На головну

джерел

  1.  Список використаних джерел
  2.  III. ТЕОРІЯ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛ
  3.  Абсолютні показники наявності джерел формування запасів і витрат
  4.  Аналіз динаміки і структури джерел капіталу
  5.  Аналіз динаміки, складу і структури джерел формування капіталу
  6.  Аналіз джерел формування капіталу підприємства
  7.  Аналіз складу і структури джерел коштів підприємства

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування забезпечення високоефективного

використання капіталу в процесі господарської діяльності

Рисунок 7.4. Основні принципи формування капіталу підприємства.

1. Облік перспектив розвитку господарської діяльності підприємства. Процес формування обсягу і структури капіталу підпорядкований завданням забезпечення його господарської діяльності не тільки на початковій стадії функціонування підприємства, а й у найближчій перспективі. Забезпечення цієї перспективності формування капіталу підприємства досягається шляхом включення всіх розрахунків, пов'язаних з його формуванням, в бізнес-план проекту створення нового підприємства.

2. Забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу обсягом формованих активів підприємства. Загальна потреба в капіталі підприємства ґрунтується на його потреби в оборотних і необоротних активах. Ця загальна потреба в капіталі, необхідному для створення нового підприємства, включає дві групи майбутніх витрат: 1) передстартові витрати: 2) стартовий капітал.

Передстартові витрати по створення нового підприємства являють собою відносно невеликі суми фінансових коштів, необхідних для розробки бізнес-плану та фінансування пов'язаних з цим досліджень. Ці витрати носять разовий характер і хоча вимагають певних витрат капіталу, в складі загальної потреби в ньому зазвичай займають незначну частку.

Стартовий капітал призначений для безпосереднього формування активів нового підприємства з метою початку його господарської діяльності (подальше нарощення капіталу розглядається як форма розширення діяльності підприємства і пов'язано з формуванням додаткових фінансових ресурсів).

При визначенні загальної потреби в капіталі новостворюваного підприємства використовуються зазвичай два основні методи:

Прямий метод розрахунку загальної потреби в капіталі грунтується на визначенні необхідної суми активів, що дозволяють новому підприємству розпочати господарську діяльність. Цей метод розрахунку виходить з алгоритму: загальна сума активів дорівнює загальній сумі інвестованого капіталу. Тому розрахунок загальної потреби в активах дозволяє отримати уявлення про загальної потреби в капіталі для створення нового підприємства. Так як розрахунок потреби в активах підприємства, що створюється здійснюється в трьох варіантах (мінімально необхідна сума активів; необхідна сума активів, що забезпечує достатні розміри страхових запасів по окремих їх видах; максимально необхідна сума активів), він дозволяє диференціювати і загальну потребу в капіталі нового підприємства в межах від мінімальної до максимальної.

Непрямий метод розрахунку загальної потреби в капіталі грунтується на використанні показника "Капіталомісткість продукції". Цей показник дає уявлення про те, який розмір капіталу використовується в розрахунку на одиницю виробленої (або реалізованої) продукції. Він розраховується в розрізі галузей і

підгалузей економіки шляхом ділення загальної суми капіталу, що використовується (власного і позикового) на загальний обсяг виробленої (реалізованої) продукції. При цьому загальна сума використовуваного капіталу визначається як середня в аналізованому періоді.

Використання непрямого методу розрахунку загальної потреби в капіталі для створення нового підприємства здійснюється лише на попередніх етапах до розробки бізнес-плану. Цей метод дає лише приблизну оцінку потреби в капіталі, так як показник середньогалузевої капіталомісткості продукції суттєво коливається в розрізі підприємств під впливом окремих факторів. Основними з таких факторів є: а) розмір підприємства; б) стадія життєвого циклу підприємства; в) прогресивність технології, що використовується; г) прогресивність використовуваного обладнання; д) ступінь фізичного зносу обладнання; е) рівень використання виробничої потужності підприємства та ряд інших. Тому більш точну оцінку потреби в капіталі для створення нового підприємства при використанні цього методу розрахунку можна отримати в тому випадку, якщо для обчислення буде застосований показник капіталомісткості продукції на діючих підприємствах-аналогах (з урахуванням перерахованих вище факторів).

Розрахунок загальної потреби в капіталі новостворюваного підприємства на основі показника капіталомісткості продукції здійснюється за наступною формулою:

Пк= Допх ОР + ПРК ,

де Пк - Загальна потреба в капіталі для створення нового підприємства;

Кп - Показник капіталомісткості продукції (середньогалузевої або аналоговий);

ОР- планований річний обсяг виробництва продукції: ПРК - Передстартові витрати та інші одноразові витрати капіталу, пов'язані зі створенням нового підприємства.

3. Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування. Умови формування високих кінцевих результатів діяльності підприємства в значній мірі залежать від структури використовуваного капіталу.

/ Структура капіталу представляє собою співвідношення власних і позикових фінансових коштів, що використовуються підприємством в процесі своєї господарської діяльності.

Структура капіталу, використовуваного підприємством, визначає багато аспектів не тільки фінансової, але також операційної та інвестиційної його діяльності, чинить активний вплив на кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу (тобто на рівень

економічної і фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень основних фінансових ризиків) і в кінцевому рахунку формує співвідношення прибутковості і ризику в процесі розвитку підприємства.

Формування структури капіталу нерозривно пов'язане з урахуванням особливостей кожної з його складових частин.

Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями:

1. Простотою залучення, так як рішення, пов'язані зі збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування) приймаються власниками і менеджерами підприємства без необхідності отримання згоди інших господарюючих суб'єктів.

2. Більш високою здатністю генерування прибутку у всіх сферах діяльності, тому що при його використанні не потрібно сплата позичкового відсотка в усіх його формах.

3. Забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності в довгостроковому періоді, а відповідно і зниженням ризику банкрутства.

Разом з тим, йому притаманні такі недоліки:

1. Обмеженість обсягу залучення, а отже і можливостей істотного розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства в періоди сприятливої ??кон'юнктури ринку і на окремих етапах його життєвого циклу.

2. Висока вартість в порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу.

3. Невикористовувана можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових фінансових коштів, так як без такого залучення неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над економічною.

Таким чином, підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів в періоди сприятливої ??кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал.

Позиковий капітал характеризується наступними позитивними особливостями: КАПІТАЛ |  ІЛ. бланк

 І. А. Бланк |  УПРАВЛІННЯ оновлення необоротних активів |  ІЛ. бланк |  Розділ II. Управління активами |  І. А. Бланк |  Розділ II. Управління активами |  УПРАВЛІННЯ необоротних активів |  Л - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок процентних платежів, у загальному обумовленому періоді часу. |  Загальні основи управління капіталом підприємства 9.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА |  За джерелами залучення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати