Головна

прийоми навчання

  1.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  2.  АЛЬТЕРНАТИВНА МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА КОРОТКИХ
  3.  АЛЬТЕРНАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НА КОРОТКИХ Карвінгові ЛИЖАХ. (ПОЧАТКОВА ЩАБЕЛЬ)
  4.  Аналіз організації теоретичного навчання
  5.  Арифметика (Rechnen). Геометрія. Історія. Періодичність навчання.
  6.  Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - очна форма навчання
  7.  Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - заочна форма навчання, термін підготовки 3г. 06 м., 2г.06м.

В ході спостереження за процесом навчання в школі, дидактів і методисти звернули увагу на велику різноманітність видів діяльності вчителя і його учнів на уроці. Ці види діяльності і отримали назву методи навчання: вчитель розповідає новий матеріал - він веде навчання методом розповіді; діти вивчають матеріал по книзі - метод роботи з книгою; вчитель в процесі розповіді показує який-небудь предмет - метод демонстрації і т. д.

Прийомом навчання прийнято називати складові частини методу, які ведуть до досягнення приватних завдань.

Словесні методи дозволяють в найкоротший термін передати інформацію, велику за обсягом, поставити перед учнями проблеми і показати шляхи їх вирішення.

Розповідь. Метод розповіді передбачає усне послідовний виклад змісту навчального матеріалу. Цей метод застосовується на всіх етапах шкільного навчання. Змінюється лише характер оповідання, його обсяг, зміст, тривалість.

До розповіді, як і до будь-якого методу викладу нових знань, зазвичай пред'являється ряд педагогічних вимог:

1) розповідь повинен припускати ідейно-моральну спрямованість викладання;

2) містити тільки достовірні і (або) науково перевірені факти;

3) включати достатню кількість яскравих і переконливих прикладів, повчальних фактів, які доводять правильність висунутих положень;

4) мати точну і чітку логіку викладу;

5) бути помірно емоційним;

6) виклад простою і доступною мовою;

7) викладати факти, подіям.

Пояснення. Під поясненням будемо розуміти словесне тлумачення закономірностей, найбільш істотних властивостей досліджуваного об'єкта, окремих понять, явищ.

Використання методу пояснення передбачає:

1) точне і чітке формулювання завдання, суті проблеми, питання;

2) послідовне розкриття причинно-наслідкових зв'язків, аргументацію і докази;

3) використання порівняння, зіставлення, аналогії;

4) залучення обов'язково яскравих прикладів;

5) безпомилкову логіку викладу.

Бесіда - це діалогічний метод навчання, при якому вчитель шляхом постановки заздалегідь продуманих питань підводить учнів до розуміння нового матеріалу або перевіряє засвоєння ними уже вивченого.

Наочні методи навчання - це такі методи, при яких засвоєння навчального матеріалу знаходиться в безпосередній залежності від застосовуваних у процесі навчання наочного посібника і технічних засобів.

Метод демонстрацій зазвичай знаходиться в тісному зв'язку з демонстрацією приладів, дослідів, технічних установок, кінофільмів, діафільмів, слайдів і т. Д.

  Принципи цілісного навчально-виховного процесу |  Класифікація методів

 Психологічні закономірності формування умінь і навичок |  Теорія поетапного формування і засвоєння знань, умінь і навичок |  Методологічні та загальнотеоретичні основи педагогічної концепції процесу навчання |  Етапи навчального процесу та їх реалізація в навчальних ситуаціях |  Особливості процесу навчання в залежності від типу навчального предмета |  Базова, варіативна і додаткова складові змісту освіти |  Характеристика процесу навчання |  Державний освітній стандарт |  Поняття про вчення і викладанні |  Общепедагогические і дидактичні характеристики цілісного навчально-виховного процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати