Головна

Порядок укладення колективного договору

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5. II. Порядок складання звіту
  6. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7. II. Надходження обвинувального висновку (з уг.делом)

Колективний договір укладається між повноважними представниками ра-

цівників і роботодавців. Укладенню колективного договору передують

колективні переговори, в ході яких розробляється проект колективного

договору. Порядок проведення колективних переговорів визначається повно-

мочно представниками працівників і роботодавців.

Жодна зі сторін не повинна ухилятися від ведення колективних переговорів

з приводу укладення колективного договору. повноважні представники

роботодавця, винні в ухиленні від ведення колективних переговорів з пів

номочнимі представниками працівників, можуть бути притягнуті до адміністра-

тивной відповідальності.

Колективний договір підписується мають належні повноваження

представниками працівників і роботодавців. Представники працівників, які

не брали участі в колективних переговорах, також можуть підписати колективний

договір в якості представників працівників. Колективний договір набирає

дію з моменту його укладення, тобто підписання уповноваженими

представниками працівників і роботодавця, або з іншого терміну, встановленого в колективному договорі. Однак після підписання представницький орган ра-

цівників, уповноважений належним чином на укладення колективного

договору, втрачає повноваження на представництво всіх працівників ор-

зації. Після укладення колективного договору представником працівників при

реалізації його положень є профспілка, членами якого вони виступають. В

зв'язку з чим цей профспілка і визнається стороною колективного договору, тобто

повноважним представником працівників, на яких він поширюється. Таким

чином, після укладення колективного договору всі без винятку

представники працівників, що діють в організації, можуть виступати від імені

сторони колективного договору і вимагати його виконання, а також визнання

недіючим містяться в ньому умов або недійсним колективного

договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 ТК РФ колективний договір укладається на строк не

більше трьох років. У ч. 2 ст. 43 ТК РФ передбачена можливість продовження кол

колективного договору на термін не більше трьох років.

Слід мати на увазі, що закінчення строку дії колективного договору не

звільняє від обов'язку виконати його умови. Наприклад, якщо в колективному

договорі передбачено підвищення заробітної плати працівникам організації, але

воно не відбулося в період його дії, працівники та їх представники мають право

вимагати виконання даного умови колективного договору в судовому

порядку. При розгляді подібних заяв слід керуватися

закріпленим в ст. 24 ТК РФ принципом обов'язковості виконання умов

колективного договору. Застосування цього принципу в розглянутій си

туации означає, що виконанням колективного договору вважається не закінчення

терміну його дії, а реалізація його положень. В силу чого і

після закінчення терміну дії колективного договору судові органи зобов'язані

винести рішення, що забезпечує реалізацію його положень,

оскільки зобов'язання за колективним договором погашають терміном його

дії, вони залишаються обов'язковими для виконання і після закінчення терміну

дії колективного договору. Принцип обов'язковості умов колективного

договору означає, що його умови повинні бути обов'язково реалізовані, а не

забуті після закінчення терміну дії даного договору. Причому і укладення

нового колективного договору не звільняє від обов'язку виконання умов

колишнього колективного договору. Підставою для відмови від виконання умов

колективного договору є укладення відповідної угоди про

звільнення від їх виконання між повноважними представниками працівників

і роботодавця, а також визнання цих умов нечинними або

недійсними в судовому порядку. Внесення змін і доповнень в кол

колективних договір, в тому числі і щодо скасування частини його положень, на підставі ст.

44 ТК РФ передбачає проходження процедур, передбачених для укладення

колективного договору. Іншими словами, для внесення зазначених змін

необхідно знову оформити належним чином повноваження представників

працівників і роботодавців на внесення змін до чинного колективний

договір. У колективному договорі може бути передбачено особливий порядок

внесення в нього змін (ст. 44 ТК РФ). Відповідно до ч. 4 ст. 43 ТК РФ колективний договір зберігає свою дей

ність при зміні найменування організації, реорганізації у формі преоб-

разования, розірвання трудового договору з керівником організації. Таким

чином, зміна складу осіб, що представляють роботодавця, а також назви

організації не може стати підставою для зміни або припинення коллек-

тивного договору.

У ч. 6 ст. 43 ТК РФ говориться про те, що при реорганізації (злиття, приєднаних

неніі, поділ, виділення) організації колективний договір зберігає свою

дію протягом всього терміну реорганізації. Після проведення реорганізації

колективний договір припиняє свою дію. Однак припинення дії

колективного договору не може стати підставою для звільнення від ви-

нання містяться в ньому зобов'язань. Застосування принципу обов'язковості

умов колективного договору при реорганізації означає, що зобов'язання по

нього переходять до новостворених організаціям відповідно до розділовим

балансом. Тому і при реорганізації припинення колективного договору не

звільняє від обов'язку виконати його умови.

У ч. 5 ст. 43 ТК РФ передбачено, що при зміні форми власності орга

нізації колективний договір зберігає свою дію протягом трьох місяців з

дня переходу права власності, тобто до моменту державної реєстрації

права власності. Після закінчення трьох місяців з дня появи нового собст-

венника у організації колективний договір припиняє свою дію. Однак

припинення колективного договору не звільняє від обов'язку виконати

містяться в ньому умови, які не були виконані новим власником в

Протягом трьох місяців. І в даному випадку діє принцип обов'язковості умов

колективного договору, в силу якого припинення колективного договору не

звільняє від обов'язку виконати містяться в ньому умови. новий

власник і повноважні представники працівників можуть протягом зазначених

трьох місяців внести зміни до колективного договору з дотриманням процедур,

передбачених законодавством для укладення колективного договору.

Відповідно до ч. 7 ст. 43 ТК РФ будь-яка зі сторін колективного договору при

реорганізації або зміні форми власності організації має право направити

іншій стороні пропозиції про укладення нового колективного договору або

продовження дії колишнього договору на термін до трьох років. І в цьому випадку

діє принцип обов'язковості умов колишнього колективного договору,

який не дозволяє відмовитися від їх виконання через укладення нового

колективного договору. Зобов'язання по колишньому колективному договору можуть

бути скасовані лише рішенням повноважних представників працівників

організації та роботодавця.

При ліквідації організації колективний договір на підставі ч. 8 ст. 43 ТК

РФ зберігає свою дію протягом всього терміну ліквідації. отже,

ліквідаційна комісія стає стороною колективного договору, яка

зобов'язана в період ліквідації забезпечувати виконання його умов. Таким чином,

принцип обов'язковості умов колективного договору застосовується при

реорганізації, зміні форми власності організації, а також при ліквідації

організації. Відповідно до ч. 1 ст. 41 ТК РФ зміст і структура колективного договору визначаються його сторонами, тобто представниками, мають належним

чином оформлені повноваження укладати колективний договір від імені

працівників організації, філії, представництва, індивідуального підпри-

приємцем і роботодавця. У ч. 2 ст. 41 ТК РФ дано приблизний перелік питань, за якими сторони можуть включити взаємні зобов'язання в колективний договір. До їх числа відносяться:

1) форми, системи і розміри оплати праці;

2) виплата допомоги, компенсацій;

3) механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін, рівня інфляції,

виконання показників, визначених у колективному договорі;

4) зайнятість, перенавчання, умови вивільнення працівників;

5) робочий час і час відпочинку, включаючи надання і тривалість

відпусток;

6) поліпшення умов і охорони праці працівників, в тому числі жінок і мо

лоді;

7) дотримання інтересів працівників при приватизації державного і му-

ніціпального майна;

8) екологічна безпека та охорона здоров'я працівників на виробництві;

9) гарантії і пільги працівникам, що поєднують роботу з навчанням;

10) оздоровлення та відпочинок працівників і членів їх сімей;

11) часткова або повна оплата харчування працівників;

12) контроль за виконанням колективного договору, порядок внесення до нього

змін і доповнень, відповідальність сторін, забезпечення нормальних

умов діяльності представників працівників, порядок інформування

працівників про виконання колективного договору та ін.

 Принципи та порядок укладення колективного договору. | Колективна угода: поняття та види.

Дисциплінарна відповідальність працівника. | Матеріальна відповідальність роботодавця. | Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю | Випадки повної матеріальної відповідальності | Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників | Порядок стягнення шкоди | Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, види. | Адміністративна відповідальність: поняття, підстави, види. | Адміністративні покарання: поняття, цілі, види, порядок призначення. | Порядок призначення адміністративного покарання - провадження у справах про адміністративні правопорушення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати