Головна

Принципи та порядок укладення колективного договору.

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5. II. Порядок складання звіту
  6. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7. II. Надходження обвинувального висновку (з уг.делом)

У ст. 24 ТК РФ перераховані принципи соціального партнерства, які за-

Німи до укладання колективних договорів і угод, які є актами

соціального партнерства. Розглянемо дані принципи в порядку, визначеному в

ст. 24 ТК РФ:

1) рівноправність сторін. Даний принцип дозволяє виділити дві правові

складові. По-перше, кожна зі сторін повинна мати можливість

висловити самостійну позицію при укладанні колективних договорів

і угод. Тобто сторона колективного договору або угоди

повинна самостійно приймати рішення про укладення договору про працю

даного виду. Самостійність позиції може бути підтверджена до-

ментів про схвалення проекту колективного договору або угоди

повноважним органом або особою, що виступає від імені сторони зазначених

договорів. По-друге, рівноправність сторін передбачає відсутність

обставин, доведеність яких дозволяє зробити висновок про наявність

залежності однієї сторони колективного договору або угоди від дру-

гой. Наявність такої залежності дозволяє зробити висновок про відсутність

рівноправності при укладанні колективного договору або угоди, що

дозволяє вимагати визнання договору про працю не чинним або не-

дійсним;

2) повага і врахування інтересів сторін колективного договору або угоди.

Введення принципу, що розглядається в законодавство має значення для

порушення адміністративних і цивільних справ про необгрунтованість відмови

представників роботодавця від укладення колективного договору або угоди. Як уже зазначалося, праву супроводжує обов'язок по його

реалізації. Однак обов'язок щодо укладення колективних договорів і

угод в чинному законодавстві відсутня. Піднесення до

правовий принцип поваги і врахування інтересів сторін колективного договору

або угоди дозволяє використовувати його в адміністративному та

цивільному судочинстві при вирішенні питання про обгрунтованість або

необгрунтованість відмови представників роботодавця від укладення

договору про працю. Наявність даного принципу в змісті законодавства

не дозволяє суду відмовити в розгляді по суті вимог

представників працівників про укладення колективного договору або з-

Угоді на пропонованих умовах через необгрунтованість відмови ра-

роботодавець з-під варти. При розгляді подібних справ судові

органи повинні застосовувати даний принцип, який дозволяє дати оцінку

не праву і кореспондуючий йому обов'язки, а врахування інтересів

працівників при відмові від укладення представниками роботодавця договору

про працю;

3) зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах. даний

принцип також може бути застосований при розгляді заяви про не-

обґрунтованості відмови від укладення колективного договору або согла-

шення. Адже відмовляючись від укладення договору про працю, сторона коллек-

тивного договору або угоди допускає порушення цього принципу,

який не дозволяє необгрунтовано відмовлятися від участі в договірних

відносинах. З посиланням на даний принцип можливо порушувати

цивільну справу або адміністративне переслідування за незаконну відмову

від укладення колективного договору або угоди, так як в цьому випадку

порушується інтерес сторони на участь в договірних відносинах з

стороною, яка відмовляється від укладення договору про працю;

4) сприяння держави у зміцненні і розвитку соціального партнерства на

демократичній основі. Даний принцип може бути реалізований при захисті

інтересів сторін договорів про працю на договірне регулювання умов

праці, що передбачає виникнення обов'язки у судових органів

розглядати заяви про необгрунтовану відмову від участі в колективних

переговорах і укладення колективних договорів і угод;

5) дотримання сторонами та їх представниками законів та інших нормативних

правових актів. Реалізація даного принципу не дозволяє включати в

колективні договори і угоди умови, що обмежують права і

свободи працівників, гарантовані в законодавстві. дані умови

при реалізації даного принципу не можуть застосовуватися, вони

є недійсними з моменту їх включення в договір про працю.

Однак сторони колективного договору або угоди має право включити

додаткові, порівняно з законодавством про працю, пільги для ра-

цівників в зміст даних договорів. Таке включення відповідає

чинному законодавству і не буде порушенням рассмат-

Ріва принципу; 6) повноважність представників сторін. Укладення договору про працю особами,

які не мають відповідних повноважень, тягне недійсність

договору в цілому. Тому порушення даного принципу впливає на долю

колективного договору або угоди. Однак повноважні органи або

особи можуть підтвердити дію договору про працю та прийняті на підставі

його умов рішення. У цьому випадку принцип повноважності представників

сторін дотримується, і договір про працю буде діяти;

7) свобода вибору при обговоренні питань про укладення колективних до-

говірок і угод. Застосування цього принципу прямо пов'язано з са

самостійність позиції учасників колективних переговорів при оп-

ределенном питань, що вирішуються при укладанні колективних договорів і

угод. Чинення тиску на сторони колективного договору або

угоди може стати однією з підстав для визнання окремих ус

ловий, прийнятих під тиском при відсутності самостійної позиції

хоча б у однієї з його сторін, нечинними;

8) добровільність прийняття сторонами зобов'язань за колективним договором

або угодою. Даний принцип дозволяє оскаржити умови, прийняті

стороною при наданні на її представників незаконного тиску.

Незаконними слід визнавати будь-які способи тиску представників

роботодавців на працівників, які не передбачені чинним

законодавством. Застосування способів тиску, не передбачених

законодавством, стосовно працівників означає обмеження їх

прав. В силу вимог ст. 55 Конституції РФ таке обмеження може

бути проведено виключно федеральним законом. Тоді як працівники і

їх представники можуть використовувати будь-які не заборонені законодав

тельством способи впливу на представників роботодавця з метою

захисту інтересів працівників. До їх числа можуть бути віднесені мітинги,

збори, демонстрації та інші дії, не заборонені законом. посилання

роботодавця на недобровільності прийняття зобов'язань за договором про працю

не можуть бути визнані підставою для звільнення від їх виконання при

використанні представниками працівників законних способів впливу

на представників роботодавця. Наприклад, колективний договір або

Угода може бути укладено в період проведення страйку. В цьому

випадку посилання представників роботодавця на недобровільності прийняття

зобов'язань не може стати законною підставою для звільнення

роботодавця від прийнятих на себе зобов'язань. Право на страйк

гарантується у ч. 4 ст. 37 Конституції РФ. Тому страйк є

законним способом захисту інтересів працівників. В силу чого дії

працівників не суперечать законодавству. Тоді як посилання роботодавця

на недобровільності прийняття зобов'язань в зв'язку з проведенням страйку

не відповідають законодавству, так як суперечать конституційному

праву працівників на захист своїх інтересів шляхом проведення страйку;

9) реальність прийнятих за колективним договором або угодою орга

нізацією. Ухвалення нереальних зобов'язань вступає в протиріччя з дан -__ ним принципом. Тому зобов'язання, які визнані нереальними

повноважними державними органами, зокрема судом, не повинні

виконуватися. При виникненні спору про нереальність прийнятих за договором

про працю зобов'язань сторона, яка порушила такий спір, зобов'язана довести

нереальність прийнятих на себе зобов'язань на момент укладення

колективного договору або угоди. Відсутність таких доказів

є підставою для відмови в задоволенні вимог про нереальність

прийнятих за договором про працю зобов'язань. При реалізації даного

принципу в судовому порядку необхідно довести і обставини, побу-

дившейся сторону колективного договору або угоди прийняти на себе

нереальні зобов'язання. Тому застосування цього принципу непосред-

ного пов'язано з принципом добровільності прийняття зобов'язань. оче-

видно, що нереальні зобов'язання можуть бути прийняті при незаконному

тиску на сторону колективного договору або угоди;

10) обов'язковість виконання умов колективних договорів і угод.

Введення даного принципу у зміст трудового законодавства

звільняє від обов'язку доведення необхідності виконання умов

колективних договорів і угод. Тому особи, права яких

порушені внаслідок невиконання умов колективного договору або

угоди, можуть вимагати відновлення порушеного права на підставі

ст. 122 ЦПК РФ шляхом видачі судового наказу. Нагадаємо, що ст. 122 ЦПК

РФ дозволяє видати судовий наказ по вимогам, заснованим на угоді,

укладеної в простій письмовій формі. Колективний договір і

Угода є договорами про працю, для укладення яких уста-

новлена ??проста письмова форма. Даний принцип зобов'язує

виконувати умови названих договорів про працю, що і дозволяє вимагати

видачі судового наказу, так як не потрібно доводити обов'язковість

умов колективних договорів або угод;

11) здійснення контролю за виконанням колективних договорів і согла-

шень.Порядок призначення адміністративного покарання - провадження у справах про адміністративні правопорушення | Порядок укладення колективного договору

Загальний порядок оформлення припинення трудового договору | Дисциплінарна відповідальність працівника. | Матеріальна відповідальність роботодавця. | Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю | Випадки повної матеріальної відповідальності | Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників | Порядок стягнення шкоди | Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, види. | Адміністративна відповідальність: поняття, підстави, види. | Адміністративні покарання: поняття, цілі, види, порядок призначення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати