На головну

Фінанси комерційних організацій

  1. PR в некомерційних організаціях
  2. Адм-правові основи діяльності колективних суб'єктів (комерційних і некомерційних організацій).
  3. Адміністративно-правовий статус некомерційних організацій, в тому числі громадських та релігійних об'єднань.
  4. Активні банківські операції кредитних організацій
  5. Активні і пасивні операції комерційних банків
  6. Активні операції комерційних банків
  7. Актуальні проблеми обліку доходів в комерційних організаціях і їх відображення в звітності в залежності від видів договорів

Фінанси господарюючих суб'єктівяк частина загальної фінансової системи охоплюють широке коло грошових відносин, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі кругообігу коштів організацій і виражених у вигляді різних грошових потоків.

Відповідно до чинного законодавства, підприємство (організація) являє собою єдиний майновий комплекс, який в ході господарської діяльності може входити в господарські взаємовідносини, бути об'єктом застави, оренди та інших угод, пов'язаних з відчуженням і припиненням речових прав. Це знаходить адекватне відображення в грошовому обороті підприємства (організації).

Первісне формування фінансових коштів, необхідних для здійснення діяльності організації, відбувається за рахунок утворення статутного капіталу. Джерелами формування, в залежності від обраної організаційно-правової форми господарювання, виступають засоби акціонерів, членів товариств і кооперативів, бюджетні кошти, початкові внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб.

Основним джерелом надходження фінансових ресурсів в комерційної організації (підприємства) у виробничій сфері після формування його статутного капіталу виступає виручка від реалізації, отримана від продажу виробленої продукції чи наданих виробничих робіт, послуг. Виручка від реалізації в процесі її розподілу приймає форму грошових витрат і накопичень.

Накопичення фінансових коштів підприємства проводиться за рахунок нерозподіленого частини чистого прибутку від всіх видів діяльності. Додатковим власним джерелом накопичення фінансових коштів є виручка від реалізації зайвих активів и надходження залучених коштів за рахунок збільшення статутного капіталу.

Додатковими джерелами фінансування можуть бути позикові кошти, надаються фінансово-кредитними та страховими орган-ми у вигляді короткострокових і довгострокових банківських кредитів і облігаційних позик.

Вся сукупність фінансових відносин господарюючих суб'єктів може бути систематизована за такими напрямками:

· Фінансові відносини, пов'язані з формуванням статутного капіталу господарюючого суб'єкта;

· Фінансові відносини, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції і наданням послуг;

· Фінансові відносини, пов'язані з емісією та розміщенням боргових і пайових цінних паперів, пайовою участю в створенні спільних підприємств;

 Фінанси некомерційних організацій | Фонд обов'язкового медичного страхування РФ, його функції, основні завдання, джерела формування і напрями використання коштів

види інфляції | Сутність, функції і класифікація податків | Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту | Мита і митні збори | Управління запасами | Спрощена система оподаткування: ставки, об'єкт оподаткування, база оподаткування | Фінансова політика держави та її інструменти | Фінансова система, її сфера, ланки і елементи | Фінансовий механізм, поняття і структура | Фонд соціального страхування РФ, його функції, джерела формування, напрямки використання коштів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати