Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять | Методичні рекомендації до практичних занять |

загрузка...
загрузка...
На головну

Підсумковий контроль

  1. III. Методические указания для студентов заочной формы обучения по выполнению контрольной работы
  2. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
  3. Measurements - измерительные и контрольные устройства
  4. V. Контрольная работа.
  5. VIII. ИТОГОВЫЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
  6. VIII. Контроль знаний студентов
  7. А) Контроль знань на семінарських заняттях.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам, здійснюється в такому порядку:

Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ (індивідуальне завдання) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Модульний контроль

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Екзамен Залік
A 85-100 5 (відмінно) зараховано
BC 65-85 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) Незараховано
F 0-19 2 (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) Незараховано

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

Якщо студент має загальну підсумкову оцінку з дисципліни «FX» за шкалою ECTS, то він допускається до складання академічної заборгованості і повинен її ліквідувати (за денною формою навчання) протягом перших двох тижнів наступного семестру.

Якщо при перескладенні студент отримує оцінку «FX» за шкалою ECTS, то протягом наступних двох тижнів він має право перескласти іспит з дисципліни в комісії, яка призначається розпорядженням декана факультету. У разі повторного отримання оцінки «FX» або «F» за шкалою ECTS студент не допускається до вивчення нових дисциплін без укладання з академією договору на повторне вивчення курсу та може продовжити навчання у наступних семестрах, якщо він має не більше двох заборгованостей.Перелік тем індивідуального завдання | Перелік питань до модульного контролю
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати