На головну

І НАУКИ УКРАЇНИ 74 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Дебет балансового рахунку з обліку витрат за відповідними символами операційних витрат від операцій з придбаними цінними паперами;

Кредит балансового рахунку N 47422 "Зобов'язання за іншими операціями".

Виконання зобов'язань з виплат відбивається в бухгалтерському обліку в залежності від узгодженого з кредитором порядку розрахунків:

Дебет балансового рахунку N 47422 "Зобов'язання за іншими операціями";

Кредит балансового рахунку з обліку грошових коштів (при перерахуванні коштами) відповідного балансового рахунку з обліку залучених коштів (якщо за умовами договору зазначені грошові кошти підлягають поверненню на умовах терміновості, зворотності і платності).

8.3. Припинення зобов'язань за договором позики наданням грошових коштів відображається в наступному порядку.

8.3.1. У балансі кредитної організації-кредитора дана операція відображається як вибуття (реалізація) цінних паперів. При цьому сума, що надійшла в погашення позики, відображається за кредитом рахунка з обліку вибуття (реалізації) цінних паперів.

За дебетом рахунка відповідно до цього Порядку відображається вартість цінних паперів, що значиться на рахунку з обліку цінних паперів, переданих без припинення визнання, або сума, що значиться на рахунку з обліку інших розміщених коштів.

8.3.2. Якщо кредитна організація-позичальник не здійснювала визнання цінних паперів, врахованих на позабалансовому рахунку N 91314, то дана операція відображається як придбання запозичених цінних паперів (з одночасним їх списанням з позабалансового обліку).

Якщо зобов'язання по поверненню цінних паперів числяться на рахунках з обліку інших залучених коштів, то дана операція відображається як реалізація запозичених цінних паперів. При цьому сума грошових коштів, наданих в погашення позики, відображається за дебетом рахунка з обліку вибуття (реалізації) цінних паперів, а сума зобов'язань - по кредиту.

8.3.3. Якщо кредитна організація-позичальник здійснила визнання цінних паперів, то дана операція відображається в бухгалтерському обліку записом:

Дебет відповідного балансового рахунку з обліку залучених коштів;

Кредит балансового рахунку з обліку грошових коштів.

Виникаючі різниці відносяться на рахунки з обліку доходів (витрат) за відповідними символами операційних доходів (витрат) від операцій (за операціями) з придбаними цінними паперами.

8.4. Припинення зобов'язань за договором позики наданням інших цінних паперів, які не є предметом договору, відображається у бухгалтерському обліку як операція міни цінних паперів відповідно до пункту 7.1 цього Порядку.

8.5. Відсотки за договором позики цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до додатка 3 до цих Правил.

8.6. Позабалансовий облік вимог і зобов'язань за договорами позики цінних паперів на рахунках глави Г Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях не ведеться.

додаток 11

до Правил ведення бухгалтерського

обліку в кредитних організаціях,

розташованих на території

Російської Федерації

(Додаток

до Положення Банку Росії

від 16 липня 2012 N 385-П

"Про правила ведення бухгалтерського

обліку в кредитних організаціях,

розташованих на території

Російської Федерації")

ПОРЯДОК

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ

КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УГОД З ПРИДБАННЯ ПРАВА

ВИМОГИ ВІД ТРЕТІХ ВИКОНАННЯ

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ГРОШОВОЇ ФОРМІ

Цей Порядок визначає ведення бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із здійсненням на оплатній основі угод з придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань в грошовій формі (далі - право (права) вимоги), в тому числі при фінансуванні під відступлення грошової вимоги, а також операцій з погашення або реалізації набутих прав вимоги.

Операції з придбання права вимоги відбуваються кредитними організаціями відповідно до законодавства Російської Федерації.

Глава 1. Загальні положення

1.1. Операції, пов'язані із здійсненням операції з придбання права вимоги, відображаються в бухгалтерському обліку на дату придбання, визначену умовами угоди.

1.2. У балансі кредитної організації-набувача (далі - набувач) право вимоги враховується в сумі фактичних витрат на його придбання (далі - ціна придбання).

В ціну придбання поряд з вартістю прав вимоги, визначеної умовами зазначеної угоди, за їх наявності входять витрати на оплату послуг сторонніх організацій, пов'язані з їх придбанням і реєстрацією.

1.3. Облік операцій, пов'язаних з погашенням придбаних прав вимоги або їх подальшою реалізацією, здійснюється покупцем на балансовому рахунку N 61212 "Вибуття (реалізація) і погашення придбаних прав вимоги" (далі - рахунок вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги).

Фінансовий результат від вибуття права вимоги визначається як різниця між ціною придбання права вимоги і ціною його реалізації або сумою, погашеної боржником (позичальником) відповідно до умов договору, право вимоги за яким придбано (далі - первинний договір), за вирахуванням в встановлених законодавством Російської Федерації про податки і збори випадках сум податку на додану вартість.

У разі якщо платежі в оплату реалізованого (погашається) права вимоги виробляються частинами, фінансовий результат визначається як різниця між сумою часткового платежу та сумою реалізованої (погашається) частини права вимоги, що розраховується пропорційно відношенню суми часткового платежу до номінальної вартості права вимоги.

На дату вибуття права вимоги за кредитами рахунки вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги відображається сума погашення права вимоги або ціна реалізації, яка визначена умовами угоди.

За дебетом рахунка вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги списуються вкладення (частина вкладень) в придбане право вимоги. Нарахована відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про податки і збори сума податку на додану вартість також відображається за дебетом рахунка вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги в кореспонденції з рахунком з обліку податку на додану вартість, отриманого (далі в тексті цього Порядку бухгалтерські записи з відображення податку на додану вартість не наводяться).

Датою вибуття права вимоги є дата поступки права вимоги іншим особам (дата реалізації), яка визначена умовами угоди, або дата погашення боржником (позичальником) своїх зобов'язань.

Глава 2. Відображення операцій в бухгалтерському

обліку набувача

2.1. Бухгалтерський облік прав вимоги здійснюється на балансовому рахунку першого порядку N 478 "Вкладення в придбані права вимоги", на якому відкриваються наступні балансові рахунки другого порядку:

рахунок N 47801 "Права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів, виконання зобов'язань за якими забезпечується іпотекою", на якому відображаються придбані права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів, виконання яких забезпечується іпотекою як з оформленням, так і без оформлення заставної;

рахунок N 47802 "Права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів";

рахунок N 47803 "Права вимоги, набуті за договорами фінансування під відступлення грошової вимоги".

Операції на позабалансовому рахунку N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги" здійснюються з метою контролю за повнотою погашення боржником (позичальником) зобов'язань по первинному договором.

2.1.1. Придбані права вимоги відображаються в бухгалтерському обліку в наступному порядку:

а) враховуються права вимоги за ціною придбання:

Дебет - рахунку N 47801 "Права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів, виконання зобов'язань за якими забезпечується іпотекою";

Дебет - рахунку N 47802 "Права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів";

Дебет - рахунку N 47803 "Права вимоги, набуті за договорами фінансування під відступлення грошової вимоги";

Кредит - кореспондентського рахунку, рахунку одержувача коштів, якщо він обслуговується в даній кредитній організації, рахунки каси (далі - рахунки з обліку грошових коштів), або рахунків N 47401, N 47402 "Розрахунки з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями" (далі - рахунки з обліку розрахунків з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями);

б) враховується номінальна вартість придбаних прав вимоги (основний борг, відсотки, неустойки (штрафи, пені):

Дебет - рахунку N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги";

Кредит - рахунки N 99999;

в) враховується майно, отримане в забезпечення первинного договору:

Дебет - рахунку N 99998;

Кредит - рахунки N 913 "Забезпечення, отримане за розміщеними коштами і умовні зобов'язання";

г) враховується прийнятий на зберігання предмет застави:

Дебет - рахунку N 91202 "Різні цінності і документи";

Кредит - рахунки 99999.

Якщо предметом застави є цінні папери, які обліковуються на рахунках депо, то переклад цінних паперів в заставу на набувача відбивається по рахунках глави Д Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях;

д) витрати, пов'язані з придбанням прав вимоги, відображаються за дебетом рахунків з обліку вкладень в права вимоги в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів або з рахунками з обліку розрахунків з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями.

2.1.2. Надходження грошових коштів від боржника (позичальника) відбивається бухгалтерськими записами:

а) Дебет - рахунків з обліку грошових коштів;

Кредит - рахунки вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги і одночасно в сумі частини прав вимоги, що розраховується пропорційно відношенню суми часткового платежу до номінальної вартості права вимоги;

б) Дебет - рахунку вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги;

Кредит - рахунки N 47801 "Права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів, виконання зобов'язань за якими забезпечується іпотекою";

Кредит - рахунки N 47802 "Права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів";

Кредит - рахунки N 47803 "Права вимоги, набуті за договорами фінансування під відступлення грошової вимоги";

в) сума платежу списується з позабалансового обліку (з дотриманням черговості, визначеної в первинному договорі):

Дебет - рахунку N 99999;

Кредит - рахунки N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги";

г) віднесення фінансового результату на рахунку обліку доходів або витрат від проведення факторингових, форфейтингових операцій:

при позитивному результаті:

Дебет - рахунку N 61212 "Вибуття (реалізація) і погашення придбаних прав вимоги";

Кредит - рахунки з обліку доходів;

при негативному результаті:

Дебет - рахунку з обліку витрат;

Кредит - рахунки N 61212 "Вибуття (реалізація) і погашення придбаних прав вимоги";

д) при повному виконанні боржником своїх зобов'язань здійснюється списання з позабалансового обліку майна, отриманого в забезпечення первинного договору і (або) прийнятого на зберігання предмета застави:

Дебет - рахунку N 913 "Забезпечення, отримане за розміщеними коштами і умовні зобов'язання";

Кредит - рахунки N 99998;

Дебет - рахунку N 99999;

Кредит - рахунки N 91202 "Різні цінності і документи".

Якщо предметом застави були цінні папери, які обліковуються на рахунках депо, то зняття обтяження відбивається по рахунках глави Д Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях.

У такому ж порядку в бухгалтерському обліку відображаються операції з реалізації (перепродажу) придбаних прав вимоги. При цьому певна умовами угоди ціна реалізації, яка відображається за кредитом рахунків вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги, відображається за дебетом рахунків з обліку грошових коштів або рахунків з обліку розрахунків з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями.

2.1.3. За придбаним прав вимоги за первинними договорами на розміщення (надання) грошових коштів операції з нарахування і отримання відсотків здійснюються в порядку, встановленому Положенням Банку Росії N 39-П, і відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до додатка 3 до цих Правил.

2.1.4. Грошові кошти (за винятком відсотків, зазначених у підпункті 2.1.3 цього пункту), що надійшли в погашення заборгованості, що виникла за умовами первинного договору, але не включені в обсяг придбаних прав вимоги, зараховуються на відповідні рахунки обліку доходів.

2.1.5. Бухгалтерський облік придбаних заставних, що засвідчують права вимоги за договорами на надання (розміщення) грошових коштів, здійснюється в сумі забезпечення на позабалансовому рахунку N 91311 "Цінні папери, прийняті в заставу за розміщеними коштами".

2.2. Права вимоги клієнта до свого боржника, відступлені набувачеві клієнтом з метою забезпечення виконання зобов'язань клієнта перед набувачем, відображаються в сумі забезпечення, визначеної в договорі поступки права вимоги, бухгалтерським записом:

Дебет - рахунку N 47803 "Права вимоги, набуті за договорами фінансування під відступлення грошової вимоги";

Кредит - рахунки з обліку розрахунків з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями.

2.2.1. Одночасно відображається загальна сума придбаних прав вимоги (основний борг, відсотки, неустойки (штрафи, пені):

Дебет - рахунку N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги";

Кредит - рахунки N 99999.

2.2.2. При надходженні коштів від боржника здійснюються такі бухгалтерські записи:

а) Дебет - рахунків з обліку грошових коштів;

Кредит - рахунки вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги;

і в цій же сумі:

Дебет - рахунку вибуття (реалізації) і погашення придбаних прав вимоги;

Кредит - рахунки N 47803 "Права вимоги, набуті за договорами фінансування під відступлення грошової вимоги";

б) одночасно списується заборгованість клієнта перед набувачем, в рахунок забезпечення якої отримані грошові кошти:

Дебет - рахунків з обліку розрахунків з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями;

Кредит - рахунків з обліку кредитів наданих (депозитів та інших розміщених коштів) або рахунків з обліку інших розміщених коштів;

Кредит - рахунки N 324 "Прострочена заборгованість по наданим міжбанківських кредитів, депозитів та інших розміщених коштах";

Кредит - рахунки N 458 "Прострочена заборгованість за наданими кредитами та інших розміщених коштах";

Кредит - рахунки N 47427 "Вимоги щодо отримання відсотків";

Кредит - рахунки N 325 "Прострочені відсотки за наданими міжбанківськими кредитами, депозитами та іншим розміщеними коштами";

Кредит - рахунки N 459 "Прострочені відсотки за наданими кредитами та інших розміщених коштах";

Кредит - інших рахунків з обліку відповідної заборгованості;

в) сума платежу списується з позабалансового обліку:

Дебет - рахунку N 99999;

Кредит - рахунки N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги".

2.2.3. У разі, якщо після виконання зобов'язань клієнта перед набувачем права вимоги, отримані в якості забезпечення, використані не повністю, то невикористані суми забезпечення списуються з балансу наступного бухгалтерським записом:

Дебет - рахунку з обліку розрахунків з клієнтами за факторинговими, форфейтинговим операціями;

Кредит - рахунки N 47803 "Права вимоги, набуті за договорами фінансування під відступлення грошової вимоги".

Одночасно списується залишок номінальної вартості придбаних прав вимоги, що враховується на позабалансовому рахунку N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги":

Дебет - рахунку N 99999;

Кредит - рахунки N 91418 "Номінальна вартість придбаних прав вимоги".

Глава 3. Відображення операцій в бухгалтерському обліку кредитної

організації, що поступається права вимоги

Операції з реалізації кредитної організацією прав вимоги за укладеними первинним договорами відображаються на балансовому рахунку N 61209 "Вибуття (реалізація) майна".

3.1. Бухгалтерський облік поступки прав вимоги за укладеними кредитною організацією договорами на розміщення (надання) грошових коштів здійснюється в наступному порядку:

3.1.1. Донарахування відсотків на дату поступки прав вимоги, включаючи перенесення заборгованості за нарахованими відсотками з позабалансового обліку, з віднесенням на доходи:

а) в сумі відсотків, що значаться в позабалансовому обліку і донарахованих:

Дебет - рахунку N 325 "Прострочені відсотки за наданими міжбанківськими кредитами, депозитами та іншим розміщеними коштами";

Дебет - рахунку N 459 "Прострочені відсотки за наданими кредитами та інших розміщених коштах";

Дебет - рахунку N 47427 "Вимоги щодо отримання відсотків";

Кредит - рахунки з обліку доходів;

б) одночасно заборгованість за відсотками списується з позабалансового обліку:

Дебет - рахунку N 99999;

Кредит - рахунки N 916 "Заборгованість за процентними платежами по основному боргу, що не списаному з балансу".

3.1.2. Віднесення на доходи сум неустойок (штрафів, пені), що входять в обсяг ПВ прав вимоги:

Дебет - рахунку N 61209 "Вибуття (реалізація) майна";

Кредит - рахунки з обліку доходів.

3.1.3. Списання сум основного боргу та нарахованих відсотків:

а) в сумі основного боргу:

Дебет - рахунку N 61209 "Вибуття (реалізація) майна";

Кредит - рахунків з обліку кредитів наданих (депозитів та інших розміщених коштів) або рахунків з обліку інших розміщених коштів;

Кредит - рахунки N 324 "Прострочена заборгованість по наданим міжбанківських кредитів, депозитів та інших розміщених коштах";

Кредит - рахунки N 458 "Прострочена заборгованість за наданими кредитами та інших розміщених коштах";

б) в сумі нарахованих відсотків:

Дебет - рахунку N 61209 "Вибуття (реалізація) майна";

Кредит - рахунки N 47427 "Вимоги щодо отримання відсотків";

Кредит - рахунки N 325 "Прострочені відсотки за наданими міжбанківськими кредитами, депозитами та іншим розміщеними коштами";

Кредит - рахунки N 459 "Прострочені відсотки за наданими кредитами та інших розміщених коштах".

3.1.4. Відображення виручки від реалізації:

Дебет - рахунків з обліку грошових коштів або рахунків з обліку вимог і зобов'язань за іншими операціями;

Кредит - рахунки N 61209 "Вибуття (реалізація) майна".

3.1.5. Віднесення на доходи або витрати фінансового результату відображається такими бухгалтерськими записами:

а) при позитивному результаті:

Дебет - рахунку N 61209 "Вибуття (реалізація) майна";

Кредит - рахунки з обліку доходів;

б) при негативному результаті:

Дебет - рахунку з обліку витрат;

Кредит - рахунки N 61209 "Вибуття (реалізація) майна".

3.1.6. Одночасно відображаються такі операції:

а) списання забезпечення:

Дебет - рахунку N 913 "Забезпечення, отримане за розміщеними коштами і умовні зобов'язання";

Кредит - рахунки N 99998;

б) при передачі предмета застави, що знаходиться на зберіганні в кредитній організації:

Дебет - рахунку N 99999;

Кредит - рахунки N 91202 "Різні цінності і документи".

Якщо предметом застави були цінні папери, які обліковуються на рахунках депо, то переклад цінних паперів на іншу особу відображається за рахунками глави Д Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях.

3.1.7. При надходженні коштів за реалізовані права вимоги (в тому числі в порядку передоплати або авансу):

Дебет - рахунків з обліку грошових коштів;

Кредит - рахунків з обліку вимог і зобов'язань за іншими операціями.

3.2. Бухгалтерський облік поступки прав вимоги за договорами на виконання робіт (надання послуг), реалізацію фінансових активів і майна здійснюється в наступному порядку.

На дату поступки прав вимоги в дебет рахунку з обліку вибуття (реалізації) майна списується сума дебіторської заборгованості, яка значиться за покупцями, замовниками, посередниками та іншими контрагентами на відповідних балансових рахунках. За кредитом рахунку вибуття (реалізації) майна проводиться сума, яка підлягає отриманню за відступлені права вимоги за умовами договору (угоди), в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів або з рахунками з обліку вимог і зобов'язань за іншими операціями. Цим же днем ??фінансовий результат підлягає віднесенню на доходи або витрати. Надходження грошових коштів за реалізовані права вимоги здійснюється відповідно до підпункту 3.1.7 пункту 3.1 цього Порядку.

додаток 12

до Правил ведення бухгалтерського

обліку в кредитних організаціях,

розташованих на території

Російської Федерації

(Додаток

до Положення Банку Росії

від 16 липня 2012 N 385-П

"Про правила ведення бухгалтерського

обліку в кредитних організаціях,

розташованих на території

Російської Федерації")

___________________________________

(Повне або скорочене фірмове

найменування кредитної організації)

відомість оборотів

по відображенню подій після звітної дати

за ____________ ____ р

 Обороти по дебету  Обороти по кредиту  Зміст операції
 номер особового рахунку  в рублях  іностраннаявалюта врублевомеквіваленте  разом  номер особового рахунку  в рублях  іностраннаявалюта врублевомеквіваленте  разом
                 

Керівник Головний бухгалтер


--------------------------------

Примітка.

Заповнюється при наявності бухгалтерських записів, що відносяться до подій після звітної дати (СПОД).

додаток 13

до Правил ведення бухгалтерського

обліку в кредитних організаціях,

розташованих на території

Російської Федерації

(Додаток

до Положення Банку Росії

від 16 липня 2012 N 385-П

"Про правила ведення бухгалтерського

обліку в кредитних організаціях,

розташованих на території

Російської Федерації")

___________________________________

(Повне або скорочене фірмове

найменування кредитної організації)

Зведена відомість оборотів щодо відображення

подій після звітної дати

за ___________________ р

--------------------------------T------------------------T--------------------------------------------------T------------------------------¬

¦ Номер рахунку ¦ Вхідні залишки на 1 ¦ Обороти по відображенню подій після звітної дати ¦ Вихідні залишки з урахуванням ¦

¦ ¦ січня нового року ¦ (СПОД) ¦ подій після звітної дати ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (СПОД) ¦

+----------------------T--------+-------T---------T------+-------------------------T------------------------+----------T---------T---------+

¦ першого порядку ¦второго ¦ в ¦іностран-¦ітого ¦ по дебету ¦ по кредиту ¦ в рублях ¦іностран-¦ разом ¦

¦ ¦порядка ¦рублях ¦ная валю-¦ +-------T---------T-------+------T---------T-------+ ¦ная валю-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦та в руб-¦ ¦ в ¦іностран-¦ разом ¦ в ¦іностран-¦ разом ¦ ¦та в руб-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦левом ¦ ¦рублях ¦ная валю-¦ ¦рублях¦ная валю-¦ ¦ ¦левом ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦екві- ¦ ¦ ¦та в руб-¦ ¦ ¦та в руб-¦ ¦ ¦екві- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦валенте ¦ ¦ ¦левом ¦ ¦ ¦левом ¦ ¦ ¦валенте ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦екві- ¦ ¦ ¦екві- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валенте ¦ ¦ ¦валенте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+---------+-------+----------+---------+---------+ І НАУКИ УКРАЇНИ 73 сторінка |  ВСТУП

 І НАУКИ УКРАЇНИ 63 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 64 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 65 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 66 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 67 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 68 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 69 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 70 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 71 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 72 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати