Головна

Функції Управління кадрів

  1.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  2.  I. Обчислення границь функції
  3.  I. Диференціал функції.
  4.  I. Основні функції ВІДДІЛУ
  5.  II. Функції герундія в реченні
  6.  III Похідна функції
  7.  III) Методи управління

Управління кадрів виконує наступні функції:

- Розробка прогнозів, визначення поточної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці;

- Комплектування університету кадрами професорсько-викладацького складу, робітників, службовців і фахівців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю вузу, що змінюються зовнішніми і внутрішніми умовами його діяльності;

- Формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, студентів, військовозобов'язаних;

- Спільно з керівниками зацікавлених підрозділів підбір працівників на необхідні вакантні посади, оформлення наказів про прийом на роботу та іншої необхідної для цього документації;

- Інформування працівників всередині вузу про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для приміщення оголошень про наймання працівників;

- Встановлення прямих зв'язків з навчальними закладами і службами зайнятості;

- Оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до чинного законодавства;

- Облік особового складу працівників та студентів;

- Видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;

- Прийом, заповнення, зберігання і видача трудових книжок штатних працівників;

- Ведення встановленої документації з кадрів;

- Підготовка матеріалів для подання співробітників до заохочень, нагород;

- Розстановка кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей;

- Контроль за правильністю розстановки працівників і використання їх праці в структурних підрозділах університету;

- Вивчення професійних, ділових і моральних якостей працівників у процесі їх трудової діяльності;

- Підготовка відповідних документів з пенсійного страхування та подання їх до органів соціального забезпечення;

- Контроль формування графіка відпусток, і своєчасного їх використання;

- Оформлення додаткових відпусток;

- Оформлення та облік відряджень ректора;

- Контроль за станом трудової дисципліни, дотриманням Правил внутрішнього розпорядку СГУПС в підрозділах;

- Аналіз плинності кадрів;

- Розробка заходів щодо зниження плинності кадрів, втрат робочого часу, контроль за їх виконанням;

- Розгляд скарг і заяв працівників з питань прийому, переміщення звільнення, порушення трудового законодавства;

- Вжиття заходів для виявлення та усунення причин, що породжують скарги працівників;

- Методичне керівництво діяльністю інших структурних підрозділів з кадрових питань;

- Ведення діловодства, формування та відправлення (отримання) кореспонденції та іншої інформації з питань діяльності управління;

- Організація ведення нормативно-довідкової інформації, що відноситься до функцій управління;

- В межах компетенції управління - захист відомостей, що становлять державну таємницю, та інших відомостей обмеженого поширення.

- Ведення роботи щодо комплектування, збереження, обліку та використання архівних документів, що утворилися в ході діяльності управління;

- Складання звітності відповідно до чинного законодавства та іншими нормативними актами в частині кадрового потенціалу університету;

- Оформлення посвідчень і медичних полісів штатних працівників університету;

- Оформлення проїзних документів на поїзди далекого прямування для студентів (які навчаються за цільовими направленнями ВАТ «РЖД»), пенсіонерів СГУПС (пішли на заслужений відпочинок до 01.10.2003г)

Покладання на управління функцій, що не відносяться до кадрової роботи, не допускається.

Працівники Управління кадрами в поводженні з співробітниками, студентами та громадянами повинні бути взаємно ввічливими. Основні завдання Управління кадрами |  Організація роботи Управління кадрів

 Заступник начальника управління кадрами |  Організація роботи секторів Управління кадрів |  Здійснює такі функції |  Напрямок діяльності і виконувані функції |  Права і обов'язки Управління кадрами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати