Головна

Застосування субрахунків 57/2 і 57/3 см. В темі «Облік грошових коштів на валютних рахунках».

  1.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.
  2.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  3.  II Без застосування електрозахисних засобів
  4.  II. Безпосереднє обчислення ймовірностей
  5.  III. Надання транспортних засобів і контейнерів, пред'явлення і прийом вантажу для перевезення, навантаження вантажів у транспортні засоби та контейнери
  6.  IV ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
  7.  IV. Визначення маси вантажу, опломбування транспортних засобів і контейнерів

Здача виручки інкасатору оформлюється препроводительной декларації, Яка оформляється в 3-х прим. Перший прим. вкладається в сумку з грошовою виручкою, другий прим. (накладна до сумки з грошовою виручкою) - Вручається інкасатору, третій прим. (копія супровідної відомості) Залишається в організації. Здача виручки через поштове відділення оформляється квитанцією. Здача виручки до вечірньої каси банку в останній робочий день місяця і зарахування її на розрахунковий рахунок оформляється оголошенням на внесок готівкою.

Підставою для прийняття на облік грошових коштів по рахунку 57 «Переклади їсти дорогою» в бухгалтерії організації є квитанції поштових відділень, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам і т.п.

В обліку робляться записи:

- Д57 / 1 К50 (90) - здано виручка каси (торгова виручка) для зарахування на рахунок в банку інкасаторам, через поштове відділення і до вечірньої каси банку в останній робочий день місяця (згідно супровідної відомості, квитанціями, оголошенню на внесок готівкою);

- Д51,66 К57 / 1 - зарахована виручка на розрахунковий рахунок (спеціальний позичковий рахунок) на підставі меморіального ордера і виписки банку;

аналітичний облік за рахунком 57 «Переклади їсти дорогою» ведеться за кожним документом (операції) в журналі-ордері №3.

До грошових документів належать поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, оплачені авіаквитки, талони, абонементи, путівки в санаторії, будинки відпочинку та інші. У бухгалтерії складається опис грошових документів із зазначенням їх виду, розміру, серії та номінальної вартості.

Грошові документи враховуються в касі за цінами придбання. для обліку денежнихдокументов призначений субрахунок 50/3 «Грошові документи».

Облік грошових документів ведеться за видами об'єктів аналітичного обліку в книзі обліку руху грошових документів, Записи в якій здійснюються на підставі первинних документів, що підтверджують надходження і вибуття грошових документів. Облік грошових документів ведеться відокремлено від руху готівкових грошових коштів.

У встановлені терміни касир представляє в бухгалтерію звіт про надходження, вибуття і залишках грошових документів.

В обліку робляться записи:

- Д50 / 3 К71, 76/7 - придбані поштові марки, путівки та ін. Грошові документи з оплатою з підзвітних сум, від різних організацій;

- Д50 К50 / 3 - внесені в касу грошові кошти від працівників в оплату вартості марок, путівок та ін. Грошових документів

- Д92 К50 / 3 - списані за рахунок організації видані путівки, абонементи і ін. Грошові документи;

Облік розрахунків з підзвітними особами.

1) Правила видачі грошей під звіт та оплати витрат на відрядження.

2) Звітність підзвітних осіб. Приймання, перевірка та бухгалтерська обробка авансових звітів.

3) Синтетичний та аналітичний облік підзвітних сум.

1. Працівникам організації можуть видаватися готівкові гроші з каси на господарські витрати та службові відрядження під звіт. У цьому випадку працівник є підзвітними особами, А видані кошти - авансами або підзвітними сумами.

Порядок видачі грошей під звіт регулюється Правилами ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в Республіці Білорусь.

Видача готівки під звіт на господарські потреби здійснюється з кас організацій в розмірах і на строки, що визначаються керівником організації за письмовим дозволом обслуговується банку. Видача коштів під звіт на службові відрядження, проводиться в межах сум, належних на оплату вартості проїзду до місця відрядження і назад, добових і витрат по найму житла за встановленими в РБ нормам.

Підставою для видачі грошей на службові відрядження є наказ керівника організації і посвідчення про відрядження, що видається працівникові,. Працівникові також видається завдання на час відрядження.

Час перебування у відрядженні визначається за відмітками на посвідченні про відрядження. Добові встановлюються по фактичному числу днів відрядження (в т.ч. дні відпочинку, вихідні та святкові). Розмір добових за нормами, затвердженими Мінфіном, складає:

- По одноденним відряджень - 22 000 біл. р .;

- По багатоденних відряджень - 44 000 біл. р.

Видача грошей під звіт з каси оформляється видатковим касовим ордером. Видача готівки під звіт проводиться за умови повного звіту за раніше виданими під звіт сумами. Витрачати аванс допускається тільки на цілі, на які він виданий. Передача підзвітних сум однією особою іншій забороняється.

2. По приїзду з відрядження (здійснення господарських витрат) підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії організації не пізніше трьох днів після закінчення терміну, на який було видано аванс, авансовий звіт про витрачені суми з додатком документів, що підтверджують витрати грошей (проїзних квитків, товарних чеків, відривних талонів, квитанцій про оплату готельних рахунків і т.п.), повернути невитрачені суми або отримати з каси перевитрата авансу. Неповернений в строк залишок невикористаного авансу може бути утримано із заробітної плати підзвітної особи і підлягає обкладенню прибутковим податком.

Авансовий звіт з доданими виправдувальними документами передається в бухгалтерію, де вони перевіряються, затверджується головним бухгалтером і керівником організації і обробляється (проставляється дебетуемий рахунок проти кожної суми, наведеної в авансовому звіті; вказуються проводки за сумами, виданими з каси і витраченим підзвітними сумами, робиться угруповання сум). Витрачені підзвітні суми списуються на собівартість (витрати, витрати) в межах встановлених норм тільки після затвердження авансового звіту.

У разі неподання у встановлений термін авансових звітів або неповернення в касу невикористаних сум бухгалтерія може утримати підзвітні суми з заробітної плати працівників.

3.синтетичний облік підзвітних сум ведеться на активно-пасивному рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами». За дебетом рахунка відображається нарахування дебіторської заборгованості підзвітних осіб перед організацією, а по кредиту - її погашення (списання витрачених підзвітних сум та внесення невикористаного авансу в касу організації). Сальдо, як правило, дебетове, показує наявність дебіторської заборгованості на рахунку на 1 число кожного місяця. Кредитове сальдо (в окремих випадках) показує про наявність кредиторської заборгованості перед підзвітними особами.

В обліку з обліку розрахунків з підзвітними особами робляться записи:

- Д71 К50 - видані кошти під звіт з каси по РКО; відшкодовано перевитрату підзвітних сум;

- Д10,41 К71 - придбані товарно-матеріальні цінності з підзвітних сум згідно авансового звіту і товарного чека;

- Д44 К71 - списані за нормами витрати на службові відрядження за затвердженими авансовими звітами;

- Д50 К71 - придбані поштові марки, талони, абонементи з оплатою з підзвітних сум;

- Д50 К71 - повернуті в касу залишки невикористаних грошових авансів по ПКО;

- Д92 К71 - списані витрати на відрядження понад встановлені норми;

- Д94 К71 - списані неповернені в установлений термін невикористані грошові аванси і суми, по яким не надано авансові звіти;

- Д73 К94 -удержани із заробітної плати списані підзвітні суми;

аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами:

- При повній журнально-ордерній формі обліку - в журналі-ордері №7;

- При скороченій журнально-ордерній формі обліку в-журналі-ордері №03;

- При упрошенной формі обліку - у відомості № В-5, яка ведеться за даними РКО, ПКО, авансових звітів та ін. Документів.

Записи в регістри аналітичного обліку здійснюються на підставі опрацьованих авансових звітів. Журнал-ордер № 7 є комбінованим регістром (поєднується аналітичний і синтетичний облік) з лінійною формою запису, тобто кожної виданої під звіт сумі відводиться в журналі-ордері один рядок). Суми записуються в розрізі кореспондуючих рахунків з кредитом рахунка 71. Суми з однойменними кореспондуючими рахунками кожної виписки розвиваються й записуються в регістри підсумками. Кількість зайнятих рядків у журналах-ордерах і відомостях має дорівнювати кількості надійшли виписок за цей місяць.

Після запису всіх виписок підраховуються обороти в журналі-ордері та відомості, виводиться сальдо на кінець по рахунку 51.

  Перевірка звітів по формі |  ТЕМА № 3

 ТЕМА № 1. |  ТЕМА № 2 |  ТЕМА № 4 |  Переоцінка матеріалів. |  ТЕМА № 5 |  ТЕМА № 6 |  ТЕМА № 7 |  Визначення інвентарної вартості об'єктів ОЗ і незавершеного будівництва. |  Виробничі витрати класифікуються за різними ознаками. |  Поняття готової продукції, її склад і завдання обліку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати