На головну

Гарантії діяльності депутатів представницьких органів місцевого самоврядування.

  1. Судова система і система правоохоронних органів з «Основ законод-ва СРСР і союзних республік» 1958 р
  2. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  3. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  4. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  5. II. Мотиваційно-смислова сфера - спрямованість діяльності
  6. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  7. IV) Лімфатичні судини і вузли органів черевної порожнини

Їх можна розділити на кілька груп.

1. Організаційні гарантії прийнято пов'язувати з обов'язками державних органів, установ місцевого самоврядування щодо створення необхідних умов для здійснення депутатом своїх повноважень. У зв'язку з цим депутат має право бути прийнятий посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування з питань своєї діяльності. Депутату належить право на отримання інформації та консультацій, забезпечення необхідними офіційними виданнями та довідковими матеріалами. З питань здійснення депутатських повноважень, діяльності представницького органу місцевого самоврядування депутат має право виступати в муніципальних засобах масової інформації. У законодавчих актах це право зазвичай підкріплюється нормою про те, що редагування наданих депутатом матеріалів без його згоди не допускається. Відповідно до статутів муніципальних утворень і регламентами представницьких органів місцевого самоврядування депутат має право мати помічників на оплачуваній основі або на громадських засадах. Оплата праці помічників депутата здійснюється на основі трудового договору (контракту) з представницьким органом місцевого самоврядування. Для депутата встановлюється загальний місячний фонд оплати праці помічників в обумовленому Думою розмірі. Помічники виконують доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, державними і муніципальними органами влади, надають йому організаційно-технічну та консультативну допомогу в здійсненні депутатських повноважень.

2. Матеріальні гарантії покликані забезпечити захист прав та інтересів депутата, пов'язаних з можливими матеріальними витратами і втратами при здійсненні ним функцій народного обранця. Сучасне законодавство суб'єктів Російської Федерації, закріплюючи подібного роду гарантії діяльності депутата, спирається на положення, розроблені в нормативних актах колишніх років. Йдеться, наприклад, про відшкодування витрат депутата, який виконує свої функції на незвільнена основі. Участь такого депутата у засіданнях органів місцевого самоврядування, постійних комісій пов'язане із звільненням від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Компенсація втрат заробітної плати за місцем служби або роботи проводиться за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету в розмірі, що встановлюється представницьким органом місцевого самоврядування.

Депутату, який працює на постійній професійній основі, встановлюється щомісячний оклад і надбавки до неї у відповідності зі схемою посадових окладів, встановленої для посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

Набули поширення норми, що закріплюють страхування життя і здоров'я депутата за рахунок коштів місцевого бюджету. Страхові суми виплачуються у випадках загибелі (смерті) депутата, заподіяння йому каліцтв чи іншого ушкодження здоров'я у зв'язку із здійсненням ним депутатських повноважень.

3. Гарантії трудових прав депутатів спрямовані на захист їх інтересів як суб'єктів трудових відносин. Трудові гарантії поширюються на термін повноважень депутата, а також на подальшу службову діяльність після закінчення виконання особою депутатських обов'язків.

Депутат не може бути звільнений з основного місця роботи з ініціативи адміністрації без згоди представницького органу місцевого самоврядування. Відповідно до норм трудового законодавства термін депутатської діяльності зараховується до загального і безперервного трудового стажу або термін служби, стаж роботи за фахом (для депутата, який працює в представницькому органі на постійній основі).

Для цієї ж категорії депутатів передбачається, що після закінчення терміну їх повноважень роботодавець надає їм колишню роботу (посаду) або за їх згодою інше рівноцінне роботу (посаду). Дане правило поширюється на військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, обраних депутатами представницького органу місцевого самоврядування і які працюють у ньому на постійній основі.

4. До гарантій депутатської діяльності відносяться також неответственіость і недоторканність депутатів. Невідповідальність депутатів, що позначається терміном індемні-мент, передбачає неприпустимість переслідування депутата за висловлену ним думку, позицію, виражену в тому числі і при голосуванні. Це положення не поширюється на випадки, коли з боку депутата були допущені публічні образи чи інші порушення, відповідальність за які передбачена федеральним законодавством.

Недоторканність (імунітет) означає, що депутат не може бути затриманий, підданий обшуку за місцем проживання або роботи, заарештований, притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди прокурора суб'єкта Російської Федерації. Частина 7 ст. 18 Федерального закону від 28 серпня 1995 року, закріпивши в такому вигляді інститут депутатської недоторканності, внесла деякі поправки в його зміст в порівнянні з колишнім тлумаченням.

Тепер імунітет не поширюється на випадки затримання депутата на місці злочину і адміністративну відповідальність, що накладаються в судовому порядку.

Нині законодавство не вимагає згоди місцевого представницького органу на звільнення депутата від недоторканності. Раніше існував спеціально встановлений порядок позбавлення депутата імунітету. Він включав подання прокурора одного територіального рівня з місцевою Радою, яка направлена ??в даний представницький орган. Місцева Рада міг дати згоду або, навпаки, відмовити прокурору в питанні про залучень депутата до відповідальності. В даний час недоторканності депутат позбавляється на розсуд прокурора суб'єкта РФ.

Депутатська недоторканність має територіальні межі. Стосовно до депутата місцевого представницького органу можна говорити про недоторканність, обмеженою територією муніципального освіти. А це означає, що поза району, міста і т. Д. Депутат може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований і т. П. І без згоди прокурора суб'єкта Федерації.

Депутат позбавляється імунітету за все протиправні, кримінально карані діяння, в тому числі і ті, які не пов'язані з реалізацією депутатських повноважень. У літературі іноді висловлюються протилежні судження: депутат може бути притягнутий до кримінальної відповідальності тільки за дії, які не мають відношення до депутатської діяльності. Звісно ж, що перший варіант вирішення даної проблеми більш кращий хоча б тому, що при другому підході залишається відкритим питання, як відрізнити діяння, вчинені депутатом при здійсненні свого мандата, від інших його дій (бездіяльності).

Нарешті, недоторканність виникає з початком повноважень депутата (день його обрання) і закінчується з їх припиненням (початок роботи виборного органу місцевого самоврядування в новому складі).

49. Глава муніципального освіти й інші виборні посадові особи місцевого самоврядування: їх статус і роль в здійсненні МСУ

Стаття 36. Глава муніципального освіти

1. Глава муніципального освіти є вищою посадовою особою муніципального освіти і наділяється статутом муніципального освіти відповідно до цієї статті власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення.

2. Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти:

1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу;

2) у разі обрання на муніципальних виборах або входить до складу представницького органу муніципального освіти з правом вирішального голосу і виконує повноваження його голови, або очолює місцеву адміністрацію;

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

3) в разі обрання представницьким органом муніципального освіти виконує повноваження його голови;

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

4) не може одночасно виконувати повноваження голови представницького органу муніципального освіти і повноваження глави місцевої адміністрації;

(П. 4 ст ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

5) у разі формування представницького органу муніципального району відповідно до пункту 1 частини 4 статті 35 цього Закону виконує повноваження його голови.

(П. 5 ст ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

3. Встановлені пунктами 2 - 4 частини 2 цієї статті обмеження не поширюються на органи місцевого самоврядування муніципального освіти, що має статус сільського поселення, внутрішньоміського муніципального освіти міста федерального значення, в якому передбачено формування виконавчо-розпорядчого органу, очолюваного главою муніципального освіти, виконуючим повноваження голови представницького органу муніципального освіти.

(В ред. Федеральних законів від 21.07.2005 N 93-ФЗ, від 25.12.2008 N 281-ФЗ)

4. Глава муніципального освіти в межах повноважень, встановлених частиною 2 цієї статті:

1) представляє муніципальне утворення у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені муніципального освіти;

2) підписує і оприлюднює в порядку, встановленому статутом муніципального освіти, нормативні правові акти, прийняті представницьким органом муніципального освіти;

3) видає в межах своїх повноважень правові акти;

4) має право вимагати скликання позачергового засідання представницького органу муніципального освіти;

5) забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення та окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами суб'єкта Російської Федерації.

(П. 5 введений Федеральним законом від 07.05.2009 N 90-ФЗ)

5. Глава муніципального освіти підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти.

5.1. Глава муніципального освіти представляє представницькому органу муніципального освіти щорічні звіти про результати своєї діяльності, а в разі, якщо глава муніципального освіти очолює місцеву адміністрацію, про результати діяльності місцевої адміністрації та інших підвідомчих йому органів місцевого самоврядування, в тому числі про вирішення питань, поставлених представницьким органом муніципального освіти.

(Частина пятая.1 введена Федеральним законом від 07.05.2009 N 90-ФЗ)

6. Повноваження глави муніципального освіти припиняються достроково в разі:

1) смерті;

2) відставки за власним бажанням;

2.1) видалення у відставку відповідно до статті 74.1 справжнього Федерального закону;

(П. 2.1 введений Федеральним законом від 07.05.2009 N 90-ФЗ)

3) відмови від посади відповідно до статті 74 цього Закону;

4) визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним;

5) визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

6) набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду;

7) виїзду за межі Російської Федерації на постійне місце проживання;

8) припинення громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування, придбання ним громадянства іноземної держави або отримання ним посвідки на проживання чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання громадянина Російської Федерації на території іноземної держави, яка не є учасником міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до якого громадянин Російської Федерації, що має громадянство іноземної держави, має право бути обраним до органів місцевого самоврядування;

(В ред. Федерального закону від 25.07.2006 N 128-ФЗ)

9) відкликання виборцями;

10) встановленої в судовому порядку стійкою нездатності за станом здоров'я здійснювати повноваження глави муніципального освіти;

11) дострокового припинення повноважень представницького органу муніципального освіти, якщо глава муніципального освіти був обраний зі складу цього органу;

12) перетворення муніципального освіти, що здійснюється відповідно до частин 3, 4 - 7 статті 13 цього Закону, а також у разі скасування муніципального освіти;

(П. 12 введений Федеральним законом від 18.10.2007 N 230-ФЗ)

13) втрати поселенням статусу муніципального освіти в зв'язку з його об'єднанням з міським округом;

(П. 13 введений Федеральним законом від 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 281-ФЗ)

14) збільшення чисельності виборців муніципального освіти більш ніж на 25 відсотків, що сталося внаслідок зміни кордонів муніципального освіти або об'єднання поселення з міським округом.

(П. 14 введений Федеральним законом від 18.10.2007 N 230-ФЗ)

7. У разі дострокового припинення повноважень глави муніципального освіти його повноваження тимчасово виконує посадова особа місцевого самоврядування, яке визначається відповідно до статуту муніципального освіти.

(Частина сьома введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

8. У разі дострокового припинення повноважень глави муніципального освіти, обраного на муніципальних виборах, дострокові вибори глави муніципального освіти проводяться в терміни, встановлені федеральним законом.

(Частина восьма введена Федеральним законом від 18.10.2007 N 230-ФЗ)

50. Глава муніципального освіти й інші виборні посадові особи МСУ: їх статус і роль в здійсненні МСУ

Глава місцевої адміністрації також може іменуватися керуючим. У разі, якщо особа призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, статутом поселення, щодо посади голови місцевої адміністрації муніципального району статутом муніципального району і законом суб'єкта РФ можуть бути встановлені додаткові вимоги до кандидатів на посаду голови місцевої адміністрації. Порядок проведення конкурсу на заміщення посади голови місцевої адміністрації встановлюється представницьким органом муніципального освіти і повинен передбачати опублікування умов конкурсу, відомостей про дату, час і місце його проведення, проекту контракту не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення конкурсу. Особа призначається на посаду голови місцевої адміністрації представницьким органом муніципального освіти з числа кандидатів, представлених конкурсною комісією за результатами конкурсу.

Контракт главою місцевої адміністрації полягає з главою муніципального освіти. Він розривається за згодою сторін або в судовому порядку на підставі заяви:

1) представницького органу муніципального освіти або глави муніципального освіти. У зв'язку з порушенням умов контракту щодо рішень питань місцевого значення;

2) вищої посадової особи суб'єкта Федерації внаслідок порушень умов контракту в частині, що стосується здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами суб'єктів Федерації;

3) голови місцевої адміністрації в зв'язку з порушеннями умов контракту органами місцевого самоврядування та органами державної влади суб'єкта Федерації.

Повноваження глави місцевої адміністрації, здійснювані на основі контракту, припиняються достроково у разі: його смерті; відставки за власним бажанням; розірвання контракту; відмови від посади; визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним; визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим; набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду; виїзду за межі РФ на постійне місце проживання, припинення російського громадянства, громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування. Заступники голови місцевої адміністрації здійснюють керівництво окремими галузями місцевого господарства, діяльністю підлеглих їм відповідно до розподілу обов'язків структурних підрозділів адміністрації.

Глава місцевої адміністрації визначає число своїх заступників, а в залежності від їх професійної підготовки - напрямки їх роботи.

Такими можуть бути питання: житлового та комунального господарства; організації споживчого ринку; управління майном муніципального освіти; капітального будівництва; економічної і соціальної сфери діяльності місцевої адміністрації.

Коло питань, які доводиться вирішувати місцевим адміністраціям, різний у різних муніципальних утвореннях. Від цього залежать їх структура і штати, напрямки діяльності посадових осіб та відповідних служб.

 Повноваження депутатів представницьких органів місцевого самоврядування. | Підстави і порядок дострокового припинення повноважень виборного посадової особи місцевого самоврядування.

Типи муніципальних утворень. | Особливості організації місцевого самоврядування в містах федерального значення. | Місцевий референдум, правове регулювання його проведення. | Муніципальні вибори. Законодавство товариський області про муніципальних виборах. | Територіальне громадське самоврядування. Порядок організації, основні повноваження органів територіального ТОС | Правотворческая ініціатив громадян. порядок реалізації | Звернення громадян до органів МСУ | Опитування громадян. порядок проведення | Збори громадян. Мета і порядок проведення, повноваження | Представницький орган МСУ. Порядок формування, предмети ведення, форми роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати