На головну

Сучасні системи управління витратами на підприємстві

  1.  B.5. Нутрощі операційної системи
  2.  CAD / CAM системи високого рівня
  3.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  4.  CAD / CAM системи середнього рівня
  5.  DSS - системи підтримки прийняття рішень - СППР
  6.  II. Сучасні наукові уявлення про взаємодію свідомість / тіло
  7.  II.2 Аналіз системи цілей АТЦ

У стратегічному управлінні фактор витрат на виробництво продукції зростає, так як впливає на конкурентоспроможність підприємства. Розуміння структури витрат на виробництво і реалізацію продукції може значно просунути підприємство в пошуку шляхів досягнення стійкої конкурентної переваги. Саме тому так важлива система обліку витрат.

Практика обліку і контролю витрат на підприємствах економічно розвинених країн свідчить про те, що точному підрахунку собівартості приділялася і приділяється серйозна увага, так як це необхідно для успішного управління діяльністю підприємства. Необхідно знати, яка продукція найбільш рентабельна, а яка є збитковою, які слід вжити заходів для зниження собівартості продукції, що користується попитом, але має низьку або негативну рентабельність. Необхідність обчислення собівартості пов'язана з двома групами причин.

С. А. Ніколаєва першу групу причин називає формальної внаслідок того, що підприємства зобов'язані надавати інформацію зовнішнім користувачам. [14] Для формування бухгалтерської фінансової звітності необхідні дані про собівартість незавершеного виробництва, готової продукції (як реалізованої, так і знаходиться на складах). Крім того, дані про собівартість можуть бути використані для складання зовнішньої звітності, наприклад при обгрунтуванні цін реалізації продукції, що випускається за державним замовленням.

Друга група причин пов'язана з внутрішніми цілями управління підприємством.

Ціни на продукцію підприємства мають велике значення. Саме вони визначають структуру виробництва, мають вирішальний вплив на рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси, рівень добробуту населення.

Система калькулювання собівартості продукції, що випускається дозволяє вибрати розумну цінову тактику і сприяє реалізації обґрунтованої ресурсної та цінової стратегії. Це необхідні компоненти успішної діяльності підприємства.

У нашому розумінні облік не є самоціллю, а служить засобом для досягнення успіху в бізнесі. Отже, про методи і системах обліку потрібно судити в світлі їх впливу на успіх підприємства.

Уміння в періоди погіршення кон'юнктури планомірно і раціонально скорочувати витрати підвищує шанси на виживання. З іншого боку, при сприятливих економічних умовах стає важливою завдання оптимального розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю. Все це, можливо, робити тоді, коли на підприємстві впроваджена продумана система управління витратами.

Основні блоки технології створення і впровадження такої системи характеризуються такими пунктами:

1. Виділення основних понять і процедур;

2. Виявлення існуючих проблем (діагностика);

3. Опис бажаної моделі управління витратами;

4. Побудова інформаційної системи;

5. Адаптація документообігу до обраної інформаційної системи;

6. Розподіл відповідальності за формування витрат;

7. Створення механізму мотивації;

8. Впровадження системи та навчання персоналу.

Одним з альтернативних традиційному вітчизняному підходу до калькулювання повної собівартості є підхід, коли в розрізі об'єктів калькулювання планується і враховується неповна, обмежена собівартість. Ця собівартість може включати в себе тільки прямі витрати, тільки змінні, що залежать від зміни обсягів виробництва, вона може калькулювати на основі тільки виробничих витрат, тобто витрат, безпосередньо пов'язаних з виготовленням даної продукції, виконанням робіт, наданням послуг, навіть якщо вони непрямі. Але незважаючи на різну повноту включення в собівартість об'єкта калькулювання різних видів витрат, загальним для цього підходу є те, що інші види витрат, які також за своєю економічною сутністю складають частину поточних витрат, не включаються в калькуляцію, а відшкодовуються загальною сумою з виручки (валовий прибутку). У цьому основна відмінна риса системи обліку неповної собівартості Direct-Costing-System.

Система «Директ-костинг»

Дослівний переклад терміна direct-costing - облік прямих витрат - передбачає формування обмеженою собівартості з включенням в неї прямих витрат (тільки змінних або змінних і постійних). До сих пір різні дослідники-економісти не прийшли до єдиної думки з приводу того, які види витрат слід включати в собівартість, тому в теорії і практиці управління витратами існує кілька концепцій системи «Директ-костинг», а саме простий і розвиненою «Директ-костинг ».

Директ-костинг використовується на підприємствах, де відсутня високий рівень постійних витрат і де результат роботи можна легко визначити і кількісно виміряти. Широко поширений у всіх економічно розвинених країнах.

Ключові поняття методу:

Маржинальний дохід - різниця між виручкою і змінними витратами. Включає в себе прибуток від виробничої діяльності та постійні витрати.

Маржинальна калькуляція собівартості - розподіл на об'єкт витрат тільки змінних прямих витрат.

Фактичне впровадження системи «Директ-костинг» в США відноситься до 1953 року, коли Національна асоціація бухгалтерів-калькуляторів в своєму звіті опублікувала опис цієї системи.

Сучасна система діректкостінг пропонує два варіанти обліку:

? простий директ-костинг, при якому в складі собівартості враховуються тільки прямі змінні витрати;

? розвиненою директ-костинг, при якому в собівартість включаються і прямі змінні і непрямі змінні загальногосподарські витрати. Облік собівартості ведеться в розрізі змінних витрат, постійні витрати враховуються в цілому по підприємству і їх відносять на зменшення операційного прибутку.

Простий «Директ-костинг»

Простий «Директ-костинг» заснований на використанні в обліку даних тільки про змінних витратах. У цій системі тільки змінні витрати розподіляються по готових виробах, постійні ж цілком відносяться на результати того звітного періоду, в якому вони виникли. Із загальної суми виручки від реалізації продукції підприємства віднімаються змінні витрати на виробництво і реалізацію цієї продукції. Виходить деякий проміжний результат, званий маржинальної прибутком (прибуток-брутто, маржинальний дохід, сума покриття). Саме при використанні маржинальної прибутку з'являється можливість значно розширити традиційний інструментарій, що забезпечує прийняття управлінських рішень. У свою чергу, в системі простого «директ-костинг» існує два підходи до формування маржинальної прибутку господарюючого суб'єкта: одноступінчатий (французький) і двоступеневий (американський).

Французька модель:

Виручка - Змінні витрати = Маржинальний прибуток - Постійні витрати = Прибуток-нетто.

Американська модель:

Виручка - Змінні витрати на виробництво = Виробнича маржинальний прибуток - Змінні витрати на реалізацію продукції = Торгова маржинальний прибуток - Постійні витрати = Прибуток-нетто.

Основними перевагами простого «Директ-костинг» є:

1. Простота і об'єктивність калькулювання собівартості, оскільки відпадає необхідність в умовному розподілі постійних витрат.

2. Можливість проведення аналізу «витрати - обсяг виробництва - прибуток».

3. Можливість використання моделі при розробці основних напрямків діяльності господарюючого суб'єкта, таких як асортиментна політика, цінова політика, інвестиційна політика.

Як недоліки системи, можна відзначити наступні:

1. Певна умовність поділу загальних витрат на постійну і змінну компоненти може привести до істотного спотворення інформації для прийняття управлінських рішень. Як показує практика, більшість постійних витрат в довгостроковому періоді стають змінними, а це вимагає докладного аналізу факторів, що викликають зміну таких витрат у часі. Система «Директ-костинг» не може забезпечити керівництво такою інформацією.

2. У числі постійних витрат є такі, які можуть бути прямо віднесені на окремі види продукції. Такий вид витрат називається прямими постійними витратами. У простому «директ-костинге» вони не включаються в собівартість, внаслідок чого інформація про реальну се-собівартості продукції спотворюється.

Розвиненою «Директ-костинг»

У моделі розвиненого «Директ-костинг» зберігаються всі переваги простого «Директ-костинг», оскільки основою такої системи також є визначення маржинальної прибутку виробів. Основна відмінність даної системи від попередньої полягає в тому, що тут враховується специфічний характер прямих постійних витрат. Таким чином, в розвиненому «Директ-костинге» в собівартість включаються не тільки змінні, але і частина постійних витрат. Іноді цю систему також називають багатоступеневим розрахунком сум покриття. Таким чином, основна перевага розвиненої системи в порівнянні з системою простого «Директ-костинг» полягає в тому, що пірамідальна (ступінчаста) система калькулювання на базі даних про змінних витратах і прямих постійних витратах, а також визначення системи проміжних сум покриття дозволяють більш точно контролювати і регулювати витрати як за окремими видами виробів, так і по різним центрам відповідальності. До недоліків системи перш за все хотілося б віднести складнішу класифікацію витрат, яка не завжди себе виправдовує на дрібних і середніх за розміром підприємствах цьому випадку витрати на ведення обліку в системі розвиненого «Директ-костинг» можуть перевищити економію витрат від її впровадження.

Ухвалення управлінських рішень на основі інформації системи «Директ-костинг»

Система «Директ-костинг» може застосовуватися при розробці основних напрямків діяльності господарюючого суб'єкта.

асортиментна політика.При плануванні виробничої програми враховується фінансовий внесок (маржинальний прибуток) кожного виду продукції, що випускається в загальну виручку підприємства. Саме на підставі даних про змінних витратах можна отримати не спотворені розподілом непрямих витрат показники рентабельності продукції, що випускається. Це дозволить виявити вироби з більшою рентабельністю і переорієнтувати виробництво і збут саме на дані вироби. Крім того, виробничі ресурси підприємства (особливо сировинні) майже завжди обмежені. За допомогою системи «Директ-костинг» можна скласти виробничу програму з урахуванням рентабельності кожного виробу і кількості, споживаних на одиницю ресурсів таким чином, щоб сумарний прибуток була максимальної.

Цінова політика.З використанням системи «Директ-костинг» з'являється можливість оперативно реагувати на зміну кон'юнктури, встановлювати ціни реалізації більш обгрунтовано, що особливо важливо при зниженні платоспроможного попиту або виходу підприємства на ринок з новими видами продукції.

виробнича кооперація. Система «Директ-костинг» дозволяє зробити мотивований вибір: купувати чи виробляти, що важливо в зв'язку з сучасними тенденціями до збільшення ступеня спеціалізації і розвитку виробничої кооперації.

розширення виробництва. Система «Директ-костинг» дозволяє правильно оцінити доцільність розміщення на підприємстві додаткового замовлення, розширення виробничої програми.

Капітальні вклади. Поряд з іншими методами інвестиційного аналізу «Директ-костинг» забезпечує можливість прийняття обґрунтованих рішень про доцільність інвестицій в нові основні фонди або нові види продукції, а також дозволяє зробити розумний вибір на користь того чи іншого варіанта капітальних вкладень.

Зміна величини маржинального доходу характеризує вплив продажних цін і змінних витрат на собівартість одиниці продукції. Величина прибутку залежить від суми постійних витрат.

Взаємозв'язок показників дозволяє впливати на величину прибутку, коригуючи ціни і обсяг виробництва.

Директ-костинг дозволяє визначити критичний обсяг виробниц-ства, при якому за рахунок виручки будуть покриті всі витрати виробниц-ства без отримання прибутку.

Критичний обсяг виробництва (кількість продукції) можна визначити за формулою:

О = ПостЗ / (Ц - ПеремЗ),

де О- Критичний обсяг випуску,

ПостЗ- Постійні витрати в цілому по підприємству,

Ц- Продажна ціна одиниці продукції,

ПеремЗ- Змінні витрати на одиницю продукції. Витрати з метою обчислення податку на прибуток організацій |  Система Just in time

 Угрупування витрат за статтями калькуляції |  Нормування ресурсів підприємства |  Види норм праці |  Види норм матеріальних запасів |  Облік матеріально-виробничих запасів |  Оцінка вартості матеріально-виробничих запасів і їх документальне оформлення |  Формування собівартості в бухгалтерському та податковому обліку |  Методи калькулювання собівартості |  Позамовний метод калькулювання собівартості продукції |  Попередільний (попроцессний) спосіб калькулювання собівартості продукції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати