Головна

Методичні засади визначення ефективності нової техніки і капітальних вкладень. Критерій і показники ефективності з урахуванням умов ринкової економіки.

  1. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  2. I. Поняття техніки керівництва.
  3. IDIV Розподіл з урахуванням знака
  4. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки

Вибір оптимального варіанту виробничих інвестицій здійснюється на основі розрахунків економічної ефективності по кожному з можливих проектів. Виробниче підприємство безперервно вводить нововведення в усі сфери діяльності. Перш за все вдосконалюються засоби, методи і організація виробництва. Завдання вдосконалення техніки і організації виробництва прямо погоджуються з потребами ринку. В першу чергу визначаються продукція, яку слід проектувати, її потенційні споживачі і конкуренти. Ці питання вирішуються інженерами, маркетологами та економістами, які розробляють технічну політику. На основі цієї політики визначаються напрямок технічного розвитку виробництва і сектор ринку, на якому підприємство збирається закріпитися.

Розрахунки економічної ефективності фінансування проектів розширення і розвитку виробництва доцільно проводити, орієнтуючись насамперед на показники рентабельності засобів виробництва і суми прибутку, додатково одержуваної при реалізації інвестиційного проекту.

Рентабельність визначається за формулою: Рн = Пр / ФСП, де

Пр - сума прибутку, що отримується від реалізації проекту за рік;

ФСП - сума інвестицій в засоби виробництва.

Сума прибутку визначається за формулою: Пр = Ік * Фо * РНП, де

Ік - сума виробничих інвестицій;

Фо - фондовіддача засобів виробництва;

РНП - рентабельність продукції підприємства, призначеної до випуску.

При оцінці ефективності інвестиційного проекту має також враховуватися, що податки і платежі з прибутку в централізований і місцевий бюджети диференціюються залежно від виду продукції і сфери діяльності підприємства.

ПИТАННЯ № 49.

Планування капітальних вкладень в промисловості. Заходи але вдосконалення інвестиційних процесів в перехідний період до ринкової економіки.

Капітальні вкладення - складова частина капиталообразующих інвестицій. Вони являють собою витрати, що направляються на створення та відтворення основних фондів.

Інвестиції - це довгострокове вкладення капіталу з метою отримання прибутку.

Зазвичай на підприємстві або у розробників існує кілька альтернативних варіантів для інвестування.

Перш ніж прийняти рішення, у що слід поміщати капітал, необхідно поставити свого роду діагноз, т. Е. Виявити слабкі місця на підприємстві в цілому. Навряд чи доцільно інвестувати в розробку або придбання високопродуктивних технологій, а то й існує товаропровідна мережу, т. Е. Ще неясно, як продукт потрапить до споживача. Якщо мова йде про цілий блоці пов'язаних між собою інвестицій (наприклад, розробка нового продукту - придбання принципово нового обладнання - створення дилерської мережі), то перш ніж розраховувати ефективність за варіантами, необхідно в принципі вирішити проблему фінансування, т. Е. Визначитись щодо джерел надходження грошей.

Послідовність завдань, що вирішуються в процесі планування, розрахунку та реалізації інвестицій наступна:

-пропозиції але інвестування;

підготовка технічних та економічних даних для інвестиційних розрахунків; попередній вибір альтернативи для інвестування;

-проведення інвестиційних розрахунків і вибір найкращою альтернативи;

-попереднє узгодження інвестиційних намірів з планами підприємства;

прийняття рішення про інвестування; реалізація інвестиційних намірів і контроль.

Вибір оптимального варіанту виробничих інвестицій здійснюється на основі розрахунків економічної ефективності по кожному з можливих проектів за умов: дотримання державних стандартів і нормативів: утримання (а по можливості і розширення) частки ринку збуту продукції: збереження соціальної стабільності та згуртованості персоналу на підприємстві. дотримання зазначених умовстрахує підприємство, по-перше, від необхідності додаткових витрат, пов'язаних з внесенням змін до проекту при порушенні стандартів і нормативів: по-друге, від вторгнення конкурентів в ринковий сегмент підприємства і посилення їх позицій у разі скорочення підприємством обсягу виробництва; по-третє, від соціальних конфліктів і пов'язаних з ними втрат. Розрахунки економічної ефективності фінансування проектів розширення і розвитку виробництва доцільно проводити, орієнтуючись насамперед на показники рентабельності засобів виробництва і суми прибутку, додатково одержуваної при реалізації інвестиційного проекту. Рентабельність визначається за формулою:

Рн = Пр / ФСП,

де Пр - сума прибутку,одержувана від реалізації проекту за рік;

ФСП - сума інвестицій в засоби виробництва. Сума прибутку визначається за формулою:

Пр = Ік * Фо * РНП,

Де Ік - сума виробничих інвестицій; Фо - фондовіддача засобів виробництва;

РНП - рентабельність продукції підприємства, призначеної до випуску.

При оцінці ефективності інвестиційного проекту має також враховуватися, що податки і платежі з прибутку в централізований і місцевий бюджети диференціюється в залежності від виду продукції і сфери діяльності підприємства. У випадках, коли інвестиції, спрямовані на розвиток і розширення виробництва, сприяють вирішенню соціальних питань, в проектах повинні брати участь державні органи. Це може бути пов'язано зі створенням нових робочих місць, умов для залучення для залучення у виробництво інвалідів, облаштуванням доріг і зв'язку загального користування. В такому випадку державні органи беруть участь у фінансуванні проекту або знижують ставки податків на майно і доходи, отримані від його реалізації.

ПИТАННЯ № 74.

Планування виробництва продукції в умовах переходу на ринкову економіку. Основні положення бізнес-плану.

Ефективність функціонування підприємства визначаються багатьма обставинами. Серед них:правильність встановлення «що, скільки, якої якості і до якого часу виробляти продукцію або надавати послуги», з урахуванням попиту і пропозиції; вибір оптимальної технології і організації виробництва, своєчасне і раціональне ресурсне забезпечення, величина основного і оборотного капіталів; форми та методи реалізації продукції. В умовах ринкової системи господарювання діапазон використання цих факторів надзвичайно великий Порожньому кожне підприємство повинно прагнути до цього поєднання Досвід багатьох процвітаючих компаній промислових країн показує, що в умовах ринку з його жорстокою конкуренцією планування господарсько-виробничої діяльності є найважливішою умовою їх виживання, економічного зростання і процвітання . Саме вона дозволяє оптимально пов'язати наявні можливості підприємства з випуску продукції зі сформованими на ринку попитом і пропозицією.

Це випливає із самої сутності планування виявляється в тому, що:

- По-перше, вона має справу з вибором з безлічі можливих альтернатив розвитку підприємства в майбутньому;

- По-друге, реалізація обраної альтернативи здійснюється на основі рішень, прийнятих сьогодні. Від суду завжди існує ймовірність помилки;

- По-третє, планування є безперервний процес прийняття рішень, в ході якого встановлюється, і постійно уточнюються за часом цілі розвитку підприємства (починаючи з виробництва виробів, їх реалізації і закінчуючи подальшим його розвитком,) визначається стратегія, і політика їх досягненню розробляються їх детальні плани, в яких скоординовано виконання показників, що відображають різні сторони ведення економіки підприємства;

- По-четверте, вихідною посилкою планування повинен стати принцип, згідно з яким функціонування підприємства повинно бути рентабельно і забезпечувати грошові надходження і прибуток в обсязі, що задовольняє зацікавлені в результатах роботи підприємства групи осіб.

На практиці застосовується стратегічне, довгострокове, короткострокове а так само поточне планування. Для новостворених підприємств або для здійснення будь-яких комерційних проектів слід складати бізнес-плани.

Бізнес-план - це документ, в якому описуються всі основні аспекти підприємницької діяльності, аналізуються головні проблеми, з якими може зіткнутися підприємець, і визначаються основні способи вирішення цих проблем. Бізнес-план необхідний для подання тим, у кого детальний аналіз дій конкурентів може змусити змінити стратегію і внести корективи в поточну діяльність. Аналіз необхідно вести постійно. Слід зробити акцент на певні переваги перед конкурентами (висока якість продукції та обслуговування, досвідчений персонал).

стратегія маркетингу.Основні елементи тут наступні:

1 схема поширення товару (самостійно, через оптові організації, магазини і т. П.)

2. ціноутворення: визначення ціни товару, який прибуток сподіваєтеся мати, в яких межах можна зменшити ціну, щоб вона давала можливість окупити витрати і отримати достатній прибуток.

3 реклама (скільки коштів на це виділити).

4 методи стимулювання споживачів, розширювати райони збуту, збільшувати виробництво. 5, формування та підтримку хорошої думки про ваш бізнес: як і якими засобами

ви будете домагатися стійкої репутації своєї фірми, своїх товарів (послуг).

План - виробництва - містить опис всього виробничого процесу. Головне завдання розділу - підтвердити розрахунками, що фірма в змозі виробляти необхідну кількість товарів (послуг) в потрібні терміни та з необхідною якістю; Завершити цей розділ бізнес-плану необхідно оцінкою можливих витрат виробництва та їх змін. Підприємець збирається позичити гроші або інше майно на реалізацію проекту, для підтвердження реалістичності задуманого справи і здатності повернути кредит, орендоване майно Бізнес-план складається з наступних розділів: опис, продукту (послуги), оцінка конкурентів, стратегія маркетингу, план - виробництва, організаційний, фінансовий план.

Опис продукту (послуги) відповідає на наступні питання;

1. Які потреби покликаний задовольняти ваш продукт (послуга)?

2. Який корисний ефект можна отримати від вашого товару (послуги)?

3 Чим відрізняється ваш продукт від товару конкурента?

В цьому розділі характеризується основні якості, його зовнішній вигляд, його упаковку і сервісне обслуговування. Доцільно прикинути ціну і ті витрати, які необхідно здійснити, що дозволить визначити очікуваний прибуток і шанс на успіх.

Аналіз ринку збуту - вивчення ринку товару або послуги. Це дає можливість визначити коло споживачів, місткість товару і, отже, обсяги їх виробництва та реалізації, необхідні для цього ресурси.

Оцінка конкурентів. Мета даного розділу полегшити вибір відповідної тактики, конкурентної боротьби і застерегти свою фірму від чужих промахів. До типових помилок можна віднести перенасичений ринок.

Організаційний план - в цьому розділі необхідно вирішити наступні питання:

1. Які фахівці вам знадобляться для успішного ведення справ,

2. На яких умовах залучати фахівців - на постійну роботу за контрактом, сумісників?

3. Як буде оплачуватися праця кожного працівника фірми, на яких принципах і умовах буде здійснювати фінансування?

З метою чіткості і узгодженості роботи необхідно визначити орг. Схему фірми, вказати хто і чим буде займатися, хто і як буде здійснювати координацію, контроль і взаємодія всіх працівників фірми.

Фінансовий план - він узагальнює у вартісному вираженні можливі результати прийнятих рішень по попереднім розділах бізнес-плану. Фінансовий план включає розрахунок величини і визначення джерела отримання коштів, прогноз обсягів реалізації, баланс грошових витрат і надходжень, таблицю доходів і витрат, зведений баланс активів і пасивів підприємства, графік беззбитковості.

Прогноз обсягу реалізації дає уявлення про частку ринку, яка буде охоплена випускається продукцією.

Баланс грошових витрат і доходів - документ, що визначає суми грошей, вкладених, в проект. Головне завдання балансу перевірити синхронність надходження грошових коштів від реалізації продукції і їх витрачання, т. Е. Визначити достатність цих коштів на кожний момент часу.

Таблиця походів і витрат показує: доходи від продажу товарів, витрати їх виробництва, сумарний прибуток від продажів, загальновиробничі витрати, чистий прибуток.

Зведений баланс активів і пасивів фірми складається на початок і кінець першого року існування проекту. Він служить основою для оцінки фахівцями комерційних банків добротності джерел фінансування та доцільності вкладення капіталу.

Графік беззбитковості дає можливість визначити обсяг виробництва (критичну програму), при якому фірма почнемо отримувати прибуток. Кваліфіковане вирішення фінансових питань одна з найвідповідальніших проблем для підприємництва. Від цього в значній мірі залежить прибутковість діяльності підприємця, успіх справи.

Б9

ПИТАННЯ № 25.Склад валової, товарної і реалізованої продукції, їх взаємозв'язок з показниками оцінки діяльності підприємства. | Поняття факторного аналізу. Сутність прийому підстановок в аналізі господарської діяльності підприємства.

Основні методи і прийоми аналізу господарської діяльності підприємства. Діагностика фінансового стану підприємств. | Методи управління виробництвом. Їх класифікація, сутність та значення. | Організація напрямки перебудови фінансового механізму в перехідний період до ринкової економіки. | Техніка, технологія і організації управління на підприємстві. Автоматизоване робоче місце фахівця (APMC). | АРМ можуть бути індивідуальними, груповими, колективними. | Недоліком «Комплексу першого покоління» (у зв'язку з універсальністю їх призначення) є деяка надмірність периферійних пристроїв. | Форми і системи заробітної плати. Права предпріятійв області організації заробітної плати. Контрактна форма оплати праці. | Методи амортизації основних фондів. Прискорена амортизація. Вибір підприємства в області амортизаційної політики. | Поняття аудиторської діяльності, Права, обов'язки і відповідальність аудиторів | Приватизація і акціонування підприємства. Види АТ. Розподіл прибутку в АТ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати