На головну

Суспільні потреби. Поняття якості продукції. Аналіз якості продукції

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  Amp; 1. Соціологічне та правове поняття сім'ї. Склад сім'ї з питань сімейного права.
  3.  Amp; 16. Поняття і правова природа шлюбу.
  4.  Amp; 19. Поняття недійсності шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним.
  5.  Amp; 32. Спільна власність подружжя: поняття, об'єкти. Володіння, користування, розпорядження.
  6.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  7.  B) собівартість продукції

Курсова робота

на тему:

«Аналіз якості продукції».

(На прикладі ТОВ «Трусовском хлібзавод»)

Виконав: ст. гр. ЗФЕ-88

Серьога

Перевірила: к.е.н., Молчанова О. В.

Астрахань, 2007


зміст

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... 4

Глава 1. Теоретичні основи «АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦИИ».......................................................................................................................... 5

1.2 Громадські потреби. Поняття якості продукції. аналіз якості продукции.................................................................................................... 5

1.2 Оцінка якості. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення качества...................................................................................................... 10

1.3 Вартість поганої якості. Оптимальна якість продукції ..... 17

1.4 Аналіз динаміки і виконання плану виробництва і реалізації продукции.................................................................................................................... 24

1.5 Аналіз асортименту і структури продукції .................................. 29

1.6 Аналіз ритмічності роботи підприємства ........................................ 31

1.7 Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукции.................................................................................................................... 33

Глава 2. «АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ» НА ТОВ "Трусовского ХЛЕБЗАВОД»............................................................................................... 37

2.1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ «Трусовском хлібзавод» 37

2.1.1 Історична довідка ............................................. ...................... 37

2.1.2 Структура виробництва і управління ........................................ 39

2.1.3 Аналіз техніко-економічних показників ............................... 40

2.2 Аналіз якості продукції .............................................. .................. 44

2.2.1 Аналіз якості сировини і продукції .......................................... .. 44

2.2.2 Дефекти хлібобулочних виробів ............................................ ..... 50

2.2.3 Аналіз якості продукції ............................................ .............. 55

2.2.4 Аналіз браку продукції на підприємстві ................................... 57

ВЫВОДЫ...................................................................................................... 61

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.......................................................................................... 63

Список використаних джерел ...................................... 65


 ВСТУП

Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається. Але не кожне підприємство витрачає свої матеріальні та інші ресурси на постійне поліпшення якості і модернізацію технологій. Такі організації намагаються утримувати свою продукцію на постійному досить високому рівні якості. З цією метою створюється відділ управління і контролю за якістю продукції, що випускається.

В даний час, час ринкової економіки, на ринку складається ситуація жорстокої конкуренції і отже споживач стає більш розбірливим у виборі товарів. У зв'язку з цим будь-якій фірмі необхідно зарекомендувати себе на ринку як виробника якісної і доступної продукції. Але також зарекомендував ім'я фірми може бути знищено одним її невірним кроком - зниженням якості товарів, що випускаються, в цьому випадку споживач робить вибір продукції конкурентної фірми.

У першому розділі курсової роботи розглядаються теоретично основи аналізу якості продукції, стандартизація і сертифікація в області якості. А також витрати пов'язані з випуском якісної продукції. У другому розділі проведений аналіз якості продукції, що випускається на ТОВ «Трусовском хлібзавод», зроблені відповідні висновки і пропозиції.

Якість продукції є одним із найактуальніших проблем на сьогоднішній день і будь-яке підприємство, яке має на меті, завоювати більший сегмент ринку вкладає велику кількість коштів саме в якість виробленої продукції.

Дане підприємство високим рівнем якості і широкою номенклатурою своєї продукції залучає споживачів різного віку і матеріального положення.


Глава 1. Теоретичні основи «АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ»

Суспільні потреби. Поняття якості продукції. Аналіз якості продукції

Продукція - матеріалізований результат трудової діяльності людей, отриманий в певному місці і за певний інтервал часу, що володіє корисними властивостями і призначений для використання споживачами з метою задоволення їх потреб.

Результати праці можуть бути упредметнені (сировина, матеріали, харчові продукти, тканини, взуття, паливо, машини, прилади, пристрої і т. Д.) І неовеществлённимі (енергія, інформація, деякі види послуг і т. Д.).

Вся вироблена продукція є результатом суспільної потреби в даному виді матеріалізованої або неовеществлённого результату праці.

Потреба - це економічна категорія, яка стимулює розвиток матеріальних умов життя суспільства, відтворення яких необхідно для його життєдіяльності. Розгляд наукових основ управління якістю продукції починається з визначення потреб, так як без споживання немає виробництва. Виробництво і споживання завжди є дві сторони єдиного процесу, в якому «виробництво виробляє предмет споживання, спосіб споживання спонукання до споживання. Споживання завершує акт виробництва, робить продукт дійсно продуктом і створює потребу в новому виробництві ».

Виробничі потреби визначаються завданнями розвитку суспільного виробництва і науково-технічним прогресом.

Точна інформація про характер, структурі, обсязі та тенденція розвитку суспільних потреб, облік платоспроможного попиту населення, його диференціацію за різними віковими, національним і регіональним групам є необхідною передумовою для прийняття оптимальних рішень при управлінні якістю продукції.

Товар - це продукт праці, призначений для обміну шляхом купівлі-продажу.

Всякий товар володіє двома властивостями: споживною вартістю і вартістю.

Крім двох основних властивостей, будь-який товар повинен володіти такою характеристикою як якість продукції.

«Якість продукції», «якість» є одним з тих слів, якими ми користуємося, не замислюючись, але які важко піддаються точному визначенню.

На слушне міркування професора Глічева А. В .; «Категорія якості продукції - одна з найскладніших, з якої людині доводиться мати справу». Сьогодні в розвинених промислових країнах виробляється понад 25 мільйонів різних видів промислової продукції. Все це величезне різноманіття має одну відмінну рису: кожен предмет, кожен виріб і кожна машина виготовлені з певною метою, вони призначені для виконання певних функцій, для задоволення тих чи інших потреб людини.

Тому в середині 50-х років в Європі і в США найпоширенішим визначенням «якості» було: «Якість - ступінь відповідності даного виробу вимогам, що пред'являються до нього його призначенням». [3]

Розглядаючи визначення поняття «якість», слід пам'ятати:

1. Поняття «якість» завжди відносно. На світовому ринку завжди є велика кількість різних моделей, типів виробів однакового призначення. І завжди є фірма - виробник, яка випускає найкращі вироби даного виду, які будуть на даний момент часу бути еталоном для цих виробів. Тому поняття «висока якість» стосовно до промислового виробу означає, що функціональні властивості виробу, матеріал, з якого вона виготовлена, обробка і зовнішній вигляд вище середнього рівня.

2. Вироби високої якості повинні відображати досягнення технічного прогресу, відповідати вимогам виробництва і мати собівартість, економічно виправдовує їх випуск. Вони повинні бути надійні і довговічні в експлуатації, бути простими при експлуатації і догляді, безпечними в експлуатації, мати раціональну і мініатюрну конструкцію, мати гарний зовнішній вигляд.

Якість виробу залежить від великого числа властивостей вироби. Щоб об'єктивно судити про якість, необхідно знати кількісні значення властивостей вироби і мати методику для порівняння одного вироби з іншим (еталоном) для отримання вимірної оцінки якості.

Для промислових підприємств якість продукції є найважливішим показником діяльності. Його підвищення - одна з форм конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшенню суми прибутку за рахунок не тільки обсягу продажів, але і більш високих цін.

Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду та призначення:

А) питома вага нової продукції в загальному її випуску;

Б) питому вагу продукції вищої категорії якості;

В) средневзвешанний бал продукції;

Г) середній коефіцієнт сортності (відношення вартості виробленої продукції до її вартості за цінами першого сорту);

Д) питома вага атестованої та неатестованих продукції;

Е) питома вага сертифікованої продукції;

Ж) питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;

З) питома вага експортованої продукції, в тому числі в високорозвинені промислові країни.

Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характеризують одну з її властивостей:

А) корисність (жирність молока, вміст білка в продуктах харчування і ін.);

Б) надійність (довговічність, безвідмовність в роботі);

В) технологічність, тобто ефективність конструкторських і технологічних рішень (трудомісткість, енергоємність);

Г) естетичність виробів.

Непрямі показники - це штрафи за неякісну продукцію, обсяг і питома вага забракованої продукції, питома вага продукції, на яку надійшли претензії (рекламації) від покупців, втрати від браку та ін.

Перше завдання аналізу - вивчити динаміку перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, причини їх зміни і дати оцінку роботи підприємства по досягнутому рівню якості продукції.

Друге завдання аналізу - визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції (?ВП), виручку від реалізації продукції (?В) і прибуток (? П). Розрахунок проводиться таким чином:

?ВП = (Ц1-Ц0) * VВП1; (1)

?В = (Ц1-Ц0) * VРП1; (2)

? П = [(Ц1 - Цо) * VРП1] - [(С1 - С0) * VРП1], (3)

де Цо і Ц1 - відповідно ціна виробу до і після зміни якості;

З і С1 - відповідно рівень собівартості виробу до і після зміни якості;

VВП1 - обсяг виробленої продукції підвищеної якості;

VРП1 - обсяг реалізації продукції підвищеної якості.

Якщо підприємство випускає продукцію за сортами і відбулася зміна сортового складу, то спочатку необхідно розрахувати, як змінилися середньозважена ціна і середньозважена собівартість одиниці продукції, а потім за наведеними вище алгоритмам визначити вплив сортового складу на випуск товарної продукції, виручку і прибуток від її реалізації.

Розрахунок впливу сортового складу продукції на обсяг її виробництва у вартісному вираженні можна провести способом абсолютних різниць: зміна питомої ваги по кожному сорту (?Уді) потрібно помножити на ціну відповідного сорту (ці), результати скласти і помножити на загальний фактичний випуск даного виду продукції в натуральному вираженні (VBПoбщ1):

?ВПсорт = ? (?Уді * Ці0) * VBПoбщ1. (4)

Аналогічним чином визначає зміна середнього рівня собівартості виробу за рахунок зміни сортового складу.

Після цього можна визначити вплив зміни сортового складу на суму прибутку:

?Псорт = (?Цсорт - ?Ссорт) * VРПобщ1 (5)

де ?Цсорт - зміна середнього рівня ціни за рахунок сортового складу;

?Ссорт - зміна середнього рівня собівартості виробу за рахунок сортового складу;

VРПобщ1 - загальний обсяг випуску продукції в натуральному вираженні звітного періоду.

Подібні розрахунки роблять з усіх видів продукції, щодо яких установлено сорти, і результати узагальнюють. [6]
 Від 22.07.2003 № 67н |  Оцінка якості. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості

 Вартість поганої якості. Оптимальна якість продукції |  Аналіз асортименту і структури продукції |  Аналіз ритмічності роботи підприємства |  Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції |  Історична довідка |  Структура виробництва та управління |  Аналіз техніко-економічних показників |  Аналіз якості сировини і продукції |  Дефекти хлібобулочних виробів |  Аналіз якості продукції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати