Головна

ПИТАННЯ 12

  1. A) повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей
  2. Frac12; Принц Том 4 Глава 4: Найважливіший питання в житті Пельмешки.
  3. P.S. до питання 50
  4. S СТАЄ ГОЛОВНИМ ПИТАННЯМ
  5. А. Кінець династії Рюриковичів і питання про престолонаслідування
  6. Австрійський питання у взаєминах Італії та Німеччини.
  7. Аграрно-селянське питання в конституційних проектах П. Пестеля і М. Муравйова.

Контроль, будучи однією з найважливіших функцій процесу управління, здійснюваного на будь-якому рівні, представляє систему спостережень і перевірки відповідності процесу функціонування керованого об'єкта прийнятим управлінським рішенням, а також виявлення результатів управлінських юз-дій на керований об'єкт.

Контроль здійснюється в різних сферах діяльності суспільства. У зв'язку з цим виділяють види контролю: економічний, статистичний, фінансовий, екологічний, технічний, адміністративний та ін.

Як форма реалізації контрольної функції фінансів, фінансовий контроль необхідний в будь-якому суспільстві, заснованому на товарно-грошових відносинах. У країнах з ринковою економікою роль фінансового контролю особливо велика, так як надзвичайно важливим напрямом діяльності суб'єктів господарювання при обов'язковому дотриманні встановлених норм права стає підвищення її ефективності. Фінансовий контроль має найважливіше значення для управління фінансами на будь-якому рівні, забезпечуючи надійне функціонування всієї фінансової системи, реалізацію здійснюваної державою фінансової політики, сприяє забезпеченню фінансової безпеки.

Фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій, здійснюваних спеціально уповноваженими органами, з метою контролю за дотриманням суб'єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування норм права в процесі освіти, розподілу і використання фінансових ресурсів для своєчасного отримання повної і достовірної інформації про хід реалізації прийнятих управлінських фінан-вихрешеній.

Зміст фінансового контролю розкривається через його мета і завдання; елементи, сукупність яких утворює систему контролю; принципи організації.

Мета фінансового контролю полягає в своєчасному отриманні всієї інформації про хід процесу управління фінансами на мікро- і макрорівні, виявлені порушення для прийняття адекватних управлінських рішень. Мета фінансового контролю реалізується в виконуваних ним завдання.

Основними завданнями фінансового контролю є:

- Забезпечення фінансової безпеки держави і фінансової стійкості суб'єктів господарювання;

- Виконання суб'єктами господарювання своїх фінансовихобязательств, в тому числі перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- Зростання фінансових ресурсів у всіх сферах і ланках фінансової системи, забезпечення їх раціонального, ефективного і законного використання;

- Дотримання фінансових інтересів усіх суб'єктів господарювання, посилення їх відповідальності за результати своєї діяльності;

- Підвищення ефективності фінансової політики держави.
 В системі фінансового контролю виділяють як основні, так і допоміжні елементи, що утворюють інфраструктуру фінансового контролю. В якості основних елементів фінансового контролю можна виділити: об'єкт і суб'єкт; інформаційне, правове та методичне забезпечення; механізм; принципи; міри відповідальності всіх учасників процесу контролю. Інфраструктура фінансового контролю включає в себе: фінансове, технічне, кадрове забезпечення контролю і т.п. Сукупність взаємопов'язаних елементів, що взаємодіють один з одним і утворюють цілісну єдність в процесі досягнення цілей контролю, являє собою систему фінансового контролю.
 Як об'єкт фінансового контролю виступають: процеси освіти, розподілу і використання фінансових ресурсів суб'єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування, які характеризуються системою різних вартісних показників (наприклад, виручка від реалізації, собівартість, податки та ін.).
 Найбільш важливим елементом в системі фінансового контролю є суб'єкти контролю, так як вони відповідно до чинного законодавства безпосередньо здійснюють контроль і несуть відповідальність за свої дії.
 Суб'єктами фінансового контролю є спеціально уповноважені органи (державні контрольні органи; структурні підрозділи, створені в суб'єктах господарювання та органах державної влади і місцевого самоврядування; недержавні спеціалізовані організації), а також кваліфіковані фахівці, які здійснюють свою контрольну діяльність відповідно до норм права. Суб'єкти контролю для реалізації поставлених завдань виконують конкретні дії або функції, реалізація яких здійснюється на підставі їх повноважень, що визначають компетенцію органу, який здійснює контроль.
 Процес цілеспрямованої діяльності суб'єктів контролю, або процес фінансового контролю, здійснюється з використанням певних методів. Під методами фінансового контролю розуміють конкретні способи здійснення контрольних дій та операцій. Зовнішнє вираження контрольних дій та операцій реалізується в певній формі контролю. Встановлений порядок здійснення контрольних дій та операцій складають процедури контролю. Певна послідовність процедур фінансового контролю в сукупності з використовуваними методами становить механізм фінансового контролю.
 Як правило, процес фінансового контролю включає наступні основні етапи:
 - Планування, яке передбачає визначення об'єкта, цілей, завдань і форм контролю і формування набору кількісних і якісних показників, за якими буде проводитися оцінка реалізації фінансових рішень;
 - Проведення контролю, метою якого є збір оперативних даних, що характеризують стан об'єкта контролю, і їх попередня оцінка;
 - Систематизація результатів контролю (узагальнення та впорядкування отриманої інформації за певними критеріями) і складання звітності;
 - Реалізація результатів, яка передбачає доведення прийнятих за результатами контролю рішень до всіх зацікавлених осіб, вироблення і проведення заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків.
 Фінансовий контроль організовується і проводиться на основі певних принципів. Принципи фінансового контролю, які лягли в основу організації перш за все державного фінансового контролю в Російській Федерації, були прийняті IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (ІНТОСАІ) в 1977 р в місті Лімі (Франція) і знайшли своє відображення в Лімської декларації керівних принципів контролю .ПИТАННЯ 11 | Види і форми фінансового контролю

принципи фінансів | ПИТАННЯ 8 | Фінансова система і характеристика її ланок | Фінансове посередництво та фінансові посередники | ПИТАННЯ 14 | Типи фінансової політики | Комерційні і некомерційні організації | Функції фінансів підприємства | ПИТАННЯ 23 | ПИТАННЯ 24 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати