Головна

Основні напрямки розробки фінансової політики організації.

  1. B) Спорту, туризму і молодіжної політики
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  4. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  5. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  6. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  7. II.1 Основні елементи грошової маси

До основних напрямів розробки фінансової політики організації відносяться: 1. аналіз фінансово-економічного стану організації; 2. Розробка облікової і податкової політики; 3. вироблення кредитної політики організації; 4. управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; 5. управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; 6. вибір дивідендної політики. Аналіз фінансово-економічного стану організації є тією базою, на якій будується розробка фінансової політики організації. Аналіз спирається на показники квартальної та річної бухгалтерської звітності Розробка облікової політики як системи методів і прийомів ведення бухгалтерського обліку обов'язкове для всіх організацій відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1/98). З метою вироблення кредитної політики організації рекомендується провести аналіз структури пасиву балансу і рівень співвідношення власних і позикових коштів. На підставі цих даних організація вирішує питання про достатність власних оборотних коштів або про їх нестачі. В останньому випадку приймається рішення про залучення позикових коштів, прораховується ефективність різних варіантів. Управління оборотними засобами (грошовими коштами, ринковими цінними паперами), дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями та іншими засобами короткострокового фінансування (крім виробничих запасів), а також вирішення питань по цих проблемах вимагає значної кількості часу, і тут найбільш яскраво проявляється основна проблема управління фінансами: вибір між рентабельністю й імовірністю неплатоспроможності (вартість активів організації стає менше його кредиторської заборгованості). З метою управління витратами і вибору амортизаційної політики рекомендується використовувати дані фінансово-економічного аналізу, які дають початкове уявлення про рівень витрат організації, а також рівень рентабельності. Проблемами, рішення яких обумовлює необхідність вироблення дивідендної політики, є: * з одного боку, виплата дивідендів повинна забезпечити захист інтересів власника і створити передумови для зростання курсової ціни акцій, і в цьому сенсі їх максимізація є позитивною тенденцією; * З іншого боку, максимізація виплати дивідендів скорочує частку прибутку, що реінвестується в розвиток виробництва.

При формуванні дивідендної політики необхідно враховувати, що класична формула: «курс акцій прямо пропорційний дивіденду і обернено пропорційний процентній ставці за альтернативними вкладеннями» застосовна далеко не у всіх випадках. Інвестори можуть високо оцінити вартість акцій організації навіть і без виплати дивідендів, якщо вони добре поінформовані про його програмах розвитку, причини невиплати або скорочення виплати дивідендів і напрямки реінвестування прибутку.

Фінансовий менеджмент. Система фінансового планування діяльності організації.

Фінансовий менеджмент являє собою систему управління фінансовими ресурсами, що поєднує в собі фінансову політику, методи, інструменти, щоб забезпечити прийняття управлінських рішень з метою досягнення поставлених цілей фінансової стабільності та зростання. Фінансовий менеджмент - управління системою грошових відносин (фінансами), що виражаються в освіті доходів (грошових фондів і ресурсів), здійсненні витрат (розподілі і перерозподілі фондів, ресурсів), контролі ефективності названих процесів. Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління. Під стратегією в даному випадку розуміються загальний напрямок і спосіб використання коштів для досягнення поставленої мети. Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і прийомів управління. Метою фінансового менеджменту є максимізація прибутку, добробуту підприємства за допомогою раціональної фінансової політики. Завдання фін. менеджменту: Забезпечення найбільш ефективного використання фінансових ресурсів. Оптимізація грошового обороту. Оптимізація витрат. Забезпечення мінімізації фінансового ризику на підприємстві. Оцінка потенційних фінансових можливостей підприємства. Забезпечення рентабельності підприємства.

Завдання в області антикризового управління. Забезпечення поточної фінансової стійкості підприємства. Основними принципами фінансового менеджменту є: Фінансова самостійність підприємства. Самофінансування підприємства. Матеріальна зацікавленість підприємства. Матеріальна відповідальність. Забезпечення ризиків фінансовими резервами.

Система фінансового планування, Повинна мати чітку регламентацію у вигляді внутрішнього документа підприємства «Положення про фінансове планування», в ньому докладно і по пунктах описуються всі процедури, цілі, завдання, а також методи, форми і сам регламент планування. На сьогоднішній день, в системі фінансового планування, все більше віддається перевага, круговому, що ковзає або інтерактивної планування. Фінансове планування та фінансові плани у цілому, мають досить складну структуру і зміст, тому в розробці фінансових планів беруть участь різні відділи організації: · Планово-економічний відділ; · Фінансовий відділ; · Відділ маркетингу; · Відділ по матеріально-технічному постачанню; · Бухгалтерія; · Відділ головного механіка; · Збутової відділ; · Відділ капітального будівництва; · Відділ головного енергетика; · Виробничі підрозділи і т.д. і т.п.Амортизація необоротних активів. | Фінансова політика організації та її завдання.

Соціально-економічна сутність і функції фінансів домашніх господарств. | Фінанси домашніх господарств. Доходи бюджету домашніх господарств. | Фінанси домашніх господарств. Витрати бюджету домашніх господарств. | Фінанси некомерційних організацій. Особливості в різних формах некомерційної діяльності. | Фінанси некомерційних організацій. Структура фінансових ресурсів. Джерела їх формування і напрями використання. | Фінанси суб'єктів господарювання без створення юридичної особи. | Система оподаткування ІП | Валютна система РФ | Валютне регулювання і валютний контроль в РФ. | Показники фінансової стійкості підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати