На головну

Аналіз техніко-економічних показників

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

На основі балансу ТОВ «Трусовском хлібзавод» за 2006 рік (Додаток 4) виділимо основні техніко-економічні показники в таблиці 1. Розрахуємо абсолютні та відносні показники і зробимо відповідні висновки.

Таблиця 1

Основні техніко-економічні показники.

 найменування показника  Одиниці виміру  2005 р  2006 р  2006 до 2005 р.
 відхилення
 Абсолютні (+/-)  відносні%
 Виручка від реалізації (В) (ст 010 Ф2)  руб  +13960126  1,2
 Собівартість продукції (С) (ст 020 Ф2)  руб  +14511712  1,25
 Витрати на 1р. тов. продукції (З на 1р тов пр) (С / В) -  0,85  0,88  +0,03  1,03
 Середньооблікова числ. Раб (Ч) (Ф5)  чол  +10  1,02
 Річний фонд оплати праці (ФОП) (ст 570 + 580 Ф5)  руб  +116500  1,05
 Середньомісячна. Вир-ка на 1 раб (МВ) (В / Ч * 12)  Руб / чол  +2398  1,18
 Середньомісячна. Заробітна плата (ЗП) (ФОП / Ч * 12)  руб  +140  1,02
 Матеріальні витрати (МЗ) (ст 560 Ф5)  руб  +2597300  1,2
 Матеріаловіддача (МО) (В / МЗ) -  5,1  5,15  +0,05  1,01
 Матеріаломісткість (МО) (1 / МО) -  0,196  0,194  -0,002  0,99
 Середньорічна вартість основних виробничих фондів (ОПФ) (ст120 Ф1)  руб  +2970301  1,6
 Фондовіддача (ФО) (В / ОПФ) -  13,5  10,2  -3,3  0,75
 Фондомісткість (фе) (1 / ФО) -  0,07  0,1  +0,03  1,43
 Фондорентабельность (Rопф) (Валов (чистий) П / ОПФ) -  2,02  1,19  -0,83  0,59
 Фондоозброєність (ФВ) (ОПФ / Ч)  Руб / чол  11775,7  18409,5  +6633,8  1,56
 Валовий прибуток (ВП) (ст029 Ф2)  руб  -551594  0,94
 Прибуток від реалізації (ПР) (ст 050 Ф2)  руб  -582647  0,94
 Чистий прибуток (ПП) (ст 200 Ф2)  руб  -665268
 Загальна рентабельність (Rобщ) (ВП / ст300 Ф1) -  0,77  0,73  -0,04  0,95
 Рентабельність продажів (Rпр) (ПП / В) -  0,01  -0,01

Для аналізу наданих даних проведемо факторний аналіз чистого прибутку і виявимо, за рахунок чого, в звітному році підприємство отримало нульовий економічний прибуток. Приймемо, що звітний рік - 2006, а базовий - 2005.

ПП = Rпр * В = Rпр * МВ * Ч (27)

Проведемо трёхфакторний аналіз методом ланцюгових підстановок:

Обчислимо значення чистого прибутку за базовими показниками:

ЧП0 = ч0 * МВ0 * Rпр0

ЧП0 = 420 * 13235 * 0,01 = 55587 (руб)

Вплив на чистий прибуток зміни середньооблікової чисельності робітників:

ЧПч = Ч1 * МВ0 * Rпр0

ЧПч = 430 * 13235 * 0,01 = 56910,5 (руб)

?ЧПч = ЧПч - ЧП0 = 56910,5 - 55587 = 1323,5 (руб)

В результаті збільшення середньооблікової чисельності робітників на 10 чоловік в звітному році в порівнянні з базисним, чистий прибуток зріс на 1323,5 руб.

Вплив на чистий прибуток зміни середньомісячної вироблення робітників:

ЧПмв = Ч1 * МВ 1 * Rпр0

ЧПмв = 430 * 15633 * 0,01 = 67221,9 (руб)

?ЧПмв = ЧПмв - ЧПч = 67221,9 - 56910,5 = 10311,4 (руб)

В результаті збільшення вироблення на 2398 руб. / Чол в звітному році в порівнянні з базисним відбулося збільшення чистого прибутку на 10311,4 руб.

Вплив зміни рентабельності продажів на величину чистої виручки:

ЧПRпр = Ч1 * МВ 1 * Rпр1

ЧПRпр = 430 * 15633 * 0 = 0 (руб)

?ЧПRпр = ЧПRпр - ЧПмв = 0 - 67221,9 = -67221,9 (руб)

В результаті зниження рентабельності продажів на 0,01 в звітному році в порівнянні з базисним чистий прибуток зменшився на 67221,9 руб.

?ЧП = 0-55587 = -55587 (руб)

?ЧП = ?ЧПч + ?ЧПмв + ?ЧПRпр

1323,5 + 10311,4 - 67221,9 = -55587 (руб)

Зведемо результати аналізу в таблицю 2:

Таблиця 2

Результати факторного аналізу

 фактори  зміна  Вплив на чистий прибуток  Зміна в% (+/-)
 чисельність  1323,5  +2,38
 вироблення  10311,4  +18,55
 Рентабельність продажів  -0,01  -67221,9  -120,93
 Чистий прибуток  -55587 -

На основі проведеного факторного аналізу з'ясовано, що отримання нульової економічної прибутку в звітному періоді, головним чином відбулося за рахунок зниження рентабельності продажів. У звітному році в порівнянні з базисним відбулося збільшення собівартості продукції, що випускається, що спричинило за собою зниження валового прибутку, прибутку від реалізації й за вирахуванням обов'язкових податків і зборів це призвело до зниження чистого прибутку і доведення її до нульового показника. Але варто зазначити, що нульова прибуток не говорить про розпад виробництва, вона означає, що виробництво повністю окупає себе, але не має вільних коштів.

Також варто звернути увагу на фондові показники підприємства. У звітному році фондовіддача знизилася на 3,3, що говорить про те, що підприємство отримає менше виручки з кожної гривні вкладеного в ОПФ. І відповідно, зворотна величина - фондомісткість збільшилася на 0,03 і, показує, що в звітному році велика величина ОПФ витрачена на те, щоб отримати 1 карбованець виручки. Також у звітному році в порівнянні з попереднім відбулося зростання короткострокового кредиту на 203 204 руб.

  Структура виробництва та управління |  Аналіз якості сировини і продукції

 Суспільні потреби. Поняття якості продукції. Аналіз якості продукції |  Оцінка якості. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості |  Вартість поганої якості. Оптимальна якість продукції |  Аналіз асортименту і структури продукції |  Аналіз ритмічності роботи підприємства |  Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції |  Історична довідка |  Дефекти хлібобулочних виробів |  Аналіз якості продукції |  Аналіз браку продукції на підприємстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати