Головна

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I. У галузі продуктивності праці
  3.  I. Зміни в економіці та навколишньому середовищу
  4.  I. Методологічні підходи до побудови виховної діяльності
  5.  I. Загальні положення
  6.  I. Загальні правила
  7.  I. Загальні правила

ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" в розділі 7 встановлює загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності, а саме:

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації та ліквідації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію та експлуатації об'єктів енергетики;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації військових і оборонних об'єктів, озброєння і військової техніки;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при експлуатації об'єктів сільськогосподарського призначення;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при меліорації земель, розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введенні в експлуатацію та експлуатації меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруд;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції міських і сільських поселень;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при виробництві і експлуатації автомобільних та інших транспортних засобів;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію та експлуатації об'єктів нафтогазовидобувних виробництв, об'єктів переробки, транспортування, зберігання і реалізації нафти, газу та продуктів їх переробки;

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при виробництві, обігу та знешкодження потенційно небезпечних хімічних речовин, у тому числі радіоактивних, інших речовин і мікроорганізмів

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при використанні радіоактивних речовин і ядерних матеріалів

- Вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при використанні хімічних речовин в сільському господарстві і лісовому господарстві.

Аналіз ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", а також інших нормативно-правових актів дозволяє виділяти загальні і спеціальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності. Такі вимоги поширюються як на юридичних осіб, так і на індивідуальних підприємців.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності:

- Повинні дотримуватися, виконувати вимоги в галузі охорони навколишнього середовища;

- Повинні передбачатися заходи щодо охорони навколишнього середовища, відновлення природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

- У випадках, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами, юридичні особи та індивідуальні підприємці, які здійснюють господарську та іншу діяльність повинні мати відповідні еколого-дозвільні документи.

Аналіз чинного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища дозволяє виділити наступні обов'язкові еколого-дозвільні документи, необхідні юридичним особам і індивідуальним підприємцям при здійснення ними господарської та іншої діяльності (у випадках, передбачених нормативно-правовими актами):

1) ліцензія на здійснення діяльності зі збирання, використання, знешкодження, транспортування та розміщення небезпечних відходів - до 01.07.2009 р (з 01.07.2009 р - ліцензія на здійснення діяльності зі збирання, використання, знешкодження, транспортування та розміщення відходів I-IV класу небезпеки (не підлягає ліцензуванню діяльність з накопичення відходів IV класу небезпеки, а також діяльність по збору, використання, знешкодження, транспортування, розміщення відходів V класу небезпеки));

3) проект нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення (ПНООЛР) (з 01.07.2009 р - за винятком суб'єктів малого та середнього підприємництва, при цьому суб'єкти малого та середнього підприємництва, в результаті господарської та іншої діяльності яких утворюються відходи, представляють в уповноважені федеральні органи виконавчої влади або органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації відповідно до їх компетенції звітність про утворення, використання, знешкодження, про розміщення відходів в повідомному порядку);

5) паспорт небезпечних відходів - до 01.07.2009 р (з 01.07.2009 р - паспорт відходів I-IV класу небезпеки);

6) свідоцтво про клас небезпеки відходів для навколишнього середовища

7) свідоцтво (сертифікат) на право роботи з небезпечними відходами;

8) звіт за формою 2-ТП (відходи) "Відомості про утворення, використання, знешкодження, транспортування та розміщенні відходів виробництва і споживання"

9) розрахунок плати за негативний вплив на навколишнє середовище

10) технічні нормативи викидів

11) гранично допустимі викиди (ГДВ)

12) тимчасово узгоджені викиди

13) дозвіл на викиди шкідливих забруднюючих речовин в атмосферне повітря

14) звіт за формою 2-ТП (повітря)

15) дозвіл на скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище (водні об'єкти)

16) нормативи гранично допустимих скидів.

Спеціальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності:

- При проектуванні будинків, будівель, споруд та інших об'єктів повинні враховуватися нормативи допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище, передбачатися заходи щодо попередження та усунення забруднення навколишнього середовища, а також способи розміщення відходів виробництва та споживання, застосовуватися ресурсозберігаючі, маловідходні, безвідходні та інші найкращі існуючі технології, що сприяють охороні навколишнього середовища, відновлення природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

- Забороняється зміна вартості проектних робіт і затверджених проектів за рахунок виключення з таких робіт і проектів планованих заходів з охорони навколишнього середовища при проектуванні будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, консервації та ліквідації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів;

- Будівництво та реконструкція будинків, будівель, споруд та інших об'єктів повинні здійснюватися за затвердженими проектами з дотриманням вимог технічних регламентів в області охорони навколишнього середовища;

- Забороняються будівництво і реконструкція будинків, будівель, споруд та інших об'єктів до затвердження проектів і до встановлення меж земельних ділянок на місцевості, а також зміна затверджених проектів на шкоду вимогам в області охорони навколишнього середовища.

- Введення в експлуатацію будинків, будівель, споруд та інших об'єктів здійснюється за умови виконання в повному обсязі передбачених проектною документацією заходів з охорони навколишнього середовища.

- Забороняється введення в експлуатацію будинків, будівель, споруд та інших об'єктів, не оснащених технічними засобами і технологіями знешкодження та безпечного розміщення відходів виробництва та споживання, знешкодження викидів і скидів забруднюючих речовин, що забезпечують виконання встановлених вимог в області охорони навколишнього середовища. Забороняється також введення в експлуатацію об'єктів, не оснащених засобами контролю за забрудненням навколишнього середовища, без завершення передбачених проектами робіт з охорони навколишнього середовища, відновлення природного середовища, рекультивації земель, благоустрою територій відповідно до законодавства Російської Федерації.

- Юридичні та фізичні особи, які здійснюють експлуатацію будинків, будівель, споруд та інших об'єктів, забезпечують дотримання нормативів якості навколишнього середовища на основі застосування технічних засобів і технологій знешкодження та безпечного розміщення відходів виробництва та споживання, знешкодження викидів і скидів забруднюючих речовин, а також інших найкращих існуючих технологій, що забезпечують виконання вимог в області охорони навколишнього середовища, проводять заходи щодо відновлення довкілля, рекультивації земель, благоустрою територій відповідно до законодавства.

- Виведення з експлуатації будівель, будов, споруд та інших об'єктів здійснюється відповідно до законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і при наявності затвердженої в установленому порядку проектної документації.

- При розміщенні зазначених об'єктів повинні передбачатися заходи по збереженню водних об'єктів, водозбірних площ, водних біологічних ресурсів, земель, грунтів, лісів та іншої рослинності, біологічного різноманіття, забезпечуватися стійке функціонування природних екологічних систем, збереження природних ландшафтів, особливо охоронюваних природних територій і пам'ятників природи , а також вживати заходів щодо своєчасної утилізації деревини і родючого шару грунтів під час розчищення і затопленні ложа водосховищ і інші необхідні заходи щодо недопущення негативних змін природного середовища, збереження водного режиму, що забезпечує найбільш сприятливі умови для відтворення водних біологічних ресурсів;

- Розміщення ядерних установок, в тому числі атомних станцій, здійснюється за наявності по проектам і іншим обгрунтовують матеріалам позитивних висновків державної екологічної експертизи та інших державних експертиз, передбачених законодавством Російської Федерації та підтверджують екологічну та радіаційну безпеку ядерних установок;

- Проекти розміщення ядерних установок, в тому числі атомних станцій, повинні містити рішення, що забезпечують безпечний виведення їх з експлуатації.

- Об'єкти сільськогосподарського призначення повинні мати необхідні санітарно-захисні зони і очисні споруди, що виключають забруднення грунтів, поверхневих і підземних вод, водозбірних площ і атмосферного повітря

- Будівлі, будівлі, споруди та інші об'єкти повинні розміщуватися з урахуванням вимог в області охорони навколишнього середовища, санітарно-гігієнічних норм і містобудівних вимог.

- З метою охорони навколишнього середовища міських і сільських поселень створюються захисні та охоронні зони, в тому числі санітарно-захисні зони, озеленені території, зелені зони, які включають в себе лісопаркові зони і інші вилучені з інтенсивного господарського використання захисні та охоронні зони з обмеженим режимом природокористування .

- Будівництво та експлуатація об'єктів нафтогазовидобувних виробництв, об'єктів переробки, транспортування, зберігання і реалізації нафти, газу та продуктів їх переробки допускаються при наявності проектів відновлення забруднених земель в зонах тимчасового і (або) постійного використання земель, позитивного висновку державної експертизи проектної документації

- Будівництво та експлуатація об'єктів нафтогазовидобувних виробництв, об'єктів переробки, транспортування і зберігання нафти і газу, розташованих в акваторіях водних об'єктів, на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні Російської Федерації, допускаються при наявності позитивних висновків державної екологічної експертизи, державної експертизи проектної документації та інших встановлених законодавством державних експертиз після відновлення забруднених земель

- Знешкодження потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин здійснюється за наявності погодженої в установленому порядку проектної та технологічної документації відповідно до законодавства

- Ввезення в Російську Федерацію радіоактивних відходів з іноземних держав на підставі договорів зберігання, в тому числі з метою поховання, а також затоплення, відправка в цілях поховання в космічний простір радіоактивних відходів і ядерних матеріалів забороняються, крім випадків, встановлених цим Законом.

- Ввезення в Російську Федерацію з іноземних держав опромінених тепловиділяючих зборок ядерних реакторів для здійснення тимчасового технологічного зберігання і (або) їх переробки дозволяється в разі, якщо проведені державна екологічна експертиза і інші державні експертизи відповідного проекту, передбачені законодавством Російської Федерації, обгрунтовані загальне зниження ризику радіаційного впливу і підвищення рівня екологічної безпеки в результаті реалізації відповідного проекту.

- Забороняється застосування токсичних хімічних препаратів, що не піддаються розпаду.

- Забороняються виробництво, розведення і використання рослин, тварин та інших організмів, не властивих природним екологічним системам, а також створених штучним шляхом, без розробки ефективних заходів щодо запобігання їх неконтрольованого розмноження, позитивного висновку державної екологічної експертизи, дозволу федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього середовища, інших федеральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції та законодавством Російської Федерації.

- Забороняються: скидання відходів виробництва і споживання, в тому числі радіоактивних відходів, в поверхневі і підземні водні об'єкти, на водозбірні площі, в надра і на грунт; розміщення небезпечних відходів та радіоактивних відходів на територіях, прилеглих до міських і сільських поселень, в лісопаркових, курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зонах, на шляхах міграції тварин, поблизу нерестовищ і в інших місцях, в яких може бути створена небезпека для навколишнього середовища, природних екологічних систем і здоров'я людини; поховання небезпечних відходів та радіоактивних відходів на водозбірних площах підземних водних об'єктів, які використовуються як джерела водопостачання, в бальнеологічних цілях, для вилучення цінних мінеральних ресурсів; ввезення небезпечних відходів та радіоактивних відходів в Російську Федерацію з метою їх захоронення та знешкодження.

- З метою забезпечення сталого функціонування природних екологічних систем, захисту природних комплексів, природних ландшафтів і особливо охоронюваних природних територій від забруднення та іншого негативного впливу господарської та іншої діяльності встановлюються захисні та охоронні зони.

- З метою охорони умов життєдіяльності людини, довкілля рослин, тварин та інших організмів навколо промислових зон і об'єктів господарської та іншої діяльності, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, створюються захисні та охоронні зони, в тому числі санітарно-захисні зони, в кварталах, мікрорайонах міських і сільських поселень - території, зелені зони, які включають в себе лісопаркові зони і інші зони з обмеженим режимом природокористування.

- Забороняється перевищення нормативів допустимих фізичних впливів.

Наслідки порушень вимог в області охорони навколишнього середовища:

- Притягнення винних осіб до юридичної відповідальності (адміністративної чи кримінальної, дисциплінарної, цивільно-правової (майнової);

- Обмеження, призупинення або припинення господарської та іншої діяльності на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством РФ;

- Прийняття інших заходів юридичного впливу (наприклад, складання приписи про усунення виявлених порушень, підготовка та направлення до відповідного суду заяви про спонукання отримати еколого-дозвільну документацію, позовної заяви про стягнення плати за негативний вплив на навколишнє середовище і ін.)

  Розмежування повноважень у сфері відносин, пов'язаних з охороною навколишнього середовища |  Екологічний контроль: поняття та види

 Об'єкти екологічних правовідносин |  Суб'єкти екологічних правовідносин |  Передумови виникнення екологічних правовідносин |  Види екологічних правовідносин |  Поняття, види, форми, функції, методи і принципи управління в галузі охорони навколишнього середовища |  Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 1 сторінка |  Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 2 сторінка |  Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 3 сторінка |  Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 4 сторінка |  Система і структура федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють повноваження у сфері відносин, пов'язаних з охороною навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати