На головну

І НАУКИ УКРАЇНИ 69 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

3.3.5. При прийнятті до бухгалтерського обліку об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, отриманих за договором міни, здійснюються бухгалтерські записи:

Дебет рахунку з обліку основних засобів, нематеріальних активів

Кредит рахунку з обліку капітальних вкладень.

3.4. При прийнятті до бухгалтерського обліку виявлених при інвентаризації неврахованих об'єктів основних засобів, нематеріальних активів здійснюються бухгалтерські записи:

Дебет рахунку з обліку основних засобів, нематеріальних активів

Кредит рахунку з обліку доходів (в сумі ринкової вартості ідентичного майна) або рахунків з обліку дебіторської (кредиторської) заборгованості, якщо причинами виникнення надлишків є виявлення в ході інвентаризації помилки в обліку.

Глава 4. Особливості обліку нематеріальних активів

4.1. Для прийняття до бухгалтерського обліку об'єкта як нематеріального активу необхідно одноразове виконання наступних умов:

здатність об'єкта принести кредитної організації економічні вигоди в майбутньому, тобто об'єкт повинен бути призначений для використання при виконанні робіт або наданні послуг, для управлінських потреб кредитної організації;

наявність у кредитній організації права на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний принести в майбутньому (тобто кредитна організація повинна мати належним чином оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і права даної кредитної організації на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації - патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, документи, що підтверджують перехід виключного права без договору), а також обмеження доступу інших осіб до таких економічних вигод (далі - контроль над об'єктом);

можливість виділення або відділення (ідентифікації) об'єкта від інших активів;

об'єкт повинен бути призначений для використання протягом тривалого часу, тобто строк корисного використання об'єкта повинен становити понад 12 місяців;

кредитної організацією не передбачається продаж об'єкта протягом 12 місяців;

первісна вартість об'єкта може бути достовірно визначена;

відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

При виконанні умов, зазначених у цьому пункті, до нематеріальних активів належать, наприклад, програми для електронних обчислювальних машин, винаходи, корисні моделі, секрети виробництва (ноу-хау), знаки обслуговування.

4.2. Нематеріальними активами не є: витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи (організаційні витрати); інтелектуальні та ділові якості персоналу кредитної організації, його кваліфікація і здатність до праці.

Норми цієї глави не застосовуються щодо: що не дали позитивного результату науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт; невиправні і не оформлених у встановленому законодавством Російської Федерації порядку науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт; матеріальних носіїв (речей), в яких виражені результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації; фінансових вкладень.

4.3. Нематеріальні активи, за винятком ділової репутації, враховуються на балансовому рахунку N 60901 "Нематеріальні активи".

4.4. Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт.

Інвентарним об'єктом нематеріальних активів визнається сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або в іншому встановленому законом порядку, призначених для виконання певних самостійних функцій. Як інвентарного об'єкта нематеріальних активів також може визнаватися складний об'єкт, що включає кілька охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності (наприклад, мультимедійний продукт, єдина технологія).

Нематеріальні активи, схожі за характером і використання в кредитній організації, можуть бути об'єднані в однорідну групу нематеріальних активів, наприклад, комп'ютерне програмне забезпечення, авторські права і патенти.

4.5. Нематеріальний актив приймається до бухгалтерського обліку за первісною вартістю, визначеною за станом на дату прийняття його до бухгалтерського обліку відповідно до пунктів 1.6 - 1.9 цього Порядку.

4.6. Витратами на придбання нематеріального активу є:

суми, що сплачуються згідно з договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації правовласнику (продавцю);

мита і митні збори;

невозмещаемие суми податків, державні, патентні та інші мита, що сплачуються у зв'язку з придбанням нематеріального активу;

винагороди, що сплачуються посередницькій організації та іншим особам, через які придбаний нематеріальний актив;

суми, що сплачуються за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріального активу;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріального активу та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

4.7. При створенні нематеріального активу поряд з витратами, передбаченими пунктом 4.6 цього Порядку, до витрат також відносяться:

суми, що сплачуються за виконання робіт або надання послуг стороннім організаціям за замовленнями, договорами підряду, договорами авторського замовлення або договорами на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт;

витрати на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих при створенні нематеріального активу або при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт за трудовим договором;

відрахування на соціальні потреби (в тому числі єдиний соціальний податок);

витрати на утримання та експлуатацію науково-дослідного обладнання, установок і споруд, інших основних засобів і іншого майна, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, використаних безпосередньо при створенні нематеріального активу, первісна вартість якого формується;

інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням нематеріального активу та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

4.8. Не включаються до витрат на придбання, створення нематеріального активу:

відшкодовуються суми податків, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

загальногосподарські та інші аналогічні витрати, за винятком випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням і створенням активів;

витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи в попередні звітні періоди, які були визнані іншими доходами та витратами.

4.9. Операції, пов'язані з придбанням нематеріальних активів, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до глави 3 цього Порядку.

Операції, пов'язані зі створенням нематеріальних активів, відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими записами:

Дебет рахунку з обліку капітальних вкладень

Кредит рахунків, з яких вироблялися витрати (розрахунки).

Операції, пов'язані з передачею нематеріальних активів для використання в запланованих цілях, відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими записами:

Дебет рахунку з обліку нематеріальних активів

Кредит рахунку з обліку капітальних вкладень.

Якщо з яких-небудь причин роботи зі створення нематеріального активу було припинено, то витрати, здійснені на стадії розробок, відносяться на витрати (символ 27308).

4.10. Первісна вартість нематеріального активу, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації та цим Порядком.

Зміна первісної вартості нематеріального активу, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, допускається у випадках переоцінки та (або) знецінення нематеріального активу.

4.11. Кредитна організація може не частіше ніж один раз на рік (на кінець звітного року) переоцінювати групи однорідних нематеріальних активів за поточною ринковою вартістю, яка визначається виключно за даними активного ринку зазначених нематеріальних активів.

4.12. При прийнятті рішення про переоцінку нематеріальних активів, що входять в однорідну групу, слід враховувати, що в подальшому ці активи повинні переоцінюватися регулярно, щоб їх залишкова вартість, яка визначається у вигляді різниці між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації, істотно не відрізнялася від поточної ринкової вартості.

Під поточною ринковою вартістю нематеріального активу розуміється сума грошових коштів, яка могла б бути отримана в результаті продажу об'єкта на дату визначення поточної ринкової вартості. Поточна ринкова вартість нематеріального активу є його справедливою вартістю.

4.13. Переоцінка нематеріальних активів проводиться шляхом перерахунку їх залишкової вартості.

4.14. Балансова вартість об'єкта після переоцінки і сума нарахованої амортизації визначаються із застосуванням коефіцієнта перерахунку, що розраховується як частка від ділення поточної ринкової вартості нематеріального активу на його залишкову вартість.

Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки нематеріального активу проводиться в порядку, аналогічному відображенню переоцінки основних засобів, відповідно до підпунктів 2.8.1 - 2.8.5 пункту 2.8 цього Порядку.

4.15. При вибутті нематеріального активу сума його дооцінки переноситься з рахунку з обліку приросту вартості майна при переоцінці на рахунок з обліку нерозподіленого прибутку кредитної організації.

4.16. Нематеріальні активи перевіряються на зменшення корисності відповідно до законодавства Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами.

4.17. Відображення в бухгалтерському обліку кредитної організації операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (за винятком права використання найменування місця походження товару), здійснюється на підставі ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії та інших аналогічних договорів.

4.18. Нематеріальні активи, надані кредитною організацією-правовласником (ліцензіаром) в користування (при збереженні за кредитною організацією виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації), не списуються і підлягають відображенню в бухгалтерському обліку кредитної організації-правовласника (ліцензіара).

Нарахування амортизації по нематеріальних активів, наданих в користування, проводиться правовласником (ліцензіаром).

4.19. Нематеріальні активи, отримані в користування кредитною організацією-користувачем (ліцензіатом), на рахунках бухгалтерського обліку не відображаються.

При цьому платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, виготовлені у вигляді періодичних платежів, які обчислюються і сплачуються в порядку і строки, які встановлені договором, включаються кредитною організацією-користувачем (ліцензіатом) до витрат звітного періоду. Платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, виготовлені у вигляді фіксованого разового платежу, відображаються в бухгалтерському обліку кредитної організації-користувача (ліцензіата) як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню протягом терміну дії договору.

4.20. У складі нематеріальних активів враховується ділова репутація, що виникла в зв'язку з придбанням майнового комплексу кредитної організації (в цілому або його частини).

Для цілей бухгалтерського обліку вартість придбаної ділової репутації визначається розрахунковим шляхом як різниця між купівельною ціною, що сплачується продавцю при придбанні майнового комплексу кредитної організації (в цілому або його частини), та сумою всіх активів (їх відповідної частини) за вирахуванням суми всіх зобов'язань (їх відповідної частини) з бухгалтерського балансу на дату його покупки (придбання).

Активи і зобов'язання майнового комплексу (в цілому або його частини) повинні бути відображені в бухгалтерському балансі на дату його покупки (придбання) за залишковою вартістю, або за поточною ринковою вартістю, або за іншою вартістю, визначеною відповідно до договору про покупку (придбання) майнового комплексу.

Позитивну ділову репутацію слід розглядати як надбавку до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод у зв'язку з набутими неідентифіковані активами, і враховувати як окремого інвентарного об'єкта на балансовому рахунку N 60905 "Ділова репутація".

Придбана позитивна ділова репутація може перевірятися на зменшення корисності відповідно до законодавства Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами. При наявності ознак знецінення кредитна організація визначає суму збитків від знецінення, яка відображається бухгалтерським записом за дебетом балансового рахунку з обліку витрат (символ 27308) в кореспонденції з балансовим рахунком N 60905 "Ділова репутація".

Негативну ділову репутацію слід розглядати як знижку з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю факторів наявності стабільних покупців, репутації якості, навичок маркетингу і збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу.

Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на доходи кредитної організації (символ 17306).

Ділова репутація переоцінці не підлягає.

Глава 5. Облік матеріальних запасів

5.1. У складі матеріальних запасів враховуються матеріальні цінності (за винятком врахованих відповідно до цього Порядку в складі основних засобів), що використовуються для надання послуг, управлінських, господарських та соціально-побутових потреб.

5.2. Матеріальні запаси відображаються в бухгалтерському обліку в сумі фактичних витрат кредитної організації на їх придбання, яка визначається відповідно до пунктів 1.6 - 1.9 цього Порядку.

5.3. Облік матеріальних запасів проводиться на наступних рахунках:

N 61002 "Запасні частини";

N 61008 "Матеріали";

N 61009 "Інвентар та приладдя";

N 61010 "Видання";

N 61011 "Необоротні запаси".

На рахунку N 61002 "Запасні частини" враховуються запасні частини, комплектуючі вироби, призначені для проведення ремонтів, заміни зношених частин обладнання, транспортних засобів тощо.

Автомобільні шини (покришка, камера і ободная стрічка), що є на колесах та в запасі на транспортному засобі при його придбанні, включаються до первісної вартості інвентарного об'єкта основних засобів.

На рахунку N 61008 "Матеріали" враховуються одноразово використовуються (споживаються) для надання послуг, господарських потреб, в процесі управління, технічних цілей матеріальні запаси. На цьому ж рахунку обліковуються запаси палива і паливно-мастильних матеріалів (в тому числі і у вигляді талонів на них), тара, пакувальні матеріали, папір, бланки, касети, дискети та інші носії, призначені для зберігання інформації.

Для цілей цього Порядку одиницею обліку матеріалів є одиниця, на яку була встановлена ??ціна придбання (одиниця ваги, довжини, площі, штука, пачка).

На рахунку N 61009 "Інвентар та приладдя" обліковуються інструменти, господарські та канцелярські приналежності, основні засоби нижче встановленого ліміту вартості (пункт 2.4 цього Порядку) та інші.

На рахунку N 61010 "Видання" враховуються книги, брошури, посібники, довідкові матеріали і тому подібні видання, включаючи записані на магнітних та інших носіях інформації.

На рахунку N 61011 "Необоротні запаси" обліковуються майно, придбане в результаті здійснення угод за договорами відступного, застави, до прийняття кредитною організацією рішення про його реалізації, використання в своїй діяльності або переведення до складу нерухомості, тимчасово невикористаної в основній діяльності, а також об'єкти , раніше класифіковані як нерухомості, тимчасово невикористаної в основній діяльності, вартість яких перенесена з відповідних рахунків при прийнятті рішення про його реалізації.

Інвентарний облік зазначеного майна здійснюється в порядку, встановленому для основних засобів.

5.4. Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться в розрізі об'єктів, предметів, видів матеріалів, матеріально відповідальних осіб та за місцями зберігання.

5.5. Матеріальні запаси (крім необоротних запасів) списуються на витрати при їх передачі матеріально відповідальною особою в експлуатацію або на підставі належним чином затвердженого звіту матеріально відповідальної особи про їх використання.

Керівник кредитної організації визначає порядок списання окремих видів і категорій матеріальних запасів на витрати.

5.6. З рахунку з обліку необоротних запасів майно списується тільки при його вибутті відповідно до глави 10 цього Порядку або при прийнятті рішення про направлення майна, придбаного за договорами відступного, застави, для використання у власній діяльності або при перекладі до складу нерухомості, тимчасово невикористаної в основний діяльності.

Напрямок для використання у власній діяльності основних засобів і нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку відповідно до підпункту 3.1.4 пункту 3.1 цього Порядку, матеріальні запаси переносяться на рахунки обліку відповідно до їх характеристиками.

При напрямку необоротних запасів для використання у власній діяльності їх вартість визначається відповідно до пункту 1.8 цього Порядку. Різниця між балансовою вартістю необоротних запасів, відображеної на рахунку N 61011 "Необоротні запаси", і їх ринковою ціною відноситься на рахунок з обліку доходів (витрат).

Порядок переведення об'єктів до складу нерухомості, тимчасово невикористаної в основній діяльності, або зі складу нерухомості, тимчасово невикористаної в основній діяльності, визначено пунктами 11.8, 11.12 - 11.14 цього Порядку.

5.7. Матеріальні запаси списуються в експлуатацію за вартістю кожної одиниці.

5.8. З метою забезпечення збереження матеріальних запасів кредитною організацією повинен бути організований належний контроль за їх рухом.

5.9. Операції з придбання матеріальних запасів відображаються в бухгалтерському обліку таким чином.

5.9.1. При оплаті матеріальних запасів здійснюються бухгалтерські записи:

Дебет рахунку з обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та покупцями

Кредит рахунків з обліку грошових коштів.

5.9.2. При отриманні матеріальних запасів здійснюються бухгалтерські записи:

Дебет рахунків з обліку матеріальних запасів

Кредит рахунку з обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та покупцями.

5.9.3. При віднесення вартості матеріальних запасів на витрати при передачі їх в експлуатацію або при використанні здійснюються бухгалтерські записи:

Дебет рахунку з обліку витрат

Кредит рахунків з обліку матеріальних запасів.

5.10. Матеріальні запаси, отримані безоплатно, обліковуються на відповідних рахунках в кореспонденції з рахунком з обліку доходів.

Вартість виявлених при інвентаризації лишків матеріальних запасів відображається у бухгалтерському обліку відповідно до пункту 3.4 цього Порядку.

Глава 6. Амортизація основних засобів

і нематеріальних активів

6.1. Вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання погашається шляхом нарахування амортизації.

6.2. Об'єктами для нарахування амортизації є об'єкти основних засобів і нематеріальних активів, що знаходяться в кредитній організації на праві власності.

6.3. Нарахування амортизації по об'єктах, зданих в оренду, проводиться орендодавцем.

6.4. Перелік об'єктів, по яких нарахування амортизації не проводиться, визначається відповідно до законодавства Російської Федерації, в тому числі з нормативними актами Мінфіну Росії.

За нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується.

6.5. Нарахування амортизації не припиняється протягом строку корисного використання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, за винятком випадків знаходження основних засобів на реконструкції і модернізації за рішенням керівника кредитної організації тривалістю понад 12 місяців, переведення основних засобів за рішенням керівника кредитної організації на консервацію з тривалістю не менше трьох місяців.

Порядок консервації об'єктів основних засобів встановлюється і затверджується керівником кредитної організації. При цьому можуть бути переведені на консервацію об'єкти, що знаходяться в певному комплексі та (або) мають закінчений цикл роботи.

6.6. Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах основних засобів і нематеріальних активів проводиться з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому вони були введені в експлуатацію, а припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цих об'єктів або списання їх з бухгалтерського обліку.

За нематеріальних активів нарахування амортизації припиняється також з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято рішення про продаж нематеріального активу.

6.7. Гранична сума нарахованої амортизації повинна дорівнювати балансовій вартості об'єкта.

6.8. Аналітичний облік за рахунками з обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів ведеться в розрізі окремих інвентарних об'єктів.

6.9. Керівник кредитної організації по групах основних засобів і нематеріальних активів визначає способи нарахування амортизації відповідно до законодавства Російської Федерації, а також з нормативними правовими актами Мінфіну Росії.

Спосіб нарахування амортизації відображається в обліковій політиці кредитної організації.

Застосування одного зі способів по групі однорідних об'єктів основних засобів виробляється протягом усього строку їх корисного використання.

Спосіб визначення амортизації нематеріального активу щорічно перевіряється кредитної організацією на необхідність його уточнення. Якщо розрахунок очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання нематеріального активу суттєво змінився, спосіб визначення амортизації такого активу повинен бути змінений відповідно.

Застосування іншого способу визначення амортизації нематеріального активу здійснюється починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому було прийнято рішення про зміну способу визначення амортизації, протягом строку корисного використання.

Строком корисного використання визнається період, протягом якого об'єкт основних засобів або нематеріальних активів служить для виконання цілей діяльності кредитної організації. Строк корисного використання об'єктів основних засобів або нематеріальних активів визначається кредитною організацією самостійно на дату введення об'єкта в експлуатацію (передачі нематеріального активу для використання в запланованих цілях).

Визначення терміну корисного використання об'єкта основних засобів, включаючи об'єкти основних засобів, яка використовувалася іншою організацією, провадиться виходячи з:

очікуваного терміну використання в кредитній організації цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;

очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості змін); природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту;

нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта.

При визначенні строку корисного використання основних засобів кредитною організацією може бути застосована Класифікація основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 січня 2002 року N 1 "Про класифікацію основних засобів, що включаються в амортизаційні групи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 1, ст. 52; 2003 N 28, ст. 2940; N 33, ст. 3270; 2006 року N 48, ст. 5028; 2008, N 39, ст. 4434; 2009 N 9, ст. 1128 ; 2010 N 51, ст. 6942).

Визначення терміну корисного використання нематеріального активу провадиться виходячи:

з терміну дії прав кредитної організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації і періоду контролю над активом;

з очікуваного терміну використання активу, протягом якого організація передбачає отримувати економічні вигоди.

Строк корисного використання нематеріального активу не може перевищувати термін діяльності кредитної організації.

Нематеріальні активи, за якими неможливо надійно визначити строк корисного використання, вважаються нематеріальними активами з невизначеним терміном корисного використання.

Для окремих видів нематеріальних активів строк корисного використання може визначатися виходячи з кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті використання активів цього виду.

Строк корисного використання нематеріального активу щорічно перевіряється кредитної організацією на необхідність його уточнення. У разі істотної зміни тривалості періоду, протягом якого кредитна організація передбачає використовувати актив, термін його корисного використання підлягає уточненню.

Зміна строку корисного використання нематеріального активу проводиться з 1 січня року, наступного за роком, в якому було прийнято рішення про його зміну. Після зміни строку корисного використання нематеріального активу амортизаційні відрахування повинні проводитися з урахуванням строку корисного використання.

При зміні терміну корисного використання нематеріального активу або способу визначення амортизації раніше нараховані суми амортизації перерахунку не підлягають.

Відносно нематеріального активу з невизначеним терміном корисного використання кредитна організація щорічно повинна розглядати наявність факторів, які свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання даного активу. У разі припинення існування зазначених факторів кредитна організація визначає строк корисного використання даного нематеріального активу і спосіб його амортизації. Зазначений строк корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації починають застосовуватися з 1 січня року, наступного за роком, в якому було прийнято рішення про встановлення терміну корисного використання нематеріального активу та нарахування амортизації.

6.10. У разі поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної модернізації, реконструкції або технічного переозброєння кредитною організацією переглядається строк корисного використання по цьому об'єкту і (або) норма амортизації.

Норма амортизації розраховується виходячи із залишкової вартості об'єкта з урахуванням її збільшення в процесі модернізації, реконструкції або технічного переозброєння і строку корисного використання з урахуванням його збільшення в разі перегляду.

6.11. Протягом року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів і нематеріальних активів нараховуються щомісяця незалежно від застосовуваних способів нарахування в розмірі 1/12 річної суми.

6.12. Амортизаційні відрахування по основних засобах і нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать, і нараховуються незалежно від результатів діяльності кредитної організації в звітному періоді.

6.13. Якщо кредитна організація протягом будь-якого календарного місяця була створена, реорганізована, ліквідована, то амортизація нараховується з урахуванням таких особливостей.

6.13.1. Амортизація нараховується ліквідованої кредитної організацією по місяць (включно), в якому завершена ліквідація, а реорганізується кредитною організацією - по місяць (включно), в якому в установленому порядку завершено реорганізацію.

6.13.2. Амортизація нараховується створюваної, що утворюється в результаті реорганізації кредитної організацією з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому була здійснена її державна реєстрація.

6.13.3. Положення підпунктів 6.13.1 та 6.13.2 цього пункту не поширюються на кредитні організації, які змінюють свою організаційно-правову форму.

6.14. Нарахування амортизації за основними засобами в бухгалтерському обліку відображається бухгалтерським записом: І НАУКИ УКРАЇНИ 68 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 70 сторінка

 І НАУКИ УКРАЇНИ 58 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 59 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 60 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 61 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 62 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 63 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 64 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 65 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 66 сторінка |  І НАУКИ УКРАЇНИ 67 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати