На головну

Повторення.

6. Обговорення.

7. Повідомлення.

8. Підміна понять.

52. Установіть відповідність між формами ділового спілкування та їх змістом:
Форма спілкування Зміст 1
Перемовини А спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя
Дебати Б розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем
Бесіда В  
Нарада Г обговорення певного питання з метою з'ясування позицій сторін або підписання угоди
    Ґ обговорення якого-небудь питання, полеміка
53. Установіть відповідність між формами ділового спілкування та їх різновидами:
Форма спілкування Різновиди
і Збори А колективні, виховні, установчі
Нарада Б закриті, відкриті, урочисті
Бесіда В оперативні, проблемні, інструктивні
    г  
54. Установіть відповідність між формами ділового спілкування та етапами їх проведення:
Форма спілкування Етапи проведення
Перемовини А відкриття, виголошення доповіді, відповіді на запитання, обговорення доповіді

дебати Б визначення місця й часу, встановлення контакту, формування мети, обмін думками та пропозиціями, закінчення розмови
бесіда В формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, обмін аргументами й запитаннями із залу, останнє слово промовців
нарада Г  
  Ґ аналіз ситуації, визначення позицій та можливих варіантів розв'язання проблем, їх аргументація; безпосереднє обговорення; підсумовування та виконання досягнутих домовленостей
55. відповідність між різновидом наради та її метою,
ради Мета та завдання
Інформаційна А скликають для отримання інформації про поточний стан справ, її аналіз і прийняття рішень, її проводять у точно визначений час
Диспетчерська Б  
Проблемна В організовують безпосередні виконавці з метою ознайомлення учасників із новими завданнями, положеннями, відомостями, що стосуються управлінської вертикалі чи горизонталі
  Г проводять у невеликому колі компетентних і висококваліфікованих фахівців із метою прийняття найоптимальнішого рішення з обговорюваних питань шляхом голосування

56.

Вид наради Мета та завдання
Навчальна А скоординувати роботу підрозділів організації
Роз'яснювальна Б передати учасникам певні знання й у такий спосіб підвищувати їх фаховий рівень
Координаційна В керівник намагається переконати учасників у доцільності, правильності та вчасності його стратегій та дій
57. Установіть відповідність між різновидом наради та способом її проведення:
Вид наради Спосіб проведення
Диктаторська А керівник сам визначає тих, хто має виступити, тобто тих, кого він бажає вислухати
Автократична Б  
Сегрегативна В перебіг наради передбачає запитання керівника та відповіді учасників, за дозволом керівника допускаються виступи; кількість учасників обмежена
    Г право голосу має тільки керівник, який викладає свої погляди, видає наказ чи вказівку; зберігається ієрархія працівників; кількість учасників нерегламентована

 


58. Етапи дебатів Мета та завдання
Перший етап А кожному з опонентів надається можливість висловитися, наголосити на суті свого виступу, визначити хибну аргументацію опонента
Другий етап Б  
Третій етап В кожен із опонентів викладає власний погляд чітко і зрозуміло впродовж обмеженого часу, наводячи переконливі аргументи, які стосуються суті й демонструють причинно- наслідкові зв'язки
  Г доповідачам дозволено перебивати одне одного, використовуючи зустрічні методи, а також передбачені запитання із залу
59. віть відповідність між зустрічними методами ня та їх змістом:
■од Зміст
Підміна понять А заперечуючи опонентові, ви змінюєте його аргументи
Повторення Б ви знаєте, що є певний сенс в аргументах опонента, але зараз вони недоречні, можливо, вони знадобляться згодом
Відкладна тактика В ви нехтуєте реакцією опонента і поверхово розглядаєте його заперечення, водночас наводите переконливі аргументи "за"
Тактика ігнорування Г щоб переконати присутніх, ви повторюєте свої аргументи, послуговуючись різними мовними засобами
60. віть відповідність між видом візитної картки та цією:
іізитної ртки Інформація
Стандартна А прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання
Картка неофіційних намірів Б назва установи, прізвище, ім'я, по батькові, посада, службова адреса, телефон


Сімейна картка В прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації
Представницька картка Г  
    Ґ прізвище, ім'я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

І рівень

1. Документ - це:

1. Друкована стандартна форма ділового паперу з реквізитами, що містить постійну інформацію.

2. Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

3. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

4. Матеріальний носій інформації.

2. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, - це:

1. Бланк.

2. Формуляр-зразок.

Штамп.

4. Гриф затвердження.

3. Сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень - це:

1. Бланк.Сегрегативна. . | Текст документа.

Контактна | Основна частина. | Риторичне. | Тези. 1. | Звернений до широкого загалу | Студен(т)ський. | Опосередковане сприйняття адресатом | Дозволити як виняток. | Суперечка. | Партнерський. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати