Головна

Абсолютна і відносна частка підприємства на ринку як показник його соціальної значущості і ефективності.

  1. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  3. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  4. III. Розробка базових конкурентних стратегій і стратегій зростання підприємства.
  5. IV. Особливості продажу товарів в підприємствах (відділах, секціях) самообслуговування
  6. IX. Контроль за роботою підприємства
  7. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки

Частка ринку характеризує стан підприємства на ринку щодо конкурентів. Кількісно частка ринку визначається як відношення обсягу продажу товарів підприємства до загального обсягу продажу товарів тієї ж категорії на ринку, виражене у відсотках. Обсяг продажів може визначатися двома способами:

В натуральному значенні;

в вартісному вираженні.

У ситуації, коли обсяг продажів на ринку в цілому невідомий, частка компанії може визначатися:

щодо продажу ряду найближчих конкурентів;

щодо лідера ринку, провідного конкурента.

Частка компанії може бути розрахована як на ринку в цілому, так і в рамках окремого сегмента.

Для окремої товарної марки також можуть використовуватися інші показники, що характеризують її стан на ринку:

доступності товарної марки в каналах розподілу;

інтенсивності споживання товарної марки.

46. ??Приватні показники ефективності менеджменту: використання і якість ресурсів, якість продукції та сервісу, стиль і система керівництва, здатність до інновацій та ін.

Особливо важливе значення мають показники соціальної ефективності управління (якісні): підвищення науково-технічного рівня управління; рівень інтеграції процесів управління; підвищення кваліфікації менеджерів; підвищення рівня обгрунтованості прийнятих рішень; формування організаційної культури; керованість системи; задоволеність працею; завоювання суспільної довіри; посилення соціальної відповідальності організації; екологічні наслідки.

Тобто результативність даних показників може бути охарактеризована полегшенням і поліпшенням умов праці, поліпшенням психологічної обстановки в колективі, встановленням нормальних взаємовідносин керівників і виконавців і т.д. Звести ці показники до єдиної величині практично неможливо. Цінність же такої ефективності безперечна

Якщо в результаті раціоналізації управління вдається досягти високого рівня зазначених вище показників, то відбувається позитивне зрушення в організації системи управління і досягається економічний ефект. Удосконалення управління організацією, впровадження комп'ютерних інформаційних технологій вимагають певних капіталовкладень, інвестицій, що також вимагає оцінки управління даними проектами.

При оцінці ефективності інвестиційних проектів застосовуються: комерційна (фінансова) ефективність, що визначає фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; бюджетна ефективність, що відбиває фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального та місцевого бюджетів; економічна ефективність, що враховує витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісне вимірювання. Основу оцінки ефективності проектів складають визначення і співвіднесення витрат і результатів від їх здійснення.

При оцінці ефективності інвестиційних проектів необхідно приведення (дисконтування) показників до вартості моменту порівняння, так як грошові надходження і витрати в різні часові періоди нерівнозначні. Розвиваються й інші підходи до оцінки ефективності менеджменту, зокрема, ресурсно-потенційний підхід до оцінки ефективності системи управління. У ньому абсолютна ефективність управління представляється співвідношенням потенційних можливостей виробництва з фактичним значенням його використання. Відносна ефективність визначається як відношення повного ефекту управління до витрат.Показники ефективності менеджменту організацій. | Предмет економічної науки.

Фактори, що впливають на формування, підтримку і зміна організаційної культури. | Вплив керівника на організаційну культуру. | Управління організаційними змінами. | Основні стадії процесу оновлення організації. Об'єкти зміни. | Роль лідера майбутнього. | Зміни в організації та ставлення до них колективу. | Сутність і види ефективності менеджменту. | Фактори-ресурси і фактори-результати. | Цілі і завдання вимірювання ефективності менеджменту. | Комплексне поняття ефективності менеджменту і загальна формула ефективності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати