Головна

Тема 8-9. Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура.

  1. Абсолютні показники варіації: економічний зміст та способи обчислення.
  2. Аналіз потоків витрат, доходів та продуктів. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічний кругообіг.
  3. Важливе значення в проектному аналізі має підхід, при якому розрізняється економічний і фінансовий аналіз проекту.
  4. Взаємодія частин і механізмів автоматів при стрільбі. Порядок неповного розбирання і збирання.
  5. Використання механізму оцінки неявних вигід і витрат.
  6. Вимоги до будівельних машин, механізмів, спеціальної техніки
  7. Відносні величини: економічний зміст та форми виразу.

Лекція (2)

1. Ринковий попит та ринкова пропозиція. Утворення ринкової ціни. Ціна рівноваги.

2. Роль конкуренції та монополії в ринковому ціноутворенні. Антимонопольна діяльність держави.

3. Основні підходи до класифікації ринків та їх характеристика. Особливості ціноутворення на окремих ринках.

4. Сутність та елементи ринкової інфраструктури.

Семінар (2)

1. Механізм утворення ринкової ціни.

2. Конкуренція та монополія: вплив на утворення ринкової ціни. Антимонопольна діяльність держави.

3. Товарні та фондові біржі. Визначення ціни акцій.

4. Банки у ринковій економіці. Банківський прибуток.

Питання для самостійної роботи студентів

1. Ринок товарів та послуг: особливості ціноутворення.

2. Ринок природних ресурсів: особливості ціноутворення.

3. Ринок грошей: особливості ціноутворення.

4. Ринок капіталів: особливості ціноутворення.

5. Ринок цінних паперів.

6. Ринок робочої сили.

7. Фінансово-кредитні посередники та їх роль у ринковій економіці.

8. Служби зайнятості (біржі праці).

9. Ринкова інфраструктура в Україні.

10. Досвід індустріально розвинутих країн в подоланні негативного впливу монополії на конкуренцію.

Пошукові питання

1. Що спільного та відмінного в поняттях "потреба" і "попит"?

2. Що означає переміщення точки по кривій попиту?

3. Що означають поняття "зміна обсягу попиту" і "зміни, що відбулися у попиті"?

4. Порівняйте криву попиту і криву пропозиції. Що між ними спільного та відмінного?

5. Який механізм встановлення часткової та загальної рівноваги на ринку?

6. Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?

7. Яке значення має вивчення теорії рівноваги для розуміння функціонування економічної системи?

8. Які ви знаєте стратегії конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки?

9. Дайте характеристику основних способів ведення конкурентної боротьби?

10. Що характеризують показники монопольної влади?

11. Які характеристики бар'єрів входу до галузі вам відомі?

12. Дайте визначення поняттю "ринкова інфраструктура" і розкрийте її значення для безперебійного функціонування ринку.

13. Для чого запроваджується біржова торгівля? Чи змінилося її значення останніми роками?

14. Які функції виконують різноманітні угоди біржової торгівлі?

15. Які ви знаєте об'єкти біржової торгівлі (за видами бірж)?

16. Якими цінними паперами торгують на фондовій біржі? Яке значення фондової біржі?

17. Що таке котирування цінних паперів?

18. Що показує індекс Доу-Джонса і для чого використовують даний показник?

19. Що впливає на формування ринкової інфраструктури в країні?

20. Поясніть відмінності між ринком капіталів та ринком грошей.

21. У чому полягають відмінності між ринком цінних паперів і ринком капіталів?

22. З'ясуйте відмінність між простими і привілейованими акціями.

 Література | Тест 2.

Вправи 1. | Література | Тема 4-5. Економічні відносини власності. Економічні системи. | Тести, вправи, завдання | Література | Тема 6. Товарне виробництво - основа ринкової економіки. | Тести, вправи, завдання | Література | Тема 7. Гроші у функціонуванні ринку. | Тест 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати