Головна

щодо формування державної системи психофізіологічної безпеки

  1.  B.5. Нутрощі операційної системи
  2.  CAD / CAM системи високого рівня
  3.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  4.  CAD / CAM системи середнього рівня
  5.  DSS - системи підтримки прийняття рішень - СППР
  6.  I. ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ робіт
  7.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби

Можливості науки і техніки в даний час дозволяють створювати засоби і методи для інформаційного впливу на системи управління живих організмів, які змінюють їх функціонування. Потенційно виникає велика соціальна небезпека застосування технологій штучного зміни поведінкових реакцій людини, обмеження свободи його волевиявлення, а також впливу на стан здоров'я людини, груп людей і в цілому населення. У суспільстві наростає психологічна напруженість у зв'язку з передбачуваним використанням деякими державними організаціями, корпоративними групами та окремими людьми коштів спеціального впливу на психіку людини і поведінку людей. Про це свідчить велика кількість звернень громадян та громадських організацій в різні державні інстанції з проханнями про перевірку таких фактів і захисту населення від нового виду впливів на їх психіку і соматичне здоров'я.

На жаль сьогодні, не існує достатніх гарантій захисту людини від загроз, пов'язаних з несвідомими інформаційними впливами, включаючи: штучне прищеплення йому синдрому залежності; розробку, створення і застосування спеціальних засобів; маніпуляцію суспільною свідомістю з використанням спеціальних засобів впливу; деструктивний вплив на психіку людини природних комплексів, антропогенних зон, генераторів фізичних полів і випромінювань.

Проблема забезпечення психофізіологічної безпеки надзвичайно актуальна для Росії і світової спільноти в цілому. Вона безпосередньо пов'язана з питаннями національної безпеки. Так, наприклад, в США з 40-х років інтенсивно ведуться розробки методів і засобів спеціального впливу на психіку. З 70-х років дослідницькі програми проводять в кращих лабораторіях університетів усього світу: США, Німеччина, Австрія, Франція, Італія, Японія, Ізраїль, Китай і ін.

В опублікованих у США результатах досліджень авторитетної комісії Американського Фізичного товариства за 1993 рік робиться висновок, що подібні системи озброєнь (Psychophysikal Arms System) можуть ефективно використовуватися для вирішення широкого кола військових завдань. Вони можуть бути використані для створення принципово нових засобів і методів ведення війни, в тому числі для створення стратегічної зброї нового виду.

Ці факти свідчать про необхідність, як створення відповідної державної структури, так і розробки національного законодавства, спрямованих на захист психіки і фізіології людини від неусвідомлюваних деструктивних інформаційних впливів.

Ці заходи повинні бути спрямовані на забезпечення прав осіб, які перебувають на території Російської Федерації, на захист свого здоров'я від неусвідомлюваного деструктивного інформаційного впливу; захист національних духовних цінностей, норм моралі та суспільної моралі; запобігання маніпулювання масовою свідомістю.

Концепція психофізіологічної безпеки повинна базуватися на таких основних положеннях:

1. Будь-яка людина, що знаходиться на території Російської Федерації повинен бути захищений від неусвідомлюваних деструктивних інформаційних впливів на його психіку і нав'язування йому не бажаної інформації та інформаційної послуги.

2. Забезпечення психофізіологічної безпеки є однією з найважливіших задач держави, тому встановлюються державні гарантії захисту людини від неусвідомлюваних деструктивних інформаційних впливів.

3. Для реалізації державних гарантій повинна бути розроблена державна політика і створена державна система. Повинні бути визначені основні напрями державної політики, а також структура, склад, сили і засоби державної системи забезпечення психофізіологічної безпеки.

4. Засоби, що використовуються державною системою, повинні забезпечити достатній рівень захисту від неусвідомлюваних деструктивних інформаційних впливів. Повинні бути передбачені такі механізми державного регулювання, як: обов'язкове ліцензування діяльності, пов'язаної із застосуванням неусвідомлюваного і комплексного інформаційного впливу, обов'язкова сертифікація засобів і методів такого впливу, експертиза неусвідомлюваних інформаційних впливів на предмет відповідності спеціальним стандартам безпеки, контроль за забезпеченням психофізіологічної безпеки.

5. Найважливішою обов'язком держави в сфері забезпечення психофізіологічної безпеки є інформування громадян, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування про наявність джерел загроз психофізіологічної безпеки і заходи, що вживаються для їх нейтралізації, а також організація навчання людей методам захисту від неусвідомлюваних інформаційних впливів на їх психіку.

6. Чи існують виняткові випадки, коли застосування неусвідомлюваних інформаційних впливів виправдано (наприклад, в медичних і наукових цілях, в умовах надзвичайних ситуацій та ін.). Необхідно встановити вичерпний перелік таких випадків і умови, в яких вони можуть мати місце.

7. З огляду на стурбованість суспільства щодо безконтрольного застосування неусвідомлюваних інформаційних впливів на психіку людей і з метою більш ефективного контролю за забезпеченням психофізіологічної безпеки, поряд з державним контролем необхідний і цивільний контроль.

8. Особливість неусвідомлюваних деструктивних інформаційних впливів полягає в тому, що вони можуть бути виявлені тільки в результаті спеціальної (псіхоекологіческой) експертизи. Для виявлення небезпеки і встановлення її повинні розроблятися і використовуватися спеціальні (псіхоекологіческіе) стандарти. Псіхоекологіческая експертиза повинна бути до-

ступні будь-якій людині. Тому така експертиза має проводитися в заявительном порядку (за заявою особи, яка зазнала впливу, або особи, що діє в його інтересах), а також за дорученням органів державної системи забезпечення психофізіологічної безпеки в порядку контролю.

9. Для координації діяльності органів, що входять до державної системи забезпечення психофізіологічної безпеки, і реалізації окремих напрямків державної політики в цій галузі може бути створений спеціальний Федеральний уповноважений орган.

Для розуміння від чого все-таки необхідно захищати населення Росії, необхідно ввести ряд понять, без яких подальша робота неможлива.

психофізіологічна безпеку - Стан захищеності психіки людини від неусвідомлюваного деструктивного інформаційного впливу.

Неусвідомлюване деструктивне психофізіологічний вплив - Неусвідомлюване людиною впровадження деструктивної інформації в його свідомість і (або) підсвідомість, що приводить до неадекватного сприйняття їм дійсності, порушення роботи логіко-аналітичного апарату його мозку, розвитку захворювань, органів, систем організму і нервової системи.

спеціальні засоби - Методи і засоби (технічні пристрої, люди-Спецоператорі, що володіють даром впливу на інших людей), які використовуються для неусвідомлюваного деструктивного інформаційного впливу на психіку людини.

Саме від описаних Вище трьох чинників, на думку авторів доповіді, і має захищати держава своїх громадян. При цьому основними принципами забезпечення безпеки в області псіхосфери є:

- Законність (дотримання норм Конституції Російської Федерації і Верховної Ради України, норм міжнародного права при здійсненні діяльності щодо забезпечення інформаціоннопсіхологіческой безпеки);

- Державний і громадський контроль за створенням і використанням спеціальних засобів дистанційного впливу на психіку і фізіологію людини;

- Державна монополія на розробку і використання засобів і методів неусвідомлюваного психофізіологічного впливу;

- Поєднання централізованого управління силами і засобами забезпечення психофізіологічної безпеки з передачею відповідно до федеральним устроєм Росії частини повноважень в цій області органам державної влади суб'єктів Російської Федерації і органам місцевого самоврядування;

- Обов'язковість ліцензування діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом, розповсюдженням і застосуванням засобів і методів неусвідомлюваного впливу на психіку людини, а також їх сертифікації;

- Міжнародне співробітництво в галузі забезпечення психофізіологічної безпеки.

Для реалізації цих цілей державі необхідно розробити державну політику в основу, якої повинні лягти наступні тези:

Державна політика в галузі забезпечення психофізіологічної безпеки повинна бути спрямована на вирішення таких основних завдань:

- Вдосконалення законодавства Російської Федерації в області забезпечення безпеки псіхосфери населення;

- Формування державної системи забезпечення безпеки в області псіхосфери;

- Координація діяльності органів державної влади щодо забезпечення психофізіологічної безпеки населення;

- Формування державної політики в галузі культури, освіти і мистецтва для забезпечення безпеки псіхосфери людини;

- Визначення повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, і органів місцевого самоврядування в галузі забезпечення психофізіологічної безпеки;

- Створення ефективної системи контролю за забезпеченням психофізіологічної безпеки;

- Встановлення необхідного балансу між потребою у вільному обміні інформацією в області впливу на свідомість і допустимими обмеженнями її розповсюдження;

- Збереження єдиного інформаційного і духовного простору Росії і її культури, традиційних підвалин суспільства і суспільної моралі;

- Розвиток вітчизняної індустрії засобів захисту контролю, обробки та дешифрування від деструктивного інформаційно-психологічного впливу;

- Організація міжнародного співробітництва в галузі забезпечення інформаційно-психологічної безпеки.

При цьому державна система забезпечення безпеки в області псіхосфери повинна здійснювати наступні функції:

- Організацію і здійснення досліджень в області створення і поширення деструктивної інформації, захисту від такої інформації;

- Організацію розробки і прийняття стандартів психофізіологічної безпеки;

- Своєчасне виявлення загроз психофізіологічної безпеки і їх джерел, розробку пропозицій щодо зняття або локалізації цих загроз;

- Організацію обліку і контролю за джерелами загроз неусвідомлюваного інформаційного впливу;

- Оповіщення громадськості про наявність природних комплексів і антропогенних зон, а також про діяльність осіб і організацій, що порушують законодавство в галузі психофізіологічної безпеки;

- Організацію і здійснення псіхоекологіческой експертизи;

- Організацію системи ліцензування, сертифікації і експертизи в галузі забезпечення психофізіологічної безпеки;

- Організувати систему ліцензування, сертифікації і експертизи в галузі створення і поширення навчально-методичної, рекламної продукції, творів аудіо-, відео- і візуального мистецтва в області забезпечення психофізіологічної безпеки;

- Розробити програму захисту населення від деструктивних ПСИХОВПЛИВ і організацію навчання методам захисту;

- Розробка порядку атестації, підготовки та атестації фахівців, які використовують засоби і методи впливу на психіку людини і працюють із засобами масової інформації та компьюнікаціі;

- Визначення порядку експорту та імпорту засобів і методів неусвідомлюваного інформаційного впливу в галузі культури і мистецтва, медицини, технології харчової промисловості та продуктів харчування, а також засобів захисту, обробки і дешифрування і контролю від такого впливу;

- Сприяння розробці та ухваленню норм міжнародного права в галузі забезпечення інформаційно-психологічної безпеки.

- Контроль за роботою засобів масової інформації, інформаційно-ретрансляційних і кабельних мереж в області захисту населення від деструктивної і нав'язуваної (рекламної) інформації.

Так само вкрай необхідно організувати ліцензування осіб і організацій в ході роботи, яких здійснюється вплив на психіку людей. Ліцензування доцільно проводити за наступними напрямками:

1. Ліцензування діяльності осіб і організацій, пов'язаних із застосуванням усвідомлюваного, неусвідомлюваного і комплексного інформаційного впливу, здійснюється уповноваженими Кабінетом Міністрів України, Федеральними органами відповідно до Федерального закону. Порядок ліцензування визначається Урядом Російської Федерації.

2. Громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, особи без громадянства, організації та релігійні групи, що знаходяться на території Російської Федерації, які здійснюють діяльність із застосуванням неусвідомлюваного інформаційного впливу на психіку людини, отримують ліцензію на цей вид діяльності, в тому числі:

- Фізичні особи, що володіють від природи здібностями неусвідомлюваного впливу на інших осіб, і організації, з якими дані особи пов'язані трудовими відносинами;

- Фізичні особи та організації, які використовують у своїй діяльності генератори фізичних полів і випромінювань і інші спеціальні засоби, що використовуються для неусвідомлюваного інформаційного впливу на психіку людини

3. Чи підлягає обов'язковому ліцензуванню діяльність, пов'язана з розробкою засобів і методів неусвідомлюваного інформаційного впливу на психіку людини.

4. Ліцензійні вимоги і умови повинні включати поряд з іншими кваліфікаційні вимоги до претендента ліцензії (фізичним особам, які є індивідуальними підприємцями, і працівникам юридичної особи).

5. У ліцензування продукції та діяльності фірм (органів) повинні брати участь представники психофізіологічної безпеки і фахівці з методів непрямого впливу (сугестія, нейролінгвістичне програмування, аутотренінг і т. П.), Психології, семантиці культурі, інформатики та релігії.

6. Необхідною умовою отримання ліцензії є наявність сертифікатів на спеціальні засоби і методи, які використовуються при здійсненні ліцензованої діяльності.

7. Державні органи мають право на діяльність із застосуванням неусвідомлюваного інформаційного впливу в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством.

8. Нагляд за дотриманням умов, передбачених ліцензією на діяльність, пов'язану з використанням неусвідомлюваного інформаційного впливу, повинен здійснюватися Прокуратурою Російської Федерації, державними контрольними і наглядовими органами, що ліцензують органами в межах їх компетенції.

Обов'язковій сертифікації підлягають засоби і методи неусвідомлюваного інформаційного впливу, що застосовуються фізичними та юридичними особами:

- Засоби і методи впливу, що застосовуються фізичними особами, що володіють від природи здібностями неусвідомлюваного впливу на інших осіб і об'єднаннями цих осіб;

- Засоби масової інформації, інформаційні та телекомпьюнікаціонние мережі;

- Генератори фізичних полів і випромінювань і інші спеціальні засоби, що використовуються фізичними особами та організаціями у своїй діяльності.

Порядок сертифікації повинен встановлюється Урядом Російської Федерації. Державна псіхоекологіческая експертиза може проводитися за дорученнями органів забезпечення психофізіологічної безпеки, а також в заявительном порядку. Із заявою на проведення псіхоекологіческой експертизи має право звертатися особи, які зазнали деструктивному інформаційному впливу, а також особи, що діють в їх інтересах відповідно до цивільного законодавства (дії в чужому інтересі), в тому числі їх родичі, довірені особи, роботодавці, громадські організації.

Якщо в результаті псіхоекологіческой експертизи виявлено інформаційний вплив на психіку людини, що призвело до її деструктивному зміни, особі, що зазнав такого впливу повинна надаватися медична допомога відповідно до чинного законодавства.

Але ніяке ліцензування і сертифікація не будуть ефективні без організації необхідного контролю за діяльністю осіб і організацій, які зазнали ліцензуванню і сертифікації.

Необхідний контроль доцільно організувати наступним чином:

1. Контроль за забезпеченням психофізіологічної безпеки на території Російської Федерації повинен здійснюватися федеральними органами державної влади, що входять до державної системи забезпечення психофізіологічної безпеки в рамках їх повноважень, уповноваженими ними органами.

2. При здійсненні контролю за забезпеченням психофізіологічної безпеки уповноважені органи повинні проводити контроль за діяльністю існуючих засобів масової інформації, телевізійних і компьюнікаціонних мереж, роботою ліцензійних палат, громадських рад, комісій і груп, реєстрацію всіх потенційних і виявлених джерел загроз психофізіологічної безпеки, формувати і вести державний кадастр таких джерел загроз.

3. Уряд Російської Федерації має готувати щорічну доповідь Президенту Російської Федерації про стан психофізіологічної безпеки в Російській Федерації.

4. Порядок формування та ведення Державного кадастру джерел загроз психофізіологічної безпеки і підготовки щорічної доповіді

Президенту Російської Федерації має встановлювати Кабінет Міністрів України.

Глава 5 Висновок

Вироблення позитивної державної філософії та створення механізму її трансляції в масову свідомість - дуже делікатна сфера діяльності державного суб'єкта. Крім перешкод конституційного ладу тут у наявності і загроза відторгнення ініціатив подібного роду, а так же складності організаційного плану.

Перше - формулювання власної інтелектуальної моделі - процес досить тривалий. Він не може бути істотно прискорений політичними рішеннями і масштабної ресурсною підтримкою.

Друге, концентрація умів, придатних для вирішення концептуальних завдань, під дахом державної структури - неможлива.

Людей такого рівня в Росії навряд чи більше двох десятків. Координація їх зусиль вимагає застосування досить нестандартних організаційних схем. І, головне - «розпорядника», що з'єднує в собі інтелектуальний авторитет, однозначну російську ідентичність, високий ступінь психологічної сумісності, станеться, хто буде в той же час довірою перших осіб держави.

Третє - вироблення державної філософії вимагає уважного відстеження оригінальних ідей, що виникають в цьому напрямку в інтелектуальному співтоваристві, вимагає неформального взаємодії з вченими, філософами, професійними корпораціями. Це, в свою чергу, унеможливлює закриття подібного роду досліджень від так званого громадської думки. Публічність, навіть часткова, спричинить за собою обговорення в пресі і на телебаченні. Саме з цього створення самостійної федеральної структури, що здійснює вироблення державної філософії, недоцільна. Така структура неминуче стане об'єктів журналістської уваги з усіма наслідками, що випливають від сюди наслідками.

І все ж керівництво країни має знайти організаційну схему, в рамках якої буде розгорнута систематична дослідницька робота. Звісно ж, що державними інститутами може здійснюватися тільки її загальна координація.

  Глава 3 Принципи формування позитивної державної філософії |  Глава I. Філософсько-СВІТОГЛЯДНИЙ КОНТЕКСТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 Питання: Хто такий Бог з наукових і загальнолюдських позицій? |  Питання: Яка роль ієрархій в загальній системі Світобудови? Які сфера їх впливу і відповідальності, завдання і можливості? |  Питання: Що таке астрал? Яка класифікація сутностей, що населяють астрал? |  Питання: Про нової релігії |  Питання: Що таке дух, душа? |  Питання: Про еволюцію душі |  Питання: Про життя душі всередині тіла |  Глава 1 Реальні загрози |  Глава 2 Бездуховність - загроза національній безпеці країни |  Спектральні характеристики засобів психофізіологічного впливу на людину |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати