На головну

Основи бухгалтерського обліку процесу реалізації

  1.  D) книзі обліку господарських операцій
  2.  I. Методику обліку
  3.  I. Методологічні основи менеджменту.
  4.  II. 1. Системний підхід до побудови виховного процесу
  5.  II. Дидактичні основи курсу
  6.  II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу
  7.  II. техніку обліку

Сфера реалізації являє собою комплекс господарських операцій, пов'язаних зі збутом і продажем продукції (виконанням робіт, наданням послуг), основних засобів та інших активів, а також визначенням фінансових результатів (прибутку або збитку).

Завдання бухгалтерського обліку процесу реалізації:

- Документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку відвантаження (відпустки) готової продукції, товарів, здачі виконаних робіт і наданих послуг; витрат по відвантаженню і реалізації продукції;

- Правильне обчислення списуються в процесі реалізації витрат;

- Своєчасне оприбуткування коштів, що надійшли від покупця (замовника);

- Правильне обчислення фінансового результату від реалізації продукції.

При обліку операцій, пов'язаних з реалізацією та визначенням фінансового результату, використовуються рахунки:

43 «Готова продукція»;

90 «Продажі»;

91 «Інші доходи і витрати»;

99 «Прибутки та збитки».

У організації також можуть виникнути додаткові витрати по збуту: упаковка, транспорт, комісійні збори, рекламні витрати і т.п. Ці витрати називаються комерційними (позавиробничі) і враховуються окремо на рахунку 44 «Витрати на продаж».

Основний рахунок бухгалтерського обліку, на якому організація веде облік процесу реалізації готової продукції (виконання робіт, надання послуг), - рахунок 90 «Продажі». На даному рахунку виявляється фінансовий результат від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) як різниця між вартістю продажу і повною собівартістю. Особливість рахунку 90 полягає в тому, що на ньому одні і ті ж господарські операції виражаються в двох оцінках: за собівартістю (витратами) і за продажними цінами (доходів). Зіставлення цих двох оцінок і дозволяє виявити фінансовий результат.

Відпуск готової продукції покупцям здійснюється на підставі накладної. Організації можуть застосовувати спеціалізовані форми накладних. На підставі накладної на відпуск готової продукції організація виписує рахунки-фактури за заставленій формі в двох примірниках: перший виписується і не пізніше 5 днів з дати відвантаження висилається покупцю, другий залишається у продавця для відображення в книзі продажу та нарахування ПДВ.

При відвантаженні готової продукції визначається сума, що підлягає оплаті покупцем.

Облік продажу продукції ведеться на активно-пасивному рахунку 90 «Продажі» (малюнок 6.3).

Рахунок 90 «Продажі»

 Дебет  кредит
 дебетовий оборот (Од) - витрати, пов'язані з продажем продукції:  кредитовий оборот (Ок) - доходи від продажу продукції:
 З кредиту рахунків:  В дебет рахунку:
 43 - списана фактична собівартість реалізованої продукції;  62 - відбитий виторг (дохід) від продажу продукції
 68 - нарахований ПДВ на суму реалізованої продукції
 44 - відображені витрати, пов'язані з продажем продукції
 Разом дебетовийоборот  Разом кредитовийоборот
 попереднє сальдодебетове, якщо Ок - Од> 0, означає отримання прибутку від продажу продукцііОформляется кореспонденцією рахунків: Дебет 90 Кредит 99  попереднє сальдо кредитове, якщо Ок - Од <0, означає отримання збитку від продажу продукцііОформляется кореспонденцією рахунків: Дебет 99 Кредит 90

Малюнок 6.3 - Схема рахунку 90 «Продажі»

Обчислений фінансовий результат від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) підлягає обов'язковому списанню в кінці місяця на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Таким чином, сальдо на рахунку 90 «Продажі» не залишається.

Закриття рахунку оформляється проводками:

Дебет 90 Кредит 99 - відображено суму прибутку від продажу продукції;

Дебет 99 Кредит 90 - відображено суму збитку від продажу продукції.

приклад:

Організація продала покупцеві свою продукцію. Згідно з угодою вартість проданої продукції складає 1180 000 руб. (В тому числі ПДВ -180 000 руб.). Собівартість продукції становить 600 000 руб. Витрати на продаж склали 40 000 руб.

Згідно з умовою задачі, для відображення даних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, необхідно зробити записи, представлені в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4

Порядок відображення продажу продукції на рахунках бухгалтерського обліку

 № п / п  Господарська операції (факт господарського життя)  Сума, руб.  кореспонденції рахунків
 Дебет  кредит
 Відображено виручка від продажу продукції  1 180 000
 На розрахунковий рахунок надійшли гроші від покупця  1 180 000
 Нараховано ПДВ на суму реалізованої продукції  180 000
 Списана фактична собівартість реалізованої продукції  600 000
 Списані витрати на продаж продукції  40 000
 Відображено фінансовий результат (прибуток) від продажу продукції  360 000

Процес визначення фінансового результату від продажу продукції (6 операція в табл. 6.4) докладно представлений на малюнку 6.4.


Рахунок 90 «Продажі»

 Дебет  кредит
 дебетовий оборот (Од):  кредитовий оборот (Ок:
 З кредиту рахунків:  В дебет рахунку:
 43 - списана фактична собівартість реалізованої продукції - 600 000 руб .;  62 - відбитий виторг (дохід) від продажу продукції - 1 180 000 руб.
 68 - нарахований ПДВ на суму реалізованої продукції - 180 000 руб.
 44 - відображені витрати, пов'язані з продажем продукції - 40 000 руб.
 Разом дебетовийоборот -820 000 руб.  Разом кредитовийоборот -1 180 000 руб.
 попереднє сальдоОк - Од = 360 000 руб. => 0получена прибуток від продажу продукції - Дебет 90 Кредит 99  

Малюнок 6.4 - Порядок відображення продажу продукції на рахунку 90

Аналогічний принцип роботи використовується при здійсненні бухгалтерських записів на рахунку 91 «Інші доходи і витрати», який призначений для узагальнення інформації про інші доходи та витрати звітного періоду. Структура рахунку представлена ??на малюнку 6.5, а переліки інших доходів і витрат приведені в Додатках Б і В.

Рахунок 91 «Інші доходи і витрати»

 Дебет  кредит
 Дебетовий оборот (Од) - сума інших витрат:  Кредитовий оборот (Ок) - сума інших доходів:
 попереднє сальдодебетове, якщо Ок - Од> 0, означає отримання прибутку від інших операційОформляется кореспонденцією рахунків: Дебет 91 Кредит 99  попереднє сальдо кредитове, якщо Ок - Од <0, означає отримання збитку від інших операційОформляется кореспонденцією рахунків: Дебет 99 Кредит 91

Малюнок 6.5 - Схема рахунку 91 «Інші доходи і витрати»

Обчислений фінансовий результат від інших операцій підлягає обов'язковому списанню в кінці місяця на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Таким чином, сальдо на рахунку 91 «Інші доходи і витрати» не залишається.

Закриття рахунку 91 оформляється проводками:

Дебет 91 Кредит 99 - відображено суму прибутку від інших операцій;

Дебет 99 Кредит 91 - відображено суму збитку від інших операцій.

Узагальнений фінансовий результат збирається на активно-пасивному рахунку 99 «Прибутки та збитки». Схема рахунку 99 представлена ??на малюнку 6.6.

Рахунок 99 «Прибутки та збитки»

 Дебет  кредит
 Сальдо початкове (дебетове) (  ) - Сума накопиченого збитку на початок місяця  Сальдо початкове (кредитове) (  ) - Сума накопиченого прибутку на початок кожного місяця
 Дебетовий оборот (Од) - сума отриманого збитку і витрат, що здійснюються за рахунок прибутку за місяць:  Кредитовий оборот (Ок) - сума отриманого прибутку за місяць:
 З кредиту рахунків:  У дебет рахунків:
 90 - збиток від продажу продукції;  90-прибуток від продажу продукції;
 91 - збиток від інших операцій.  91 - прибуток від інших операцій.
 68 - нарахований податок на прибуток
 Разом дебетовийоборот.  Разом кредитовий оборот.
 Сальдо кінцеве (дебетове) (  ) - Сума накопиченого збитку на кінець місяця  Сальдо початкове (кредитове) (  ) - Сума накопиченого прибутку на початок кожного місяця

Малюнок 6.5 - Схема рахунку 99 «Прибутки та збитки»

Особливістю рахунку 99 «Прибутки та збитки» є те, що на початку кожного місяця сальдо по рахунку переноситься з попереднього місяця. Весь рік сальдо прибутків або збитків накопичується на рахунку 99 наростаючим підсумком. В кінці року рахунок 99 закривається заключними записами на рахунок 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Операція по закриттю рахунку 99 називається реформацією балансу.

Проведення за закриття рахунку 99:

Д99 К84 - підсумковий фінансовий результат - чистий прибуток.

Д84 К99 - підсумковий фінансовий результат - збиток.

На початку наступного року рахунок 99 відкривається заново.

Контрольні питання:

1. Назвіть порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку надходження МПЗ.

2. Перелічіть витрати, що відображаються за дебетом рахунка 20 «Основне виробництво».

3. Охарактеризуйте структуру рахунку 20 «Основне виробництво».

4. Який порядок визначення незавершеного виробництва на кінець звітного періоду?

5. Для яких цілей призначені рахунки 25 «Загальновиробничі витрати» і 26 «Загальногосподарські витрати»?

6. Яким чином відбувається списання з рахунків 25 «Загальновиробничі витрати» і 26 «Загальногосподарські витрати»?

7. Дайте характеристику рахунку 90 «Продажі».

8. Для яких цілей призначений рахунок 91 «Інші доходи і витрати»?

9. Яким чином формується фінансовий результат від продажу продукції, робіт, послуг?


ТЕМА 7: СКЛАД І ЗМІСТ бухгалтерської звітності

питання:

7.1 Поняття бухгалтерської звітності і принципи її формування

7.2 Форми бухгалтерської звітності

  Допоміжне виробництво; |  Поняття бухгалтерської звітності і принципи її формування

 Документація в системі бухгалтерського обліку |  Обробка документів |  Зберігання документів, вилучення документів |  Поняття і призначення облікових регістрів |  Способи заповнення облікових регістрів і їх класифікація |  Склад і порядок формування облікової політики організації |  А ось варіативність способів оцінки активів і зобов'язань в бухгалтерському обліку |  Облікова політика для цілей оподаткування |  Основні принципи бухгалтерського обліку процесу заготівлі товарно-матеріальних цінностей |  Основні принципи бухгалтерського обліку процесу виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати