На головну

Програма соціологічного дослідження

  1. Sf 15. Ірраціоналізм в XIX столітті. А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, його програма
  2. Адресна програма капвкладень
  3. Акт виїмки готової їжі для дослідження в санітарну лабораторію
  4. Акт виїмки проби харчового продукту для дослідження в санітарну лабораторію
  5. Акція, програма, кампанія: подібності та відмінності.
  6. Алергічний риніт: етіологія, клініка, діагностика, додаткові методи дослідження, лікування. Алергічний риніт
  7. Аналіз і узагальнення результатів наукового дослідження

Програма відноситься до типу стратегічних документів наукового дослідження, мета яких - представити загальну схему або план майбутнього заходу, викласти концепцію всього дослідження. Вона містить теоретичне обгрунтування методологічних підходів і методичних прийомів вивчення конкретного явища або процесу. Програма соц. дослідження включає: методологічну частину - формулювання і обгрунтування проблеми, вказівку мети, визначення об'єкта і предмета дослідження, логічний аналіз основних понять, формулювання гіпотез і завдань дослідження; методичну частину - визначення досліджуваної сукупності, характеристику використовуваних методів збору первинної соц. інформації, логічну структуру інструментарію для збору цієї інформації, логічні схеми її обробки на ЕОМ.

У дослідженні соц. проблема виступає як проблема «знання про незнання» певних сторін явища або процесу. Соціальною проблемою називають існуючу в самій реальності, в навколишньому нас життя суперечливу ситуацію, що носить масовий характер і зачіпає інтереси великих соціальних груп і соціальних інститутів. Соціальні проблеми класифікуються залежно від мети дослідження, масштабів, тривалості існування суперечності, його глибини. Відповідно до мети дослідження розрізняють проблеми гносеологічні (породжені браком знань про стан соц. Процесів) і предметні (породжені зіткненням інтересів груп населення або соц. Інститутів, які дестабілізують життєдіяльність суспільства). За масштабами проблема може бути загальнонаціональною, регіональної та місцевої. За тривалістю існування: короткострокові, середньострокові і довгострокові. У процесі формулювання проблеми соціолог прагне точно висловити проблемну ситуацію, уникаючи при цьому надмірно широких і абстрактних визначень. Братися за вивчення декількох проблем в рамках одного дослідження недоцільно, оскільки це ускладнює інструментарій та робить його надмірно громіздким, що, в свою чергу, знижує якість інформації, що збирається і оперативність дослідження. Об'єктом соц. дослідження в широкому сенсі виступає носій тієї чи іншої соц. проблеми, у вузькому - люди або об'єкти, здатні дати соціологу необхідну інформацію. Предмет дослідження включає боку, властивості об'єкта, які в найбільш повному вигляді виражають досліджувану проблему і підлягають вивченню.

Аналіз основних понять. У цьому розділі програми розглядаються основні поняття, в яких описується соц. проблема, уточнюється їх зміст, інтерпретується, перекладається на мову піддаються емпіричному спостереженню фактів і соціальних показників. Потім визначаються методи та процедури реєстрації властивостей і явищ, істотних для встановлення очікуваних фактів - інструментарій дослідження. Паралельно формулюються робочі гіпотези, тобто явно чи неявно виражені припущення про характер, причини виникнення досліджуваної проблеми. Попереднє висування гіпотез дозволяється визначити внутрішню логіку всього процесу дослідження. Все вищезазначене входить в методологічну частину програми соц. дослідження. У методичну частину програми включають характеристики методів і прийомів збору первинної інформації (анкетного поросят, інтерв'ю, аналізу документів, спостереження); структура застосовуваного методичного інструментарію, яка вказує на виявлення яких характеристик, властивостей предмета дослідження спрямований той чи інший блок питань; порядок питань. Сам інструментарій додається до програми в якості самостійного документа. Іноді сюди включають логічні схеми обробки зібраної інформації, що показують передбачуваний діапазон і глибину аналізу даних.

 Анкетне опитування в соціології | Соціологічна концепція марксизму

Поняття особистості в соціології. Особистість як діяльний суб'єкт | Основні форми культури | Соціальна структура особистості та її основні елементи | Соціальна стратифікація, її системні характеристики, головні вимірювання | Соціальні спільності та їх види. Класифікація соц. груп | Соціальна структура і стратифікація сучасного російського суспільства | Масова свідомість і громадську думку | Структура громадської думки. Об'єкт і суб'єкт громадської думки | Форми соціальних змін | Поняття, види і етапи соціологічного дослідження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати