На головну

Аналіз ефективності використання ресурсів

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  Customize the Resource Deck (Створення колоди ресурсів).
  5.  ETOM-аналіз
  6.  GAP-аналіз
  7.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ

Для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства застосовуються різні показники, що характеризують інтенсивність використання всіх ресурсів (ресурсоотдачу) і їх видів: основних, нематеріальних і оборотних активів.

Ресурсоотдача показує обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), що припадає на карбованець коштів, вкладених в діяльність підприємства. У світовій практиці цей показник отримав назву коефіцієнта оборотності вкладеного капіталу. Його формула така:

f = Qр / B, (1.2)

де f - ресурсоотдача;

Qp, В - відомо (В - береться середньорічна сума всіх засобів).

При аналізі динаміки цього показника виявляється тенденція його зміни. Тенденція в бік зростання ресурсоотдачи свідчить про підвищення ефективності використання економічного потенціалу. Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача основних фондів встановлюється відношенням обсягу виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних фондів. Фондомісткість продукції є величина, зворотна фондовіддачі. Вона характеризує вартість основних засобів (в копійках), яка припадає на один карбованець виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Показник фондовіддачі тісно пов'язаний з продуктивністю і фондоозброєністю праці. Взаємозв'язок між цими показниками можна виразити наступними формулами:

WR = Qp / R,

Ф = F / R,

F = Qp / F = (Qp / R): (F / R) = WR : Ф  (1.3)

де WR - Середній виробіток продукції на 1 працівника, руб .;

Qp - Обсяг реалізації продукції, тис. Руб .;

R - середньооблікова чисельність працівників, чол;

Ф - фондоозброєність праці, руб .;

F - середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб;

f - фондовіддача основних фондів, руб.

Таким чином, основною умовою зростання фондовіддачі є перевищення зростання продуктивності праці над темпами зростання її фондоозброєності.

Використовуючи дані форм №2 бухгалтерської звітності (Додаток 2), 2-Т і II статистичної звітності, зробимо факторний аналіз фондовіддачі основних фондів підприємства. [20]

Придбання нематеріальних активів має на меті отримання економічного ефекту від їх використання при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг.

Кінцевий ефект від використання ліцензій, "ноу-хау" та інших нематеріальних активів виражається в загальних результатах основної та комерційної діяльності підприємства: зростання обсягу продажів продукції на основі підвищення її якості і відповідної надбавки в ціні товару, конкурентоспроможності продукції та розширення ринку збуту; економії поточних витрат шляхом скорочення тривалості виробничого (життєвого) циклу, зниження норм витрати матеріальних і трудових на виробництво і збут продукції; в кінцевому підсумку, збільшення прибутку. Виходячи з цього, при оцінці ефективності використання матеріальних активів також слід виходити з "золотого правила економіки .предпріятія": темпи зростання виручки від реалізації продукції або прибутку повинні випереджати темпи зростання нематеріальних активів. На практиці нерідко завищують вартість таких нематеріальних активів, як "Ділова репутація фірми", "Товарний знак фірми".

Більш докладно розглянемо методику аналізу ефективності використання оборотних коштів.

У господарській практиці при аналізі стану підприємства велика увага приділяється аналізу інтенсивності використання оборотних коштів (поточних активів), так як саме від швидкості перетворення їх у готівку залежить ліквідність підприємства і його шанси на успіх. У зв'язку з цим виникає необхідність у встановленні та обгрунтуванні критерію ефективності оборотних коштів і методики їх визначення.

Критерієм ефективності використання оборотних коштів (ділової активності) може бути відносна мінімізація авансованих оборотних коштів, що забезпечує отримання максимально високих виробничих (обсяг виробництва, асортимент, якість продукції) та фінансових (прибуток, дохід) результатів діяльності підприємства.

Виходячи із зазначеного критерію, ефективність використання оборотних коштів може характеризуватися системою показників: коефіцієнтом випередження темпів зростання обсягу продукції (робіт, послуг) над темпами зростання залишків оборотних коштів; збільшенням реалізацією продукції (робіт, послуг) на один рубль оборотних коштів; відносної економією (додатковим збільшенням) оборотних коштів; прискоренням оборотності оборотних коштів. Розрахунки цих показників проводяться на підставі даних фінансового плану підприємства, форми №1 і форми №2.

Прискорення оборотності оборотних коштів означає економію суспільно необхідного часу і вивільнення коштів з обороту. Це дозволяє підприємству обходитися меншою сумою оборотних коштів для забезпечення випуску і реалізації продукції або при тому ж обсязі оборотних коштів збільшити обсяг і поліпшити якість виробленої продукції.

Факторами прискорення оборотності оборотних коштів є оптимізація виробничих запасів, ефективне використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, скорочення тривалості виробничого циклу, скорочення термінів перебування оборотних коштів у залишках готової продукції і в розрахунках.

Для вимірювання оборотності оборотних коштів використовуються наступні показники:

1) Тривалість одного обороту в днях. Вона обчислюється за формулою:

СO х Д

ОБ = -------------

Qp

(1.4)

де ПроБ - Тривалість одного обороту в днях;

СО - середній залишок оборотних коштів;

Qp - Оборот по реалізації продукції (робіт, послуг);

Д - кількість днів в періоді.

2) Коефіцієнт оборотності. Він характеризує число оборотів, скоєних обіговими коштами за досліджуваний період. Цей показник обчислюється за формулою:

КПРО = Qp / CO (1.5)

3) Сума оборотних коштів, яка припадає на один карбованець реалізованої продукції. Цей показник прийнято називати коефіцієнтом закріплення (завантаження) оборотних коштів. Він визначається за формулою:

К1 = CO / Qp (1.6)

Показники оборотності можуть обчислюватися по всіх оборотних коштах у цілому та окремо по матеріальних оборотних коштів і дебіторської заборгованості.

Фактичний оборот по реалізації розраховується на підставі даних форми № 2, виходячи з вартості реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг в оптових цінах підприємства (без податку на додану вартість і акцизів).

Середні залишки оборотних коштів визначаються виходячи із залишків на початок року (кварталу), на квартальні дати і на кінець року (кварталу) як середня хронологічна величина. [10]

Планові показники оборотності коштів підприємства можуть визначатися лише за матеріальними оборотних коштів.

Плановий оборот по реалізації обчислюється, виходячи з тих же показників, які були враховані при визначенні фактичного обороту. При цьому оборот по реалізації промислової продукції (робіт, послуг) враховується в сумі виручки, прийнятої при розрахунку планового прибутку.

Число днів (Д) в аналізованому періоді прийнято вважати в кварталі - 9'0, в півріччі - 180, в році - 360.

Показники оборотності оборотних коштів порівнюються з аналогічними показниками. Оборотність матеріальних оборотних коштів порівнюється так само з плановою оборотністю.

Якщо оборотність оборотних коштів в днях в звітному році менше минулорічної, це свідчить про прискорення оборотності оборотних коштів, а отже, про більш ефективне їх використання. Уповільнення оборотності оборотних коштів говорить про їх неефективне використання.

При аналізі важливо встановити не тільки напрямок і величину відхилень оборотності оборотних коштів у звітному році в порівнянні з минулим роком, але і як ці відхилення вплинули на розмір оборотних коштів.

Розмір вивільнення (або додаткового завантаження) оборотних коштів у результаті прискорення (або уповільнення) оборотності обігових коштів у порівнянні з минулим роком на одноденну суму обороту з реалізації в звітному році і на кількість оборотів.

В якості основних джерел інформації для визначення та оцінки оборотності оборотних коштів використовуються дані форми №1, форми №2.

В умовах ринкової економіки посилюється можливість і значення обчислення і аналізу приватних показників оборотності, тобто оборотності по окремих елементах оборотних коштів. Це пов'язано з тим, що швидкість обороту всіх оборотних коштів залежить від того, з якою швидкістю кожен їх елемент переходить з однієї функціональної форми в іншу. Найважливішими приватними показниками подаються такі, як оборотність коштів, вкладених у виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Чим вище швидкість реалізації запасів, тим більше ліквідної стає структура балансу. Позитивно впливає на ділову активність підприємства скорочення середнього терміну погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по торговим (векселі отримані).

В результаті такого аналізу виявляється, яка кількість оборотів зробимо протягом аналогічного періоду капітал, вкладений в ту чи іншу матеріально-речову форму, тобто скільки разів він відшкодовувався підприємству при реалізації товарів, продукції, робіт і послуг.

  Основні критерії |  Аналіз стійкості економічного зростання підприємства

 ВСТУП |  Критерії ділової активності та ефективності діяльності організації |  Аналіз стійкості економічного зростання |  ВИСНОВОК |  Додаток 1 |  Від 22.07.2003 № 67н |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати