Головна

Визначення

  1. Amp; Задача 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  2. А) виготовлення фільтруючого патрону для визначення концентрації ацетилену
  3. А) визначення швидкостей точок
  4. Б) визначення прискорень точок
  5. Вибір установок прицілу, точки прицілювання і визначення бокових поправок.
  6. Визначення
  1. постійні витрати 1. Відокремлена виробнича одиниця в національній економіці, яка купує ресурси для виробництва товару або надання послуги з метою одержання прибутку і володіє та керує одним чи кількома підприємствами.  

Термін Визначення
  2. підприємництво 2. Правова форма фірми, яка юридично відокремлена від тих, хто нею володіє.  
  3. прибуток 3. Додаткові витрати, пов'язані зі збільшенням виробництва одиниці продукції.  
  4. фірма 4. Сума постійних і змінних витрат.  
  5. рівень прибутку 5. Частина капіталу, яка тривалий час бере участь у виробництві і переносить свою вартість на готовий продукт частинами залежно від його зношення.  
  6. основний капітал 6. Втрата засобами праці своєї вартості ще до закінчення строку служби.  
  7. трансакційні витрати 7. Втрата основними засобами їхніх фізичних якостей під впливом хімічних, механічних, фізичних, біологічних процесів.  
  8. загальні витрати 8. Правова форма фірми, що об'єднує двох або більше власників, які погоджуються розподілити між собою прибутки чи збитки фірми у певній пропорції.  
  9. оборотний капітал 9. Загальний виторг фірми за вирахуванням її економічних витрат.  
  10. амортизація 10. Різниця між виторгом і явними витратами фірми.  
  11. конгломерат 11. Витрати на одиницю продукції.  
  12. завод 12. Фірма, якою володіє окрема особа.  
  13. змінні витрати 13. Добуток кількості проданого продукту та ціни, за яку він проданий.  
  14. корпорація 14. Витрати, розміри яких не залежать від обсягу виробленої продукції.  
  15. економічний прибуток 15. Витрати, абсолютна величина яких збільшується (зменшується), коли фірма збільшує (зменшує) свій обсяг продукції.  
  16. партнерство 16. Відношення суми прибутку до вартості основного та оборотного капіталу, виражена у відсотках.  
  17. граничні витрати 17. Самостійна ініціативна систематична й ризикована діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою отримання прибутку.  
  18. середні витрати 18. Вартість ресурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції фірми.  
  19. підприємство 19. Підприємство, котре виготовляє інвестиційні блага.  
  20. рівень рентабельності 20. Фірма, яка виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг для продажу на ринку.  
  21. фізичне зношення 21. Відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво.  
  22. витрати 22. Економічна одиниця, в якій поєднуються фактори виробництва.  
  23. одноосібне володіння 23. Витрати на пошук інформації про ринок, ведення переговорів і укладення контрактів, на дотримання умов контрактів тощо.  

№ Термін Визначення №

  24. бухгалтерський прибуток 24. Частина капіталу, яка в процесі виробництва втрачає свою натуральну форму і бере участь в одному виробничому процесі.  
  25. виторг 25. Грошове вираження величини зношення основних засобів.  
  26. моральне зношення 26. Основний показник фінансових результатів господарської діяльності фірми.  

^ Виберіть правильну відповідь

1. Що не є істотною ознакою фірми:

а) відособлене майно;

б) майнова відповідальність;

в) наявність ідентифікаційних ознак;

г) оперативно-господарська й економічна ефективність;

д) соціальна ефективність.

2. Чого не містять бухгалтерські витрати (за економічними елементами):

а) матеріальні витрати;

б) витрати на оплату праці;

в) відрахування на соціальні заходи;

г) витрати майбутніх періодів;

д) інші операційні витрати.

3. Хто ухвалює рішення про банкрутство підприємства:

а) власник підприємства;

б) кредитори;

в) суд;

г) орган влади, який зареєстрував підприємство;

д) усі відповіді неправильні.

4. Що характеризує корпорацію:

а) зазвичай невеликий обсяг виробництва і незначний асортимент продукції;

б) простота утворення та реєстрації;

в) співвласники несуть лише обмежену відповідальність за борги чи
зобов'язання корпорації;

г) невелика кількість державних обмежень, що регулюють її діяльність;

д) прибутки розподіляють серед обмежених і необмежених партнерів за
наперед визначеним співвідношенням.

5. До основних виробничих фондів підприємства не належить:

а) виробничі будівлі;

б) устаткування;

в) машини та інструменти;

г) предмети праці;

д) робоча худоба.


6. ¥іує реоріе очт ециаі зкагез іп а рагіпешкір. ШІітіШ ІіаЬіІііу НоШ ікаі
еаск о/ікохе/іуереоріе із гезротіЬІе/ог:

а) 20 регсепї оґїЬе рагїпегзЬір сіеЬїз, ир їо їЬе атоипї Ье ог §Ье Ьа8 іпуезїесі

іпїЬеЬшіпезз: Ь) 20 регсепїз оґїЬе рагІпегзЬір'з сіеЬїз, по таїїег Ьолу 1аг§е їЬе атошії; с) 100 регсепї оґїЬе раіІпегзЬір'з сіеЬїз, по таїїег Ьолу 1аг§е їЬе атоипї; (і) а регсепїа^е оґїЬе рагЬіегзЬір'з сіеЬїз, сіеїегтіпесі Ьу іпіїіаі їЬе ошіегзЬір

зЬаге; е) попеоГіЬерагтегзЬір'зсіеЬіз.

7. Тке іегт "Іітііеа1 ІіаЬШґу" із /гедиепііу шеа1 іп епитегаііщ іке
скагасіегШіся оГа согрогаіюп. Іі теат ікаі:

а) апу оШсег оГїЬе согрогаїіоп І8 зггісігу Нтіїесі іп ЬІ8 ог Ьег аЬШгу їо зреак

гог їЬе согрогаїіоп апсі соттії ії їо апу НаЬШїу; Ь) опсе 8ЬагеЬо1(іег8 Ьауе раісі гог їЬеіг 8Їоск, їЬеу Ьауе по гшїЬег гіпапсіаі

оЬ1і§аїіоп8, ге§аг(і1е88 оГЬолу тисЬ їгоиЬІе їЬе софогаїіоп §еЇ8 іпїо; с) їЬе согрогаїіоп'8 НаЬШїу їо рау шуігіегкіз їо ІЇ8 8ЇоскЬо1(іег8 І8 а Нтіїесі

опе, 8іпсе ії пеесі рау їЬет опіу іґії Ьа8 еагпесі а ргоїїї; (і) їЬеге аге сегїаіп оЬ1і§аїіоп8 луЬісЬ а софогаїіоп сап 1е§а11у гегше їо рау; е) їЬе согрогаїіоп Ьа8 опіу а Нтіїесі оЬН§аїіоп їо тееї сіаітз тасіе Ьу апу

8іп§1е рег80п ог гігт а§аіп8Ї ії.Українсько-англійський словник ужитих термінів | Тема 9 ЕКОНОМІКА ДОМОГОСПОДАРСТВА

Виберіть правильну відповідь | Українсько-англійський словник ужитих термінів | Впишiть номер визначення кожного термiна | Виберіть правильну відповідь | Українсько-англійський словник ужитих термінів | Впишiть номер визначення кожного термiна | Виберiть правильну вiдповiдь | Українсько-англійський словник ужитих термінів | Впишiть номер визначення кожного термiна | Виберiть правильну вiдповiдь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати