Головна

Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових активів

  1.  III. За характером використання
  2.  IX. СУЧАСНІСТЬ ПОСЛАННЯ
  3. " Приклад цьому (єству) є те, що тварина, народжуючи дитинча народжує його без будь-яких недоліків в органах. Чи бачили ви коли-небудь тварина, народжене з недоліками ".
  4.  V НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  V. Навчально-методичне забезпечення курсу
  6.  VI. ресурсне забезпечення
  7.  VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами підприємства

Малюнок 5.16. Основні етапи формування політики управління грошовими активами підприємства.

Такий аналіз проводиться для характеристики ролі грошових активів в загальній тривалості операційного циклу підприємства. Середній період обороту грошових активів розраховується за такими формулами:

ПО -

або

П°да

де ПОда- середній період обороту грошових активів, в днях;

ТАК - середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді; Проо- сума одноденного обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді;

РДА0- одноденний обсяг витрачання грошових коштівв аналізованому періоді.

Розділ II. Управління активами

Перша з наведених формул середнього періоду обороту грошових активів використовується для визначення їх ролі в загальній тривалості операційного циклу підприємства, а друга - характеризує їх залишок в днях по відношенню до грошового обігу (обсягу витрачання грошових коштів).

Аналогічним чином диференціюється і розрахунок показника кількості оборотів середнього залишку грошових активів в аналізованому періоді:

де

Эда- Кількість оборотів середнього залишку грошових активів в аналізованому періоді;

ОР - загальна сума обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді; РДА- загальний обсяг витрачання грошових коштів в рас

___ Сматривать періоді;

ДА середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді.

На третьому етапі аналізу визначається рівень абсолютної платоспроможності підприємства по окремих місяцях попереднього періоду. З цією метою розраховується коефіцієнт абсолютної платоспроможності або "кислотний тест", формула якого розглянута раніше.

На четвертому етапі аналізу визначається рівень відволікання вільного залишку грошових активів у короткострокові фінансові вкладення і коефіцієнт рентабельності короткострокових фінансових вкладень.

Рівень відволікання вільного залишку грошових активів у короткострокові фінансові вкладення визначається за такою формулою:

УО

КФВ

КФВхЮО ТАК

де УОкфВ - Рівень відволікання вільного залишку грошових ак

___ Активів у короткострокові фінансові вкладення, в%;

КФВ - середній залишок грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень в розглянутому пе-

___ Періоді;

ТАК- Середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді. Коефіцієнт рентабельності короткострокових фінансових вкладень розраховується за такою формулою:

П

КР.

КФВ

КФВ

де КРКфВ- Коефіцієнт рентабельності короткострокових фінансових вкладень;

П - сума прибутку, отримана підприємством від короткострокового інвестування вільних грошових акти-

___ Вов в аналізованому періоді;

КФВ - середній залишок грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень в аналізованому періоді.

Результати проведеного аналізу використовуються в процесі подальшої розробки окремих параметрів політики управління грошовими активами підприємства.

2. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства.Така оптимізація забезпечується шляхом розрахунків необхідного розміру окремих видів цього залишку в майбутньому періоді.

Потреба 8 операційному (трансакционном) залишку грошових активів характеризує мінімально необхідну їх суму, необхідну для здійснення поточної господарської діяльності. Розрахунок цієї суми ґрунтується на планованому грошовому обороті по операційній діяльності (відповідному розділі плану надходження і витрачання грошових коштів) і кількості оборотів грошових активів. Для розрахунку планованої суми операційного залишку грошових активів використовується така формула:

д

де ТАК0 - Планована сума операційного залишку грошових активів підприємства;

ПООД - Планований обсяг грошового обороту (суми витрачання грошових коштів) по операційній діяльності підприємства;

КОда- Кількість оборотів середнього залишку грошових активів у плановому періоді.

приклад: Визначити плановану суму операційного залишку грошових активів підприємства виходячи з слідую щих ^ даних:

відповідно до плану надходження і витрачання грошових коштів на майбутній рік обсяг грошового обороту по операційній діяльності передбачений у розмірі 300 тис. ум. ден. од .;

кількість оборотів середнього залишку грошових активів 8 попередньому році склало 24. На плановий період цей показник залишений без змін.

Розділ II. Управління активами

Підставляючи ці дані в вищенаведену формулу, отримаємо: планована сума операційного залишку грошових

коштів =

300 24

= 12,5 тис. Ум. ден. од.

Розрахунок планованої суми операційного залишку грошових активів може бути здійснений і на основі звітного їх показника, якщо в процесі аналізу було встановлено, що він забезпечував своєчасність здійснення всіх платежів, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства. У цьому випадку для розрахунку використовується наступна формула:

БАТЬКО ПО° Д-ФО° Д

__ КОга ¦

де ТАК0 - Планована сума операційного залишку грошових ак

___ Активів підприємства;

ДАФ - фактична середня сума операційного залишку грошових активів підприємства в попередньому аналогічному періоді;

ПООД- Планований обсяг грошового обороту (суми витрачання грошових коштів) по операційній діяльності підприємства;

ФООД - Фактичний обсяг грошового обороту (суми витрачання грошових коштів) по операційній діяльності підприємства в попередньому аналогічному періоді;

КОда - Кількість оборотів середнього залишку грошових активів у плановому періоді.

приклад: Доповнимо показники попереднього прикладу такими даними:

операційний залишок грошових активів становив в середньому 11 тис. ум. ден. од;

фактичний обсяг грошового обороту по операційній діяльності склав 8 звітному році 262 тис. ум. ден. од.

Підставляючи ці дані 8 вищенаведену формулу, отримаємо: планована сума операційного залишку грошових

300 - 262

коштів = 11 + --- = 12,6 тис. Ум. ден. од.

24

Потреба в страховому (резервному) залишку грошових активів визначається на основі розрахованої суми їх операційного залишку і коефіцієнта нерівномірності (коефіцієнта вараціі) надходження грошових коштів на підприємство по окремих місяцях попереднього року. Для розрахунку планованої суми страхового залишку грошових активів використовується така формула:

ТАКС = ТАК0 х КВПДС ,

де ТАКС - Планована сума страхового залишку грошових активів підприємства;

ТАК0 - Планова сума операційного залишку грошових активів підприємства;

КВЛДС- Коефіцієнт варіації надходження грошових коштів на підприємство у звітному періоді.

Потреба в компенсаційному залишку грошових активів планується в розмірі, визначеному угодою про банківське обслуговування. Якщо угода з банком, що здійснює розрахункове обслуговування підприємства, така вимога не містить, цей вид залишку грошових активів на підприємстві не планується.

Потреба в інвестиційному (спекулятивному) залишку грошових активів планується виходячи з фінансових можливостей підприємства тільки після того, як повністю забезпечена потреба в інших видах залишків грошових активів. Так як ця частина грошових активів не втрачає своєї вартості в процесі зберігання (при формуванні ефективного портфеля короткострокових фінансових інвестицій), їх сума верхньою межею не обмежується. Критерієм формування цієї частини грошових активів виступає необхідність забезпечення більш високого коефіцієнта рентабельність-ності-короткострокових інвестицій в порівнянні з коефіцієнтом рентабельності операційних активів.

Загальний розмір середнього залишку грошових активів у плановому періоді визначається шляхом підсумовування розрахованої потреби в окремих видах:

___ ТАК = ТАК0 + ДАС + ДАК + ДАЇ.

де ДА - середня сума грошових активів підприємства в плано-

___ Вом періоді;

ТАК0 - Середня сума операційного залишку грошових акти-

___ Вов в плановому періоді;

ТАКС - Середня сума страхового залишку грошових активів в

___ Плановому періоді;

ТАКК - Середня сума компенсаційного залишку грошових ак

___ Активів в плановому періоді;

ТАКИ - Середня сума інвестиційного залишку грошових активів.

З огляду на, що залишки грошових активів трьох останніх видів є в певній мірі взаємозамінними, загальна потреба в них при обмежених фінансових можливостях підприємства може бути відповідно скорочена.

У практиці зарубіжного фінансового менеджменту застосовуються і більш складні моделі визначення середнього залишку грошових активів.

Найбільш широко використовується в цих цілях є Модель Баумоля,який перший трансформував для планування залишку грошових коштів раніше розглянуту Модель Е00 .. Вихідними положеннями Моделі Баумоля є сталість потоку витрачання грошових коштів, зберігання всіх резервів грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень і зміна залишку грошових активів від їх максимуму до мінімуму, рівного нулю (рис . 5.17.)

Сума залишку грошових коштів

Максимальний залишок

(ДКакс)

Середній залишок ¦ - (ДА)

Мінімальний остаток_ = О

Точки поповнення залишків грошових коштів

періоди

Малюнок 5.17. Формування і витрачання залишку грошових коштів відповідно до Моделлю Баумоля.

З представленого графіка, можна побачити, що якби поповнення залишків грошових коштів за рахунок продажу частини короткострокових фінансових вкладень або короткострокових кредитів банку здійснювалося в два рази частіше, то розмір максимального і середнього залишків грошових коштів на підприємстві був би в два рази менше. Однак кожна операція з продажу короткострокових активів або отримання кредиту пов'язана для підприємства з певними витратами, розмір яких зростає зі збільшенням частоти (або

  ІА Бланк |  ІА Бланк

 ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЄЮ |  І КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА |  Характер фінансових джерел формування активів. |  АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА |  оборотними активами |  Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства |  Їх обслуговування та забезпеченні ефективного контролю за їх рухом. |  заборгованістю |  ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ |  Резервні грошові активи у формі короткострокових фінансових вкладень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати