На головну

Основна

  1. B. Основная система Шести йог Наропы
  2. I период. Основная деятельность. 1859-1962 годы
  3. II. Основная ошибка оппозиционного блока
  4. II. Основная химия.
  5. II. Основная часть
  6. II. Основная часть
  7. II. Основная часть

дорошенко с.і., дудик п.с. вступ до мовознавства. - к.: виша школа, 1974. - с. 119-137.

карпенко ю.о. вступ до мовознавства. - к.-одеса: либідь, 1991. - с. 97-117.

кочерган м.п. вступ до мовознавства. - к.: академія, 2000. - с. 241-248, 235-240.

кодухов в.и. введение в языкознание. - м.: высшая школа, 1987. - с. 174-177.

реформатский а.а. введение в языковедение. - м.: просвещение, 1967. - с. 101-107, 127-128.

Додаткова

алефіренко м.ф. теоретичні проблеми фразеології. - харків, 1987.

виноградов в.в. об основных типах фразеологических единиц в русском языке // история советского языкознания: хрестоматия. - м., 1981. - с. 230-235.

демський м.т. системні зв'язки у сфері фразеології // мовознавство. - 1991 - № 2.

мокиенко в.м. славянская фразеология. - м., 1980.

іііанский н.м. в мире слов. - м., 1985. - с. 129-180, 194-249.

откупщиков ю.в. к истокам слова. рассказы о науке этимологии. - м., 1986. - 176 с.

Лекція 7 Граматика. Способи вираження граматичних значень. синтетичні й аналітичні мови

План

1. Граматична будова мови як предмет граматики. морфологія і синтаксис. словотвір і граматика.

2. Граматичне значення слова в його зіставленні з лексичним.

3. Структура слова. класифікація морфем. історична змінюваність морфемної будови слова.

4. Граматична форма слова.

5. Способи вираження граматичних значень (афіксація, внутрішня флексія, чергування звуків, наголос, інтонація, суплетивізм, редуплікація, службові слова, порядок слів).

6. Синтетичні й аналітичні мови.

Граматична будова мови як предмет граматики. морфологія і синтаксис. словотвір і граматика. слово в мові існує у поєднанні граматичного й лексичного значень. граматика - це розділ мовознавства, який вивчає граматичну будову мови, і складається з двох взаємопов'язаних розділів - морфології та синтаксису. морфологія (від гр. morphe - форма і logos - наука) є граматичною наукою про слово, його структуру і форми, а також про лексико-граматичні класи слів.

Синтаксис (від гр. syntaxys - побудова, стрій) - граматичне учення про будову речення, про сполучуваність і функції форм слів у мовленні. традиційно в граматику включають і словотворення як науку про способи творення слів.

Граматичне значення слова в його зіставленні з лексичним. лексичне значення властиве кожному слову індивідуально й виражається основою слова. граматичне значення - це абстрактне значення, властиве цілим класам слів і виражається формальними засобами мови (передусім флексіями).

лексичне та граматичне значення слів тісно пов'язані між собою і взаємодіють. цей зв'язок зумовлений більш загальним зв'язком лексики та граматичної будови мови.

Структура слова. Класифікація морфем. Історична змінюваність морфемної будови слова. Морфема є мінімальною значеннєвою одиницею мови, що виділяється у слові. за значенням і роллю в мові виділяють морфеми:

- кореневі: ліс - лісник - лісництво. корінь - це основна смислова частина слова. він несе в собі предметне значення і є стрижневою частиною споріднених слів;

- афіксальні (від лат. affixus - прикріплений):

а) префікси (від лат. рrае - попереду і fixus - прикріплений): вибігти - забігти - прибігти - недобігти;

б) суфіксальні (від лат. sufixus - прибитий): столик;

в) флексія (від лат. flexio - згинання, вигин), або закінчення: школа, село;

г) інфікси: vici - "переміг" і vinco "перемагаю";

д) інтерфікси: атомохід;

е) постфікси: умиватися.

Суфікси і флексії не завжди розташовуються в тій послідовності, як вони вказані у прикладах; порівняйте слово української мови малюночок і його еквівалент з німецької - bilderchen, де суфікс стоїть після закінчення.

за функцією афікси поділяють на словозмінні, чи формотворчі (реляційними є переважно флексії й інфікси), і словотвірні (дериваційними є переважно префікси, суфікси й інфікси). однак префікси і суфікси можуть бути і формотворчими і словотворчими кращий - найкращий, schreiben - geschriеben "написаний".

Виділяють також продуктивні (студент-к-а, артист-к-а) і непродуктивні (ши-л-о, ми-л-о) афікси.

Граматична форма слова. сукупність кореня і словотвірних афіксів - основа слова. основа, що складається з одного кореня, непохідна (біг, вода); основа, що складається з кореня й афіксів, - похідна (бігати, водиця). похідна основа пов'язана з непохідною і співвідносна з нею. для характеристики відношень між взаємопов'язаними основами споріднених слів використовують термін твірна основа (тобто основа, від якої безпосередньо утворена основа даного слова:

вод-: - водн-/ий/; - підводн-/ий/; - підвод-/ник/.

Способи вираження граматичних значень (афіксація, внутрішня флексія, чергування звуків, наголос, інтонація, суплетивізм, редуплікація, службові слова, порядок слів). для вираження відношень між словами у словосполученнях, а також для утворення форм слів існують різні способи: фонетичні, морфологічні та синтаксичні.

Способів вираження граматичних значень не так уже й багато, і використовуються вони в усіх мовах нерівномірно. це такі способи: афіксація, службові слова, порядок слів, чергування звуків і внутрішня флексія, наголос та інтонація, редуплікація і суплетивізм.

Афіксація - це приєднання до кореня або основи афіксів (префіксів, суфіксів, інфіксів, флексій). так, за допомогою префіксів в українській мові часто знаходить своє вираження вид дієслова: писати - написати, їхати - приїхати, за допомогою суфіксів - граматичне значення пестливості: стіна -стінка, ліс - лісок; за допомогою закінчень - граматичне значення числа: стіл - столи; відмінка: дорога - дорогою тощо.

За способом поєднання афіксів із основами виділяють два різновиди афіксів: аглютинацію та фузію.

Аґлютинація (від лат. agglutinare - приклеювати) полягає у приєднанні до незмінюваної основи однозначних і стандартних (однакових) афіксів. наприклад, татарська словоформа кул "рука" має граматичне значення однини й називного відмінка, кулда "на руці" - значення місцевого відмінка, куллар "руки" - значення множини, кулларда "в руках" - значення множини й місцевого відмінка.

Фузія (від лат. fusio - злиття) притаманна флективним мовам. її суть - у приєднанні до змінюваного кореня багатозначних нестандартних афіксів. так, у словоформі на конях флексія -ях одночасно виражає граматичне значення місцевого відмінка і множини. у дієслові несу закінчення є носієм дійсного способу теперішнього часу першої особи однини. нестандартність афіксів полягає в тому, що, наприклад, форма місцевого відмінка може виражатися різними закінченнями: на столі, на коневі.

Службові слова не виконують у реченні самостійної функції, а стоять при повнозначних словах, тобто таких, які можуть бути членами речення й виражають при цьому ті чи інші граматичні значення.

Службові слова не виконують номінативної функції, у них предметне значення збігається з граматичним.

До службових слів відносять прийменники, сполучники, частки, артиклі, допоміжні дієслова.

Наприклад, за допомогою прийменника на у сполученні слів на столі виражається граматичне значення місцевого відмінка. у тих мовах, де іменники не відмінюються (англійська, французька, болгарська та ін.), відношення між словами та граматичними значеннями виражаються за допомогою прийменників.

Сполучники можуть виражати сурядні й підрядні відношення: читає і пише; читає, щоб писати. частки в українській мові є насамперед засобом вираження способу: поїхав би (умовний спосіб), нехай пише (наказовий спосіб).

Артиклі як засіб утворення граматичного значення надзвичайно важливі в германських, переважно в німецькій мові, наприклад: der deutsche "німець" має граматичне значення чоловічого роду, die deutsche "німкеня" - граматичне значення жіночого роду. допоміжні дієслова можуть виражати категорію часу (читати - буду читати. часопис цікавий. часопис був цікавий).

Порядок слів відіграє значну роль у мовах із нерозвиненою або слабкорозвиненою системою словозміни. наприклад, у китайській, англійській, французькій мовах за допомогою порядку слів відрізняють члени речення і частини мови. у китайській мові: во да ні "я б'ю тебе", ні да во "ти б'єш мене"; тролейбус зачепив автомобіль - автомобіль зачепив тролейбус.

Чергування звуків і внутрішня флексія - це закономірна для певної мови зміна звуків усередині кореня чи голосного з нулем звука. вона протиставляється зовнішній флексії - граматичному показнику, що приєднується до кореня або основи. внутрішня флексія притаманна семітським мовам, наприклад арабській. у ній корінь є поєднанням приголосних, між якими вставляються голосні; закономірна зміна голосних утворює або нове слово, або нову форму слова. так, корінь к-т-б має значення "писати" і за дапомогою внутрішньої флексії утворюється слово катаб - "він писав", кутуба - "він був написаний", катібун - "пишучий".

Внутрішня флексія вживається в німецькій та англійській мовах у вигляді чергування звуків, наприклад, англ. foot [fut] - "нога" / feet [fі:t] - "ноги"; нім. тосhter - "донька" / тöchter - "доньки" (множина). в українській і російській мовах внутрішня флексія представлена у вигляді чергування звуків, однак вона не використовується в чистому вигляді, а в поєднанні з афіксацією: день - дня, називати - назвати.

Наголос уживається як у смислорозрізнювальній функції (замок - замок), так і у форморозрізнювальній: вікна - вікна. таку функцію наголос може виконувати в мовах, де він рухомий.

Інтонація (йдеться про інтонацію як модуляцію голосу, тобто його підвищення чи зниження) може виступати і як засіб словотворення, і як засіб формотворення. так, у мові індійського племені такелама на алясці слово хіл, що вимовляється зі спадною інтонацією, означає "пісня", а з висхідною - "співай". сін, якщо вимовляється низьким током, означає "продавав", а високим тоном - "буду продавати". в українській мові інтонація має широке застосування як засіб вираження відношення мовця до предмета мовлення, до сказаного, наприклад, вираження задоволення або невдоволення.

Редуплікація (від лат. reduplicare - подвоювати) - це повтор цілого кореня, слова чи початкового складу. редуплікація широко вживається в усіх мовах світу, пор.: маленький і маленький-маленький, ледве і ледве-ледве, де вона служить засобом посилення ознаки. у багатьох мовах редуплікація є засобом утворення граматичного значення множини: у малайській мові оrапg -"людина", оrапg-оrапg - "люди".

Суплетивізм (від лат. suppleo - доповнюю). цей спосіб вираження граматичного значення полягає в тому, що недостатню для певного слова сукупність форм доповнюють формою від іншого кореня чи від іншої основи. так, у слов'янських мовах існує парність дієслів за видами (доконаний і недоконаний): писати - написати, де форма доконаного виду утворена за допомогою префіксації, однак говорити - сказати, беру - візьму. такі форми доконаного виду утворені за допомогою суплетивізму і називаються суплетивними формами.

Синтетичні й аналітичні мови. огляд засобів утворення граматичного значення синтетичних та аналітичних мов показує, що той чи інший засіб може траплятися в різних мовах, але в одних він може переважати, в інших - ні. залежно від переваги одних засобів над другими виділяють різний склад мов, а саме: мови аналітичного / синтетичного складу.

Синтетичні мови характеризуються тим, що в них переважають синтетичні способи, за допомогою яких граматичне значення виражене в самому слові. це відбувається при афіксації, коли лексичне і граматичне значення поєднані (синтезовані) в одному слові.

Крім афіксації, до синтетичних способів належать внутрішня флексія, наголос, повтори, суплетивізм. синтетичними мовами є старогрецька, латинська, старослов'янська, сучасні слов'янські мови, крім болгарської, литовська та ін.

Аналітична будова мов характеризується вживанням аналітичних способів, при яких граматичне значення відділене від лексичного й виражається спеціальними словами, які супроводжують лексичне значення і визначають граматичну характеристику слова.

Такими способами є службові слова, порядок слів, інтонація. до аналітичних мов відносять англійську, французьку, новогрецьку, болгарську. чисто аналітичних і чисто синтетичних мов немає.

ЛітератураОсновна | Основна

Лекція 3 Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення. Фонологія......16 | ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ | Додаткова | Основна | Основна | Лекція 5 Лексико-семантична система мови | Основна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати