На головну

Розрахунково-касове обслуговування підприємств

3) встановлення мінімальних норм обов'язкових резервів

4) забезпечення необхідного ступеня ліквідності банківської системи

Заданіе№47

Фундаментом безкоштовної форми приватизації є метод ...

1) оренди з правом викупу

2) ваучерної приватизації

3) приватизації через іменні рахунки

4) тендера

Заданіе№48

Виділіть ринок по класифікаційної ознаки «суб'єкт».

1) ринок робочої сили

2) ринок інформації

3) ринок покупців

4) ринок капіталу

Заданіе№49

Конкуренція розвивається ...

1) тільки серед продавців

2) тільки серед покупців

3) як серед продавців, так і серед покупців

4) між продавцем і покупцем

Заданіе№50

Витрати, що забезпечують повний контроль над об'єктами капіталовкладень внаслідок повної власності на витрачений капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій, називаються ________ інвестиціями.

1) автономними

2) прямими

3) фіктивними

4) чистими

Заданіе№51

Основою процесу формування конкурентного середовища не є ...

1) сприяння розвитку ринкової інфраструктури

2) усунення бар'єрів входження в галузь

3) лібералізація зовнішньоекономічної діяльності

4) перехід від ринку покупця до ринку продавця

Заданіе№52

Людська діяльність, в процесі якої ресурси перетворюються в товари і послуги, називається ...

1) споживанням

2) розподілом

3) обміном

4) виробництвом

Заданіе№53

Якщо величина пропозиції збільшується з 120 до 160 штук при прирості ціни з 4 до 10 ден. од., то дугова еластичність пропозиції дорівнює ...

1) 3

2) 1/3

3) 0

4) 1

Заданіе№54

Фазі економічної кризи, що супроводжується стагфляцією, відповідає ...

1) скорочення обсягу виплат допомоги з безробіття

2) зростання курсу акцій

3) зростання рівня цін

4) падіння процентної ставки

Заданіе№55

Дана крива виробничих можливостей економіки.

При виробництві 10 од. товару А та 6 од. товару В обсяг випуску товарів А і В може бути збільшений відповідно ...

1) товару А до 20 од. і товарів У до 12 од.

2) товару А до 20 од. і товарів У до 8 од.

3) товару А до 15 од. , При 6 од. товару В

4) товару А до 15 од., При 8 од. товару В

Заданіе№56

Умовою перетворення суспільного блага в приватний товар є ...

1) прийняття колективного договору про користування даними благом

2) тільки встановлення черги серед споживачів даного блага

3) усунення умов вільного доступу до блага і встановлення плати за його використання

4) встановлення плати за користування благом

Заданіе№57

Якщо збільшення наявних доходів домогосподарств з 200 до 220 млрд. Ден. од. супроводжувалося збільшенням споживчих витрат на 15 млрд. ден. од., то гранична схильність до заощадження дорівнює ...

1) 0,25

2) 0,75

3) 1

4) 0,5

Заданіе№58

Якщо стан економіки характеризується кейнсианским відрізком кривої сукупної пропозиції, то бажано ...

1) стимулювати сукупний попит

2) знижувати рівень цін

3) обмежувати сукупний попит

4) підвищувати рівень цін

Заданіе№59

Придбання акцій підприємств в розмірах, які не забезпечують права власності або контролю над ними, називається ___________ інвестиціями.

1) портфельними

2) валовими приватними внутрішніми

3) автономними

4) чистими приватними внутрішніми

Заданіе№60

Якщо в короткостроковому періоді фірма виробляє 500 од. продукції при середніх змінних витратах рівних AVC = 2 руб. і середніх постійних АРС = 0,5 руб, то загальні витрати составляют__рублей.

1) 1250

2) 2,5

3) 502,5

4) 750

Заданіе№61

У законі Російської Федерації про приватизацію абсолютно переважаючою з незначними застереженнями визнається ...

1) продаж державного майна

2) здача підприємств в орендуВиручка від продажу продукції виявиться більше явних витрат | Соціальна

Зниження загального рівня цін на 22,2% в рік | Національні транспортні тарифи | Вклади, розміщені в банку | Введення мит на імпортовані товари | державна | Більше, ніж при жорсткій монетарній політиці | емісія облігацій | Управління приватним сектором економіки | Домашні господарства | ваучерний |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати