На головну

Поняття, ознаки і класифікація джерел аграрного права.

Джерела АП - форма зовн виразу і закріплення правових норм, що врегульовують аграрні відносини, це правові акти, що містять норми АП як галузі права, а також норми, які є в інших галузях національного і міжнародного права в тій їх частині, в якій врегульовані аграрні відносини.

Особливості джерел АП:

1) у нормативних актах, що стосуються аграрного права, містяться норми, якими регулюються як аграрні відносини, так і відносини інших галузей права - земельного, господарського, адміністративного, трудового та ін.

2) Окремі норми аграрного законодавства належать до приватного, а деякі з них - до публічного права. В аграрному законодавстві більшою мірою, ніж в інших галузях, містяться норми публічного права. Серед них можна назвати Закон України від 10 липня 1996 р. "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", в якому поряд з цивільно-правовими нормами з питань приватизації є норми, що мають адміністративний (публічний) характер.

3) застосування актів санкціонованої і делегованої правотворчості повноважними органами законодавчої і виконавчої влади щодо окремих суб'єктів аграрного права. Завдяки цьому забезпечується реалізація аграрного законодавства на місцевому рівні, в тому числі застосуванням реєстраційного порядку створення сільськогосподарських юридичних осіб, а також договірним регулюванням аграрних відносин.

4) відсутність єдиного акта кодифікованого х-ру.

5) джерела АП класифікуються на уніфіковані і диференційовані.

6) зростання ролі міжнародно-правових актів.

Класифікація

Традиційно джерела аграрного права за характером правового регулювання поділяють на уніфіковані та диференційовані. Уніфікація здійсн за ознакою предмета прав регулювання, а диференціація - за суб'єктами агр. відносин.

Уніфіковані нормативно-правові акти спрямовані на інтеграцію правового регулювання аграрних відносин. Їх, у свою чергу, можна поділити на дві групи: загально-уніфіковані й спеціально-уніфіковані.

Загально-уніфіковані джерела аграрного права є обов'язковими не лише для аграрних, а й для інших суб'єктів (Закон України "Про господарські товариства", трудове, екологічне законодавство тощо). Натомість спеціально-уніфіковані джерела аграрного права поширюють свою чинність лише на відносини у сфері сільськогосподарського виробництва і соціального розвитку села: Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" від 18 січня 2001 р., Указ Президента України "Про основні засади розвитку соціальної сфери села" від 20 грудня 2000 р. та ін.

До диференційованих джерел аграрного права відносять ті нормативно-правові акти, які розроблялися з урахуванням відмінностей у правовому статусі суб'єктів аграрного підприємництва (Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 р., "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 червня 1997 р., "Про селянське (фермерське) господарство" від 22 червня 1993 р.). За цим принципом побудований і ЗУ "Про особисте селянське господарство".

Таким чином, диференціація в аграрному праві є процесом створення джерел аграрного права, що характеризується виокремленням сукупності однорідних суспільних відносин у рамках аграрного права з метою їх спеціального правового регулювання з врахуванням специфічних особливостей цих відносин.

Найбільш поширеним критерієм класифікації джерел будь-якої галузі права є юридична сила нормативно-правових актів. Конституція України, міжнародно-правові акти (декларації, міжнародні конвенції і угоди, угоди між країнами - членами СНД), кодифіковані акти (Земельний кодекс, Цивільний кодекс, Кодекс законів про працю, Водний кодекс тощо), закони України, підзаконні нормативно-правові акти (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України), відомчі нормативно-правові акти (накази та інструкції Міністерства аграрної політики, Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства охорони здоров'я тощо), нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування і державної виконавчої влади (рішення, розпорядження), локальні внутрішньогосподарські нормативно-правові акти (статути, угоди, колективні договори).

 Система аграрного права як навчальної дисципліни. | Конституція і Закони України як джерела аграрного права

Аг. право як галузь права, його історичні витоки та особливості | Предмет аг. права У.; його зміст та особливості | Основні методи правового регулювання аграрного права. | Принципи аг. права У. | Аграрне право як галузь юридичної науки. | Укази Президента у системі джерел аграрного права. | Урядові правові акти та акти органів державного управління. | Види й юридична сила локальних правових актів. | Роль і значення узагальнень судової та господарської практики. | Поняття, класифікація й особливості аграрних правовідносин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати