Головна

від ураження електричним струмом

  1. Алалия - відсутність або недорозвинення мови внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутрішньоутробному або ранньому періоді розвитку дитини.
  2. АЛКОГОЛЬНІ УРАЖЕННЯ
  3. Аналіз небезпеки ураження струмом електричних мережах
  4. Афазія - повна або часткова втрата мови, обумовлена ??локальними ураженнями головного мозку.
  5. Афазія - повна або часткова втрата мови, обумовлена ??локальними ураженнями головного мозку.
  6. Біологічне посилення радіаційного ураження
  7. ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Досвід показує, що для забезпечення безпечної, безаварійної і високопродуктивної роботи електроустановок необхідно поряд з досконалим виконанням їх і оснащенням засобами захисту так організувати їх експлуатацію, щоб виключити будь-яку можливість помилок з боку обслуговуючого персоналу. Структура організації експлуатації розроблена в результаті тривалого досвіду роботи безлічі роботи електроустановок і приведена в Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів і Міжгалузевих правилах з охорони праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок (ПОТ РМ 016 - 2001 із змінами. Від 01.07.03).

На підприємствах, в організаціях, установах створюється енергетична служба, укомплектована відповідним по кваліфікації електротехнічним персоналом. Якщо її немає, то обслуговування електроустановок може здійснювати спеціальна організація або електротехнічний персонал іншого підприємства за договором.

Для безпосереднього виконання обов'язківпо організації експлуатації електроустановок керівник організації відповідним документом призначає відповідального за електрогосподарство організації та його заступника.

Експлуатацію електроустановок повинен здійснювати підготовлений електротехнічний персонал.

Експлуатацію електроустановок повинен здійснювати підготовлений електротехнічний персонал.

Електротехнічний персонал підприємств підрозділяється на:

- Адміністративно-технічний: (зокрема, організуючий оперативні перемикання, ремонтні, монтажні і налагоджувальні роботи в електроустановках і приймає в цих роботах безпосередню участь; цей персонал має права оперативного, ремонтного чи оперативно-ремонтного);

- Оперативний: (здійснює оперативне управління електрогосподарством підприємства, цеху, а також оперативне обслуговування електроустановок (огляд, технічне обслуговування, проведення оперативних перемикань, підготовку робочого місця, допуск до робіт і нагляд за працюючими));

- Ремонтний: (виконує всі види робіт по ремонту, реконструкції та монтажу електрообладнання. До цієї категорії ставився також персонал спеціалізованих служб, наприклад, випробувальних лабораторій, служб автоматики і контрольно-вимірювальних приладів, в обов'язки якого входить проведення випробувань, вимірювань, налагодження та регулювання електроапаратури та т. п.);

- Оперативно-ремонтний: (ремонтний персонал підприємств або цехів, спеціально навчений і підготовлений для виконання оперативних робіт на закріплених за ним електроустановках).

Обслуговування електротехнологічних установок (електрозварювання, електроліз, електротермія ит. П.), А також складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, При роботі якого потрібне постійне технічне обслуговування та регулювання електроапаратури, електроприводів, ручних електричних машин, переносних та пересувних електроприймачів, переносного електроінструменту,повинен здійснювати електротехнологічний персонал. Він повинен мати достатні навички і знання для безпечного виконання робіт і технічного обслуговування закріпленої за ним установки.

Перелік посад і професій електротехнічногоі електротехнологічного персоналу, яким необхідно мати відповідну групу з електробезпеки (II-V), стверджує керівник організації.

Неелектротехнічний персоналу, який виконує роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, присвоюється група I з електробезпеки. Перелік посад і професій, що вимагають присвоєння персоналу I групи з електробезпеки, визначає керівник організації.

Основою організації безпечної експлуатації електроустановок є висока технічна грамотність і свідома дисципліна обслуговуючого персоналу, який зобов'язаний строго дотримуватися організаційні і технічні заходи, а також прийоми і черговість виконання експлуатаційних операцій відповідно до Правил.

Працівники, що приймаються для виконання робіт в електроустановках, повинні мати професійну підготовку, що відповідає характеру роботи. При відсутності професійної підготовки такі працівники повинні бути навчені (до допуску до самостійної роботи) в спеціалізованих центрах підготовки персоналу (навчальних комбінатах, навчально-тренувальних центрах і т. П.).

Перевірка стану здоров'я працівника проводиться до прийому його на роботу, а також періодично, в порядку, передбаченому Міністерством охорони здоров'я Росії (1 раз в 2 роки).

Електротехнічний персонал до допуску до самостійної роботи повинен бути навчений прийомам звільнення потерпілого від дії електричного струму, надання першої допомоги при нещасних випадках.

Персонал, який обслуговує електроустановки, повинен пройти перевірку знань Міжгалузевих правил з охорони праці при експлуатації електроустановок та інших нормативно-технічних документів (правил та інструкцій з технічної експлуатації, пожежної безпеки, користування захисними засобами, улаштування електроустановок) в межах вимог, що пред'являються до відповідної посади або професії, і мати відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Працівнику, який пройшов перевірку знань з охорони праці при експлуатації електроустановок, видається посвідчення встановленої форми, в яке вносяться результати перевірки знань.

Працівники, які мають право проведення спеціальних робіт, повинні мати про це запис у посвідченні.

Під спеціальними роботами, право на проведення яких відбивається в посвідченні після перевірки знань працівника, слід розуміти:

- Верхолазні роботи;

- Роботи під напругою на струмовідних частинах: чистка, обмив і заміна ізоляторів, ремонт проводів, контроль вимірювальної штангою ізоляторів і з'єднувальних затискачів, мастило тросів;

- Випробування обладнання підвищеною напругою (за винятком робіт з мегаомметром).

За умовами безпеки експлуатація діючої електроустановки ділиться на дві частини:

- Оперативне обслуговування електроустановки;

- Проведення робіт в електроустановці.

оперативне обслуговування діючих електроустановок полягає в наступному: огляди в електроустановках, оперативні перемикання, виконання в порядку поточної експлуатації деяких дрібних робіт (прибирання приміщень, відбір проб масла, виробництво електричних вимірювань і т. п.)

Під виробництвом робіт розуміється виконання ремонтних, будівельних, монтажних, налагоджувальних та інших робіт в діючій електроустановці.

Всі роботи, що проводяться в діючих електроустановках стосовно заходів безпеки поділяються на такі категорії:

1) роботи, що виконуються зі зняттям напруги;

2) роботи, що виконуються без зняття напруги на струмопровідних частинах або поблизу них (під напругою).

До робіт під напругою на струмовідних частинах відносяться роботи, виконувані безпосередньо на цих частинах або на відстані від цих струмоведучих частин менш допустимих. Ці роботи виконуються обов'язково з застосуванням електрозахисних засобів.

До початку робіт і в процесі їх виконання необхідно виконувати організаційні і технічні заходи, що забезпечують безпеку праці персоналу.

Організаційними заходами, що забезпечують безпеку при виконанні робіт в електроустановках, є оформлення роботи нарядом-допуском, розпорядженням або переліком робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації; допуск до роботи; нагляд під час роботи; оформлення перерви в роботі, переведення на інше місце роботи, закінчення роботи.

До технічних заходів, виконуваних при проведенні робіт зі зняттям напруги, належать: відключення ремонтованої електрообладнання та вжиття заходів проти помилкового його включення або самовключення; вивішування на приводах ручного і ключах дистанційного керування комутаційних апаратів забороняють плакатів.


 Використовувані в електроустановках | Синтопия шийної частини трахеї

Дія електричного струму на організм людини | Ізоляція струмоведучих частин | Огорожі та оболонки | Розміщення струмоведучих частин поза зоною досяжності | захисне заземлення | Найменші перетину захисних провідників | зрівнювання потенціалів | Наднизькі (малі) напруги | Компенсація струмів замикання на землю | Захисне автоматичне відключення живлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати