На головну

Питання 30. Представництва та філії як суб'єкти підприємницької діяльності.

  1. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  2. O Керівник Управління забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України в судах
  3. Автори, правонаступники - суб'єкти авторського права
  4. Адвокатська діяльність не є підприємницькою
  5. Адміністративна відповідальність (поняття, ознаки, суб'єкти адміністративної відповідальності)
  6. Адміністративний нагляд (поняття і суб'єкти).
  7. Альні зміни являють собою операційний ризик їх діяльності.

представництво- Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження, яке представляє його інтереси і здійснює їх захист. філія - Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження та здійснює всі або частину його функцій, в тому числі функції представництва.

Оскільки філії можуть виконувати функції представництва, а представництва безпосередньо не займаються підприємницькою діяльністю, в подальшому мова йтиме про філіях як про відокремлені підрозділи комерційних організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність поза місцем знаходження організації2.

Створення філій здійснюється за рішенням уповноважених органів управління комерційної організації, як правило, на підставі техніко-економічного обґрунтування доцільності створення в інший, по відношенню до місця знаходження організації, адміністративно-територіальної одиниці відокремленого підрозділу юридичної особи. Повноваженнями щодо прийняття рішення про утворення відокремленого підрозділу має відповідний орган управління організації в залежності від її організаційно-правової форми. Так, органом управління, компетентним прийняти рішення про створення філії АТ, є рада директорів {пп. 14 п. 1 ст. 65 Закону про АТ), ТОВ - загальні збори учасників (п. 1 ст. 5 Закону про 000).

На відміну від раніше діючого законодавства2 зараз не передбачена державна реєстрація територіально відокремлених підрозділів. При цьому п. 3 ст. 55 ЦК України містить імперативну вимогу про необхідність вказувати в установчих документах юридичної особи про створених ним філії та представництва. Повідомлення про зміни в статуті організації, пов'язаних зі зміною відомостей про її філії та представництва, надаються органу державної реєстрації юридичних осіб в повідомному порядку. Зазначені зміни в статуті набувають чинності для третіх осіб з моменту повідомлення реєструючого органу про такі зміни3. Відсутність належним чином оформлених змін до установчих документах організації щодо створення територіально відокремлених структурних підрозділів є одним з окремих випадків невідповідності установчих документів вимогам законодавства і може спричинити за собою відповідальність юридичної особи за неправомірні дії, пов'язані з ненаданням відомостей для включення до державного реєстру (ст. 25 Закону про реєстрацію юридичних осіб).

Правовий статус філіївизначається тим, що він не є юридичною особою, а є частина або структурний підрозділ організації. Взаємини між філією і створила їх комерційною організацією будуються на основі:

рішення про створення філії;

установчих документів юридичної особи;

Положення про філію;

довіреності, виданої керівнику філії.

Юридична особа має право наділяти філія своїм майном. При цьому майнова відокремленість носить відносний характер, оскільки воно продовжує залишатися майном самого юридичної особи. Майно філії утворюється з коштів, закріплених за ним організацією, а також придбаних в результаті здійснення підприємницької діяльності. Філія розпоряджається майном, отриманим в результаті власної виробничо-господарської діяльності відповідно до повноважень, наданих йому заснували його юридичною особою.

Цивільний кодекс не передбачає обов'язкового виділення відокремленого підрозділу організації на окремий баланс. Майно філії може на розсуд самої юридичної особи враховуватися тільки на його балансі або виділятися на окремий баланс, який являє собою частину балансу організації. Слід зазначити, що Закон про АТ (п. 4 ст. 5) передбачає особливість для відокремлених підрозділів АТ: майно їх філій та представництв враховується як на їх окремих балансах, так і на балансі самого АТ.

філії здійснюють підприємницьку діяльність від імені створив їх юридичної особи відповідно до профілю і в межах, їм встановлених. Доя виконання покладених на них функцій філії наділяються певною оперативною самостійністю. Компетенцію філії складають делеговані йому юридичною особою повноваження щодо ведення підприємницької діяльності.

управління філією здійснюється органами управління створила його організації відповідно до повноважень, покладених па них, а також керівником (директором) філії. До компетенції самої організації з управління філією може бути, зокрема, віднесено визначення профілю та основних напрямків діяльності філії, затвердження його виробничих планів і звітів про їх виконання, затвердження Положення про філію, визначення його організаційно-господарської структури, призначення та дострокове припинення повноважень директора філії, проведення аудиторських перевірок, прийняття рішення про припинення діяльності філії та ін.

 Директор філії діє на підставі Положення про філію та виданої йому організацією довіреності. Правоздатність відокремленого підрозділу в чому залежить від повноважень керівника. Директор філії в рамках, визначених довіреністю, робить. дії від імені юридичної особи, здійснює оперативне керівництво діяльністю філії відповідно до затвердженого бізнес-планом, розпоряджається коштами філії, видає розпорядження щодо працівників філії та здійснює інші повноваження, необхідні для досягнення цілей і завдань відокремленого підрозділу.

Невідособлені територіально структурні одиниці комерційних організацій існують в організаційній формі виробництв, цехів, служб. Правове регулювання їхньої участі у підприємницькій діяльності здійснюється внутрішніми документами організації, оскільки законодавство і правові акти не визначають їх місця в системі підприємницьких відносин.

 Створення невідособленими підрозділів і затвердження їх організаційної структури здійснюється наказом керівника організації виходячи з цілей і завдань, що стоять перед відповідним господарюючим суб'єктом. Підрозділи діють відповідно до Положень про них, які затверджуються керівником організації.

Варіанти організації внутрішньовиробничих відносин можуть бути різними в залежності від сфери підприємницької діяльності організації, ступеня диверсифікації виробництва, сформованого стилю управління (директивний, колегіальний і ін.), Корпоративних традицій і інших причин організаційного, економічного итехнологічного характеру. Комерційні організації, що мають в своєму складі численні виробничі, торгові чи інші структурні підрозділи, хоча і розташовані на одній території, але які здійснюють підприємницьку діяльність кожне в  своїй сфері1, В значній мірі делегували повноваження і відповідальність на рівень цих структурних підрозділів.

Такі структурні підрозділи (виробництва, цеху), яка є юридичними особами, можуть діяти в умовах внутрішнього комерційного розрахунку, що забезпечує конкурентне середовище всередині організації, а також економічні та правові гарантії прав і відповідальності структурних підрозділів за успішність своєї діяльності.

Структурні підрозділи наділяються певним майном {Основними фондами, нематеріальними активами, оборотними засобами), що обліковується на балансі організації і тому осібно вельми умовно.

 підприємницька діяльність структурних підрозділів здійснюється на основі замовлень самої комерційної організації {її структурних підрозділів), а також договорів з іншими господарюючими суб'єктами, що укладаються керівником підрозділу від імені організації за дорученням. Як правило, організація стверджує структурному підрозділу обов'язкову номенклатуру продукції (робіт, послуг), понад яку воно має право самостійно визначати напрями своєї діяльності (наприклад, переробляти відходи і з вторинної сировини випускати продукцію на свій розсуд). Заохочується розширення комерційної діяльності структурного підрозділу, оскільки це позитивно впливає на сукупні результати підприємницької діяльності організації в цілому.

Забезпечення підрозділи сировиною і матеріалами, а також збут продукції (робіт, послуг) можуть здійснюватися в залежності від конкретної специфіки організації її централізованими службами або самим структурним підрозділом! Як правило, централізованими службами організації регулюються питання ціноутворення, оскільки цінова політика впливає на формування фінансових потоків всередині організації та на оптимізацію її оподаткування.

Структурний підрозділ може бути перепрофільована, реорганізовано (наприклад, приєднано або виділено з іншої структурної одиниці), ліквідовано за рішенням компетентних органів управління юридичної особи без повідомлення реєструючих органів і кредиторів, оскільки останні не вступають в безпосередні відносини зі структурним підрозділом і їх претензії забезпечені майновими активами організації в цілому.

Питання 31. Дочірні і залежні суспільства: правові питання.

Див. Питання 28.Фінансово-промислові групи, холдинги, консорціуми та їх правовий статус. | Питання 33. Поняття та ознаки неспроможності (банкрутства) за чинним законодавством РФ.

Питання 16. Поняття і правове становище АТ. | Питання 17. Правове регулювання питань створення, реорганізації та ліквідації акціонерного товариства. | Питання 18. Статутний капітал АТ: функції, порядок формування, збільшення і зменшення СК. | Питання 19. Управління в акціонерному товаристві: загальні збори, рада директорів, інші органи управління і їх компетенція. | Питання 20. Захист прав акціонерів: правові засоби, способи і форми. | Питання 21. Порядок укладення великих угод з майном в АТ. | Питання 22. Зацікавленість у скоєнні АТ угоди і вимоги до порядку укладання угоди, в здійсненні якої є зацікавленість. | Питання 24. Особливості діяльності виробничих кооперативів в сфері підприємництва. | Питання 25. Державний сектор економіки Росії. Державні, муніципальні і казенні підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності. | Питання 26. Некомерційні організації і підприємницька діяльність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати