На головну

Підстави припинення трудового договору.

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. II. Припинення юридичної особи.
  3. P- периметр верхнього підстави, abcde
  4. Sверх - площа верхнього підстави, abcde
  5. А) законним, б) єдиним, в) за необхідне г) і достатньою підставою кримінальної відповідальності, д) юридичним фундаментом підстави кримінальної відповідальності.
  6. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави, види.
  7. Адміністративно-правові норми за різними підставами класифікуються на певні види.

Підстави припинення трудового договору можна поділити на загальні та додаткові.

Загальні передбачені ст. 29 КЗпП. Це: угоди сторін; витікання терміну договорів (крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна сторона не поставила вимогу про їх припинення); призов або вступ працівника на військову службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 31, 32) або адміністрації (ст. 33), або на вимогу профспілкового органу (ст. 37); перехід працівника, за його згодою, на інше підприємство, установу, організацію, перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці; набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі, до виправних робіт за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (крім випадків звільнення від відбування або відстрочки виконання вироку).

Розірвання з ініціативи працівника.Розірвання трудового договору, укладеного а невизначений термін. Працівник повинен письмово попередити адміністрацію за два тижні до дати розірвання договору. Коли заява працівника про звільнення зумовлена ??неможливістю продовження їм роботи (зарахування до навчальних закладів, перехід на пенсію та ін.), Адміністрація розриває трудовий договір у строк, про який просить працівник. Після закінчення строку попередження про звільнення працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов'язана видати працівникові трудову книжку і провести з ним розрахунок. За домовленістю договір може бути розірваний до закінчення терміну попередження. Строковий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором / контрактом, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору з інших поважних причин. Звільнення працівника без підстав забороняє російське трудовим законодавством.

Розірвання з ініціативи адміністрації (термінові і на невизначений термін): 1)ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення чисельності / штату * 2) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи. * 3) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, при врахуванні того, що до працівника раніше не застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. 4) прогулу (в т. Ч. Відсутність на робочому місці більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин. 5) неявки на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (крім декретної), якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовими каліцтвами або професійним захворюванням, місце праці зберігається до відновлення працездатності або усунення інвалідності. 6) поновлення на роботі працівника, який раніше обіймав дане місце. * 7) поява на роботі в нетверезому стані, наркотичного або токсичного сп'яніння. В даний день / зміну до роботи на допускається. 8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) державного або громадського майна, встановленого набрав законної сили вироком суду або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

 * - Якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Звільнення в період тимчасової непрацездатності (крім 5), в період перебування у відпустці (крім повної ліквідації) не допускається.

Розірвання договору за 1,2,5 тільки за згодою виборного профспілкового органу. Така згода не вимагається при: звільненні з підприємства, де відсутня виборний орган; звільнення керівників підприємства, їх заступників, керівних працівників, які обираються, призначаються, затверджуються на посаду органами державної влади та управління, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян.

Адміністрація в праві розірвати трудовий договір не пізніше 1 місяця з дня отримання згоди відповідного виборного профспілкового органу.

Деякі доп підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов: 1) одноразове грубе порушення керівником і його заступниками. 2) вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, у випадках якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку адміністрації. 3) вчинення винних дій працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням даної роботи. 4) передбачених контрактом, укладеним з керівником підприємства. З ініціативи 3-их осіб.

Уповноважений ним орган зобов'язаний розірвати договір на вимогу профспілкового органу на підставі зборів відповідного профспілкового колективу з керівним працівником або змістити його з займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю, не виконує зобов'язань за колективним договором, проявляє бюрократизм, допускає тяганину. Також: надходження / призов на військову службу, вступ в силу вироку суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі / виправних робіт не за місцем роботи, або покарання, яке виключає можливість продовження роботи. Звільнення оформляється наказом, причина звільнення вказується в наказі і в трудовій в точній відповідності з формулюваннями законодавства про працю та посиланням на пункт і статтю закону. Допомога у розмірі не менше 2-тижневого середнього заробітку при звільнення з ініціативи працівника п. 3, 6 і ініціативи підприємства п. 2, 6.Підстави виникнення трудових відносин. | Робочий час, Час відпочинку

Цивільно-правові зобов'язання (поняття, види). | Спадкування (поняття, підстава спадкування, час відкриття спадкування і час прийняття спадщини). | Індивідуальні трудові спори (поняття, порядок розгляду та вирішення). | Колективні трудові спори (поняття, порядок розгляду та вирішення). | Шлюб (поняття, умови та порядок укладення шлюбу). Обставини, що перешкоджають укладенню шлюбу. | Цивільно-правовий договір (поняття, умови, види) | Суди загальної юрисдикції (поняття, система) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати