На головну

ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ РОЛЬ У НАУКОВОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  2. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  3. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  4. II. Мотиваційно-смислова сфера - спрямованість діяльності
  5. III етап статистичного дослідження - обробка отриманий даних.
  6. IV етап статистичного дослідження - аналіз отриманого матеріалу, висновки і пропозиції на основі результатів дослідження.
  7. IV. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ХОЗ. ДІЯЛЬНОСТІ

дослідження - це вид діяльності людини, який в процесі управління організацією включає наступні роботи:

- Розпізнавання проблем і проблемних ситуацій;

- Визначення причин їх походження, властивостей, змісту, закономірностей проведення та розвитку;

- Встановлення місця цих проблем і ситуацій (як в системі наукових знань, так і в системі практичного управління);

- Знаходження шляхів, засобів і можливостей використання нових знань про дану проблему;

- Розробка варіантів вирішення проблем;

- Вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми за критеріями результативності, оптимальності, ефективності.

Будь-яке дослідження має комплекс характеристик, які необхідно враховувати при його проведенні і організації.

Основними з них є:

- методологія дослідження - Сукупність цілей, підходів, орієнтирів, пріоритетів, засобів і методів дослідження;

- організація дослідження - Порядок проведення дослідження, заснований на розподілі функцій і відповідальності, закріплених в регламентах, нормативи і інструкціях;

- ресурси дослідження - це комплекс засобів та можливостей (інформаційних, економічних, людських і т.д.), що забезпечують успішне проведення дослідження та досягнення його результатів;

- об'єкт дослідження - Система управління, що відноситься до класу соціально-економічних систем;

- предмет дослідження - конкретна проблема, вирішення якої вимагає проведення досліджень;

- тип дослідження - Відображає приналежність його до певного типу, з урахуванням своєрідності всіх його характеристик;

- потреба дослідження - Ступінь гостроти проблеми, ступінь професіоналізму в підходах до її вирішення;

- результат дослідження - Рекомендації, модель, формула, методика, що сприяють успішному вирішенню проблеми, розуміння її змісту, витоків і наслідків;

- ефективність дослідження - Відповідність витрат на проведення досліджень і отриманих результатів.

У сучасному менеджменті - дослідження - головний фактор зростання ефективності організації. Це викликано тим, що сучасна організація повинна постійно змінюватися для того, щоб відповідати вимогам ринкової економіки. Базою організаційних змін і нововведень стає дослідження діяльності організацій.

Проведення досліджень і аналіз будь-якої конкретної проблеми управління як об'єкта необхідно, перш за все, для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку товарів (послуг), для підвищення ефективності функціонування підрозділів і організації в цілому. Зрозуміти, як успішно і своєчасно досягаються поставлені цілі можна лише за допомогою дослідження роботи цих підрозділів і конкретних виконавців і керівників.

Дослідження необхідно проводити не тільки, коли організаціям загрожує банкрутство або серйозну кризу, а й тоді, коли організації функціонують успішно і стабільно досягають певних результатів. В даному випадку своєчасні дослідження допоможуть утримати цей стабільний рівень роботи організації, з'ясувати, що заважає, або в більшій мірі стимулює її роботу, щоб бажані результати були ще краще.

Дослідження необхідні як з наукової, так і з практичної точки зору. З наукової точки зору дослідження передбачає розробку і чітке формулювання методології проведення досліджень, з тим, щоб розробити фундаментальні теоретичні положення. З практичної точки зору, такі дослідження повинні вміти проводити конкретні люди (аналітики, проектувальники, співробітники у відділах), отже, їх необхідно озброїти конкретними знаннями, навчити різним методам проведення досліджень, роз'яснити, для чого це потрібно і які цілі при цьому досягаються. Всі дослідження повинні проводитися з метою побудови певної (еталонної) моделі системи управління, до якої прагне організація.

Таким чином, сьогодні дослідження виступає як одна з основних функцій управління, що забезпечує високу якість управлінських рішень і як засіб вдосконалення управління.

Формула сучасного управління - «управляти, вдосконалюючись та вдосконалюючись».

2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Методологія дослідження систем управління грунтується на розумної організації діяльності керівників і менеджерів підприємства по раціоналізації системи управління. Вона передбачає визначення цілей, предмета досліджень, меж дослідження, вибір методів досліджень, засобів (ресурсів) і етапів проведення дослідницьких робіт.

Схема «Зміст методології дослідження управління»

Методологія дослідження систем управління вимагає врахування ряду системних характеристик, до яких відносяться: мета дослідження, потреба в дослідженнях; об'єкт і предмет дослідження; ресурси для проведення досліджень; підходи і методи дослідження; орієнтири і обмеження; ефективність досліджень; результати досліджень.

Розкриємо ці характеристики.

1. Мета дослідження полягає в пошуку найбільш ефективних варіантів побудови системи управління і організації її функціонування і розвитку. Цілі дослідження можуть бути: поточними і перспективними; загальними і локальними; постійними і епізодичними. Методологія будь-якого дослідження починається з вибору, постановки та формулювання його мети.

2. Потреба в дослідженні зумовлює масштаб і глибину дослідження системних характеристик, реалізація яких найбільшою мірою впливає на досягнення поставлених цілей.

3. об'єктом досліджень є система управління конкретної організації. Для її вивчення необхідно знати затверджені схеми управління, посадові інструкції, Положення про підрозділи.

4. предметом дослідження є конкретна проблема (або комплекс проблем), рішення якої вимагає проведення досліджень.

5. проблема - Це реальне протиріччя, яке потребує свого вирішення. Серед цих проблем можуть бути наступні:

- Розвиток структури управління;

- мотивація персоналу;

- Мотивація техніки та інформаційних систем управління;

- Розробка управлінських рішень;

- Підготовка персоналу і ін.

6. ресурси - це комплекс засобів, що забезпечують успішне проведення досліджень. Це, перш за все, матеріальні ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси, інформаційні ресурси, технічні засоби, необхідні для обробки результатів, а також правові документи, що характеризують об'єкт дослідження.

6. підхід - Це ракурс дослідження, вихідна позиція, відправна точка, з якої дослідження починається і яка визначає його спрямованість щодо мети.

Підхід може бути: аспектним, системним і концептуальним. аспектний - Являє собою вибір однієї грані проблеми за принципом актуальності або за принципом обліку ресурсів, виділених на дослідження. (Наприклад, проблема розвитку персоналу може мати економічний аспект, соціально-психологічний та ін.) системний - Відображає більш високий рівень методології дослідження. Він вимагає максимально можливого врахування всіх аспектів проблеми в їх взаємозв'язку і цілісності, виділення головного і істотного, визначення характеру зв'язків між аспектами, властивостями і характеристиками. концептуальний передбачає розробку концепції дослідження, тобто, комплексу ключових положень, що визначають загальну спрямованість і спадкоємність дослідження.

Також підхід може бути: емпіричним, прагматичним і науковим. емпіричний - Якщо він в основному спирається на досвід. прагматичний - Спирається на завдання отримання найближчого результату. науковий - Найбільш ефективний підхід, він характеризується наукової постановкою цілей дослідження і використанням наукового апарату в його проведенні.

7. Методологія дослідження повинна також включати визначення та формулювання орієнтирів і обмежень. Вони дозволяють проводити дослідження більш послідовно і цілеспрямовано. Орієнтири можуть бути м'якими і жорсткими, а обмеження явними і неявними.

8. Найважливішу роль в методології грають засоби і методи дослідження, Які можна розділити на три групи: формально-логічні, загальнонаукові і специфічні.

9. ефективність досліджень вимагає порівняння витрат на проведення досліджень і отриманих результатів.

10. Результати досліджень можуть бути представлені в різних формах. Це може бути нова модель системи управління, нові регламентуючі документи, скориговані розрахункові формули, нова корпоративна культура.

З практичної точки зору методика проведення досліджень, як правило, включає три основні розділи: теоретичний, методичний, організаційний.

В теоретичному розділі визначаються: основні цілі, завдання, предмет і об'єкт дослідження.

методичний розділ містить: обгрунтування вибору методу проведення досліджень, збору і обробки даних, аналіз отриманих результатів, способи їх оформлення.

організаційний розділ представляє, перш за все, план проведення досліджень, формування команди виконавців, розподіл трудових і фінансових ресурсів. Тут же визначається і організаційна форма проведення досліджень, тобто індивідуальні або колективні дослідження, дослідження, проведені внутрішніми або зовнішніми фахівцями. Виділяються спеціальні відділи, служби управління змінами, цільові проектні підрозділи, які будуть задіяні в проведенні дослідження систем управління.

Методи дослідження

Методи дослідження можна розділити на три групи: формально-логічні, загальнонаукові і специфічні.

 Формально-логічні - Це методи інтелектуальної діяльності людини, що становить основу досліджень управління. Основу логічних методів становлять вимоги і принципи формальної логіки. Формальна логіка вивчає форми мислення - поняття, судження, умовиводи, докази і т.д., з точки зору їх структури; описує найбільш правильні прийоми мислення. Наприклад, вона формує правила виведення одного судження з іншого, розглядає можливі помилки при доказах і т.д. До формально-логічним методам ставляться:

1) Методи класифікації, узагальнення та типології;

2) Індуктивний метод дослідження - від дослідження одиничних ознак, одиничних предметів - до знаходження спільних істотних ознак, знання про все класі предмета.

3) дедуктивний метод дослідження - тобто, спосіб опосередкування знання, при якому здійснюється перехід від знання більшої спільності до знання меншою спільності в силу причинно обумовленої закономірною зв'язку явищ і процесів;

4) Метод аргументації або обгрунтування та ін.

Загально методи - Відображають науковий апарат дослідження і засновані на практичної діяльності, осмислення якої дає уявлення про суть і особливості подій і ситуацій. Такі методи поділяються на дві групи:

1) Методи спостережень - це дослідження з мінімальним втручанням в досліджувані події.

2) Методи експериментування - штучне створення ситуацій для вивчення особливостей поведінки системи, які в звичайних умовах можуть бути непомітні, а в експериментальних проявляються в повній мірі. До загальнонаукових методів належать:

1) Метод спостереження - базується на фіксації і реєстрації параметрів і показників властивостей досліджуваного об'єкта дослідження.

2) Метод вимірювання - дозволяє дати в певних одиницях виміру чисельну оцінку досліджуваного властивості об'єкта.

3) Метод порівняння - дозволяє визначити відмінності або спільність досліджуваного об'єкта з аналогом або еталоном.

4) Метод експерименту - заснований на дослідженні досліджуваного об'єкта в штучно створених для нього умовах.

5) Метод екстраполяції - метод, котрий використовується для перенесення та розповсюдження властивостей, відносин і закономірностей з однієї предметної області на іншу, або перенесення на перспективу минулих тенденцій.

6) Метод моделювання - використовує при дослідженні об'єкта його моделі, що відображають структуру, зв'язку, відносини. При цьому, результати інтерпретуються на реальний об'єкт.

специфічні методи - Це методи, які народжуються специфікою систем управління і відображають особливість управлінської діяльності. Найбільш важливими з них є: методи дослідження документів; проведення соціологічних досліджень; методи тестування, колективного аналізу; методи експертних оцінок і SWOT-аналізу; ділових ігор.

  1. СТАДІЇ І ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ.

Будь-яке дослідження здійснюється в кілька етапів:

На початковому етапі необхідно виявити потреби в дослідженні, проаналізувати проблеми, що стоять перед конкретною системою управління, вибрати з них головну, визначальну важливість і першочерговість проведення дослідження. Для цього проблема повинна бути чітко сформульована.

під проблемою розуміється невідповідність фактичного стану керованого об'єкта (наприклад, виробництва продукції) бажаного або заданому (запланованого).

Сукупність факторів і умов, викликають появу тієї чи іншої проблеми, називається ситуацією, а розгляд проблеми з урахуванням впливають на неї ситуаційних чинників дозволяє описати проблемну ситуацію.

Отже, на першому етапі проведення досліджень аналізуються проблеми і сукупність всіх факторів, які необхідно виявити і враховувати при вирішенні проблем.

зміст другого етапу - Виявлення об'єкта і предмета дослідження. об'єктом дослідження є система управління організації, а предметом - виявлена ??конкретна проблема, яка стримує ефективну роботу організації.

на третьому етапі необхідно вибрати методологію проведення дослідження, під якою розуміється сукупність цілей, методів, прийомів управління при проведенні дослідження, а також підхід менеджерів до прийняття рішень і врахування традицій організації.

на четвертому етапі проводиться аналіз ресурсів, необхідних для проведення дослідження. До таких ресурсів відносяться матеріальні, трудові, фінансові ресурси, устаткування, інформація. Аналіз ресурсів необхідний для успішного проведення дослідження та досягнення його результатів,

п'ятий етап передбачає вибір методів проведення дослідження з урахуванням наявних ресурсів і цілей дослідження.

шостий етап полягає в організації проведення досліджень. Тут необхідно визначити порядок проведення досліджень, розподілити повноваження і відповідальність і відобразити це в регламентуючих документах, наприклад в посадових інструкціях. Тут же необхідно уточнити або визначити технологію підготовки і затвердження управлінських рішень при проведенні досліджень.

на сьомому (Завершальному) етапі слід зафіксувати і проаналізувати отримані результати. Такими результатами можуть бути окремі рекомендації, нова модель системи управління, поліпшені норми керованості, більш досконалі методики, що сприяють оперативному і успішному вирішенню проблеми. На цьому етапі необхідно попередньо підрахувати ефективність досліджень, тобто урівняти витрати на проведення досліджень і отримані результати.

Іноді процес дослідження конкретного об'єкта здійснюється відповідно до обраної (рекомендованої) модельюсістеми управління, часто званої еталоном.

Дослідження об'єкта управління відповідно до еталонної моделлю:

 Стратегія фокусування | Діагностика систем управління

Аналіз стану компанії. | Стратегії диверсифікації. | Основні стратегії конкуренції. | Модель 5-ти конкурентних сил. | Аналіз ланцюжка цінностей. | Завдання стратегічного менеджменту. | Стратегії низьких витрат. | Модель п'яти конкурентних сил | СТРАТЕГІЯ лідерство у витратах (Стратегія низьких витрат) | СТРАТЕГІЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати