На головну

Розділ III. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА НАДР

  1.  A.3.2. Використання анонімного CVS
  2.  A.4. Використання CTM
  3.  Amp; && 412. Алгоритми підрозділяються на наступні типи
  4.  Amp; 34. Поділ спільного майна подружжя.
  5.  Спільне використання const і volatile.
  6.  Disjunctive Question. Розділове питання.
  7.  I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ

Стаття 23. Основні вимоги щодо раціонального використання та охорони надр

Основними вимогами щодо раціонального використання та охорони надр є:

1) дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами;

2) забезпечення повноти геологічного вивчення, раціонального комплексного використання і охорони надр;

3) проведення випереджаючого геологічного вивчення надр, що забезпечує достовірну оцінку запасів корисних копалин або властивостей ділянки надр, наданого в користування в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

4) проведення державної експертизи та державний облік запасів корисних копалин, а також ділянок надр, які використовуються в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

5) забезпечення найбільш повного вилучення з надр запасів основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин і супутніх компонентів;

6) достовірний облік видобутих і залишаються в надрах запасів основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин і супутніх компонентів при розробці родовищ корисних копалин;

7) охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що знижують якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

8) запобігання забрудненню надр при проведенні робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особливо при підземному зберіганні нафти, газу або інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод;

9) дотримання встановленого порядку консервації та ліквідації підприємств з видобутку корисних копалин і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

10) попередження самовільної забудови площ залягання корисних копалин і додержання встановленого порядку використання цих площ для інших цілей;

11) запобігання розміщення відходів виробництва та споживання на водозбірних площах підземних водних об'єктів і в місцях залягання підземних вод, які використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання або промислового водопостачання або резервування яких здійснено в якості джерел питного та господарсько-побутового водопостачання.

(П. 11 в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

У разі порушення вимог цієї статті право користування надрами може бути обмежено, тимчасово припинено або припинено уповноваженими державними органами відповідно до законодавства.

(В ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Стаття 23.1. Геолого-економічна і вартісна оцінки родовищ корисних копалин і ділянок надр

(В ред. Федерального закону від 02.01.2000 N 20-ФЗ)

Державне регулювання відносин надрокористування та вирішення завдань розвитку мінерально-сировинної бази здійснюються з використанням геолого-економічної та вартісної оцінок родовищ корисних копалин і ділянок надр. Методики геолого-економічної та вартісної оцінок родовищ корисних копалин і ділянок надр за видами корисних копалин затверджуються федеральним органом управління державним фондом надр.

Стаття 23.2. Порядок розробки родовищ корисних копалин і користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розробка родовищ корисних копалин і користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюються відповідно до затверджених технічних проектами.

Технічні проекти і вносяться до них зміни до затвердження підлягають погодженню з комісією, яка створюється федеральним органом управління державним фондом надр і до складу якої включаються представники органів державного гірничого нагляду та органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища.

(Частина друга введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Порядок підготовки, погодження та затвердження технічних проектів розробки родовищ корисних копалин та іншої проектної документації на виконання робіт, пов'язаних з користуванням ділянками надр, встановлюється Урядом Російської Федерації за видами корисних копалин і видам користування надрами.

(Частина третя введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Стаття 23.3. Первинна переробка мінеральної сировини користувачами надр

Користувачі надр, які здійснюють первинну переробку одержуваного ними з надр мінеральної сировини, зобов'язані забезпечити:

1) суворе дотримання технологічних схем переробки мінеральної сировини, що забезпечують раціональне, комплексне вилучення містяться в ньому корисних компонентів; облік і контроль розподілу корисних компонентів на різних стадіях переробки та ступенем їх вилучення з мінеральної сировини;

2) подальше вивчення технологічних властивостей і складу мінеральної сировини, проведення дослідних технологічних випробувань з метою удосконалення технологій переробки мінеральної сировини;

3) найбільш повне використання продуктів і відходів переробки (шламів, пилу, стічних вод та інших); складування, облік і збереження що тимчасово не використовуються продуктів і відходів виробництва, що містять корисні компоненти.

Стаття 24. Основні вимоги щодо безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами

Будівництво та експлуатація підприємств з видобутку корисних копалин, підземних споруд різного призначення, проведення геологічного вивчення надр допускаються тільки при забезпеченні безпеки життя і здоров'я працівників цих підприємств і населення в зоні впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами.

Органи державної влади, користувачі надр зобов'язані забезпечити виконання стандартів (норм, правил) з безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами.

Органи державного гірничого нагляду в межах своєї компетенції забезпечують державне нормативне регулювання питань безпеки робіт, пов'язаних з користуванням надрами, а також виконують контрольні функції.

Безпосередню відповідальність за забезпечення безпечних умов робіт, пов'язаних з користуванням надрами, несуть керівники підприємств, незалежно від того, проводять ці підприємства роботи відповідно до наданої їм ліцензією або залучаються для виконання робіт за договором.

Основними вимогами щодо забезпечення безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, є:

1) допуск до робіт осіб, які мають спеціальну підготовку і кваліфікацію, а до керівництва гірничими роботами - осіб, які мають відповідну фахову освіту;

2) забезпечення осіб, зайнятих на гірських і бурових роботах, спеціальним одягом, засобами індивідуального та колективного захисту;

3) застосування машин, устаткування і матеріалів, які відповідають вимогам правил безпеки і санітарним нормам;

4) правильне використання вибухових речовин і засобів підривання, їх належний облік, зберігання та витрачання;

5) проведення комплексу геологічних, маркшейдерських і інших спостережень, достатніх для забезпечення нормального технологічного циклу робіт і прогнозування небезпечних ситуацій, своєчасне визначення і нанесення на плани гірничих робіт небезпечних зон;

6) систематичний контроль за станом рудничної атмосфери, вмістом у ній кисню, шкідливих і вибухонебезпечних газів і пилу;

7) заборона ведення гірських робіт, якщо температура повітря, а також зміст в рудничної атмосфері діючих гірничих виробок кисню, шкідливих, вибухонебезпечних газів і пилу не відповідають вимогам норм і правил безпеки, санітарних норм і правил;

8) здійснення спеціальних заходів щодо прогнозування та попередження раптових викидів газів, проривів води, корисних копалин і порід, а також гірських ударів;

9) управління деформаційними процесами гірського масиву, що забезпечує безпечне перебування людей в гірських виробках;

10) розробка і проведення заходів, що забезпечують охорону працівників підприємств, провідних роботи, пов'язані з користуванням надрами, та населення в зоні впливу зазначених робіт від шкідливого впливу цих робіт в їх нормальному режимі і при виникненні аварійних ситуацій.

Всі роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою при користуванні надрами, проводяться на підставі ліцензій на відповідний вид діяльності.

Користувачі надр, провідні підземні гірничі роботи, повинні обслуговуватися професійними гірничорятувальними службами, а провідні бурові роботи при розвідці і розробці нафтових і газових родовищ - професійними службами щодо попередження і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів на основі договорів, укладених користувачами надр з такими службами.

Керівники підприємств, які ведуть роботи, пов'язані з користуванням надрами, інші уповноважені на те посадові особи при виникненні безпосередньої загрози життю і здоров'ю працівників цих підприємств зобов'язані негайно призупинити роботи і забезпечити транспортування людей в безпечне місце.

При виникненні безпосередньої загрози життю і здоров'ю населення в зоні впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, керівники відповідних підприємств зобов'язані негайно повідомити про це відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 25. Умови забудови площ залягання корисних копалин

Проектування і будівництво населених пунктів, промислових комплексів та інших господарських об'єктів вирішуються тільки після отримання висновку федерального органу управління державним фондом надр або його територіального органу про відсутність корисних копалин в надрах під ділянкою майбутньої забудови.

(В ред. Федерального закону від 02.01.2000 N 20-ФЗ)

Забудова площ залягання корисних копалин, а також розміщення в місцях їх залягання підземних споруд допускається на підставі дозволу федерального органу управління державним фондом надр або його територіального органу. Видача такого дозволу може здійснюватися через багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 309-ФЗ, від 18.07.2011 N 224-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ)

Самовільна забудова площ залягання корисних копалин припиняється без відшкодування здійснених витрат і витрат по рекультивації території і демонтажу зведених об'єктів.

За видачу дозволу на забудову площ залягання корисних копалин, а також на розміщення в місцях їх залягання підземних споруд в межах гірничого відводу сплачується державне мито в розмірах і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 374-ФЗ)

Стаття 25.1. Надання і вилучення земельних ділянок, лісових ділянок, водних об'єктів, необхідних для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 222-ФЗ)

Земельні ділянки, лісові ділянки, водні об'єкти, необхідні для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, надаються користувачам надр відповідно до цивільного законодавства, земельним законодавством, лісовим законодавством, водним законодавством і цим Законом.

Земельні ділянки, необхідні для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, надаються користувачам надр в оренду без проведення торгів (конкурсів, аукціонів).

Освіта земельних ділянок, необхідних для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється на основі документів, передбачених законодавством про державний кадастр нерухомості та законодавством Російської Федерації про надра.

Земельна ділянка, необхідний для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, надається користувачеві надр після одержання ліцензії на користування надрами та оформлення геологічного відводу і (або) гірничого відводу.

Припинення прав користувачів надр на надані їм земельні ділянки, лісові ділянки, водні об'єкти, необхідні для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється відповідно до цивільного законодавства, земельним законодавством, лісовим законодавством, водним законодавством і цим Законом.

Вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб у власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок здійснюється на підставі рішень про їх вилучення за клопотаннями користувачів надр.

Порядок підготовки, розгляду клопотань і прийняття рішень про вилучення земельних ділянок, необхідних для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 26. Ліквідація і консервація підприємств з видобутку корисних копалин і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Підприємства з видобутку корисних копалин і підземні споруди, не пов'язані з видобутком корисних копалин, підлягають ліквідації або консервації після закінчення терміну дії ліцензії або при достроковому припиненні користування надрами.

До завершення процесу ліквідації або консервації користувач надр несе відповідальність, покладену на нього цим Законом.

При повному або частковому ліквідації або консервації підприємства або підземної споруди гірничі виробки і свердловини повинні бути приведені в стан, що забезпечує безпеку життя і здоров'я населення, охорону навколишнього середовища, будівель і споруд, а при консервації - також збереження родовища, гірничих виробок і бурових свердловин на весь час консервації.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 309-ФЗ)

При ліквідації і консервації підприємства з видобутку корисних копалин або його частини, а також підземної споруди, не пов'язаного з видобутком корисних копалин, геологічна, маркшейдерська і інша документація поповнюється на момент завершення робіт і здається в установленому порядку на зберігання.

Ліквідація і консервація підприємства з видобутку корисних копалин або підземної споруди, не пов'язаного з видобутком корисних копалин, вважаються завершеними після підписання акту про ліквідацію або консервацію органами, які надали ліцензію, і органом державного гірничого нагляду.

Консервація і ліквідація гірничих виробок та інших споруд, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюються за рахунок коштів підприємств - користувачів надр.

Консервація і ліквідація гірничих виробок та інших споруд, пов'язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюються за рахунок коштів створюваного інвестором ліквідаційного фонду, розмір, порядок формування і використання якого визначаються такою угодою відповідно до законодавства Російської Федерації.

(Частина сьома введена Федеральним законом від 10.02.1999 N 32-ФЗ)

Стаття 27. Геологічна інформація про надра

Інформація про геологічну будову надр, що знаходяться в них корисних копалин, про умови їх розробки, а також інших якостях і особливостях надр, що міститься в геологічних звітах, картах та інших матеріалах, може перебувати у державній власності або у власності користувача надр.

Геологічна і інша інформація про надра, отримана користувачем надр за рахунок державних коштів, є державною власністю і представляється користувачем надр за встановленою формою у федеральний і відповідний територіальний фонди геологічної інформації, здійснюють її зберігання і систематизацію. Порядок і умови використання зазначеної інформації визначаються центральним органом управління державним фондом надр відповідно до законодавства Російської Федерації.

Геологічна і інша інформація про надра, отримана користувачем надр за рахунок власних коштів, є власністю користувача надр і представляється користувачем надр за встановленою формою у федеральний і відповідний територіальний фонди геологічної інформації з визначенням умов її використання, в тому числі в комерційних цілях.

Посадові особи федерального і територіальних фондів геологічної інформації зобов'язані забезпечити конфіденційність представляється їм інформації, а також несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність за її несанкціоноване розголошення.

Право власності на геологічну та іншу інформацію про надра охороняється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації для інших об'єктів власності.

Виконавець має право використовувати отриману в результаті проведення робіт геологічну та іншу інформацію про надра для наукової та викладацької діяльності, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 28. Державний облік і державна реєстрація

Державному обліку та включення до державного реєстру підлягають роботи з геологічного вивчення надр, ділянки надр, надані для видобутку корисних копалин, а також в цілях, не пов'язаних з їх видобутком, і ліцензії на користування надрами.

Державні облік і ведення державного реєстру здійснюються за єдиною системою в порядку, що встановлюється центральним органом управління державним фондом надр.

Стаття 29. Державна експертиза запасів корисних копалин

З метою створення умов для раціонального комплексного використання надр, визначення плати за користування надрами, меж ділянок надр, що надаються в користування, запаси корисних копалин розвіданих родовищ підлягають державній експертизі.

Надання надр у користування для видобування корисних копалин дозволяється тільки після проведення державної експертизи їх запасів.

Висновок державної експертизи про промислову значущості розвіданих запасів корисних копалин є підставою для їх постановки на державний облік.

Державна експертиза може проводитися на будь-якій стадії геологічного вивчення родовища за умови, якщо подаються на державну експертизу геологічні матеріали дозволяють дати об'єктивну оцінку кількості та якості запасів корисних копалин, їх народно-господарського значення, гірничо-технічних, гідрогеологічних, екологічних та інших умов їх видобутку.

Державній експертизі підлягає також геологічна інформація про ділянки надр, придатних для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з розробкою родовищ корисних копалин. Надання таких ділянок надр в користування дозволяється тільки після проведення державної експертизи геологічної інформації.

Державна експертиза запасів корисних копалин, геологічної, економічної та екологічної інформації про надані в користування ділянках надр здійснюється за рахунок користувачів надр.

(Частина шоста в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Проведення державної експертизи запасів корисних копалин, геологічної, економічної та екологічної інформації про надані в користування ділянках надр здійснюється федеральним органом управління державним фондом надр і (в частині ділянок надр місцевого значення) органами державної влади суб'єктів Російської Федерації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федеральних законів від 15.04.2006 N 49-ФЗ, від 30.11.2011 N 364-ФЗ)

Плата за проведення зазначеної експертизи надходить в доход федерального бюджету, за винятком надходить до доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації плати за проведення органами державної влади суб'єктів Російської Федерації зазначеної експертизи в частині ділянок надр місцевого значення.

(В ред. Федеральних законів від 15.04.2006 N 49-ФЗ, від 30.11.2011 N 364-ФЗ)

Розмір плати за проведення державної експертизи запасів корисних копалин, геологічної, економічної та екологічної інформації про надані в користування ділянках надр і порядок її справляння визначаються Кабінетом Міністрів України.

(Частина дев'ята введена Федеральним законом від 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Стаття 30. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин ведеться з метою забезпечення розробки федеральних і регіональних програм геологічного вивчення надр, комплексного використання родовищ корисних копалин, раціонального розміщення підприємств по їх видобутку, а також в інших народно-господарських цілях.

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин повинен включати в себе відомості по кожному родовищу, що характеризують кількість і якість основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин, що містяться в них компоненти, гірничо-технічні, гідрогеологічні, екологічні та інші умови розробки родовища, містити геолого економічну оцінку кожному родовищу, а також включати в себе відомості щодо виявлених проявів корисних копалин.

Стаття 31. Державний баланс запасів корисних копалин

З метою врахування стану мінерально-сировинної бази ведеться державний баланс запасів корисних копалин. Він повинен містити відомості про кількість, якість і ступінь вивченості запасів кожного виду корисних копалин щодо родовищ, які мають промислове значення, про їх розміщення, про ступінь промислового освоєння, видобутку, втрати і про забезпеченість промисловості розвіданими запасами корисних копалин на основі класифікації запасів корисних копалин, яка затверджується в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановка запасів корисних копалин на державний баланс і їх списання з державного балансу здійснюються в порядку, встановленому федеральним органом управління державним фондом надр за погодженням з органами державного гірничого нагляду.

Стаття 32. Ведення державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин та державного балансу запасів корисних копалин

КонсультантПлюс: примітка.

Постановою Уряду РФ від 28.02.1996 N 215 затверджено Порядок подання державної звітності підприємствами, що здійснюють розвідку родовищ корисних копалин і їх видобуток, до федерального і територіальні фонди геологічної інформації.

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин та державний баланс запасів корисних копалин складаються і ведуться федеральним органом управління державним фондом надр на основі геологічної інформації, що подається підприємствами, що здійснюють геологічне вивчення надр, в федеральний і територіальний фонди геологічної інформації відповідно до цього Закону, а також на основі державної звітності підприємств, що здійснюють розвідку родовищ корисних копалин і їх видобуток, що подається до зазначених фондів в порядку, встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)

  Організаційне забезпечення державної системи ліцензування покладається на федеральний орган управління державним фондом надр і його територіальні органи. |  Стаття 33. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність

 Розділ I. Загальні положення |  Розділ II. КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ |  НАДРОКОРИСТУВАННЯ |  Стаття 37. Державний нагляд за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр |  Збір за участь у конкурсі (аукціоні); |  Стаття 40. Разові платежі за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії |  Стаття 43. Регулярні платежі за користування надрами |  Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати