Головна

Соціально-економічна сутність позабюджетних фондів.

  1. Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2. Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  3. Amp; 44. «Холодна війна»: причини і сутність
  4. Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  5. V 6.1. Поняття і сутність позаурочної роботи
  6. А) СУТНІСТЬ ПРАВА
  7. Припинення адміністративних правопорушень, його сутність і види.

Позабюджетні фонди держави являють собою сукупність фінансових коштів, що знаходяться в розпорядженні центральних або місцевих органів влади і мають цільове призначення. Вони є важливою ланкою фінансової системи. Порядок їх утворення і використання регламентується фінансовим правом.

Позабюджетний фонд - один з методів перерозподілу національного доходу державою на користь певних соціальних груп населення. Держава мобілізує частини доходів населення для фінансування своїх заходів. Засоби, усуспільнені позабюджетними фондами, використовуються для процесу відтворення.

Державні цільові фонди з'явилися задовго до виникнення єдиного центрального грошового фонду держави - бюджету - у вигляді спеціальних фондів і особливих рахунків. Держава з розширенням діяльності потребували все нових витратах. Засоби для їх покриття централізувалися в особливих фондах і були призначені для спеціальних цілей. Такі фонди носили, як правило, тимчасовий характер. З виконанням державою намічених заходів і припиненням їх фінансування вони закінчували своє існування. У зв'язку з цим кількість спеціальних фондів постійно змінювалося: одні виникали, інші анулювалися. В цілому спостерігалася тенденція до збільшення кількості та обсягу фондів.

Множинність спеціальних фондів створювала певні фінансові незручності (в одних фондах спостерігалася нестача коштів, а в інших - надлишок) і вимагала додаткових витрат на управління ними. Зі зміцненням централізованої держави починається період уніфікації фондів. На базі об'єднання різних фондів був створений державний бюджет, який після розгляду і затвердження його парламентом став законом, обов'язковим до виконання.

У сучасних умовах поряд з бюджетом знову підвищується значення позабюджетних фондів. Кількість і обсяг цих фондів пояснюється рядом причин. По-перше, у органів державної влади з'являються додаткові кошти для втручання в господарське життя і фінансової підтримки підприємництва, особливо в умовах нестабільної економіки.

По-друге, ці фонди, будучи автономними від бюджету, призначені для вирішення нових важливих завдань, які потребують особливої ??уваги з боку держави. Саме поява позабюджетних фондів зі строго цільовим використанням коштів забезпечує більш ефективний державний контроль.

По-третє, позабюджетні фонди можуть за певних умов, тобто при наявності активного сальдо, використовуватися для покриття бюджетного дефіциту.

Позабюджетні фонди створюються двома шляхами. Один шлях - це виділення з бюджету певних витрат, що мають особливо важливе значення, і другий - формування позабюджетних фондів з власними джерелами доходів. Так, у багатьох країнах був створений фонд соціального страхування, призначений для соціальної підтримки певних груп населення. Інші фонди з'являються у зв'язку з виникненням нових раніше невідомих витрат, які заслуговують на особливу увагу з боку суспільства. У цьому випадку на пропозицію уряду законодавчий орган ухвалює спеціальне рішення про утворення даного позабюджетного фонду. Так виникли в ряді держав економічні позабюджетні фонди.

Спеціальні позабюджетні фонди призначені для цільового використання. Зазвичай в назві фонду зазначена мета витрачання коштів. Матеріальним джерелом позабюджетних фондів, як і інших ланок фінансової системи, є національний дохід. Переважна частина фондів створюється в процесі перерозподілу національного доходу.

Головними методами мобілізації національного доходу в процесі перерозподілу при формуванні фондів, виступають спеціальні податки і збори, кошти з бюджету і позики. Основний метод - це спеціальні податки і збори, встановлені законодавчою владою. Значна кількість фондів формується за рахунок коштів центрального і місцевих бюджетів.

Кошти бюджетів надходять у формі безоплатних субсидій або певних відрахувань від податкових доходів. Доходами позабюджетних фондів можуть виступати і позикові кошти. У тих випадках. коли позабюджетні фонди мають позитивне сальдо, воно може бути використано для придбання цінних паперів і отримання прибутку у формі дивідендів або відсотків.

Різноманітність позабюджетних фондів обумовлює складні багатоступінчасті зв'язку. Вони виникають між позабюджетних фондом та іншими ланками фінансової системи. Розрізняють односторонні, двосторонні і багатосторонні фінансові зв'язки. При односторонніх зв'язках грошові кошти йдуть в одному напрямку: від фінансових ланок позабюджетного фонду. Такий зв'язок виникає при формуванні фондів або при використанні ними коштів. Наприклад, валютні фонди багатьох країн утворюються за рахунок коштів центрального бюджету у формі безоплатних субсидій. Односторонній зв'язок з'являється в тому випадку, коли позабюджетний фонд перераховує частину своїх ресурсів іншим фінансовим ланкам. Так, дорожній фонд США, що створюється за рахунок спеціальних податків за наявності надлишків, надає позики федеральному бюджету.

При двосторонніх зв'язках грошовий потік рухається між позабюджетними фондами та іншими ланками фінансової системи в двох напрямках. Так, фонди соціального страхування утворюються не тільки за рахунок страхових внесків, але і коштів центрального бюджету. Одночасно вони при наявності активного сальдо набувають державні цінні папери і стають кредитором бюджету.

При багатосторонніх зв'язках один позабюджетний фонд одночасно з'єднується з різноманітними фінансовими ланками, тобто гроші рухаються в різних напрямках між ними.

Стаття 144. Склад державних позабюджетних фондів Російської Федерації

Державними позабюджетними фондами Російської Федерації є:

Пенсійний фонд Російської Федерації;

Фонд соціального страхування Російської Федерації;

Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування;

Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації.

Відповідно до основних напрямків соціальної політики держави, позначеними в рамках п. 1 ст. 143 БК РФ, в коментованій статті БК РФ визначено такі види цільових державних позабюджетних фондів.

1. З метою реалізації конституційного права людини і громадянина на соціальне забезпечення за віком створено Пенсійний фонд РФ. Правовий статус, порядок створення, діяльності та ліквідації Пенсійного фонду РФ визначені в Положенні про Пенсійний фонд РФ. Пенсійний фонд РФ є одним з перших позабюджетних державних фондів, створених на території Російської держави. Пенсійний фонд утворений з метою створення оптимальної структури державного управління фінансами пенсійного забезпечення.

Джерелом формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду РФ є бюджетні кошти цільового призначення, частина єдиного соціального податку, добровільні надходження громадян і юридичних осіб та інші дохідні джерела. Кошти Пенсійного фонду витрачаються з метою виплати державних пенсій, виплати державної допомоги по догляду за дитиною, з метою надання органами соціального захисту населення матеріальної допомоги престарілим і непрацездатним громадянам, а також з метою фінансування інших заходів, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням діяльності апарату управління Пенсійного фонду.

Грошові кошти бюджету Пенсійного фонду є самостійною частиною федеральної власності, але не входять до складу федерального бюджету або бюджетів суб'єктів РФ. Управління грошовими коштами Пенсійного фонду РФ здійснюють органи державної влади РФ. Бюджет Пенсійного фонду та звіт про його виконання щорічно приймається і розглядається Державною Думою РФ. Виконання бюджету Пенсійного фонду здійснюють органи Федерального казначейства. Безпосереднє керівництво діяльністю Пенсійного фонду покладено на Правління Пенсійного фонду і виконавчу дирекцію.

2. З метою реалізації конституційного права людини і громадянина на соціальне забезпечення на випадок хвороби, інвалідності, в разі втрати годувальника, народження і виховання дітей і в інших випадках, передбачених законодавством РФ про соціальне забезпечення, створений Фонд соціального страхування Російської Федерації. Правовий статус, порядок створення і ліквідації регламентовані в Законі про основи обов'язкового соціального страхування, в Законі про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також на рівні постанови Уряду РФ про фонд соціального страхування.

Фонд соціального страхування є самостійним державним фінансово-кредитною установою, створеною при Уряді РФ. Грошові кошти даного Фонду є державною власністю, але не входять до складу федерального бюджету або бюджету суб'єкта РФ. Велика частина коштів, що становлять бюджет Фонду соціального страхування, реалізується в державних цінних паперах з терміном обігу не більше 1 року. Управління грошовими коштами Фонду соціального страхування знаходиться в руках органів державної влади. Бюджет даного позабюджетного державного фонду підлягає розгляду та затвердження в Державній Думі РФ, а операції по виконанню бюджету здійснюються Федеральним казначейством.

Джерелами формування дохідної частини бюджету Фонду соціального страхування є частина єдиного соціального податку, страхові внески організацій та індивідуальних підприємців, які здійснюють прийом на роботу громадян, а також доходи від інвестування частини тимчасово вільних коштів, добровільні надходження громадян і організацій та інші дохідні джерела. Кошти Фонду соціального страхування підлягають тільки цільовому витрачанню, а саме: з метою виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, допомоги на поховання, з метою покриття витрат на санаторно-курортне лікування тощо Крім того, відповідно до Закону про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань при здійсненні даного виду страхування Фонд соціального страхування бере участь в якості страховика. Страхувальником ж є самі роботодавці.

3. З метою реалізації конституційного права людини і громадянина на охорону здоров'я та отримання безкоштовної медичної допомоги створено Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування. Крім того, на території суб'єктів РФ існують територіальні фонди обов'язкового медичного страхування. Правову основу існування зазначених позабюджетних державних фондів становлять Закон про медичне страхування громадян, Постанова Уряду РФ про затвердження статуту Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.

Грошові кошти Федерального і територіальних фондів обов'язкового медичного страхування складаються в бюджеті цього Федерального фонду обов'язкового медичного страхування і не входять до складу федерального бюджету або бюджетів суб'єктів РФ, проте ці кошти є державною власністю. Джерелами формування дохідної частини бюджету Федерального і територіальних фондів обов'язкового медичного страхування є частина єдиного соціального податку, добровільні надходження від громадян і організацій, бюджетні асигнування, доходи від розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів і т.д. Кошти даного позабюджетного фонду, як правило, розміщені в державних цінних паперах з терміном обігу не більше 1 року.

Напрямками витрачання грошових коштів федерального і територіальних фондів обов'язкового медичного страхування громадян в РФ є фінансування заходів по медичному страхуванню громадян, а також надання безкоштовної медичної допомоги, в тому числі закупівля необхідних медичних препаратів та обладнання. Управління засобами даного позабюджетного фонду за загальним правилом здійснюють органи державної влади РФ.

4. У старій редакції БК РФ в цілях реалізації права людини і громадянина на соціальне забезпечення в разі безробіття було встановлено існування такого державного позабюджетного фонду, як Державний фонд зайнятості населення РФ. Однак зараз цей фонд ліквідовано.

Стаття 143. Загальні принципи та правовий статус державних позабюджетних фондів

1. Поза федерального бюджету утворюються державні фонди грошових коштів, керовані органами державної влади Російської Федерації і призначені для реалізації конституційних прав громадян на:

соціальне забезпечення за віком;

соціальне забезпечення на випадок хвороби, інвалідності, в разі втрати годувальника, народження і виховання дітей і в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про соціальне забезпечення;

соціальне забезпечення в разі безробіття;

охорону здоров'я та отримання безкоштовної медичної допомоги.

2. Правовий статус, порядок створення, діяльності та ліквідації державних позабюджетних фондів визначаються федеральним законом відповідно до цього Кодексу.

3. Кошти державних позабюджетних фондів перебувають у федеральній власності.

4. Кошти державних позабюджетних фондів не входять до складу бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації і використовуються в установленому порядку.

У п. 1 коментарів статті БК РФ наводиться таке визначення поняття "державний позабюджетний фонд": це державні грошові фонди, що знаходяться на самостійному бюджетному регулюванні і не входять до складу бюджету будь-якого рівня бюджетної системи (федерального бюджету, бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету ). Крім того, законодавець окремо підкреслює, що кошти державних позабюджетних фондів не можуть бути вилучені на виконання боргових зобов'язань РФ, суб'єктів РФ або муніципального освіти (п. 4 коментованої статті БК РФ). Однак, незважаючи на те, що кошти державних позабюджетних фондів не входять до складу федерального бюджету, все ж кошти державних позабюджетних фондів РФ знаходяться в складі федеральній власності і управляються органами державної влади РФ (п. 1, 3 коментарів статті БК РФ).

В рамках п. 1 коментарів статті БК РФ визначено напрями витрачання коштів державних позабюджетних фондів, отже, дані фонди є цільовими. Законодавець обмежується лише соціальними напрямками цільового використання коштів державних позабюджетних фондів. Так, в п. 1 коментарів статті БК РФ визначено напрями соціальної політики держави, для реалізації яких створюються відповідні види державних позабюджетних фондів.

Відповідно до п. 2 коментарів статті БК РФ правовий статус, загальні правила створення, діяльності та ліквідації всіх державних позабюджетних фондів повинні бути визначені в єдиному спеціальному федеральному законі про державних позабюджетних фондах. Однак на даний момент на території Російської Федерації діє безліч нормативних актів, що регламентують правовий режим окремого виду державних позабюджетних фондів, - Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.

Взагалі, створення позабюджетних державних фондів відноситься до початку 90-х рр. XX ст. Спочатку практично всі створювалися цільових фондів були позабюджетними. Потім частина таких цільових фондів було переведено на пряме бюджетне фінансування, внаслідок чого з'явилися цільові бюджетні фонди. Таким чином, на території Російської Федерації в даний час діють наступні види цільових фондів:

- Бюджетні;

- Позабюджетні державні;

- Державні цільові фонди Уряду РФ.

Державні позабюджетні фонди РФ можуть бути розглянуті в двох аспектах:

1) як самостійну ланку фінансової системи держави. В даному аспекті державний позабюджетний фонд являє собою відокремлені у використанні централізованих фондів грошових коштів різних територіальних рівнів, за допомогою яких держава реалізує соціально-економічні завдання. У зв'язку з цим всі державні позабюджетні фонди в залежності від цільового призначення поділяються на соціальні, економічні та змішані;

2) як самостійне державне фінансово-кредитна установа. В даному аспекті державний позабюджетний фонд розглядається як організація, що складається на самостійному фінансовому забезпеченні, що має самостійний апарат управління і виступає в якості самостійного учасника грошово-кредитних відносин.

 Основні підходи до формування витрат федерального бюджету на 2012-2014 роки | Пенсійний фонд РФ

Поняття і сутність податкової політики як інструменту державного регулювання. | Особливості та структура податкової системи РФ | елементи податку | Види податкових пільг | Федеральна податкова служба | Права та обов'язки платників податків | БЮДЖЕТНА СИСТЕМА | Дефіцит бюджету | Сутність бюджетного процесу | Основні цілі і завдання бюджетної політики на 2012-2014 роки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати