Головна

Глава 1. Загальні положення

  1.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р
  2.  Don: (амер.) Глава сім'ї. Див. Boss.
  3.  I. ГЛАВА Про самадхи
  4.  I. ГЛАВА хлопця строфи
  5.  I. Загальні положення
  6.  I. Загальні правила
  7.  I. Загальні правила

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

ПРО ОСВІТУ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

прийнято

державною Думою

21 грудня 2012 року

схвалено

радою Федерації

26 грудня 2012 року

(В ред. Федеральних законів від 07.05.2013 N 99-ФЗ,

від 23.07.2013 N 203-ФЗ)

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону

1. Предметом регулювання цього Закону є суспільні відносини, що виникають у сфері освіти в зв'язку з реалізацією права на освіту, забезпеченням державних гарантій прав і свобод людини в сфері освіти і створенням умов для реалізації права на освіту (далі - відносини в сфері освіти).

2. Цей Закон встановлює правові, організаційні та економічні засади утворення в Російській Федерації, основні принципи державної політики Російської Федерації в сфері освіти, загальні правила функціонування системи освіти та здійснення освітньої діяльності, визначає правове становище учасників відносин у сфері освіти.

Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому законі

Для цілей цього Закону застосовуються в такому значенні:

1) освіту - єдиний цілеспрямований процес виховання і навчання, що є суспільно значущим благом і здійснюваний в інтересах людини, родини, суспільства і держави, а також сукупність придбаних знань, умінь, навичок, ціннісних установок, досвіду діяльності та компетенції певних обсягу і складності з метою інтелектуального, духовно-морального, творчого, фізичного і (або) професійного розвитку людини, задоволення його освітніх потреб та інтересів;

2) виховання - діяльність, спрямована на розвиток особистості, створення умов для самовизначення і соціалізації учня на основі соціокультурних, духовно-моральних цінностей і прийнятих у суспільстві правил і норм поведінки в інтересах людини, родини, суспільства і держави;

3) навчання - цілеспрямований процес організації діяльності учнів по оволодінню знаннями, вміннями, навичками і компетенцією, придбання досвіду діяльності, розвитку здібностей, придбання досвіду застосування знань у повсякденному житті і формуванню в учнів мотивації отримання освіти протягом усього життя;

4) рівень освіти - завершений цикл освіти, що характеризується певною єдиною сукупністю вимог;

5) кваліфікація - рівень знань, умінь, навичок і компетенції, що характеризує підготовленість до виконання певного виду професійної діяльності;

6) федеральний державний освітній стандарт - сукупність обов'язкових вимог до утворення певного рівня і (або) до професії, спеціальності та напрямку підготовки, затверджених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти;

7) освітній стандарт - сукупність обов'язкових вимог до вищої освіти за спеціальностями та напрямками підготовки, затверджених освітніми організаціями вищої освіти, визначеними цим Законом або указом Президента Російської Федерації;

8) федеральні державні вимоги - обов'язкові вимоги до мінімуму змісту, структурі додаткових передпрофесійна програм, умов їх реалізації та термінами навчання за цими програмами, які затверджуються відповідно до цього Закону уповноваженими органами виконавчої влади;

9) освітня програма - комплекс основних характеристик освіти (обсяг, зміст, плановані результати), організаційно-педагогічних умов і у випадках, передбачених цим Законом, форм атестації, який представлений у вигляді навчального плану, календарного навчального графіка, робочих програм навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), інших компонентів, а також оціночних і методичних матеріалів;

10) приблизна основна освітня програма - навчально-методична документація (приблизний навчальний план, приблизний календарний навчальний графік, зразкові робочі програми навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), інших компонентів), що визначає рекомендовані обсяг і зміст освіти певного рівня і (або) певної спрямованості, плановані результати освоєння освітньої програми, зразкові умови освітньої діяльності, включаючи зразкові розрахунки нормативних витрат надання державних послуг по реалізації освітньої програми;

11) загальну освіту - вид освіти, який спрямований на розвиток особистості і придбання в процесі освоєння основних загальноосвітніх програм знань, умінь, навичок і формування компетенції, необхідних для життя людини в суспільстві, усвідомленого вибору професії та отримання професійної освіти;

12) професійна освіта - вид освіти, який спрямований на придбання які навчаються в процесі освоєння основних професійних освітніх програм знань, умінь, навичок і формування компетенції певних рівня і обсягу, що дозволяють вести професійну діяльність у певній сфері та (або) виконувати роботу по конкретним професії або спеціальності;

13) професійне навчання - вид освіти, який спрямований на придбання учнями знань, умінь, навичок і формування компетенції, необхідних для виконання певних трудових, службових функцій (певних видів трудової, службової діяльності, професій);

14) додаткову освіту - вид освіти, який спрямований на всебічне задоволення освітніх потреб людини в інтелектуальному, духовно-моральному, фізичному і (або) професійному вдосконаленні і не супроводжується підвищенням рівня освіти;

15) який навчається - Фізична особа, що освоює освітню програму;

16) навчається з обмеженими можливостями здоров'я - фізична особа, яка має вади у фізичному і (або) психічному розвитку, підтверджені психолого-медико-педагогічною комісією і перешкоджають отриманню освіти без створення спеціальних умов;

17) освітня діяльність - діяльність по реалізації освітніх програм;

18) освітня організація - некомерційна організація, що здійснює на підставі ліцензії освітню діяльність в якості основного виду діяльності відповідно до цілей, заради досягнення яких така організація створена;

19) організація, що здійснює навчання, - юридична особа, яка здійснює на підставі ліцензії поряд з основною діяльністю освітню діяльність в якості додаткового виду діяльності;

20) організації, що здійснюють освітню діяльність, - освітні організації, а також організації, що здійснюють навчання. У цьому Законі до організаціям, що здійснюють освітню діяльність, прирівнюються індивідуальні підприємці, що здійснюють освітню діяльність, якщо інше не встановлено цим Законом;

21) педагогічний працівник - фізична особа, яка перебуває у трудових, службових відносинах з організацією, що здійснює освітню діяльність, і виконує обов'язки щодо навчання, виховання учнів та (або) організації освітньої діяльності;

22) навчальний план - документ, який визначає перелік, трудомісткість, послідовність і розподіл по періодам навчання навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), практики, інших видів навчальної діяльності і, якщо інше не встановлено цим Законом, форми проміжної атестації учнів;

23) індивідуальний навчальний план - навчальний план, що забезпечує освоєння освітньої програми на основі індивідуалізації її змісту з урахуванням особливостей і освітніх потреб конкретного учня;

24) практика - вид навчальної діяльності, спрямованої на формування, закріплення, розвиток практичних навичок і компетенції в процесі виконання певних видів робіт, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю;

25) спрямованість (профіль) освіти - орієнтація освітньої програми на конкретні області знання і (або) види діяльності, що визначає її предметно-тематичний зміст, що переважають види навчальної діяльності учня і вимоги до результатів освоєння освітньої програми;

26) кошти навчання і виховання - прилади, обладнання, включаючи спортивне обладнання та інвентар, інструменти (в тому числі музичні), навчально-наочні посібники, комп'ютери, інформаційно-телекомунікаційні мережі, апаратно-програмні та аудіовізуальні засоби, друковані та електронні освітні та інформаційні ресурси і інші матеріальні об'єкти, необхідні для організації освітньої діяльності;

27) Інклюзивна освіта - забезпечення рівного доступу до освіти для всіх учнів з урахуванням різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей;

28) адаптована освітня програма - освітня програма, адаптована для навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, індивідуальних можливостей і при необхідності забезпечує корекцію порушень розвитку і соціальну адаптацію зазначених осіб;

29) якість освіти - комплексна характеристика освітньої діяльності та підготовки учня, що виражає ступінь їх відповідності федеральним державним освітнім стандартам, освітнім стандартам, федеральним державним вимогам і (або) потребам фізичної або юридичної особи, в інтересах якої здійснюється освітня діяльність, в тому числі ступінь досягнення планованих результатів освітньої програми;

30) відносини в сфері освіти - сукупність суспільних відносин щодо реалізації права громадян на освіту, метою яких є освоєння які навчаються змісту освітніх програм (освітні відносини), і суспільних відносин, які пов'язані з освітніми відносинами і метою яких є створення умов для реалізації прав громадян на освіта;

31) учасники освітніх відносин - навчаються, батьки (законні представники) неповнолітніх учнів, педагогічні працівники та їх представники, організації, що здійснюють освітню діяльність;

32) учасники відносин у сфері освіти - учасники освітніх відносин і федеральні державні органи, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, роботодавці та їх об'єднання;

33) конфлікт інтересів педагогічного працівника - ситуація, при якій у педагогічного працівника при здійсненні ним професійної діяльності виникає особиста зацікавленість в отриманні матеріальної вигоди або іншої переваги і яка впливає або може вплинути на належне виконання педагогічним працівником професійних обов'язків внаслідок протиріччя між його особистою зацікавленістю та інтересами того, хто навчається, батьків (законних представників) неповнолітніх учнів;

34) нагляд і догляд за дітьми - комплекс заходів з організації харчування і господарсько-побутового обслуговування дітей, забезпечення дотримання ними особистої гігієни та режиму дня.

Стаття 3. Основні принципи державної політики і правового регулювання відносин у сфері освіти

1. Державна політика та правове регулювання відносин у сфері освіти ґрунтуються на наступних принципах:

1) визнання пріоритетності освіти;

2) забезпечення права кожної людини на освіту, неприпустимість дискримінації в сфері освіти;

3) гуманістичний характер освіти, пріоритет життя і здоров'я людини, прав і свобод особистості, вільного розвитку особистості, виховання взаємоповаги, працьовитості, громадянськості, патріотизму, відповідальності, правової культури, дбайливого ставлення до природи та навколишнього середовища, раціонального природокористування;

4) єдність освітнього простору на території Російської Федерації, захист і розвиток етнокультурних особливостей і традицій народів Російської Федерації в умовах багатонаціональної держави;

5) створення сприятливих умов для інтеграції системи освіти Російської Федерації з системами освіти інших держав на рівноправній і взаємовигідній основі;

6) світський характер освіти в державних, муніципальних установах, що здійснюють освітню діяльність;

7) свобода вибору отримання освіти відповідно до уподобань та потреб людини, створення умов для самореалізації кожної людини, вільний розвиток його здібностей, включаючи надання права вибору форм здобуття освіти, форм навчання, організації, що здійснює освітню діяльність, спрямованості освіти в межах, наданих системою освіти, а також надання педагогічним працівникам свободи у виборі форм навчання, методів навчання і виховання;

8) забезпечення права на освіту протягом усього життя відповідно до потреб особистості, адаптивність системи освіти до рівня підготовки, особливостям розвитку, здібностей та інтересів людини;

9) автономія освітніх організацій, академічні права і свободи педагогічних працівників та учнів, передбачені цим Законом, інформаційна відкритість і публічна звітність освітніх організацій;

10) демократичний характер управління освітою, забезпечення прав педагогічних працівників, які навчаються, батьків (законних представників) неповнолітніх учнів на участь в управлінні освітніми організаціями;

11) неприпустимість обмеження або усунення конкуренції в сфері освіти;

12) поєднання державного і договірного регулювання відносин у сфері освіти.

2. Уряд Російської Федерації щорічно в рамках забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері освіти представляє Федеральних Зборів Російської Федерації доповідь про реалізацію державної політики у сфері освіти і опубліковує його на офіційному сайті Уряду Російської Федерації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" (далі - мережа "Інтернет").

Стаття 4. Правове регулювання відносин у сфері освіти

1. Відносини у сфері освіти регулюються Конституцією України, цим Законом, а також іншими федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації, що містять норми, що регулюють відносини в сфері освіти (далі - законодавство про утворення).

2. Цілями правового регулювання відносин у сфері освіти є встановлення державних гарантій, механізмів реалізації прав і свобод людини в сфері освіти, створення умов розвитку системи освіти, захист прав та інтересів учасників відносин у сфері освіти.

3. Основними завданнями правового регулювання відносин у сфері освіти є:

1) забезпечення і захист конституційного права громадян Російської Федерації на освіту;

2) створення правових, економічних та фінансових умов для вільного функціонування і розвитку системи освіти Російської Федерації;

3) створення правових гарантій для узгодження інтересів учасників відносин у сфері освіти;

4) визначення правового становища учасників відносин у сфері освіти;

5) створення умов для отримання освіти в Російській Федерації іноземними громадянами та особами без громадянства;

6) розмежування повноважень в сфері освіти між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування.

4. Норми, що регулюють відносини в сфері освіти і містяться в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації, законах та інших нормативних правових актах суб'єктів Російської Федерації, правових актах органів місцевого самоврядування, повинні відповідати цьому Закону та не можуть обмежувати права або знижувати рівень надання гарантій у порівнянні з гарантіями, встановленими цим законом.

5. У разі невідповідності норм, що регулюють відносини в сфері освіти і містяться в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації, законах та інших нормативних правових актах суб'єктів Російської Федерації, правових актах органів місцевого самоврядування, нормам цього Закону застосовуються норми цього Федерального закону, якщо інше не встановлено цим законом.

6. У разі, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

7. Дія законодавства про освіту поширюється на всі організації, які здійснюють освітню діяльність на території Російської Федерації.

8. Законодавство про освіту щодо Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Санкт-Петербурзького державного університету, а також організацій, розташованих на території інноваційного центру "Сколково" і здійснюють освітню діяльність, застосовується з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними федеральними законами.

9. На громадян, що проходять федеральну державну службу на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також на громадян, які проходять федеральну державну службу і є учнями, дія законодавства про освіту поширюється з особливостями, передбаченими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації про державній службі.

Стаття 5. Право на освіту. Державні гарантії реалізації права на освіту в Російській Федерації

1. У Російській Федерації гарантується право кожної людини на освіту.

2. Право на освіту в Російській Федерації гарантується незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин.

3. У Російській Федерації гарантуються загальнодоступність і безкоштовність відповідно до федеральних державних освітніх стандартів дошкільної, початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, середньої професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовність вищої освіти, якщо утворення даного рівня громадянин здобуває вперше.

4. У Російській Федерації реалізація права кожної людини на освіту забезпечується шляхом створення федеральними державними органами, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування відповідних соціально-економічних умов для його отримання, розширення можливостей задовольняти потреби людини в отриманні освіти різних рівня і спрямованості в протягом усього життя.

5. З метою реалізації права кожної людини на освіту федеральними державними органами, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування:

1) створюються необхідні умови для отримання без дискримінації якісної освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я, для корекції порушень розвитку та соціальної адаптації, надання ранньої корекційної допомоги на основі спеціальних педагогічних підходів і найбільш підходящих для цих осіб мов, методів і способів спілкування і умови, в максимальному ступені сприяють отриманню освіти певного рівня і певної спрямованості, а також соціальному розвитку цих осіб, в тому числі за допомогою організації інклюзивної освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

2) створює сприятливі умови особам, які проявили особливі здібності і до яких відповідно до цього Закону належать навчаються, що показали високий рівень інтелектуального розвитку та творчих здібностей у певній сфері навчальної та науково-дослідницької діяльності, в науково-технічному і художній творчості, у фізичній культуру і спорт;

3) здійснюється повністю або частково фінансове забезпечення утримання осіб, які потребують соціальної підтримки відповідно до законодавства Російської Федерації, в період отримання ними освіти.

Стаття 6. Повноваження федеральних органів державної влади в сфері освіти

1. До повноважень федеральних органів державної влади в сфері освіти відносяться:

1) розробка і проведення єдиної державної політики у сфері освіти;

2) організація надання вищої освіти, включаючи забезпечення державних гарантій реалізації права на здобуття на конкурсній основі безкоштовно вищої освіти;

3) організація надання додаткової професійної освіти в федеральних державних освітніх організаціях;

4) розроблення, затвердження та реалізація державних програм Російської Федерації, федеральних цільових програм, реалізація міжнародних програм у сфері освіти;

5) створення, реорганізація, ліквідація федеральних державних освітніх організацій, здійснення функцій і повноважень засновника федеральних державних освітніх організацій;

6) затвердження федеральних державних освітніх стандартів, встановлення федеральних державних вимог;

7) ліцензування освітньої діяльності:

а) організацій, що здійснюють освітню діяльність за освітніми програмами вищої освіти;

б) федеральних державних професійних освітніх організацій, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти в сферах оборони, виробництва продукції за оборонним замовленням, внутрішніх справ, безпеки, ядерної енергетики, транспорту і зв'язку, наукоємного виробництва за спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

в) російських освітніх організацій, розташованих за межами території Російської Федерації, освітніх організацій, створених відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, а також здійснюють освітню діяльність дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації, представництв Російської Федерації при міжнародних (міждержавних, міжурядових) організаціях;

г) іноземних освітніх організацій, що здійснюють освітню діяльність за місцем знаходження філії на території Російської Федерації;

8) державна акредитація освітньої діяльності організацій, що здійснюють освітню діяльність і зазначених в пункті 7 цієї частини, а також іноземних освітніх організацій, що здійснюють освітню діяльність за межами території Російської Федерації;

9) державний контроль (нагляд) у сфері освіти за діяльністю організацій, зазначених у пункті 7 цієї частини, а також органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють державне управління у сфері освіти;

10) формування і ведення федеральних інформаційних систем, федеральних баз даних в сфері освіти, в тому числі забезпечення конфіденційності містяться в них персональних даних відповідно до законодавства Російської Федерації;

11) встановлення і присвоєння державних нагород, почесних звань, відомчих нагород і звань працівникам системи освіти;

12) розробка прогнозів підготовки кадрів, вимог до підготовки кадрів на основі прогнозу потреб ринку праці;

13) забезпечення здійснення моніторингу в системі освіти на федеральному рівні;

14) здійснення інших повноважень у сфері освіти, встановлених відповідно до цього Закону.

2. Федеральні державні органи мають право забезпечувати в федеральних державних освітніх організаціях організацію надання загальнодоступного і безкоштовного загальної та середньої професійної освіти.

Стаття 7. Повноваження Російської Федерації в сфері освіти, передані для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації

1. До повноважень Російської Федерації в сфері освіти, переданим для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації (далі також - передані повноваження), належать такі повноваження:

1) державний контроль (нагляд) у сфері освіти за діяльністю організацій, що здійснюють освітню діяльність на території суб'єкта Російської Федерації (за винятком організацій, зазначених у пункті 7 частини 1 статті 6 цього Закону), а також органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері освіти на відповідній території;

2) ліцензування освітньої діяльності організацій, що здійснюють освітню діяльність на території суб'єкта Російської Федерації (за винятком організацій, зазначених у пункті 7 частини 1 статті 6 цього Закону);

3) державна акредитація освітньої діяльності організацій, що здійснюють освітню діяльність на території суб'єкта Російської Федерації (за винятком організацій, зазначених у пункті 7 частини 1 статті 6 цього Закону);

4) підтвердження документів про освіту і (або) про кваліфікацію.

2. Фінансове забезпечення здійснення переданих повноважень, за винятком повноважень, зазначених у частині 10 цієї статті, здійснюється за рахунок субвенцій з федерального бюджету, а також в межах бюджетних асигнувань, передбачених в бюджеті суб'єкта Російської Федерації на зазначені цілі не менше ніж в розмірі планованих надходжень до бюджету суб'єкта Російської Федерації від сплати державного мита, пов'язаної із здійсненням переданих повноважень і зараховується до бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації.

3. Загальний розмір субвенцій з федерального бюджету бюджетам суб'єктів Російської Федерації на здійснення переданих повноважень визначається на підставі методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, виходячи з:

1) кількості муніципальних районів і міських округів на території суб'єкта Російської Федерації, внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;

2) кількості організацій, що здійснюють освітню діяльність, і їх філій, щодо яких повноваження з державного контролю (нагляду) в сфері освіти, ліцензування освітньої діяльності та державну акредитацію освітньої діяльності передані органам державної влади суб'єктів Російської Федерації.

4. Кошти на здійснення переданих повноважень носять цільовий характер і не можуть бути використані на інші цілі.

5. У разі використання коштів, передбачених на здійснення переданих повноважень, не за цільовим призначенням федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері, здійснює стягнення зазначених коштів в порядку, встановленому бюджетним законодавством Російської Федерації.

6. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти:

1) приймає нормативні правові акти з питань здійснення переданих повноважень, в тому числі адміністративні регламенти надання державних послуг та виконання державних функцій у сфері переданих повноважень, а також має право встановлювати цільові прогнозні показники здійснення переданих повноважень;

2) здійснює погодження призначення на посаду керівників органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження;

3) за поданням федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти, вносить в Уряд Російської Федерації пропозиції про вилучення повноважень Російської Федерації в сфері освіти, переданих для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, у органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

4) за результатами щорічної доповіді про здійснення органами державної влади суб'єктів Російської Федерації переданих повноважень готує пропозиції про вдосконалення законодавства про освіту.

7. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду в сфері освіти:

1) здійснює контроль за нормативно-правовим регулюванням, здійснюваним органами державної влади суб'єктів Російської Федерації з питань переданих повноважень, з правом напрямки обов'язкових для виконання приписів про скасування нормативних правових актів або про внесення в них змін;

2) здійснює контроль і нагляд за повнотою і якістю здійснення органами державної влади суб'єктів Російської Федерації переданих повноважень з правом проведення перевірок відповідних органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також зазначених у пункті 1 частини 1 цієї статті організацій, що здійснюють освітню діяльність, і має право видачі обов'язкових для виконання приписів про усунення виявлених порушень, направлення пропозицій про відсторонення від посади посадових осіб органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження, за невиконання або неналежне виконання зазначених повноважень;

3) здійснює погодження структури органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження;

4) видає методичні рекомендації та обов'язкові для виконання інструктивні матеріали щодо здійснення органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації переданих повноважень;

5) встановлює вимоги до змісту і формам звітності, а також порядок подання звітності про здійснення переданих повноважень;

6) аналізує причини виявлених порушень при здійсненні переданих повноважень, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень;

7) представляє в федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, щорічну доповідь про здійснення органами державної влади суб'єктів Російської Федерації переданих повноважень.

8. Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації):

1) призначає на посаду керівників органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти;

2) затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти, структуру органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження;

3) організовує діяльність по здійсненню переданих повноважень відповідно до законодавства про освіту;

4) забезпечує надання в федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду в сфері освіти:

а) щоквартального звіту про витрачання наданих субвенцій, про досягнення цільових прогнозних показників;

б) необхідної кількості примірників нормативних правових актів, прийнятих органами державної влади суб'єкта Російської Федерації, з питань переданих повноважень;

в) інформації (в тому числі баз даних), необхідної для формування і ведення федеральних баз даних з питань контролю і нагляду в сфері освіти;

5) має право до прийняття нормативних правових актів, зазначених у пункті 1 частини 6 цієї статті, стверджувати адміністративні регламенти надання державних послуг та виконання державних функцій у сфері переданих повноважень, якщо дані регламенти не суперечать нормативно-правовим актам Російської Федерації (в тому числі не містять непередбачений такими актами додаткові вимоги і обмеження в частині реалізації прав і свобод громадян, прав і законних інтересів організацій) і розробляються з урахуванням вимог до регламентів надання федеральними органами виконавчої влади державних послуг і виконання державних функцій.

9. Контроль за витрачанням коштів на здійснення переданих повноважень здійснюється в межах встановленої компетенції федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері, федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти, Рахунковою палатою Російської Федерації.

10. Фінансове забезпечення здійснення переданих повноважень з підтвердження документів про освіту і (або) про кваліфікацію здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених в бюджеті суб'єкта Російської Федерації на зазначені цілі не менше ніж в розмірі планованих надходжень до бюджету суб'єкта Російської Федерації від сплати державного мита, пов'язаної із здійсненням переданих повноважень і зараховується до бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації.

Стаття 8. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в сфері освіти

1. До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в сфері освіти відносяться:

1) розробка та реалізація регіональних програм розвитку освіти з урахуванням регіональних соціально-економічних, екологічних, демографічних, етнокультурних та інших особливостей суб'єктів Російської Федерації;

2) створення, реорганізація, ліквідація освітніх організацій суб'єктів Російської Федерації, здійснення функцій і повноважень засновників освітніх організацій суб'єктів Російської Федерації;

КонсультантПлюс: примітка.

Пункт 3 частини 1 статті 8 набирає чинності з 1 січня 2014 року (частина 2 статті 111 даного документа).

3) забезпечення державних гарантій реалізації прав на отримання загальнодоступного і безкоштовного дошкільної освіти в муніципальних дошкільних освітніх організаціях, загальнодоступного і безкоштовного дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти в муніципальних загальноосвітніх організаціях, забезпечення додаткової освіти дітей в муніципальних загальноосвітніх організаціях за допомогою надання субвенцій місцевим бюджетам, включаючи витрати на оплату праці, придбання підручників і навчальних посібників, засобів навчання, ігор, іграшок (за винятком витрат на утримання будівель і оплату комунальних послуг), відповідно до нормативів, які визначаються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;

4) організація надання загальної освіти в державних освітніх організаціях суб'єктів Російської Федерації;

5) створення умов для здійснення нагляду і догляду за дітьми, утримання дітей в державних освітніх організаціях суб'єктів Російської Федерації;

КонсультантПлюс: примітка.

Пункт 6 частини 1 статті 8 набирає чинності з 1 січня 2014 року (частина 2 статті 111 даного документа).

6) фінансове забезпечення здобуття дошкільної освіти в приватних дошкільних освітніх організаціях, дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти в приватних загальноосвітніх організаціях, що здійснюють освітню діяльність за мають державну акредитацію основним загальноосвітніми програмами, за допомогою надання зазначеним освітнім організаціям субсидій на відшкодування витрат, включаючи витрати на оплату праці, придбання підручників і навчальних посібників, засобів навчання, ігор, іграшок (за винятком витрат на утримання будівель і оплату комунальних послуг), відповідно до нормативів, зазначеними в пункті 3 цієї частини;

7) організація надання середньої професійної освіти, включаючи забезпечення державних гарантій реалізації права на отримання загальнодоступного і безкоштовної середньої професійної освіти;

8) організація надання додаткової освіти дітей в державних освітніх організаціях суб'єктів Російської Федерації;

9) організація надання додаткової професійної освіти в державних освітніх організаціях суб'єктів Російської Федерації;

10) організація забезпечення муніципальних освітніх організацій і освітніх організацій суб'єктів Російської Федерації підручниками відповідно до федеральним переліком підручників, рекомендованих до використання при реалізації мають державну акредитацію освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти організаціями, що здійснюють освітню діяльність, і навчальними посібниками, допущеними до використання при реалізації зазначених освітніх програм;

11) забезпечення здійснення моніторингу в системі освіти на рівні суб'єктів Російської Федерації;

12) організація надання психолого-педагогічної, медичної та соціальної допомоги учням, які відчувають труднощі в освоєнні основних загальноосвітніх програм, своєму розвитку і соціальної адаптації;

13) здійснення інших встановлених цим Законом повноважень у сфері освіти.

2. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації мають право на додаткове фінансове забезпечення заходів з організації харчування учнів у муніципальних освітніх організаціях і навчаються в приватних загальноосвітніх організаціях по мають державну акредитацію основним загальноосвітніми програмами, а також надання державної підтримки додаткової освіти дітей в муніципальних освітніх організаціях.

3. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації вправі забезпечувати організацію надання на конкурсній основі вищої освіти в освітніх організаціях вищої освіти суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів в сфері освіти

1. До повноважень органів місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів у вирішенні питань місцевого значення в сфері освіти відносяться:

КонсультантПлюс: примітка.

Пункт 1 частини 1 статті 9 набирає чинності з 1 січня 2014 року (частина 2 статті 111 даного документа).

1) організація надання загальнодоступного і безкоштовного дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами в муніципальних освітніх організаціях (за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення реалізації основних загальноосвітніх програм відповідно до федеральних державних освітніх стандартів);

2) організація надання додаткової освіти дітей в муніципальних освітніх організаціях (за винятком додаткової освіти дітей, фінансове забезпечення якого здійснюється органами державної влади суб'єкта Російської Федерації);

3) створення умов для здійснення нагляду і догляду за дітьми, утримання дітей в муніципальних освітніх організаціях;

4) створення, реорганізація, ліквідація муніципальних освітніх організацій (за винятком створення органами місцевого самоврядування муніципальних районів муніципальних освітніх організацій вищої освіти), здійснення функцій і повноважень засновників муніципальних освітніх організацій;

5) забезпечення утримання будинків і споруд муніципальних освітніх організацій, облаштування прилеглих до них територій;

6) облік дітей, які підлягають навчанню за освітніми програмами дошкільної, початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, закріплення муніципальних освітніх організацій за конкретними територіями муніципального району, міського округу;

7) здійснення інших встановлених цим Законом повноважень у сфері освіти.

2. У суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі повноваження органів місцевого самоврядування внутрішньоміських муніципальних утворень у сфері освіти, в тому числі по закріпленню освітніх організацій суб'єктів Російської Федерації за конкретними територіями, встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви і Санкт-Петербурга.

3. Органи місцевого самоврядування муніципальних районів мають право на здійснення функцій засновників муніципальних освітніх організацій вищої освіти, що знаходяться в їхньому віданні станом на 31 грудня 2008 року.

4. Органи місцевого самоврядування міських округів вправі забезпечувати організацію надання на конкурсній основі вищої освіти в муніципальних освітніх організаціях вищої освіти.

  Перелік прийнятих і діючих технічних регламентів в Росії |  Глава 2. СИСТЕМА ОСВІТИ

 Глава 3. ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ |  ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ |  ОСВІТНІХ ВІДНОСИН |  Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ОСВІТА |  Глава 8. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА |  Глава 9. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ |  Глава 10. ДОДАТКОВА ОСВІТА |  ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАВЧАЮТЬСЯ |  РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати