На головну

Основні принципи формування системи ЦУП, структурна схема управління технічною службою

  1. A) Добре організовані системи
  2. ART-підсистеми
  3. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  4. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  5. Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом
  6. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  7. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.


Централізована система управління передбачає дотримання таких принципів:

1. Чіткий розподіл адміністративних і оперативних функцій між керівним персоналом і зосередження функцій оперативного управління в єдиному центрі або відділі управління виробництвом.

Основними завданнями ЦУП явл. збір та обробка інформації про стан виробничих ресурсів та обсяги робіт, що підлягають виконанню, а також планування і контроль за діяльністю виробничих підрозділів на основі аналізу наявної інформації. Центр управління виробництвом складається з двох підрозділів: відділу оперативного управління та відділу обробки та аналізу інформації.

2. Організація вироб-ва ТО і ремонту рухомого складу грунтується на технологічному принципі формування виробничих підрозділів, який найбільшою мірою відповідає вимогам централізованої системи управління.

3. Виробничі підрозділи (бригади. Ділянки), що виконують технологічно однорідні роботи, об'єднуються у виробничі комплекси з метою зручності управління ними.

4. Підготовка виробництва, тобто комплектування оборотного фонду запасних частин і матеріалів, зберігання і регулювання запасів, доставка агрегатів, вузлів і деталей на робочі посади, мийка та комплектування ремонтного фонду, забезпечення робочих інструментом, а також а / м в зонах ТО, рем. І очікування -Здійснюємо централізовано комплексом підготовки виробництва.

5. В системі ЦУП використовуються засоби зв'язку, автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки. На першому етапі система може активно працювати при наявності коштів диспетчерського зв'язку і оргтехніки.


Центр управління виробництвом, комплекс управління виробництвом і їх функціонуванням. Планування, документообіг та облік при ТО і ремонті автомобілів

Нова система організа-ції та управління виробництвом ТО і ремонту рухомого складу по-одержала назву централізованої системи управління (Системи ЦУП). Впровадження цієї системи є першим етапом створення АСУ інже-нерно-технічної служби АТП.

Система ЦУП передбачає дотримання таких принципів.

1. Чіткий розподіл адміні-тивних та оперативних функцій між керівним персоналом і зосередження функцій оперативно-ного управління в єдиному центрі або відділі управління виробниц-ством (ЦУ11 або ОУП).

Основними завданнями ЦУП яв-ляють збір і обробка інформації-ції про стан виробничих ресурсів та обсяги робіт, під-лежать виконання, а також пла-вання і контроль за діяль-ностьo виробничих підрозділ-лення на основі аналізу наявної інформації.

Центр управління виробництвом складається з двох підрозділів: відділу оперативного управління (ЗОШ) та відділу обробки та аналізу інформації (ООАІ).

2. Організація виробництва ТО і ремонту рухомого складу осно-вивается на технологічному прин- ципе формування виробничих-них підрозділів, який в най-більшою мірою відповідає вимо-гам централізованої системи уп-ління.

При цьому кожен вид техні-чеського впливу виконується спеціалізованою бригадою або ділянкою (бригади ЄВ, ТО-1, ТО-2, ТР та ін.).

3. Виробничі підрозділі-ня (бригади, ділянки), виконую-щие технологічно однорідні ра-боти, об'єднуються в виробниц недержавні комплекси з метою зруч-ства управління ними.

ІТС АТП може включати наступних щие виробничі комплекси:

комплекс технічного обслугову-вання і діагностування (ТОД), який об'єднує бригади ЄВ, ТО-1, ТО-2 і діагностування;

комплекс поточного ремонту (ТР), в якому об'єднуються підрозділ-лення, які виконують ремонтні ра-боти безпосередньо на авто-біле;

комплекс ремонтних ділянок (РУ), в якому об'єднуються під-поділу, зайняті відновленням оборотного фонду агрегатів, вузлів і деталей.

Ряд робіт практично може ви-виконуватись безпосередньо на авто-мобілі і в цехах (електротехні-етичні, жестяницкие, зварювальні, ма-лярні і ін.). . Віднесення цих під-розділень до комплексу ТР або РУ проводиться зазвичай з урахуванням пре-володіє (по трудомісткості) ві-да робіт, а також з урахуванням органі-заційну міркувань застосуй-тельно до конкретних умов ATII.

4. Підготовка виробництва, тобто комплектування оборотного фонду запасних частин і матеріалів, збе-ня і регулювання запасів, до-ставка агрегатів, вузлів і деталей на робочі посади, мийки і кому-плектованіе ремонтного фонду, забезпечення робочих інструментом ,, а також перегін автомобілів в зо-нах ТО, ремонту та очікування -Здійснюємо централізовано комплексом підготовки виробниц-ства.

Централізація підготовки виробниц-тва значно скорочує НЕ-посередні витрати часу ремонтних робітників, управлінського персоналу і в кінцевому рахунку про-вар автомобілів в ТО і ремонті.

Комплекс підготовки виробниц-ства включає в себе:

ділянку комплектації, працівники якого (слюсарі-комплектовщики) забезпечують за завданням ООУ ЦУП оформлення вимагання та одержання на з кл пекло запчастин, необхідних для виконання ремонтних робіт, і доставку. їх на робочі пости, 268

я також транспортування неисправ-них агрегатів, вузлів і деталей, знятих для ремонту;

проміжний склад, де забезпе-ються зберігання обмеженою но-номенклатури (350 - 400 Наіменова-ний) агрегатів, вузлів і деталей (в більшості своїй отремонті-рова) і підтримку визна-ленного рівня їх запасу;

мийно-дефектувальних ділянку, де виробляються прийом і зберігання Ремфонд, розбирання агрегатів, мій-ка вузлів і деталей, їх дефектація і комплектування перед відправкою на ремонт в комплекс РУ;

інструментальний ділянку, забезпе-чувати зберігання, видачу та ре-монт інструменту;

транспортна дільниця, водії перегонщики якого здійснюють перегін автомобілів, зберігання автомобілів в зоні очікування ремонту (ЗОР) і транспортування важко-навісних агрегатів, вузлів і дета-лей.

5. В системі ЦУП використовуються засоби зв'язку, автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки. На першому етапі 'система може ак-тивно працювати при наявності коштів диспетчерського зв'язку і оргтех-ники.

 Форми і методи організації технологічних процесів ТО і ТР на АТП. Вибір методів. | Вплив витрат на шини, на собівартість перевезень.

Визначення періодичністю ТО по допустимому рівню безвідмовності, техніко-економічний метод | Перевірки гальмівних властивостей автомобіля. | Техніко-економічні передумови впровадження діагностики в практику ТО і ремонту автомобілів. Місце і роль діагностики в технологічних процесах ТО і ремонту. | Види ТО, діагностування, ремонту автомобілів, їх характеристика. | Підприємства автомобільного транспорту, типи підприємств. | Повторне використання води, очисні споруди; антикорозійна обробка автомобілів. | Діагностування тягово-економічних якостей. | Діагностування гальмівної ефективності. Методи і засоби регулювання | Діагностичні та регулювальні роботи по двигуну і його системам електроустаткування і трансмісії. | Організація і технологія робіт при ТО-1 з діагностуванням Д-1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати