дәл қазір барлық таңдалғандар объектілердің жалпы қасиеттерді суреттейді, егер PICKADD айнымалының мәні 0 берілсе, онда қаралатын шертпеде басқа бейнелеу болады (осы шертпеге шерту PICKADD жүйелік айнымалының мәнін 0 1-ге ауыстырады).

AutoCADжүйесінде бір объектің қасиетін басқа объектке тасымалдауға мүмкіндік беретін команда бар. Ол Стандартты тақтада орналасқан MATCHPROP командасы. Команданы Редакциялаугоризонталь менюдің Қасиеттерді көшіру пунктінің көмегімен шақыруға болады.

Команданың бірінші сұрағы: Объекті таңдап алыңыз.

Бұл сұранысқа қасиеттердің көбісі немесе кейбіреулері басқа объектілерге тасымалданатын объектілерді көрсету керек. Объект таңдағаннан кейін MATCHPROP командасының ағымдағы параметрлер жөнінде хабарланады: Ағымдағы актив параметр.

Кейін мынандай сұраныс жасалынады: Нысана объекті таңдап алыңыз.

Сонымен тышқанның көрсеткіші бояу жаққыш пішініне айналады. түгенделген қасиеттері көшірілген объект немесе объектілерді көрсетуге болады немесе Settings(Күйіне келтіру) опцияны таңдауға болады.

Блок 3

13. AutoCAD жүйесіндегі стильдерді қалай өзгертуге болады. Мәтін стилдер.

AutoCAD жүйесінің суретерінде сызбаның безендірілуін жеңілдететін кейбір объектілердің стильдер баяндауы мүмкін. Мұндай стильдерге мәтіндік, баспа, өлшем мен мультисызықтар стильдерін жатқызуға болады.

Сонымен қатар жүйе өз стандарттарды дайындауға мүмкіндік туғызады, оларды сақтау және қажеттілік оқиғасында тексеру.

AutoCAD 2004 жүйесінде Styles (стильдер) тақтасы бар (42 сурет). Оның көмегімен мәтіндік және өлшемді стильдерге жылдам пайдалануына рұқсат беріледі .

Мәтіндік стиль үндеместіктен - Standard алынады. Оны жасалынатын жазуларға қолданылады. Мәтіндік стильдердің жұмысы STYLE (СТИЛЬ) командасының көмегімен жүзеге асады. Бұл команданы Формат (Format) горизонталь менюінің Text Style... (Мәтіндік стиль...) пунктінен шақыруға және Text (Текст) пен Styles (Стильдер) тақтадағы шертпемен.STYLE (СТИЛЬ) командасы Text Style(Мәтіндік стиль) (43 сурет) сұқбат терезені шақырады.

Терезенің жоғарғы бұрышында берілген суреттегі стильдердің ашылатын тізімі орналасқан. Терезенің ортасында, қаріп аты, жазылуы және әріптердің биіктігі, яғниосы қаріп параметрлері көрсетіледі. аттардың сол жағында салынған белгі - бұл AutoCAD- тың SHX қәріптері. Олар AutoCAD жүйенің shx кеңейтуілері бар файлдарда Fonts папкасында сақталады. Аттардың сол жағында салынған белгі - бұл Windowsверсиясында орнатылған True Type қәріптер. Width Factor (созылу дәрежесі) параметрі қәріптерді эталондық жазудың қатысты созу немесе қысу үшін қолданады. 1-ден үлкен мәні қәріп символдарын енмен созады, 1-ден кіші мәндер - қысады. Oblique Angle (еңкею бұрышы) параметрі тікке қатысты әріптердің еңкею бұрышын береді. Терезенің төменгі бөлігінде түрлі әсерлер (төңкеру, созу және т. б.) көрсетіледі. Apply (Қолдану) шертпесінің көмегімен жұмыс істейтін стильге өзгерістер қосылуы мүмкін.

Блок 3

14. Өлшем стилі. Мультисызықтар стилі

Өлшемдік примитивтердің безендірілуін қондыру - өлшемдік стильді құрайды. Өлшемдік стильдердің жұмысы DIMSTYLE командасының көмегімен, сонымен қатар Dimension(Өлшемдер) және Styles (Стильдер) тақталардың Dimension Style(Өлшем стилі) шертпесімен, Dimension(Өлшемдер) горизонталь менюдегі Стиль... (Style...) пункті жәрдемімен немесе Format(Формат) горизонталь менюдегі Dimension Style... (Өлшем стилі...) пункті көмегімен жүзеге асады. Өлшемдік стильдердің бәрінің аттары болады. Ағымдағы суреттің ішіндегі стильдер тізімі Өлшемдер (Dimension) панелінде және Styles (Стили) тақтаның оң жақтағы ашылушы тізіміндеорналасқан.

DIMSTYLE командасы арқылы Dimension Style Manager(Өлшем стильдердің диспетчері) (44 сурет) сұқбат терезесін ашуға болады.

Current Dimstyle: (Ағымдағы өлшем стилі:) жолы активті өлшемдік стильдің атын көрсетеді. Стильдердің тізімі терезенің Styles: (Стильдер:) сол алаңында көрсетіледі. Тізімнің төменгі жағында List: (Тізімге шығару:) фильтрінің ашылатын тізімі орналасқан. Бұл тізімнің ішінен All styles(Барлық стильдер) немесе Styles in use(Қолданылатын стильдер) опцияларын таңдауға болады. Don't list styles in Xrefs(Сыртқы сілтеме стилін қолданбау) жалаушасы сыртқы сілтемелерді суретке қосқаннан кейінгі пайда болған стильдерді тізімге қосуға мүмкіндік береді.

Сұқбат терезенің ортасында Preview of: (Стиль үлгісі:) қарау алаңы орналасқан. Бұл алаң өлшемдердің сыртқы көрінісін көрсетеді. Бұдан төмен орналасқан Description(Баяндау) алаңыңда қарастырылып отырған стильге түсініктеме келтіріледі.

Терезенің оң жағында Set Current(Ағымдағы жасау), New... (Жаңа...), Modify... (Өзгерту...), Override... (Қайта анықтау...); Compare... (Салыстыру...) шертпелері орналасқан. Егер сіз суреттің ішіндегі барлық стильдердің ішінен бір стильді таңдағыңыз келсе, онда оны Styles: (Стильдер:) тізімінде белгілеңіз. Кейін Set Current(Ағымдағы жасау) шертпесін басыңыз. Бұрынғы ағымдағы қабаттың аты жаңа атқа өзгереді.

Жаңа стильді құру үшін New... (Жаңа...) шертпесін басу керек. Бұл жағдайда Create New Dimension Style(Жаңа өлшем стилін құру) сұқбат терезесі пайда болады.

Бұл терезенің New Style Name: (Жаңа стильдің аты:) алаңында жаңа стильдің атын енгізу керек. Егер сіз параметрлердің көп бөлігін ағымдағы стильден алғыңыз келмесе, онда Start With: (Негізінде:) шертпесін пайдаланып негізгі стильдің атын таңдаңыз. жаңа стиль тек Use for: (Өлшемдер:) ашылатын тізімнің ішінен All dimensions(Барлық өлшемдер) опциясы таңдалған жағдайда ғана жаңа болады. Create New Dimension Style(Жаңа өлшем стилін құру) сұқбат терезесінде керекті параметрлердің барлығын келтіргеннен кейін Әрі қарай (Continue) шертпесін басу керек. Осыдан кейін алты жапсырмасы бар New Dimension Style: (Жаңа өлшем стилі:) сұқбат терезе пайда болады.

Dimension Style Manager сұқбат терезенің Modify ... (өзгерту ...) шертпесі бар болған өлшем стильге өзгертулерді енгізуге және сақтауға рұқсат етеді. Ол Modify Dimension Style сұқбат терезені шақырады. Бұл терезе New Dirnens Style тереземен толық ұқсас және оның сонымен қатар алты қосымшасы бар.

Блок 3

16. AutoCAD жүйесінде блоктарды қалай құруға болады. Блоктарды енгізу. Аттрибуттер.

Блок - бұл күрделі атауы бар объект. Осы объект үшін қазіргі суреттегі AutoCAD жүйесін кез-келген көлеміндегі примитивтерден тұратын баяндаудан құрылады. Блоктың негізгі нүктесі болады және де бұл блок сызбаның кез келген жеріне қойылуы үшін қолданылады. Қосу процесінде оны өстердегі түрлі масштабта өзгертуге және бұруға болады. Блокты қосу операциясының кейін пайда болған примитив БЛОКТЫҢ КІРУІ (BLOCK REFERENCE) деп аталады.

Блоктың енгізуі

Блокты енгізу үшін INSERT (енгізу) командасы қолданылады, оған Draw (сурет салу) аспаптар тақтасының, топтық шертпенің шертпесі және Insert горизонталь менюдегі Block пунктісі сай болады. Сонымен қатар, осы командаға Insert аспаптар тақтасының ұқсас шертпесі сай болады.

Команда Insert сұқбат терезесін шақырады (49сурет). Осы терезе ағымдағы суретке онда суреттелген блоктарды енгізуге рұқсат етеді (сонымен қатар басқа суреттердегі файлдар). Name ашылушы тізімінде қондырылатын блоктың атын таңдау керек. Browse шертпесі файл таңдауы үшін қолданылады, егер осы сұқбат терезе файл енгізуіне ашық болса. Мына оқиғада Path (жол) параметрі сіздер енгізу үшін таңдаған файлға толық жолын суреттейді. Insertion point (енгізу нүктесі) алаңында ағымдағы суреттің нүктесін беру керек, мұнда блоктың негізгі нүктесі орналастыратын болады.

ATTDEF командасы Attribute Definition (атрибут суреттеуі) сұқбат терезесін шақырады (51сурет).

Mode (режим) алаңында төрт жалаушалардың арқасында атрибут режимдерін қояды: Invisible (жасырылынған) - атрибут көрінбейді (оның елестетуіне арналған арнайы ATTDISP командасын қолдану керек; Constant (тұрақты) - атрибутте тұрақты (өзгермейтін) мәні болады, оны блоктың енгізу кезінде сұрамайды; Verify (бақыланатын) - блокты енгізгенде бақылауға атрибут мәні екі рет сұралады; Preset (орнатылған) - атрибут орнатылған мәнімен қондырылады (мәні сұралмайды), оны атрибутті EATTEDIT командамен редакциялағанда өзгертуге болады.Сплайндар. Сплайндарды салу командасы. 1 страница | Сплайндар. Сплайндарды салу командасы. 3 страница

Цилиндрлiк бет | Построение изометрии предмета по ортогональным проекциям. | Способ. | Режимдер | Примитивтер | Сплайндар. Сплайндарды салу командасы. 4 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати