На головну

Лекція 7. Номенклатура показників забруднюючих властивостей відходів буріння і видобутку нафти і методи їх визначення.

  1.  B) Приміщення предмета в штучні, спеціально створювані умови з метою визначення його властивостей.
  2.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  3.  I. Якісні методи системного аналізу.
  4.  III) Методи управління
  5.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
  6.  III. Технологія і методи менеджменту.
  7.  IV. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ

Номенклатура показників складу та забруднюючих властивостей відходів буріння визначається в першу чергу областю їх утилізації та вимогами до якості природного об'єкта, що забезпечує його нормальне функціонування як екологічної системи. З огляду на, що основними об'єктами природного середовища, схильними до забруднення, є почвогрунти і водні системи, номенклатура показників складу та забруднюючих властивостей відходів буріння повинна повною мірою відображати механізми функціонального пошкодження екосистем таких природних об'єктів. Відповідно до цього визначені показники забруднюючих властивостей відходів буріння і видобутку. Негативним впливом на почвогрунти мають такі інгредієнти: нафта і нафтопродукти, важко окислюється органіка, важкі метали, мінеральні солі. У складі останніх необхідно індивідуально виділити іони натрію, калію, хрому, гідрокарбонати, хлориди і сульфати як найбільш токсичні для почвогрунтов сольові компоненти. На ріст рослин і життєдіяльність мікроорганізмів безпосередньо впливає показник середовища рН. Різке відхилення його значень від оптимального для грунтів різних типів може викликати зміну співвідношення органічної та мінеральної частин, спрямованості і швидкості протікають в грунті хімічних, біологічних і почвовосстанавлівающіх процесів.

Для водних екосистем, зокрема для гідробіонтів, найбільшу небезпеку, крім нафти і нафтопродуктів, представляють завислі речовини (баритовий утяжелитель, вапно, дрібні частинки породи і ін.) І колоїдні частинки мінеральної та органічної природи. Вони в основному проявляють токсичний ефект, що носить механізм функціональних ушкоджень флори і фауни. На фізичні параметри водних об'єктів значний вплив мають полідисперсні суспензії різної природи, колоїдні речовини мінеральної та органічної природи, важко-і легко окислюється органіка, а також розчинні мінеральні солі і евтрофіцірующіе агенти (фосфор, сірка, азот).

Залежно від напрямків утилізації відходів номенклатура показників їх складу і властивостей повинна строго враховувати вимоги, що пред'являються до якості таких матеріалів або їх з'єднань. Так, наприклад, в перелік показників якості БСВ повинні бути включені наступні додаткові складові:

хімічне та біохімічне споживання кисню, загальна жорсткість і лужність, вміст амонійного азоту, фосфору, кальцію, важких металів (при використанні стічних вод в іригації або безпечному скиданні їх на рельєф місцевості);

вміст сірководню і заліза (при використанні стічних вод в системі заводнення нафтових пластів);

При використанні ОБР і шламу в якості вторинних сировинних ресурсів у виробництві виробів грубої будівельної кераміки основними є показники елементного складу, тобто для кожного напрямку утилізації відходів буріння номенклатура показників обмежується вимогами не тільки забруднюючих властивостей (головним чином, санітарно-токсикологічної спрямованості), але і споживчих властивостей готової промислової продукції.

Номенклатура основних показників складу та забруднюючих властивостей відходів і необхідність їх визначення стосовно до різних природних об'єктів наведені в табл.1, де БПК - показник кількості Про2, Необхідного для окислення органіки, а ГПК - показник вмісту органічного вуглецю у відходах. Лекція 6. Забруднення підземних вод при будівництві свердловин і видобутку нафти і газу |  Номенклатура показників складу та властивостей відходів буріння і видобутку нафти.

 Лекція 1. Екологія. Предмет і завдання. |  Лекція 2. Вчення про біосферу. |  Лекція 3. Екосистеми, біогеоценози та біоценози. |  Лекція 4. Основні принципи і завдання інженерної (нафтогазової) екології |  Лекція 5. Джерела техногенного впливу на навколишнє середовище при бурінні свердловин і розробці нафтогазових родовищ. |  Лекція 8. Інженерний захист навколишнього середовища при будівництві свердловин і видобутку нафти і газу. |  Лекція 9. Техніка і технологія очищення та утилізації бурових стічних вод (БСВ). |  Класифікація відходів буріння за рівнем їх забрудненості і змістом розчинених мінеральних солей. |  Класифікація відходів буріння і видобутку за рівнем токсичності. |  Час осадження зважених речовин в чистій воді. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати