Головна

Метод варіації параметрів (аналіз чутливості)

  1. A Параметризація класів, інтерфейсів і методів в Java.
  2. ARQ-методи
  3. B Параметризація класів, інтерфейсів і методів в Java.
  4. B) Метод динамічного терміну окупності
  5. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  6. DFD - методологія в проектуванні ІС
  7. EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.

Аналіз чутливості проектудозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники реалізації проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для розрахунку. Цей вид аналізу дозволяє визначити найбільш критичні змінні, які в більшій мірі можуть вплинути на здійсненність і ефективність проекту.

При проведенні аналізу чутливості виділяють дві основні категорії факторів по їх впливу на обсяг надходжень і на розміри витрат.

До факторів прямого впливу відносять:показники інфляції, фізичний обсяг продажів на ринку; частку компанії на ринку; потенціал зростання і коливання ринкового попиту; торгову ціну і тенденції її зміни; необхідний обсяг інвестицій; вартість капіталу, що залучається в залежності від джерел і умов його формування.

При відсутності інформації про можливих, з точки зору учасника проекту, не більше зміни значень зазначених параметрів рекомендується провести варіантні розрахунки можливості бути реалізованим і ефективності проекту послідовно для наступних сценаріїв:

1. збільшення інвестицій (збільшити на 20%);

2. збільшення на 20% від проектного рівня виробничих витрат і на 30% питомих.

3. зменшення обсягу виручки до 80% її проектного значення;

4. збільшення на 100% часу затримок платежів на продукцію, що поставляється без передоплати;

5. збільшення відсотка за кредит на 40% його проектного значення за кредитами рублях і на 20% по кредитах у ВКВ.

Ці сценарії рекомендується розглядати на тлі несприятливого розвитку інфляції, що задається експертно.

Найбільш інформативним методом, застосовуваним для аналізу чутливості, є розрахунок еластичності, Тобто показника, що дозволяє провести порівняння рівнів чутливості результуючої змінної до змін різних параметрів.

За показниками еластичності можна побудувати вектор чутливості, що дозволяє виявити найбільш ризиковані змінні. Для забезпечення порівнянності беруться абсолютні значення еластичності, так як знак показує односпрямованість чи різноспрямованість змін результуючого або варьируемого показників. Чим вище еластичність, тим більше уваги слід приділити варьируемой змінної.

3. Оцінка очікуваного ефекту з урахуванням кількісних характеристик проекту (аналіз сценаріїв)

аналіз сценаріївдозволяє виправити основний недолік аналізу чутливості, так як включає одночасне (паралельне) зміна декількох факторів ризику і являє собою, таким чином, розвиток методики аналізу чутливості. В результаті проведення аналізу сценаріїв визначається вплив на критерії проектної ефективності одночасної зміни всіх основних змінних проекту. Основною перевагою методу є той факт, що відхилення параметрів розраховуються з урахуванням їх взаємозалежностей (кореляції).

Розрахунки проводяться в наступному порядку:

1. описується все безліч можливих сценаріїв реалізації проекту;

2. по кожному сценарієм досліджується ,, як буде діяти у відповідних умовах організаційно-економічний механізм реалізації проекту, як при цьому зміняться грошові потоки учасників;

3.для кожного сценарію по кожному кроці розрахункового періоду визначаються притоки і відтоки реальних грошей і узагальнюючі показники ефективності. При визначенні ЧДД по кожному сценарієм норма дисконту приймається безризиковою;

4. перевіряється фінансова реалізація проекту;

5. вихідна інформація про фактори невизначеності представляється в формі ймовірностей окремих сценаріїв або інтервалів зміни цих ймовірностей.

6. оцінюється ризик нереализуемости проекту - сумарна ймовірність сценаріїв, при яких порушуються умови фінансової можливості бути реалізованим проекту;

7. оцінюється ризик неефективності проекту - сумарна ймовірність сценаріїв, при яких ЧДД стає негативним;

8. на основі показників окремих сценаріїв визначаються узагальнюючі показники ефективності проекту з урахуванням факторів неопределённості- показники очікуваної ефективності.

3. Метод формалізованого опису невизначеності є найбільш точним (але найбільш складним з технічної точки зору).

Етапи методу:

1. опис усієї множини можливих умов реалізації проекту (або у формі відповідних сценаріїв, або у вигляді системи обмежень на значення основних технічних, економічних і т.п. параметрів проекту) і відповідають цим умовам, (включаючи витрати на страхування і резервування), результатів і показників ефективності;

2. перетворення вихідної інформації про чинники невизначеності в інформацію про можливості окремих умов реалізації і відповідних показників ефективності або про інтервали їхньої зміни;

3. визначення показників ефективності проекту в цілому з урахуванням невизначеності умов його реалізації - показників очікуваної ефективності.

використовувані методики:

1. Методика побудови безризикового еквівалента грошового пітока.

Безризиковий еквівалент грошового потоку визначається шляхом коригування очікуваних значень річного доходу з урахуванням ймовірності його надходження; або з урахуванням, корисності, яку приносить кожен річний дохід. Для коригування може бути використаний понижуючий коефіцієнт.

Графічно відношення до ризику виражається з допомогою кривих байдужості.

 
 

Види графіків кривої байдужості

АЕ - Інвестор байдужий до ризику

АВ-інвестор зі зростаючим неприйняттям ризику, тобто незначне збільшення ризику передбачає істотне збільшення доходу

АС - крива з убутним неприйняттям ризику, тобто належить любителю ризикувати;

АТ - постійне, або неіменне неприйняття ризику.

1. Методика поправки на ризик коефіцієнта дисконтування [1,116,90]

Облік невизначеності інвестиційного проекту може здійснюється шляхом введення поправки на ризик до норми дисконтування. Включення поправки на ризик зазвичай проводиться, коли проект оцінюється при єдиному сценарії його реалізації

Етапи методики:

1. встановлюється вихідна ціна капіталу, СС призначеного для інвестування;

2. визначається премія за ризик, асоційований з даним проектом r;

3. Розраховується NPV з урахуванням коефіцієнта дисконтування.Ціна одиниці продукції і вартість одиниці ресурсів залишаються постійними; | Кількісний аналіз ризиків в оцінці ефективності проекту

Порядок складання бюджету | Організація підрядних відносин в будівництві | Основні етапи життєвого циклу команди проекту | Функції учасників команди проекту | Основні принципи оцінки ефективності та фінансової реалізованості інвестиційних проектів | Основні принципи оцінки ефективності | Грошові потоки інвестиційного проекту | Особливості оцінки ефективності на різних стадіях розробки і здійснення проекту | Схема фінансування. Фінансова реалізація інвестиційних проектів | Метод варіації параметрів (аналіз чутливості) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати