Головна

Материялық нүкте кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема

  1. Азақ КСР Жоғарғы Кеңесі 1990 жылы 25 қазанда республикамыздың мемлекеттік егемендігі туралы Декларация қабылдады.
  2. Атты дененің жазық-параллель қозғалысытағы нүктелеріның жылдамдығы
  3. Б) (II теорема Эренфеста).
  4. Бiр нүктеге жинақталған күштер жүйесiнiң тепе-теңдiк шарты
  5. БИЛЕТ #19 Миноры матрицы: применение к исследованию зависимости строк и столбцов: теорема о ранге матрицы. Условия вырожденности матриц
  6. Билет №11(Теорема об интегрируемости в конечном виде дробно-рациональной ф-ии)
  7. БИЛЕТ№7 Теорема о проецировании прямого угла

Массасы m болатын еркін нүкте күш әсерінде қозғалады (16.28-сурет).

Бұл жағдайда (16.129) төмендегідей жазылады:

(16.131)

16.28-сурет

(16.123) тен көрінетіні, материялық нүкте кинетикалық энергиясының дифференциалы оған әсер ететін күштердің элементар жұмысына тең.

Материялық нүктеге әсер ететін күштің ге көшуіндегі жұмысы мен кинетикалық энергиясы арасындағы қатынас

(16.132)

түрінде жазылады.

Демек, материялық нүкте кинетикалық энергиясының қандайда бір шектелген аралықтағы өзгеруі оған әсер ететін күштің осы аралықтағы жұмысына тең.

(16.130) формуланы материялық нүкте үшін төмендегідей түрде жазуға болады:

(16.133)

· 49. Потенциалдық күш өрісі.Жүйе кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема | Потенциалдық күш өрісі. Күш функциясы. Потенциалдық күш

Механикалық жүйе қозғалысының дифференциал теңдеулері | Материялық нүкте және механикалық жүйенің қозғалыс мөлшері | Күш импульсі | Механикалық жүйе массасы және масса центрі | Материялық нүкте және механикалық жүйенің қөзғалыс мөлшерінің моменті | Механикалық жүйе және материялық нүкте кинетикалық моменттерінің өзгеруі турасындағы теорема | Жүйе және материялық нукте кинетикалық моментінің сақталу заңы | Атты дененің қозғалмайтын өсь төңірегін айнала қозғалысының дифференциялдық теңдеуі | Материялық нүкте және механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы | Кёниг теоремасы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати