На головну

АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ готельних підприємств

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  3.  B. Поняття про регресійного аналізу
  4.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  5.  ETOM-аналіз
  6.  GAP-аналіз
  7.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ

2.1 АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ управління готелем «САППОРО»

Об'єктивною основою використання цих методів управління виступають організаційні відносини, що становлять частину механізму управління. Діяльність з управління готельним підприємством неможлива без розумного застосування адміністративних методів (які нерідко називають організаційно-адміністративними або організаційно-розпорядчими). З їх допомогою формуються основні системи управління в сфері послуг в вигляді її стійких зв'язків і відносин, положень, які передбачають права і відповідальність підрозділів апарату управління, окремих працівників. Структура організації, що застосовується в даний час на даному підприємстві, наведена в додатку 1. [10]

Необхідність використання централізованого впливу на готель «Саппоро» за допомогою адміністративних методів випливає з об'єктивної потреби в реалізації загальнонародних інтересів і правильного їх поєднання з інтересами окремого колективу, кожного працівника, власника.

Адміністративні методи в сфері готельного господарства реалізуються шляхом прямого впливу керівників, власників на підлеглих. Такий вплив може здійснюватися на основі укладених договорів, через адміністративні накази і розпорядження, різні положення, правила, нормативи та інші документи, організаційно регламентують діяльність підлеглих осіб, їх чітку роботу, що забезпечують належну дисципліну і відповідальність. Все це здійснюється на даному підприємстві. Організаційно-адміністративні методи в основному спираються на владу керівника, його права. Керівник представляється тут як адміністратор, суб'єкт влади, що спирається на надане йому в цьому право. Однак адміністративні методи не слід ототожнювати з вольовими і суб'єктивними методами керівництва, тобто адмініструванням. [11]

Організаційно-адміністративні методи управління готельним підприємством здійснюють прямий вплив на керований об'єкт через накази, розпорядження, оперативні вказівки, що віддаються письмово або усно, контроль за їх виконанням, систему адміністративних засобів підтримки трудової дисципліни і т.д. Вони покликані забезпечити організаційну чіткість і дисципліну праці. Ці методи регламентуються правовими актами трудового і господарського законодавства, основними цілями якого є:

1. правове регулювання трудових відносин;

2. зміцнення законності;

3. захист прав і законних інтересів підприємства і його працівників відповідно до КЗпП та іншими законодавчими актами.

У готелі «Саппоро» застосовуються три форми прояву організаційно-адміністративних методів:

· Обов'язкове розпорядження (наказ, заборона і т.п.);

· Погоджувальні (консультація, компроміс);

· Рекомендації, побажання (рада, роз'яснення, пропозиція, спілкування і т.п.).

Як правило, це прямі завдання і розпорядження вищих органів управління (вольовий вплив керівника на підлеглих), які спрямовані на дотримання законів і постанов, наказів і розпоряджень керівників з метою оптимізації виробничих процесів. Організаційно-адміністративні методи відрізняє від інших чітка адресність директив, обов'язковість виконання розпоряджень і вказівок, невиконання яких розглядається як порушення виконавської дисципліни і тягне за собою певні стягнення. Директивні команди обов'язкові для виконання, причому у встановлені терміни, навіть якщо це невигідно виконавцю. По суті організаційно-адміністративні методи - це методи примусу, які зберігають свою силу до тих пір, поки праця не перетвориться в першу життєву потребу. [12]

У загальному вигляді система організаційно-адміністративних методів даної організації може бути представлена ??як сукупність двох рівнозначних елементів: вплив на структуру управління (регламентація діяльності і нормування в системі управління) і на процес управління (підготовка, прийняття, організація виконання і контроль за управлінськими рішеннями).

Організаційний вплив на структуру управління готельним підприємством здійснюється в більшості випадків шляхом організаційного регламентування, нормування, організаційно-методичного інструктування і проектування.

Форми і масштаби застосування адміністративних методів при управлінні підприємством в сфері готельного господарства визначаються завданнями керуючого органу, рівнем організації виробництва послуг, кваліфікацією і культурою працівників служби сервісу, які приймають рішення. Чим повніше представлені ці параметри, тим менше потреби в адміністративному втручанні. Залежно від функціонуючих у колективі методів керівництва формується відповідна їм система підпорядкування. Зрозуміло, що в процесі управлінської діяльності відбувається підпорядкування однієї волі інший. Однак форми такого підпорядкування повинні носити самий доброзичливий характер, сприяти прогресу в колективі і не викликати небажаних емоцій типу приниження, незручності, досади, роздратування, а іноді і стресів, що виключає будь-яке порозуміння між керуючою і керованою системами. [13]

У практиці управлінської діяльності адміністративний вплив пов'язаний, як правило, з трьома типами підпорядкування:

· Вимушене і зовні нав'язане. Воно супроводжується неприємним почуттям залежності і розуміється підпорядкованими як натиск "зверху";

· Пасивне. Для нього характерно задоволення, пов'язане із звільненням від прийняття самостійних рішень;

· Усвідомлене, внутрішньо обгрунтоване.

В цілому організаційно-адміністративні методи керівництва існують у формі організаційного і розпорядчого впливу.

По суті, вся система пронизана організаційно-розпорядчою діяльністю. Організаційно-адміністративний вплив включає в себе наступні компоненти: види і типи впливу, адресат, постановка завдання і визначення критерію його виконання, встановлення відповідальності, інструктаж підлеглих і т.д.

У готелі «Саппоро» ці методи служать засобом прямого впливу на процес виробництва і праця працівників, що дозволяє координувати виконання ними окремих функцій або рішення загальної задачі. Це створює сприятливі умови для існування і розвитку керованої системи, надає цілеспрямований вплив на об'єкт управління. До характерних особливостей прямого впливу відноситься безпосередній зв'язок керівника і підлеглого. Однак в цілому прямі впливу в кінцевому рахунку ведуть до посилення пасивності підлеглих, а іноді і до прихованого непокори. Тому найбільш ефективні непрямі методи впливу, які здійснюються за допомогою постановки задачі і створення стимулюючих умов. [14]

2.2 ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ готелю «САППОРО»

Економічних методів управління в сфері готельного бізнесу відводиться центральне місце, і готель «Саппоро» не виняток. Це обумовлено тим, що відносини управління визначаються в першу чергу економічними відносинами і лежать в їх основі об'єктивними потребами та інтересами людей.

Принципове питання колективної організації праці в фірмі - оволодіння економічними методами управління, які стосовно до управління організацією є сукупність економічних важелів, за допомогою яких досягається ефект, що задовольняє вимогам колективу в цілому і особистості зокрема. Іншими словами, поставлена ??мета досягається впливом на економічні інтереси керованого об'єкта.

Потреба в економічних методах управління в сфері послуг закономірно і істотно зростає, оскільки в умовах роздержавлення підприємств готельного господарства та розвитку приватного підприємництва за допомогою директивного впливу не завжди можливо і розумно вирішувати складну сукупність завдань задоволення зростаючих потреб населення в послугах. Економічні методи управління повинні зайняти і неминуче займуть домінуюче становище в сфері готельного бізнесу. Це необхідно для забезпечення нормальних умов функціонування в нових умовах господарювання, і на даному підприємстві робляться кроки до здійснення цього положення. Одночасно скорочується число ланок управління в службі сервісу, яка стає господарсько самостійної. В силу своєї специфіки - повсякденного задоволення індивідуальних потреб населення - сфера готельного господарства потребує незмірно меншою централізації, ніж будь-яка інша сфера праці. [15]

Сутність економічних методів полягає в тому, щоб шляхом непрямого впливу на економічні інтереси споживача послуг і працівників сфери послуг за допомогою цін, оплати праці, кредиту, прибутку, податків та інших економічних важелів створювати ефективний механізм роботи. Тим самим економічні методи грунтуються на використанні стимулів, які передбачають зацікавленість і відповідальність управлінських працівників за наслідки прийнятих рішень і спонукають працівників сфери послуг домагатися ініціативного здійснення поставлених завдань без спеціальних на те розпоряджень.

Щоб економічні методи управління були дієвими на підприємстві готельного господарства, необхідно як мінімум забезпечити "чуйність" організації на економічні важелі. Без цього втрачає сенс розширення прав структурних одиниць і самофінансування організації. У свою чергу розширення самостійності веде до більшої свободи колективів у господарській діяльності та економічних методів керівництва. У готелі «Саппоро» створені умови обґрунтованої самостійності. Тільки в умовах обґрунтованої самостійності можливий реальний перехід до економічних методів керівництва: колектив розпоряджається матеріальними фондами, отриманим доходом (прибутком), зарплатою і реалізує свої економічні інтереси. Економічні методи сприяють виявленню нових можливостей, резервів готельного підприємства, що особливо важливо в перехідний до ринкових відносин період. Йдеться про зміну системи матеріального стимулювання з урахуванням економічних інтересів усіх учасників виробничого процесу. Проблема тут у тому, щоб створити умови, при яких би економічні методи були дієві і цілеспрямовані. Вся складність проблеми полягає в забезпеченні комплексної субординації господарських зв'язків і економічних залежностей трудового колективу у відносинах з організаціями, установами, іншими структурами народногосподарського комплексу і членами свого колективу. Випадання або ослаблення будь-якої ланки в цій системі зв'язків знижує ефективність економічного керівництва. [16]

Перебудова економічного механізму щодо вдосконалення планування, економічного стимулювання і управління повинна забезпечити необхідні соціально-економічні передумови реалізації програми переходу на роботу в умовах ринку. Для цього докорінно повинні змінитися методологія і технологія планування на досліджуваному підприємстві, в основі яких лежить нормативний метод. З урахуванням нормативів формуються взаємовідносини організації як з вищестоящими органами управління, так і з бюджетом. Застосування стабільних нормативів дозволить поліпшити систему освіти коштів, що залишаються в розпорядженні організації для вирішення різних економічних та соціальних завдань. Тобто після здійснення обов'язкових відрахувань і платежів (відрахувань від доходів до бюджету і відрахувань органам управління для утворення централізованих резервів і фондів, призначених для фінансування заходів з розвитку всієї системи підвідомчих підприємств, а також для надання допомоги підприємствам, що мають фінансові труднощі) утворюються фонди виробничого і соціального розвитку і оплати праці. В кінцевому підсумку формуються доходи (прибуток) готельної організації. У деяких випадках ці фонди не виділяються, а утворена прибуток за рішенням трудового колективу розподіляється на розвиток виробничої і матеріальної сфер; так відбувається і в готелі «Саппоро».

Основний сенс всієї роботи в цьому напрямку зводиться до того, щоб поставити органи керівництва і трудові колективи в такі умови, при яких би вони могли максимально повно враховувати економічні наслідки їх управлінської та виробничої діяльності.

Таким чином, основне завдання зміни господарського механізму полягає в тому, щоб створити такі економічні та організаційні умови, при яких би організація виконувала покладені на неї функції на найвищому рівні. [17]

На відміну від організаційно-адміністративних економічні методи керівництва припускають розробку загальних планово-економічних показників і засобів їх досягнення. Це свого роду економічний механізм в господарських відносинах. В результаті підвищення дієвості економічних важелів і стимулів формуються такі умови, при яких трудовий колектив готелю «Саппоро» і його члени побуждаются до ефективної роботи не стільки адміністративним впливом (накази, директиви, вказівки і т.п.), скільки економічним стимулюванням. На підставі економічних методів управління повинні розвиватися і зміцнюватися організаційно-адміністративні та соціально-психологічні методи, підвищуватися професіоналізм і культура їх застосування.

Конкретний набір і зміст важелів економічного впливу визначаються специфікою керованої системи. Відповідно до цього в управлінській практиці економічні методи керівництва найчастіше виступають в наступних формах: планування, аналіз, госпрозрахунок, ціноутворення, фінансування. [18]

Для вирішення економічних завдань в управлінні готельної організацією широко застосовуються і економіко-математичні методи, оскільки основною властивістю економічних завдань є велике число обмежувальних умов і безліч рішень. Їх економічну сутність може висловити математична модель, що представляє собою систему обмежувальних умов, що накладаються на невідомі змінні.

За допомогою економіко-математичних методів можна отримати конкретні дані, що характеризують те чи інше економічне явище, і знайти найбільш ефективні рішення для конкретної організації. Тут у наявності своєрідна "зворотний зв'язок": не тільки математика служить розвитку економіки, а й економіка сприяє розвитку математики. Однак в цій області поки існує певний розрив: потреби економіки випереджають можливості математики.

Найчастіше застосовуються лінійні моделі, призначені для вирішення різного роду економічних завдань, в той час як майже всі залежності в економіці нелінійні.

Економічна практика зумовила появу ряду математичних дисциплін, які в даний час широко використовуються і в готельному бізнесі: математичне програмування, теорія ігор, масове обслуговування, управління запасами, дослідження операцій та ін. [19]

Незважаючи на характерне для сучасного етапу посилення ролі економічних важелів і стимулів, не слід обмежувати організаційно-адміністративні методи впливу в управлінні готельним підприємством, які за рахунок централізації управління допомагають виконувати напружені планові завдання.

При вмілому використанні економічних методів керівні органи в умовах ринку позбавляються від необхідності подолання інертності сфери послуг в реалізації своїх завдань, обумовленої відсутністю відповідної економічної зацікавленості в оперативному задоволенні мінливих потреб в послугах. Посилюється самоконтроль, в той же час до мінімуму звужується потреба в адміністративному контролі, який зосереджується, якщо в цьому є необхідність, на кінцевих результатах обслуговування населення. Все це враховується при управлінні розглядається готелем.

Чим ширше в управлінні готельним підприємством застосовуються економічні методи, тим більше число питань вирішується безпосередньо в основних ланках управління службою сервісу, ближче до джерела інформації. У минулому, в умовах необгрунтовано широкого застосування адміністративних методів нерідко на високих рівнях управління приймалися рішення, які за своїм змістом входили в компетенцію нижчестоящих ланок управління. В результаті сповільнювався процес прийняття рішень, і не забезпечувалася необхідна оперативність управління, знижувалися його компетентність і якість. Використання системи економічних методів на підприємствах сфери послуг буде давати належний ефект тільки в тому випадку, якщо принцип прибутковості господарювання охоплює всі ланки організаційної структури управління, утворюючи замкнуту систему з розподілом матеріальної відповідальності між усіма її ланками. [20]

У практиці управління готелем «Саппоро» часто доводиться вирішувати завдання, пов'язані зі зміною умов функціонування об'єкта управління. Часом зміни системи управління в процесі різного роду експериментів здійснюються методом проб і помилок, які нерідко обертаються чималими прорахунками для споживачів послуг і соціальної сфери в цілому. Нерідко долю експерименту визначають зовнішні умови функціонування об'єкта управління, які не регулюються сферою послуг. Істотна частина внутрішніх факторів і зовнішніх умов постійно знаходиться в розвитку в часі і просторі. В результаті стає все складніше без спеціальних методів, спираючись лише на прості розрахунки і тим більше на інтуїцію, прогнозувати поведінку об'єкта управління при переході на ринкові механізми господарювання, розробляти альтернативні рішення.

Реалізація виникають в зв'язку з цим проблем в значній мірі полегшується використанням економічного моделювання. Процеси обслуговування населення, що піддаються кількісному вимірюванню, можна описати у вигляді економічних моделей, ввівши умовні позначення для складових їх чинників та результатів. Розрахувавши такі моделі, легко використовувати їх для науково обґрунтованого управління готельним підприємством: для аналізу, прогнозування, розподілу ресурсів і маневру ними, для контролю за ефективністю роботи і реалізації інших функцій управління.

Найбільш простим і доступним є економічне моделювання за допомогою методу кореляцій і регресій. Цей метод знайшов своє застосування в тому числі при управлінні готелем «Саппоро»; він базується на застосуванні статистичних угруповань і середніх чисел. Статистичні угрупування при цьому використовуються для виявлення тенденцій, форм залежності між факторами і результатом, визначення кількісної міри впливу кожного з них в сукупності і в "чистому" вигляді. Об'єктивні кореляційні залежності проявляються лише при узагальненні достатньої сукупності спостережень по відношенню до числа факторів, що включаються в модель. В ході багаторічних експериментальних розрахунків в сфері послуг встановлено, що кількість спостережень, які використовуються для розрахунків, поділене на кількість факторів, включених в модель, плюс одиниця має бути більше або дорівнює 6-8.

У кореляційно-регресивних моделях при обґрунтуванні прогнозних рішень, пов'язаних з перспективним розвитком сфери готельного господарства, може використовуватися не тільки практична, а й теоретична інформація. Знаючи параметри моделі і здався певними теоретичними значеннями факторів, можна передбачити значення результатів. При цьому виявляється дія лише досліджуваних, найбільш істотних факторів, врахованих при розробці моделі.

Однією з характерних особливостей цього методу є можливість одночасного використання в моделях сфери готельних послуг факторів з різною розмірністю: вартісної (коп., Руб., Тис.руб.), Натуральної (кг, тис.шт.), відносної (відсоток, коефіцієнт) і т.п. Це підвищує практичну цінність і діапазон застосування даного методу в економічних розрахунках.

Отримані в результаті розрахунків коефіцієнти регресії свідчать про кількісну міру зміни результату при зміні того чи іншого фактора на одиницю, тобто характеризують ефективність впливу факторів. Це дає можливість вирішення різних управлінських завдань. Можна, наприклад, визначити, які чинники роблять найбільш сильний вплив на об'єкт управління, які - другорядне і, виходячи з цього, планувати досягнення короткочасних, середньострокових і довгострокових цілей в поліпшенні сфери послуг. На підставі подібних даних можна також визначити систему заходів ефективного управління готельним підприємством з метою збільшення обсягів послуг та підвищення культури сервісу найбільш ефективними шляхами. [21]

Таким чином, в умовах ринку економічні методи керівництва отримають подальший розвиток в сфері готельного господарства, розшириться сфера їх дії, буде подолано формальний госпрозрахунок, підвищиться дієвість і результативність економічних стимулів, що дозволить поставити кожного працівника і кожен колектив у такі економічні умови, при яких з'явиться можливість найбільш повно поєднувати особисті інтереси з загальнодержавними.

2.3 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «САППОРО»

Результати праці багато в чому залежать від цілого ряду психологічних чинників. Уміння враховувати ці чинники і з їхньою допомогою цілеспрямовано впливати на окремих працівників може допомогти керівнику сформувати колектив з єдиними цілями і завданнями. Соціологічні дослідження свідчать про те, що якщо успіх діяльності господарського керівника на 15% залежить від його професійних знань, то на 85% - від уміння працювати з людьми. Знаючи особливості поведінки, характеру кожної окремої людини, можна прогнозувати його поведінку в потрібному для колективу напрямку. Це пов'язано з тим, що кожній групі властивий свій психологічний клімат, тому істотною умовою освіти і розвитку трудових колективів є дотримання принципу психофізіологічної сумісності. Це особливо важливо для готельного підприємства - адже в цій сфері як ніде важлива ввічливість, люб'язність персоналу, а відповідно і добрий настрій, добрі стосунки в колективі. Японські соціологи стверджують, що від настрою, бажання людини працювати і від того, яка морально-психологічна обстановка в колективі, продуктивність праці приблизно в 1,5 рази може збільшитися або в кілька разів зменшитися. [22]

Недостатня увага до соціальних і психологічних аспектів управління готельним підприємством викликає нездорові взаємовідносини, що знижує продуктивність праці. Як показує практика, формування здорового морально-психологічного клімату, виховання почуття товариської взаємодопомоги і колективізму більш активно йде в колективах ринкового типу. Так, 91% опитаних працівників готельного бізнесу вважають, що серед членів трудових колективів стала складатися атмосфера взаємної вимогливості і відповідальності, змінилося (в кращу сторону) ставлення до праці і розподілу його оплати, 82% опитаних цікавляться і "хворіють" за успіхи своїх колег. Таким чином, щоб вплив на колектив було найбільш результативним, необхідно не тільки знати моральні і психологічні особливості окремих виконавців, соціально-психологічні характеристики окремих груп і колективів, а й здійснювати управлінський вплив. Для цих цілей при управлінні готелем «Саппоро» застосовуються соціально-психологічні методи, які являють собою сукупність специфічних способів впливу на особистісні відносини і зв'язки, що виникають у трудових колективах, а також на соціальні процеси, що протікають в них. Вони засновані на використанні моральних стимулів до праці, впливають на особистість за допомогою психологічних прийомів з метою перетворення адміністративного завдання в усвідомлений борг, внутрішню потребу людини. Це досягається за допомогою прийомів, які носять особистісний характер (особистий приклад, авторитет і т.д.).

Головна мета застосування цих методів при управлінні розглядаються підприємством - формування в колективі позитивного соціально-психологічного клімату, завдяки чому значною мірою будуть вирішуватися виховні, організаційні та економічні завдання. Іншими словами, поставлені перед колективом цілі можуть бути досягнуті за допомогою одного з найважливіших критеріїв ефективності і якості роботи - людського чинника. Уміння враховувати цю обставину дозволяє керівнику готелю «Саппоро» цілеспрямовано впливати на колектив, створювати сприятливі умови для праці і, в кінцевому рахунку, формувати колектив з єдиними цілями і завданнями. [23]

Основний засіб впливу на колектив - переконання. Переконуючи, керівник повинен максимально повно враховувати природу людської поведінки і людських відносин в процесі спільної діяльності. Розуміння керівником даного підприємства біологічної природи і внутрішнього світу особистості допомагає йому підібрати найбільш ефективні форми згуртування і активізації колективу. Об'єктом же соціально-психологічного керівництва в трудовому колективі є взаємовідносини працівників, їх ставлення до засобів праці і навколишньому середовищу. Необхідність використання в практиці управління готельної організацією соціально-психологічних методів керівництва очевидна, так як вони дозволяють своєчасно враховувати мотиви діяльності і потреби працівників, бачити перспективи зміни конкретної ситуації, приймати оптимальні управлінські рішення.

Прийоми і способи соціально-психологічного впливу багато в чому визначаються підготовленістю керівника, його компетентністю, організаторськими здібностями і знаннями в області соціальної психології.

Соціально-психологічні методи керівництва вимагають, щоб на чолі колективу були люди досить гнучкі, вміють використовувати різноманітні аспекти управління. Успіх діяльності керівника в цьому напрямку залежить від того, наскільки правильно застосовує він різні форми соціально-психологічного впливу, які, в кінцевому рахунку, сформують здорові міжособистісні відносини. В якості основних форм такого впливу в готелі «Саппоро» використовуються:

· Планування соціального розвитку трудових колективів;

· Переконання як метод виховання і формування особистості;

· Економічне змагання;

· Критику і самокритику;

· Постійно діючі виробничі наради, які виступають як метод управління і як форма участі трудящих в управлінні;

· Різного роду ритуали і обряди. [24]

Підводячи підсумок, можна помітити, що соціально-психологічні методи просто необхідно використовувати при управлінні підприємством готельного господарства, для якого вкрай важливі взаємини між працівниками всередині колективу. Адже, маючи погані відносини з колегами або невдоволення керівництвом, працівники будуть мимоволі переносити свої емоції на клієнтів, а це абсолютно неприпустимо при безпосередньому контакті з людьми, який і має місце на готельному підприємстві. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ готельних підприємств |  ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ

 ВСТУП |  РЕФЕРАТ |  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ готельних підприємств |  ПОНЯТТЯ МЕТОДУ |  ВИСНОВОК |  ДОДАТОК 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати