На головну

Узагальнити результати аналізу і представити рекомендації по мобілізації резервів зростання фінансових результатів і рентабельності комерційної організації

  1.  Cущность організації та її основні ознаки
  2.  I. Вибір місії організації.
  3.  I. Якісні методи системного аналізу.
  4.  I. Загальні рекомендації
  5.  I. Поняття про керівництво і лідерство в організації
  6.  II. Розвиток теорії лідерства (керівництва) в організації.
  7.  II. Розкриття інформації про облікову політику організації

Узагальнюючи дані фінансових результатів можна зробити висновок про те, що на даному підприємстві існують наступні резерви збільшення прибутку і рентабельності:

· Збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, що випускається;

· Зниження собівартості продукції, що випускається;

· Підвищення якості продукції, що випускається.

Для зниження собівартості і збільшення обсягів виробництва необхідно провести комплекс заходів спрямованих на підвищення ефективності використання трудових, матеріальних, основних виробничих фондів та оборотних активів. До таких заходів можна віднести:

· Технічне переозброєння, модернізацію основних виробничих фондів;

· Підвищення темпів оновлення основних виробничих фондів;

· Підвищення кваліфікації працівників;

· Вдосконалення технологічних процесів;

· Збільшення часу роботи діючого устаткування в календарний період, скорочення простоїв обладнання;

· Збільшення кількості і питомої ваги діючого устаткування в складі всього устаткування;

· Механізація і автоматизація виробництва;

· Впровадження нових прогресивних видів сировини, матеріалів, палива і т.д .;

· Скорочення до мінімуму відходів від матеріальних ресурсів.

Також вважається за необхідне зробити ряд пропозицій щодо поліпшення фінансових результатів МУП «Комфорт», які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:

· Розглянути і усунути причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на управлінські витрати;

· Здійснювати своєчасну уцінку виробів, які втратили первинну якість;

· Удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;

· Здійснювати систематичний контроль за роботою обладнання і виробляти своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції;

· Підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці;

· Здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини та готової продукції.

висновок

Зміст і основна мета даної курсової роботи - це аналіз даного підприємства і розгляд наведених теоретичних питань. Результатом цієї роботи є аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства.

В умовах ринкової економіки велике значення набувають питання аналізу фінансових результатів організації. Прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства має важливе

значення для керівництва підприємства, його засновників, акціонерів і кредиторів. Для керівництва такий аналіз дозволяє визначити перспективи розвитку підприємства, так як прибуток є одним із джерел фінансування капітальних вкладень та поповнення оборотних коштів. Кредиторам подібний аналіз дає можливість погашення наданих господарюючому суб'єкту кредитів і позик, включаючи і сплату належних відсотків.

В результаті проведеного аналізу показників прибутковості і рентабельності діяльності МУП «Комфорт» спостерігається значне збільшення наступних показників: валового прибутку і прибутку від продажів - це означає, що МУП «Комфорт» в звітному періоді в порівнянні з базовим отримала більший дохід від надходжень пов'язаних з основною діяльністю підприємства, одночасно простежується підвищення прибутку до оподаткування, чистого прибутку і нерозподіленого прибутку - це означає, що в звітному періоді в порівнянні з базовим знизилися інші витрати, збільшилися інші доходи. Все це говорить, що підприємство працює в позитивному режимі. Управління виробничою і фінансовою діяльністю організації здійснюється досить ефективно, проте підприємство може показати ще більш високі результати. Вихідні дані для аналізу прибутку і рентабельності продукції за такими чинниками |  Якщо дана організація зуміє знизити собівартість продукції, що випускається в майбутньому її кінцеві фінансові результати будуть значно вище справжніх.

 Аналіз динаміки показників фінансових результатів, тис. Руб. |  Аналіз складу і динаміки прибутку до оподаткування |  Факторний аналіз прибутку від продажів, тис. Руб. |  Факторний аналіз прибутку від продажів, тис. Руб. |  Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від продажів, тис. Руб. |  Розрахунок порога рентабельності (точки беззбитковості) продажів і запасу фінансової міцності |  Факторний аналіз динаміки чистого прибутку, тис. Руб. |  Звід факторів, що впливають на динаміку прибутку до оподаткування (ПДН) і чистого прибутку (ПП), тис. Руб. |  Характеристика рівня і динаміки показників рентабельності організації |  Оцініть можливості зміни рентабельності власного капіталу через призму виробничого і фінансового левериджу (важеля). Розрахунки уявіть в таблиці 9. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати