На головну

Сутність і функції прибутку. Фактори, що впливають на прибуток.

  1. Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2. Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  3. Amp; 44. «Холодна війна»: причини і сутність
  4. Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  5. C) У вигляді графіка монотонної зростаючої функції.
  6. Help імя_M-функції
  7. II. Психологічна структура і розподіл функцій в системах "людина - техніка". Ролі та основні функції людини

сутність прибутку

Прибуток являє собою форму додаткової вартості, сформованої в процесі відтворення, для задоволення різних потреб.

Прибуток - це частина доданої вартості, яка отримана в результаті реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг.

Прибуток - це мета підприємницької діяльності в умовах рин. ек-ки. Зростання прибутку визначають потенційні можливості підприємства, характеризує ступінь ділової активності, визначає розміри дивідендів та ін. Доходів, рівень рентабельності власних і позикових ср-в, полегшує пошук кредиторів та інвесторів та інше.

Прибуток - показник фінансового здоров'я підприємства.

Відображаються всі доходи, надходження і витрати в формі № 2 бухгалтерської звітності «звіт про прибутки і збитки».

Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує наступні основні функції:

1. Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва і які оцінюватимуть господарську діяльність підприємства (оцінна функція).

2. Прибуток має стимулюючу дію на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (стимулююча функція).

3. Прибуток є джерелом формування бюджетних ресурсів і позабюджетних фондів (фіскальна функція).

Значення прибутку полягає в тому, що вона відображає фінансовий результат, що відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень витрат і т. Д. Разом з тим на величину прибутку і його динаміку впливають фактори, як залежні, так і які не залежать від зусиль підприємства. Практично поза сферою впливу підприємства знаходиться кон'юнктура ринку, рівень цін на споживані матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань. До певної міри, залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на вироблену й продавану продукцію і заробітна плата. До факторів, що залежать від підприємства, відносяться рівень господарювання, компетентність керівництва і менеджерів, конкурентоспроможність продукції, організація виробництва і праці, його продуктивність, стан і ефективність виробничого і фінансового планування.

Перераховані фактори впливають на прибуток не прямо, а через обсяг проданої продукції і собівартість, тому для виявлення кінцевого фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу проданої продукції і вартість ресурсів, використовуваних у виробництві, витрат на її продаж.

Таким чином, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий в результаті діяльності підприємства. Але всі аспекти діяльності підприємства за допомогою прибутку в якості єдиного показника оцінити неможливо. Саме тому при аналізі виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства використовується система показників.

Зміст стимулюючої функції прибутку полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним джерелом власних фінансових ресурсів підприємства, т. Е. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком. За рахунок частки чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, здійснюється фінансування заходів з розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємств, матеріального заохочення працівників. Багатоаспектне значення прибутку посилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Акціонерне, орендне, приватне або іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишилася після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань.

Прагнення до одержання прибутку орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для господарюючого суб'єкта прибуток є сигналом, що вказує на те, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери. Свою роль відіграють і збитки. Вони висвітлюють помилки і прорахунки в напрямку засобів, організації виробництва і збуту продукції.

Економічна нестабільність, монопольне становище товаровиробників спотворюють формування прибутку як чистого доходу, приводять до прагнення одержання доходів, головним чином, в результаті підвищення цін. Усуненню інфляційного наповнення прибутку сприяє фінансове оздоровлення економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система податків. Ці завдання має реалізовувати держава в ході здійснення економічних реформ.

Нарешті, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів, позабюджетних фондів. Вона надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими дохідними надходженнями використовується для фінансування суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм.

 Витрати виробництва і їх класифікація. | Взаємозв'язок обсягу виробництва, витрат виробництва та його прибутку

Пропозиція і фактори, що його визначають. Закон і крива пропозиції. | Поняття еластичності. Еластичність попиту та її види. | Еластичність пропозиції. Фактор часу і цінова еластичність пропозиції. | Поведінка споживача як фактор попиту. Споживчий вибір і фактори його визначальні. | Кардиналістський підхід до проблеми рівноваги споживача. Проблема вимірювання корисності благ. | Порядковий (ординалістський) підхід корисності | Рівновага (оптимум) споживача | Виробництво і його характеристика. | Поняття і функції фірми. Класифікація фірм | Капітал і його структура. відтворення капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати