На головну

практичні методи

  1. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  2. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  3. IV. Багатовимірні статистичні методи
  4. LJLlZ3 Практичні завдання
  5. R-методи.
  6. Адміністративні методи управління персоналом
  7. Адміністративні методи управління.

Практичні методи. Практичні методи навчання засновані на практичної діяльності учнів. Цими методами формують практичні вміння і навички. До практичних методів відносяться вправи, лабораторні та практичні роботи.

 вид методу  суть методу  Вимоги до методу
 вправи  Під вправами розуміють повторне (багаторазове) виконання розумового або практичної дії з метою заволодіння ним або підвищення його качества.Упражненія застосовуються при вивченні всіх предметів і на різних етапах навчального процесу. Характер і методика вправ залежить від особливостей навчального предмета, конкретного матеріалу, досліджуваного питання й віку учащіхся.Упражненія є ефективними тільки при дотриманні ряду вимог до них: свідомий підхід учнів до їх виконання; дотримання дидактичної послідовності у виконанні вправ - спочатку вправи по заучування і запам'ятовування навчального матеріалу, потім - на відтворення - застосування раніше засвоєного - на самостійний перенос вивченого в нестандартні ситуації - на творче застосування, за допомогою якого забезпечується включення нового матеріалу в систему вже засвоєних знань, умінь і навичок. Вкрай необхідні і проблемно-пошукові вправи, які формують в учнів здатність до здогаду, інтуїцію.  Розглянемо особливості застосування упражненій.Устние вправи сприяють розвитку логічного мислення, пам'яті, мови і уваги учнів. Вони відрізняються динамічністю, не вимагають витрат часу на ведення запісей.Пісьменние вправи використовуються для закріплення знань і формування умінь в їх застосуванні. Використання їх сприяє розвитку логічного мислення, культури писемного мовлення, самостійності в роботі. Письмові вправи можуть поєднуватися з усними і графіческімі.К графічним вправ ставляться роботи учнів зі складання схем, креслень, графіків, технологічних карт, виготовлення альбомів, плакатів, стендів, виконання замальовок при проведенні лабораторно-практичних робіт, екскурсій і т.д.Графіческіе вправи виконуються зазвичай одночасно з письмовими та вирішують єдині навчальні завдання. Застосування їх допомагає учням краще сприймати, осмислювати і запам'ятовувати навчальний матеріал, сприяє розвитку просторової уяви. Графічні роботи залежно від ступеня самостійності учнів при їх виконанні можуть носити відтворює, тренувальний або творчий характер.К навчально-трудовим вправ відносяться практичні роботи учнів, які мають виробничо-трудову спрямованість. Метою цих вправ є застосування теоретичних знань учнів у трудовій діяльності. Такі вправи сприяють трудовому вихованню учнів.
 види вправ
 Вправи за своїм характером поділяються на: · усні, · письмові, · графічні, · навчально-трудові.При Виконанні кожного з них учні роблять розумову і практичну роботу. За ступенем самостійності учнів при виконанні вправ виділяють: а) вправи по відтворенню відомого з метою закріплення - воспроізводящіеупражненія; б) вправи щодо застосування знань у нових умовах - тренувальні вправи; Якщо при виконанні дій учень про себе або вголос промовляє, коментує майбутні операції, такі вправи називають коментували. Коментування дій допомагає вчителю виявляти типові помилки, вносити корективи в дії учнів.
 Лабораторні роботи  Лабораторні роботи-це проведення учнями за завданням вчителя дослідів з використанням приладів, застосуванням інструментів та інших технічних пристосувань, тобто це вивчення учнями будь-яких явищ за допомогою спеціального оборудованія.Проводятся лабораторні роботи в ілюстративному або дослідному плане.Разновідностью дослідних лабораторних робіт можуть бути тривалі спостереження учнів за окремими явищами, як-то: · над зростанням рослин і розвитком тварин, · над погодою, вітром, хмарністю, поведінкою річок і озер в залежності від погоди і т.п.В деяких школах практикуються в порядку лабораторної роботи доручення школярам збору і поповнення експонатами місцевих краєзнавчих музеїв або шкільних музеїв, вивчення фольклору свого краю та ін. в будь-якому випадку вчитель складає інструкцію, а учні записують результати роботи у вигляді звітів, числових показників, графіків, схем, таблиць. Лабораторна робота може бути частиною уроку, займати урок і більше.  
 практичні роботи  Практичні роботи проводяться після вивчення великих розділів, тим і носять узагальнюючий характер. Вони можуть проводитися не тільки в класі, але і за межами школи (виміру на місцевості, робота на пришкільній ділянці) Особливий вид практичних методів навчання становлять заняття з навчальними машинами, з машинами-тренажерами і репетіторамі.Такова коротка характеристика методів навчання, що класифікується за джерелами знання. Її неодноразово і досить обґрунтовано критикували в педагогічній літературі. Головним її недоліком є ??те, що дана класифікація не відображає характер пізнавальної діяльності учнів у навчанні, не відображає ступінь їх самостійності в навчальній роботі. Проте саме ця класифікація користується найбільшою популярністю у вчителів-практиків і вчених-методистів.  
         

 
наочні методи | Питання 31. Вимоги до фахівця із соціальної роботи. Педагогічна культура і етика соціального працівника.

Питання 27. Педагогічне спілкування. Стилі педагогічного спілкування, конфлікти в школі. | Дистантное - контактне спілкування. | Правила зворотного зв'язку. | Питання 28. Педагогічне прогнозування, його види, сучасні вимоги. | Програми та проекти як форма прогнозу. | Питання 29. Історія виникнення та розвитку соціальної педагогіки в Росії. | Питання 30. Методи навчання: підходи до класифікації, коротка характеристика. | М. А. Данилов і Б. П. Єсіпов класифікують методипо дидактичним цілям. | Е. І. Перовський і Д. О. Лордкіпанідзе запропонували класифікацію методів за джерелами отримання знань. | словесні методи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати