Головна

Класифікація та оцінка основних засобів

  1.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.
  2.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  3.  I. Класифікація систем за їх походженням
  4.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  5.  II Без застосування електрозахисних засобів
  6.  II. Класифікація систем по опису вхідних і вихідних процесів
  7.  II. Безпосереднє обчислення ймовірностей

Згідно п. 4 ПБУ 6/01 "Облік основних засобів" в складі основних засобів підприємства враховуються активи, якщо вони:

§ використовуються у виробництві продукції при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб;

§ використовуються довше 12 місяців;

§ надалі будуть приносити дохід;

§ не будуть у найближчому майбутньому продані.

До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження та інші основні засоби.

До основних відносяться також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) і в орендовані об'єкти основних засобів.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження, докорінне поліпшення земель включаються до складу основних засобів в сумі витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

У складі основних засобів враховуються перебувають у власності організації земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

У разі наявності у одного об'єкта декількох частин, що мають різний термін корисного використання, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт.

Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному об'єкту основних засобів (інвентарному об'єкту), незалежно від того, чи знаходиться він в експлуатації, в запасі або на консервації, повинен присвоюватися при прийнятті їх до бухгалтерського обліку відповідний інвентарний номер. Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається за ним на весь період перебування його в даній організації.

Інвентарні номери списаних з бухгалтерського обліку об'єктів основних засобів не привласнюються знову прийнятим до бухгалтерського обліку об'єктам протягом 5 років після закінчення року списання.

Пооб'єктний облік основних засобів ведеться бухгалтерською службою на інвентарних картках обліку основних засобів (форма ОС-6). Інвентарна картка відкривається на кожен інвентарний об'єкт. Інвентарні картки можуть групуватися в картотеці стосовно Загальноросійському класифікатору основних фондів, а всередині розділів, підрозділів, класів і підкласів - за місцем експлуатації (структурним підрозділам організації).

Заповнення інвентарних карток (інвентарній книги) проводиться на основі акта (накладної) приймання-передачі основних засобів (форма ОС-1), технічних паспортів та інших документів на придбання, спорудження, переміщення і списання об'єктів основних засобів. В інвентарних картках (інвентарній книзі) повинні бути приведені основні дані по об'єкту основних засобів: строк корисного використання, спосіб нарахування амортизації, звільнення від нарахування амортизації (якщо має місце), індивідуальні особливості об'єкта.

Інвентарні картки, як правило, складаються в одному примірнику і знаходяться в бухгалтерську службу.

За основними засобами, прийнятими в оренду, для здійснення позабалансового обліку зазначених об'єктів орендаря рекомендується також відкривати інвентарні картки.

Ухвалення об'єктів основних засобів до бухгалтерського обліку здійснюється на підставі затвердженого керівником організації акту (накладної) приймання-передачі основних засобів, може оформлятися прийняття до бухгалтерського обліку однотипних об'єктів однакової вартості і прийнятих до обліку одночасно.

Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку в разі їх придбання, спорудження та виготовлення, внесення засновниками в рахунок їх вкладів до статутного (складеного) капітал, отримання за договором дарування та інших надходжень за первісною вартістю.

Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату (в тому числі колишніх в експлуатації), визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.

Пооб'єктний облік основних засобів ведеться в рублях, а при придбанні об'єктів основних засобів, вартість яких визначена в іноземній валюті, оцінка проводиться також в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Центрального Банку Росії, що діє на дату прийняття до бухгалтерського обліку організацією об'єктів по праву власності, господарського відання, оперативного управління або договору оренди.

Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством РФ і положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (ПБУ № 6/01).

Зміна первісної вартості основних засобів допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів основних засобів або проведення робіт капітального характеру, а також через переоцінку основних засобів.

Якщо підприємство вирішило провести переоцінку основних засобів, то її доведеться робити щороку. Переоцінка може бути як у бік збільшення вартості основних засобів (дооцінка), так і в бік зменшення (уцінка).

В результаті дооцінки збільшується первісна вартість основних засобів та дебетується рахунок 01 "Основні засоби" в кореспонденції з кредитом рахунку 83 "Додатковий капітал". Одночасно збільшується сума нарахованої амортизації по переоціненим основних засобів: дебет рахунку 83 "Додатковий капітал" і кредит рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

За підсумками уцінки основних засобів первісна вартість основних засобів зменшується і робиться проводка: дебет рахунку "Додатковий капітал" і кредит рахунку "Основні засоби" і одночасно зменшується сума нарахованої амортизації по переоціненим основних засобів: дебет рахунку 02 "Амортизація основний засобів" і кредит рахунку 83 "Додатковий капітал".

Коли додаткового капіталу не вистачає, щоб покрити розмір уцінки, та частина уцінки, яка перевищує суму попередніх дооцінок, списується за рахунок власного прибутку і відноситься на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". При цьому робляться такі проводки: дебет рахунку 84, кредит рахунку 01 і дебет рахунку 02, кредит рахунку 84.

В результаті переоцінки основних засобів на рахунку 01 враховується відновна вартість основних засобів.

Збільшення (зменшення) первісної вартості основних засобів відноситься на додатковий капітал організації.

До реконструкції діючих підприємств відноситься перебудову існуючих цехів та об'єктів основного, подосновного і обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будинків і споруд основного призначення, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня, з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і здійснюване за комплексним проектом на реконструкцію підприємства, в цілому для збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, в основному без збільшення чисельності працюючих при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього середовища.

До дообладнання або технічного переозброєння діючих підприємств відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

При цьому витрати організації, відображені на рахунку обліку капітальних вкладень, після закінчення добудови, дообладнання, реконструкції об'єкта основних засобів або після завершення робіт, що носять капітальний характер, списуються в дебет рахунку обліку основних засобів.

Одночасно на суму приєднаних до рахунку обліку основних засобів витрат збільшується сума на рахунку обліку додаткового капіталу та зменшується власний джерело, що залишився в розпорядженні організації (за винятком амортизації). Ефективність використання основних засобів підприємства |  Придбання за плату

 Строк корисного використання основних засобів |  Амортизація основних засобів підприємства |  II. При господарському способі будівництва об'єкта виробничого призначення |  Надходження за договором міни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати