На головну

Основні закони магнітних кіл

  1. B) зміна середньої щільності потоку енергії, обумовлене суперпозицією електромагнітних хвиль.
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. Cімметрія простору - часу і закони збереження
  4. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  6. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  7. II.1 Основні елементи грошової маси

В основі розрахунку магнітних ланцюгів лежать два закони (див. Табл. 4).

Таблиця 4 .. Основні закони магнітного ланцюга

 Найменування закону  Аналітичний вираз закону  формулювання закону
 Закон (принцип) безперервності магнітного потоку  Потік вектора магнітної індукції через замкнену поверхню дорівнює нулю
 Закон повного струму  Циркуляція вектора напруженості уздовж довільного контуру дорівнює алгебраїчній сумі струмів, які охоплюються цим контуром

При аналізі магнітних кіл і, в першу чергу, при їх синтезі зазвичай використовують такі припущення:

- Магнітна напруженість, відповідно магнітна індукція, у всіх точках поперечного перерізу магнітопроводу однакова

- Потоки розсіювання відсутні (магнітний потік через будь-який перетин нерозгалужене частини муздрамтеатру однаковий);

- Перетин повітряного зазору дорівнювати перерізу прилеглих ділянок муздрамтеатру.

Це дозволяє використовувати при розрахунках закони Кірхгофа і Ома для магнітних кіл (див. Табл. 5), що випливають із законів, сформульованих в табл. 4.

Таблиця 5. Закони Кірхгофа і Ома для магнітних кіл

 Найменування закону  Аналітичний вираз закону  формулювання закону
 Перший закон Кірхгофа  Алгебраїчна сума магнітних потоків у вузлі муздрамтеатру дорівнює нулю
 Другий закон Кірхгофа  Алгебраїчна сума падінь магнітної напруги вздовж замкнутого контуру дорівнює алгебраїчній сумі МДС, що діють в контурі
 Закон Ома де  Падіння магнітної напруги на ділянці муздрамтеатру довжиною  дорівнює добутку магнітного потоку і магнітного опору  ділянки

Сформульовані закони і поняття магнітних ланцюгів дозволяють провести формальну аналогію між основними величинами та законами, відповідними електричним і магнітним ланцюгах, яку ілюструє табл. 6.

Таблиця 6.Аналогія величин і законів для електричних і магнітних кіл

 Електричний ланцюг  магнітна ланцюг
 Струм  потік
 ЕРС  МДС (НС)
 електричний опір  магнітний опір
 Електрична напруга  магнітне напруга
 Перший закон Кірхгофа:  Перший закон Кірхгофа:
 Другий закон Кірхгофа:  Другий закон Кірхгофа:
 Закон Ома:  Закон Ома:

Завдання.

Несинусоїдальними ЕРС - е (t) лінійного електричного кола (див. Рис. 4.5а), змінюється за законом е (t) = 200 + 180sin (?t-30 °) + 120sin3?t. Параметри ланцюга: r = 6 Ом, XL= ?L = 2 Ом, XC= 1 / ?C = 18 Ом. Визначити миттєве, діюче значення струму в ланцюзі і діюче значення напруги на ділянці кола ab.

 МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РФФГБОУ ВПО «БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» зауральські ФІЛІЯ  Екзаменаціоннийбілет №7Кафедра:ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙдисципліна: Теоретичні основи електротехнікинапрями«Агроінженерія» II курс  ЗАТВЕРДЖЕНО НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ «» 2012 г.Зав. кафедрою ____________ Музафаров С. М.      

Режими роботи електричних ланцюгів.

Основні поняття чотириполюсника. Рівняння чотириполюсника.

Завдання.

 Статична і диференціальна магнітні проникності | Режими роботи електричних ланцюгів.

Ємнісний елемент (конденсатор) | Способи подання періодичних несинусоїдних величин. | Схеми заміщення джерел електричної енергії | Вплив резистивного, індуктивного і ємнісного елементів ланцюга на форму кривої струму. Резонансні явища. | Виникнення перехідних процесів. Закони комутації. | Струм, напруга і потужність в електричному ланцюзі. | Рівняння лінії з розподіленими параметрами. | Джерело напруги. | Джерело струму. | Характеристики феромагнітних матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати